Beth yw Syniadau Mawr Cymru?

Ynglŷn â Syniadau Mawr Cymru

Mae Syniadau Mawr Cymru yma i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid yng Nghymru ac i annog pobl ifanc o dan 25 mlwydd oed i ddatblygu sgiliau menter beth bynnag yw'r yrfa maent yn dewis.

Strategaeth IE i Gymru

Mae'r Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid (IE) yn anelu at roi’r sgiliau a’r agweddau entrepreneuraidd I bobl ifanc 5-25 oed i godi eu dyheadau er mwyn iddynt wireddu eu potensial beth bynnag y byddant yn dewis ei wneud.

Model Entrepreneuriaeth - ACPT

Nid yw entrepreneuriaeth yn rhywbeth arbennig mae ychydig o bobl yn cael eu geni gyda. Mae entrepreneuriaeth yn ffordd o feddwl a gellir ei feithrin.

Pwy ydi Pwy

Mae tîm o staff ymroddedig yn darparu’r gwaith o gydlynu a pharatoi ar gyfer ymweliadau modelau rôl mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Ein Gwasanaethau

Mae Gwasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i bobl ifanc i gymryd rhan mewn menter a chael cymorth i ddechrau busnes.


Adnoddau Dysgu

Wedi gweithio hefo’r Adran Addysg a Sgiliau, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau dysgu PowerPoint i gefnogi dysgu menter entrepreneuriaeth i ddisgyblion CA4 ac uwch.


Model Rô

Mae Entrepreneuriaid mewn sefyllfa ddelfrydol i ysbrydoli ac annog entrepreneuriaid y dyfodol yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am fodelau rôl ysbrydoledig i fod yn rhan o'r rhwydwaith ac sy’n adlewyrchu amrywiaeth busnesau Cymru.

Drwy ddod yn 'fodel rôl', gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc ledled Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth â’r ffurflen gais ar gael  yma