Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Bŵtcamp i Fusnes 2016

 

 

 

 

 

 

 

Dychmygwch benwythnos llawn entrepreneuriaid ysbrydoledig, cefnogaeth ysgogol, toreth o wybodaeth a chyngor creadigol, arbenigol. Dychmygwch gael y cyfle i ddysgu am hanfod sylfaenol busnes gan bobl sydd wedi bod yno a’i wneud e, unigolion profiadol sy’n angerddol am ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf!

Diwrnod 1

Cafodd ein Bŵtcamp ei gynnal y penwythnos diwethaf yng Nghanolfan Ddarganfod Margam. Roedd ysbrydoliaeth i’w gweld ym mhob cornel yr adeilad, ym mhob araith, ac oddi wrth bob unigolyn a fynychodd y penwythnos a’u SYNIADAU MAWR arloesol, anhygoel a chreadigol.

 

Dechreuodd yr Her dydd Gwener gydag araith gyffrous gan un o’n Modelau Rôl amhrisiadwy, Lee Sharma o SimplyDo.

 

 

Yn dilyn Lee oedd yr anhygoel Ashley Cooper, yn siarad am bwysigrwydd gofyn ‘pam’, ‘beth’ a ‘sut’ wrth gychwyn busnes, gan annog ein hentrepreneuriaid ifanc i ddychmygu eu dyfodol.

 

 

Ein sesiwn olaf dydd Gwener oedd Chris Jones, CIOTEK Cyf, gweithdy a edrychodd ar bersonoliaeth a chwarae i’ch cryfderau ym myd busnes.

 

Gyda’r noson, canodd Luke Swain, cerddor dawnus iawn, gerddoriaeth gefndir melodig i grŵp o ddarparu entrepreneuriaid cyffrous iawn (ac ychydig yn flinedig), a fyfyriodd ar anerchiadau’r dydd a dechrau’r dasg hollbwysig o RWYDWEITHIO.


Diwrnod 2

Dechreuodd dydd Sadwrn gydag agweddau cychwyn busnes sy’n cael eu hesgeuluso’n aml, Amddiffyn eich Syniad / Eiddo Deallusol gydag Emma Richards, IPO, a Chyrchu Cyllid Cychwyn gyda Gareth Jones o Welsh ICE.

 

Cynigiodd Irfon Watkins, sylfaenydd Coull, “safbwynt anhygoel” am fywyd fel entrepreneur; yr adegau da a’r rhai isel, yr heriau a’r rhwystrau a wynebwch chi, gan ddyfynnu: “nid oes unrhyw rwystrau, dim ond y rhai rydych chi’n eu creu eich hunan”.

Bwriodd oleuni ar iechyd meddwl a phwysigrwydd gofyn am help...

“Rhannwch eich gwendid, cyfaddefwch eich methiannau.”

Irfon Watkins, Coull

Ar ôl cinio canol dydd, clywsom oddi wrth Annette Gee, un o’n Modelau Rôl buddugol, cyfarwyddwr Taskforce Paintball, a arhosodd am y penwythnos cyfan, gan gynnig cymorth busnes ac arweiniad proffesiynol.

 

Cynhaliodd weithdy Hanfodion Busnes i’r mynychwyr sydd heb gychwyn eto, wrth i NatWest, un o noddwyr pennaf Her eleni, addysgu’n mynychwyr sydd eisoes wedi cychwyn busnes am Gyllid i Dyfu

 

 

Erbyn canol y prynhawn roedd yn hen bryd am weithgaredd ymlacio, ymestyn ac egnioli.

Roedd gennym ni ddau opsiwn ar gael; y cyntaf oedd dawnsio gyda Sarah Gittins o The Dance Den, a arweiniodd weithdy lliniaru straen, gan gyfuno symud a busnes mewn modd ysgogol.

Yr ail opsiwn oedd Laser Tag gydag Annette Gee, cyfle i’n hentrepreneuriaid adael eu gwallt i lawr a chael tipyn o hwyl, gan amlygu pwysigrwydd gwneud amser am fwynhad personol wrth redeg busnes.

 

 

Disgrifio a gwerthu’ch cynnyrch neu wasanaeth i bobl eriall oedd pwnc y ddwy sesiwn nesaf; wyneb yn wyneb ac ar-lein.

 

 

 

 

 

Trafododd George Savva, Model Rôl arall sy’n cymryd rhan fawr yn Syniadau Mawr Cymru a’r Bŵtcamp ers blynyddoedd lawer, ac a oedd yn bresennol am yr holl benwythnos, bwysigrwydd gallu disgrifio’ch cynnyrch mewn termau syml...

“Os nad yw rhywun 12 mlwydd oed yn gallu ei ddeall, yna mae’n rhy gymhleth”.

 

George Savva, It Takes 7 Seconds

Y sesiwn arall oedd Steve Morgan o Morgan Online Marketing yn trafod Presenoldeb Digidol; SEO a PPC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anerchiad olaf y noson, gan barhau thema Marchnata, sgil hanfodol y mae mawr ei angen ar fynychwyr ein Bŵtcamp, oedd Austin Walters, ymgynghorydd a siaradwr ar strategaethau marchnata digidol.

 

Canolbwyntiodd ar bwysigrwydd deall cyfryngau cymdeithasol ac offer arall er mwyn hybu’ch busnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yna roedd hi’n bryd rhoi popeth ar waith gyda dwy awr i weithio ar gynlluniau busnes yn barod am gyflwyno cynigion dydd Sul. Trwy gydol y penwythnos, cylchredodd llawer o oroeswyr blaenorol a llwyddiannus ein Bŵtcamp, sydd bellach yn Llysgenhadol Ifanc, ymhlith y cyfranogwyr i gynnig cyngor, cymorth ac i hybu hyder.

 

Daeth y noson i ben gyda Tobias Robertson, ymgeisydd lleddf ar The Voice eleni!

 

 


Diwrnod 3

Dydd Sul. Y diwrnod MAWR!

Dechreuodd gydag anerchiad doniol ac adfywiol gan Stifyn Parry, Mr Producer ar Sut i Gyflwyno Cynnig.

Yna cafodd pawb eu rhannu’n grwpiau a’u cylchdroi o gwmpas y sesiynau drwy gydol y dydd.

Un o’r sesiynau hynny oedd Rhwydweithio Effeithiol gyda Tracey a Paul Smolinksi o IntroBiz.

Hefyd roedd Ymarfer Cyflwyno Cynnig, wedi ei ddilyn gan eu cyflwyniad 2 funud gerbron y panel o feirniaid, ac yna ymlaen i Gamau Nesaf, sesiwn unigol gyda’n Cyngorwyr Busnes Syniadau Mawr Cymru.

 

 

Daeth y penwythnos i ben gyda’r Seremoni Wobrwyo, am ‘Yr Heriwr Mwyaf Ymroddedig’, a gafodd ei ennill gan Luke Riddiford, Ridd’s Ramps, ac yn ail, Wale Shekete.

Aeth y wobr am y ‘Cynnig Gorau’ i Christian Pace a Scott Ewing o Gadge-It Ltd.

 

 

 

 

Enillwyr oedd Maciek Kacprzyk a Karina Sudenyte o Wonky Drinks, Taylor Davies o Impressions of Reality aka “Taylor’s tricks”, Connor Western o Hummingbird, Dafydd Jones o Doze a Scott Ewing a Kristian Pace o Gadge-It Ltd!

 

 

Llongyfarchiadau i BAWB a gymerodd ran, rydych chi I GYD yn enillwyr ac mae gennych chi ddyfodol llachar a chyffrous o’ch blaenau! A chofiwch, yng ngeiriau George Savva...

“Gwnewch fel cyw iâr, eisteddwch ar eich wyau nes iddyn nhw ddeor. Credwch yn eich syniad”

 


Pam ymgeisio am Yr Her?

 

 

 

Wel roedd y Bŵtcamp yn anhygoel, roedd pawb mor hyfryd a dysges i gymaint. Un o’r pethau gorau dwi wedi gwneud erioed”

Rhys Payne, Points4Spending

 

 

 

 

“Rwy eisiau dweud diolch o galon i bawb a gymerodd ran mewn trefnu’r penwythnos… gobeithio y bydda i’n eich gweld chi i gyd eto un diwrnod yn y Bŵtcamp, ond ni fydd y rhai sy’n rhoi’r anerchiadau!”

Taylor Davies, Taylor's Tricks

 

 

 

“Carwn i ddiolch i chi i gyd am adael i mi fod yn bresennol dros y penwythnos. Ces i amser wrth fy modd gan, a chwrdd â rhai pobl fendigedig o’r un anian sydd â rhai syniadau gwych.”

 

Jamie Hunts, Dakona Video Production

 

 

 

 

 

 

 

 

“Roedd yn ddigwyddiad ardderchog ac addysgiadol sydd yn bendant wedi rhoi mwy o gic i mi o ran sefydlu fy musnes fy hun.”

Connor Western, Hummingbird Photography

 

 

 

 

 

 

Mor cŵl i gwrdd â chynifer o bobl wahanol o gefndiroedd gwahanol. Hefyd mae’n braf gwybod bod gennyn ni’r un meddyliau gwallgof am fyd busnes!”

 

Kade McConville, rKade

 

 

 

 

 

 

 

"Fel rhywun sydd heb fod yn dda erioed  gyda chymdeithasu neu gyfathrebu, mae hyn wedi bod yn brofiad gywch i'm tynnu fi allan o'm cragen felly diolch i bawb yn Syniadau Mawr Cymru a Phob Lwc i bawb!"

Lee Thomas

 

 

 

Eisiau dysgu mwy am Yr Her a sut mae gwneud cais am ein Bŵtcamp nesaf ym Metws y Coed ym mis Mawrth 2017?

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates