Beth sydd angen i chi ei wybod cyn dechrau busnes?

Cyn i chi ddechrau eich busnes eich hun, dylech wneud ychydig o ymchwil fel bod gennych well syniad o’ch marchnad a beth mae’n rhaid i’ch busnes ei wneud os yw am lwyddo.  Dyma rai cwestiynau y dylech eu gofyn a dolenni i wybodaeth allai eich helpu i ganfod yr atebion.  

Beth yw’r cyfleoedd a’r bygythiadau?

Mae adnabod bwlch yn y farchnad yn gallu bod yn rheswm da dros ddechrau busnes - cyn belled â’ch bod yn gallu gwneud digon o elw.  Ond beth am gyfleoedd eraill? Mae cynnal dadansoddiad SWOT yn gallu eich helpu i greu busnes mwy llwyddiannus. Mae SWOT yn sefyll am for gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau. Mae adnabod eich cryfderau fel busnes yn gallu eich helpu i adnabod mwy o gyfleoedd. Mae adnabod gwendidau yn gallu datgelu bygythiadau posibl, ond efallai y byddwch yn gallu amddiffyn eich busnes rhag y rhain. Mae cynnal dadansoddiad SWOT yn hanfodol wrth ysgrifennu cynllun busnes, ac mae’r broses yn un ddigon rhwydd.

A fydda i’n gwerthu digon?

Yn syml, mae eich model busnes yn disgrifio sut fyddwch chi’n gwneud arian. Er enghraifft, model busnes bwyty yw coginio a gweini bwyd i gwsmeriaid.  Mae modelau busnes eraill yn fwy cymhleth, a rhai modelau busnes da i ddim gan nad ydynt yn cynhyrchu digon o arian i’r busnes oroesi. Mae’n rhaid i chi brofi os yw eich model busnes yn debygol o gynhyrchu digon o elw ariannol i gynnal eich busnes.

Pa fath o fusnes ddylwn i ei gofrestru?

Pan fydd bobl yn cofrestru eu busnes newydd, maen nhw’n dewis o blith “strwythurau cyfreithiol” gwahanol ac mae manteision ac anfanteision i bob un. Y dewis symlaf, rhataf a’r un mwyaf cyffredin yw dod yn unig fasnachwr (hunangyflogedig), ond mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi dalu dyledion y busnes os yw’n methu. Mae sefydlu cwmni cyfyngedig ychydig yn ddrytach ac yn gofyn am fwy o waith gweinyddol, ond ni fyddwch yn atebol am ddyledion busnes.  Gallwch sefydlu partneriaeth gydag eraill neu hyd yn oed sefydlu menter gymdeithasol a fydd o fudd i achos arbennig neu eich cymuned. Mae eich dewis o strwythur busnes hefyd yn pennu faint o dreth y bydd yn rhaid i chi ei thalu a sut fyddwch chi’n ennill arian o’r busnes.

Sut fydda i’n sefydlu a meithrin fy musnes?

Cyn dechrau eich busnes, treuliwch amser yn ymchwilio ac ysgrifennu cynllun busnes. Bydd yn eich helpu i brofi eich model busnes a rhoi ffocws ar yr hyn sydd ar eich busnes ei angen a sut y byddwch yn ei feithrin. Mae cynllunio busnes yn golygu gorfod disgrifio eich busnes, ei gynhyrchion/gwasanaethau, marchnad, ac ati, a dangos sut y bydd yn cynhyrchu digon o werthiannau.  Mae cael nodau clir yn golygu eich bod yn gallu penderfynu sut i feithrin eich busnes (eich “strategaeth”) a barnu pa mor dda y mae eich busnes yn perfformio. Mae llunio cynllun busnes hefyd yn gallu eich helpu i gadw’r ffocws ar eich nodau busnes tymor hir.

Sut fydda i’n ariannu fy musnes?

Ceisiwch ddechrau eich busnes gyda chyn lleied o arian ag sy’n bosibl. Bydd hyn yn lleihau eich colledion os nad ydy pethau’n gweithio allan. Mae bod yn greadigol a medrus yn hanfodol. Beth am fenthyg neu gyfnewid sgiliau gyda busnesau eraill i gwtogi eich gwariant? Mae’n siwr y bydd yn rhaid i chi ddefnyddio eich arian eich hun i ddechrau eich busnes, ond gallai benthyg o’r teulu fod yn opsiwn arall. Mae banciau yn annhebygol o fenthyg arian i chi ddechrau eich busnes, tra bod grantiau a benthyciadau yn brin (er y dylech wrth gwrs archwilio pa opsiynau sydd ar gael). Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn ariannu entrepreneuriaid ifanc drwy’r Rhaglen Fenter, ac mae cymorth torfol hefyd yn opsiwn arall.

Sut fydda i’n rheoli materion ariannol fy musnes?

Nid pawb sy’n fedrus gyda ffigurau, ond os yw eich busnes am lwyddo, mae’n rhaid i chi wybod sut i osod prisiau, (os ydych yn caniatáu credyd) cyflwyno anfonebau a sicrhau eich bod yn cael eich talu, cadw cofnodion ariannol sy’n manylu eich gwerthiant a chostau (“llyfrifeg”) a rheoli eich cyllid fel nad yw eich busnes yn rhedeg allan o arian. Mae ein geirfa yn esbonio rhai termau ariannol cyffredin.  Bydd yn rhaid i chi hefyd sicrhau eich bod yn talu eich treth ac yn llenwi’r ffurflenni angenrheidiol, ond gallwch drefnu bod cyfrifydd yn eich helpu (am dâl).  Argymhellir eich bod yn dilyn cwrs sylfaenol i ddysgu sut i reoli eich arian. 

O ble fydda i’n rhedeg fy musnes?

Gall adeiladau fod yn gost fisol o bwys (dyma “argost”) a bydd llawer yn dibynnu ar eich math o fusnes. Fe’ch cynghorir i redeg eich busnes o’ch cartref lle bo hynny’n bosibl. Os nad yw hynny’n opsiwn, beth am rannu gweithle neu rentu gofod o fusnes arall? Peidiwch â rhuthro i lofnodi cytundeb rhentu heb sylweddoli beth yw’r costau a faint o elw bydd angen i dalu’r costau hyn (yn ogystal â threthi busnes, yswiriant, ac ati). Mae lleoliad yn hollbwysig i lwyddiant busnesau adwerthu - felly dewiswch yn ddoeth.

Os hoffech archwilio gwahanol syniadau busnes, beth am gael gafael ar rai o  Daflenni Ffeithiau Syniadau Mawr Cymrui’ch helpu i wireddu eich breuddwydion.