Beth yw busnes?

Nid yw rhedeg eich busnes eich hun yn golygu bod yn rhaid i chi wisgo siwt lwyd neu dreulio oriau mewn swyddfa drymllyd bob dydd. 

Mae bod yn fos arnoch chi eich hun yn golygu rheoli eich gyrfa a’ch tynged eich hun.  Rydych yn cael y cyfle i lunio eich dyfodol eich hun trwy ddefnyddio eich talent, creadigrwydd ac egni i greu busnes yn eich delwedd chi.  Fydd neb yn dweud wrthych beth i’w wneud a sut i’w wneud, a fydd neb yn eich talu beth maen nhw’n credu yw eich gwerth. 

Mae mwy a mwy o bobl ifanc dyddiau yma yn penderfynu dod yn fos arnyn nhw eu hunain.  Wyddoch chi fod un allan o bob saith person yng Nghymru bellach yn hunangyflogedig? Does yna ddim rheswm pam na allech CHI ymuno â nhw cyn belled â bod gennych syniad busnes da a’ch bod yn barod i wneud beth bynnag sy’n angenrheidiol i lwyddo.  

Felly beth yn union yw ‘busnes’? Yn syml, mae busnes yn golygu gwerthu cynnyrch neu wasanaeth i gwsmeriaid neu gleientiaid am elw.

[Dyfyniad]  “I fi, nid gwisgo siwtiau na phlesio cyfranddalwyr yw busnes. Yn hytrach, bod yn driw i chi eich hun, eich syniadau a chanolbwyntio ar yr hanfodion”  

Syr Richard Branson – cadeirydd Virgin Group

Er enghraifft, gallai busnes gynnig gwasanaeth i bobl nad ydynt yn gwybod sut i wneud hynny, neu na allant wneud hynny eu hunain, er enghraifft, creu gwefannau, plastro, mynd â chŵn anwes am dro, hyfforddiant personol neu lanhau a thrwsio cwteri. 

Wrth gwrs, mae busnesau eraill yn gwerthu cynhyrchion. Gallent fod yn hen ddillad clasurol ar eBay, cacennau pen-blwydd mewn siop gacennau ar y stryd fawr, bwyd cyflym, DVD a CD ar-lein -  caiff llawer iawn o gynhyrchion amrywiol eu gwerthu a bob dydd ar draws y byd.

Weithiau, bydd busnesau yn gwerthu i gwsmeriaid ac ar adegau eraill byddant yn gwerthu i fusnesau neu sefydliadau eraill, naill ai yn y DI neu dramor.  Mae mathau eraill o fusnesau yn cynnwys mentrau cymdeithasol, lle mae pobl yn canolbwyntio ar angen neu achos cymdeithasol sy’n agos at eu calon. Er enghraifft, John Bird a ddechreuodd The Big Issue i helpu pobl ddigartref.   

Bydd busnesau weithiau yn gwneud cynhyrchion i’w gwerthu, ac ar adegau eraill byddant efallai yn prynu stoc parod i werthu i’w cwsmeriaid. Er bod llawer o fusnesau bellach yn gwerthu arlein trwy eu gwefan, mae eraill yn gwerthu all-lein trwy adeiladau masnachol. Mae rhai busnesau yn gwneud y ddau i sicrhau’r elw mwyaf posibl.

Beth am ddarllen rhai o’r Proffiliau Modelau Rôl ar wefan Syniadau Mawr Cymru i weld beth allech chi ei wneud!  

Pam dod yn entrepreneur?

[Dyfyniad]  “i fi, yr allwedd oedd peidio â rhoi’r gorau i gredu. Roeddwn yn gorfodi fy hun i ddychmygu sut beth fyddai rhedeg y busnes hwn, sut fyddwn i’n datrys problemau. Ceisiais wneud hyn yn realiti yn fy meddwl, ac rwy’n dal i wneud hyn”  

Alex Hinchcliffe – sylfaenydd Ecology Expeditions

P’un ai ydych chi eisiau creu busnes arloesol newydd o’r dechrau’n deg ac ennill llawer iawn o arian neu gael mwy o bleser o weithio i chi eich hun a gwneud eich penderfyniadau eich hun - mae yna lawer o resymau dros ddechrau eich busnes eich hun.   

Efallai eich bod wedi cael syniad gwych ac eisiau gweld os allwch chi wynebu’r her o’i droi’n fenter lwyddiannus.  Efallai bod hunangyflogaeth yn fwy addas i’r ffordd ydych chi eisiau byw neu efallai eich bod eisiau gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Mae pobl yn dechrau eu busnesau eu hunain am resymau amrywiol. Nid oes unrhyw reolau pendant - mae’n dibynnu ar beth ydych chi eisiau’i gyflawni a beth sy’n bwysig i CHI.

Beth yw entrepreneur?
Beth yw entrepreneur?

Dechrau arni

Mae llawer o entrepreneuriaid llwyddiannus yn sefydlu busnes ar ôl gweld bwlch yn y farchnad, ond does dim rhaid i chi bob amser feddwl am syniad newydd i ddechrau busnes.  Yn wir, gallech fynd ati i wella gwasanaeth neu gynnyrch sydd eisoes mewn bodolaeth. Ond os ydych chi’n sefydlu busnes “fi hefyd”, bydd yn rhaid i chi chwilio am ffyrdd i fod yn wahanol i’ch cystadleuwyr.

Os ydych chi’n ffodus, byddwch yn gallu seilio eich busnes newydd ar rywbeth rydych yn wirioneddol ei hoffi neu ei fwynhau, ac yna ni fydd yn teimlo fel swydd o gwbl. Efallai mail dylunio gwefannau, trwsio beiciau, adeiladu dodrefn, gwneud cacennau neu ofalu am bobl ydy’r peth i chi. Does dim ots beth. Pan fyddwn ar dân dros rywbeth, rydym yn tueddu i’w wneud yn dda. Ac os allwch chi ennill cyflog teg wrth wneud hynny, bydd gennych gydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Wrth feddwl am y math o fusnes i’w sefydlu, gall fod yn ddoeth dechrau un o fewn sector diwydiannol sy’n tyfu. Gall hyn helpu i sicrhau bod gwell siawns o lwyddo gan eich busnes. Mae sectorau o’r fath yn cynnwys gweithgynhyrchu, adeiladu, diwydiannau creadigol, yr amgylchedd, bwyd, ffermio a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Fel popeth sy’n werth chweil, mae dechrau a rhedeg eich busnes eich hun yn gofyn am waith caled, ymrwymiad, aberth, penderfyniad a pharodrwydd i oresgyn heriau a dal ati yn wyneb methiant. Ar ben hynny, mae angen creadigrwydd, dyfeisgarwch, ystyfnigrwydd ar adegau, agwedd bositif drwy’r amser ac awydd i ddysgu a gwella.

Ddylech chi aros i gyfleoedd gyflwyno’u hunain heb ymdrech. Ewch allan a gwnewch iddynt ddigwydd. Beth am fynychu Gweithdy ‘Datblygu eich syniadau’ i roi hwb i’r syniad mawr?

Beth am roi cynnig ar gwrs rhyngweithiol byr i ganfod os yw Hunan-gyflogaeth i chi?