Ydych chi yn 11-18? Ydych chi eisiau rhoi cynnig ar rywbeth gwbl newydd? A oes gennych farn gadarn am y byd o’ch cwmpas? Ydych chi angen her ac eisiau datblygu sgiliau mentrus newydd? Eisiau bod yn rhan o rywbeth gwbl wahanol gyda’r rhyddid i’w arwain eich hun? Byddwch ymhlith nifer cynyddol o bobl ifanc ledled Cymru sy’n dymuno gwneud rhywbeth da.

Oeddech chi’n gwybod:   Mae dros 2,000 o fentrau cymdeithasol yng Nghymru yn cyfrannu £3biliwn i’r economi ac yn cyflogi 55,000 o bobl? 

Yr Her
 

Meddyliwch am ateb i rywbeth fyddai’n cael effaith bositif/gadarnhaol ar bobl o’ch amgylch neu yn eich cymuned. Dyma yw eich syniad busnes cymdeithasol newydd!

Dywedwch wrthym am y syniad

Dywedwch wrthym am yr effaith bositif (effaith)

Dywedwch wrthym sut y byddwch yn gwneud arian (proffid)

Dywedwch wrthym sut yr ydych wedi ystyried y 3P (pobl, planed, proffid)

Rhowch y cyfan gyda’i gilydd i greu naill ai fideo neu gyflwyniad PowerPoint i ddod â’ch syniad yn fyw.

 
Cofiwch...

Yr hyn sy’n allweddol am y gweithgaredd yma yw eich bod yn ‘dechrau rhywbeth da’ ac yn bwysicaf oll eich bod yn ei fwynhau! Pan fyddwch chi yn elwa, mae cymdeithas yn elwa!   

 

Gwrandewch ar ein Model Rôl Nicola yn siarad am fenter gymdeithasol a her Dechrau Rhywbeth Da!

 

Beth sydd angen i ni ei wneud yn awr? Ei Gynllunio - Ei Ddisgrifio – Ei Greu – Ei Gyflwyno

Mae’r ddogfen yma yn dweud y cyfan wrthych am yr hyn yr ydych angen i wybod am yr Her cliciwch i agor

 

Angen ychydig o ysbrydoliaeth?
Beth yw menter gymdeithasol? Beth yw’r Llinell Waelod Driphlyg? Beth mae pobl eraill wedi ei wneud?

Sut ydw i’n dechrau?
Cliciwch ar y ddogfen ganlynol i gael ysbrydoliaeth ble rydym wedi casglu llawer o adnoddau gwych (clipiau fideo, lawr lwythiadau, gweithgareddau) i’ch ysbrydoli, ysgogi eich creadigedd, eich cynorthwyo i ddeall a chynllunio. Gall eich syniad fod yn un bach neu fawr, y cyfan rydym eisiau yw gweld eich bod wedi meddwl am y peth o ddifrif, wedi eich ysgogi ac wedi mwynhau cymryd rhan!
 

Rydym hefyd yn cynnig awgrymiadau defnyddiol ynglŷn â sleidiau a chlipiau fideo rhag ofn y byddwch eu hangen.

Mae rhywfaint o gefnogaeth ysbrydoledig ar gyfer rhieni/athrawon hefyd os ydynt ei angen.

Gall fod yn syniad newydd sbon y credwch y byddai'n gweithio, neu'n rhywbeth rydych chi eisoes wedi bod yn ei ystyried. Gallai hyd yn oed fod yn rhywbeth rydych chi wedi gweithio arno ar gyfer y Fagloriaeth yn yr ysgol neu goleg (ar yr amod ei fod wedi digwydd rhwng 1af Ionawr 2020 a 18fed Mehefin 2021). Cyn belled â'i fod yn mynd i'r afael â'r Her, mae'n gymwys.

 

Beirniaid

Bydd y panel o feirniaid yn cynnwys cyfuniad o entrepreneuriaid menter gymdeithasol a phartneriaid Syniadau Mawr Cymru

 

Sut i Ymgeisio:

1. I ddod o hyd i’r ffurflen gais, mewn gofnodwch i blatfform Simply Do yma. Os ydych am ddrafftio’ch cais yn gyntaf, lawr lwythwch y templed hwn. Ni ellir cadw'r ffurflen ar-lein wedi i chi ei dechrau. Defnyddiwch y templed yma i ddarparu a chadw eich atebion yna gallwch eu copïo a’u gludo ar y ffurflen ar-lein. Cofiwch gadw copi i chi eich hun.

2. Rhaid i geisiadau gan rai dan 16 gynnwys enw a chyfeiriad ebost oedolyn – edrychwch ar y telerau ac amodau a’r hysbysiad preifatrwydd yma os gwelwch yn dda 

3. Sicrhewch eich bod yn dewis y categori oedran cywir

Categori 1: 11-16 mlwydd oed (cofiwch fod rhaid i oedolyn ddilysu’r cais)

Categori 2: 16-18 mlwydd oed (ôl 16)

4. Sicrhewch eich bod yn teipio yn yr holl flychau angenrheidiol (ni allwn asesu eich ymgais os yw’r wybodaeth yn anghyflawn) 

5. Uwch lwythwch y ffeil o’ch dewis (PPT/fideo)

6. Dywedwch wrthym pam y dylai eich syniad ennill (uchafswm 300 llythyren)

7. Dywedwch wrthym pa fenter gymdeithasol/elusen y buasech yn eu cefnogi pe baech yn ennill!

Ymgeisiwch Nawr

(Ar agor dolen allanol)

Cyhoeddir y buddugwyr ar wefan Syniadau Mawr Cymru ar 7fed Gorffennaf 2021. Dangosir detholiad o’r syniadau buddugol ar wefan Syniadau Mawr Cymru a gwefannau partneriaid.

 

Dyddiad cau

Rhaid i’r ceisiadau gyrraedd erbyn 6pm Dydd Mercher 18fed Mehefin 2021

 

Telerau ac Amodau

Darllenwch y Telerau ac Amodau sydd i’w gweld yma os gwelwch yn dda

 

Bydd 3 enillydd rhanbarthol (11-16) yn derbyn £100 y gallant ei roi i fenter gymdeithasol neu elusen o’u dewis – ynghyd â hwdi gan Syniadau Mawr Cymru

Bydd 3 enillydd rhanbarthol (16-18) yn derbyn £100 y gallant ei roi i fenter gymdeithasol neu elusen o’u dewis – ynghyd â hwdi gan Syniadau Mawr Cymru

Bydd 1 syniad buddugol (yng nghategori 16-18 mlwydd oed)  yn derbyn hyd at £200 yn ogystal â chefnogaeth  mentora i’w galluogi i ddatblygu eu  syniad busnes – ynghyd â hwdi gan Syniadau Mawr Cymru

Yn ogystal, bydd pob ymgeisydd yn derbyn tystysgrif cyflawniad digidol ac fe ddangosir y syniadau ar-lein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pwysig: Bwriedir y gystadleuaeth yma ar gyfer rhai 11-18 mlwydd oed, felly rydym yn gofyn am eich oedran i sicrhau eich bod yn gymwys ar gyfer y gystadleuaeth ac i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r holl gefnogaeth sydd ar gael i’ch cynorthwyo i ddechrau busnes os nad ydych o fewn yr ystod oedran yma. Os ydych yn ymgeisydd iau na 16 mlwydd oed dylai eich rhiant, eich gofalwr neu eich athro/athrawes gwblhau’r cais gyda chi – gweler y ffurflen gais gysylltiedig sy’n ymwneud â hyn os gwelwch yn dda gan fod yn rhaid i oedolyn ddilysu eich cais. Gellir gweld y Polisi Preifatrwydd yma   

 

Bydd y beirniaid yn rhoi pwyntiau i’r adrannau canlynol

Rhan 1:  Eglurwch sut y byddai eich syniad yn cael effaith bositif ar eich cymuned leol (uchafswm 100 gair/600 llythyren)

Rhan 2:  Eglurwch sut y byddai eich syniad yn gwneud arian (uchafswm 100 gair/600 llythyren)

Rhan 3:  Dangoswch sut yr ydych wedi ystyried Pobl, Planed. Proffid (Llinell Waelod Driphlyg) (uchafswm 100 gair/600 llythyren)

Rhan 4:  Eich clip fideo NEU power-point

Rhoddir credyd cyffredinol i arddull ac ansawdd eich cyflwyniad

 

Iaith

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg neu’n ddwyieithog.

Pwy all ymgeisio

Pobl ifanc 11-18 mlwydd oed sy’n byw yng Nghymru  (unrhyw leoliad).
Gallwch ymgeisio fel unigolyn neu fel rhan o grŵp (uchafswm o chwe aelod).

Rhaid i chi fod yn rhan o 1 cais yn unig.

Os ydych o dan 16 rhaid i oedolyn ddilysu eich cais.
 

         

Oedran a chategorïau

Categori 1:  16 ac iau  (11-16) 

Categori 2:  Ôl -16 (16-18)

 

Meddyliwch ynglŷn â pha fenter gymdeithasol/elusen leol y buasech yn eu cefnogi pe baech yn ennill!

Arhoswn yn eiddgar i glywed oddi wrthych. Pob lwc! Os oes gennych unrhyw ymholiadau
cysylltwch â’r tîm: ymholiadau@syniadaumawrcymru.com 

Mae Syniadau Mawr Cymru yn cyflwyno'r Her yma i chi mewn partneriaeth â Chanolfan Cymdeithasol Cymru, Busnes Cymdeithasol Cymru, Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru, Simply Do & UnLtd.