Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Blog

Darllenwch Blog Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang Cymru o 2016!

 

Gyda dros 400 o ddigwyddiadau ledled y wlad yr wythnos hon, roedd digon o ddewis os hoffech chi gymryd rhan yn y wythnos menter ryngwladol fwyaf!

 

Byddwn yn adrodd uchafbwyntiau'r bob dydd i roi mewnwelediad gorau i chi i mewn i'r bobl, sefydliadau a chyrff, sy'n dod at ei gilydd ar gyfer yr wythnos anhygoel hon!

 

Dydd Gwener

Mae heddiw yn nodi dechrau dau ddigwyddiad cyffrous iawn - Diwrnod Sgiliau Menter sy’n cael ei drefnu gan First Campus, a gynhelir yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gan ddod â 120 o’r myfyrwyr coleg mwyaf entrepreneuraidd yn Ne Cymru ynghyd, a’r Her, ein Bŵtcamp tri diwrnod ym Mharc Margam. Nod y ddau ddigwyddiad yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid Cymru drwy ddysgu arbrofol ymarferol. Pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan. Cofiwch, Nid yw’r un freuddwyd yn rhy fawr, na’r un syniad yn rhy fach!

Yn Syniadau Mawr Cymru, rydym ni’n gobeithio ysbrydoli meddwl entrepreneuraidd ymhlith plant mor ifanc â 5 oed. Dydd Llun nesaf mae Cystadleuaeth y Criw Mentrus yn cael ei lansio ym Mhrofiad y Bathdy Brenhinol! Ydych chi’n athro/athrawes ysgol gynradd sy’n ceisio ysbrydoli entrepreneuriaeth yn eich ysgol? Yna gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwylio’r cysylltiad BYW â’r lansiad ar ein gwefan am 13:30, ac yn cymryd rhan yn ein sesiwn rhyngweithiol ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur! A chofiwch WNEUD CAIS!

Ydy rhywun wedi’ch ysbrydoli chi yr wythnos yma? Gadewch i ni wybod eich storïau @syniadaumawrcymru!

Am fwy o ysbrydoliaeth, cymerwch ein her Catalydd Menter  i gael gweld pa mor entrepreneuraidd ydych chi, yna dilynwch ein Llwybr Syniadau Mawr Cymru a fydd yn helpu i’ch arwain i lwyddiant!

 

Dydd Mercher

Pam ydy Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang mor bwysig? Mae nid yn unig yn amlygu’r gweithgareddau a’r cyrff anhygoel sy’n annog entrepreneuriaeth ledled y byd, ond mae’n arddangos yr aloesi sydd ar garreg ein drws! Mae Cymru’n wlad llawn balchder ac angerdd. Yn Syniadau Mawr Cymru rydym ni’n angerddol am gynnau’r sbardun entrepreneuraidd ymhlith pobl ifanc, ac yn falch o bawb sy’n ein helpu i gyflawni hynny!

 

Yr wythnos yma, mae Coleg Castell-nedd Port Talbot yn cynnal 15 gweithdy grymuso gyda’n Modelau Rôl dros eu pedwar campws; Castell-nedd, Llandarcy, Llansamlet ac Afan.

 

Cafodd y gweithdy cyntaf ei gyflwyno gan Lynne Orton, fel un o gyrff rhwydweithio hwyaf-sefydledig yng Nghymru, Biznet, sy’n credu ym mhwysigrwydd helpu pobl ifanc i gyflawni eu nod o redeg eu busnes eu hun. Cyflwynodd Jamie Denyer sesiwn ar gampws Castell-nedd a ddilynwyd gan weithdy yn Aberhonddu, gan ysbrydoli pobl ifanc ledled Cymru gyda’i gwmni Phoenix Plastering ynghyd â’i brosiect cymunedol Etseth, yn annog myfyrwyr i feddwl am fanteision boddhaus menter gymdeithasol! Gweler yr erthygl amdano yn Wales Online.

 

Mae llawer o’n Modelau Rôl wedi cynnal gweithdai gwych i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn wythnos o weithgareddau menter a ysbrydolwyd gan #GEW. Cafodd un o’r sesiynau hynny, Pizza With A Pro, ei ddarparu gan Lorraine Allman a drafododd bwysigrwydd meddylfryd mentrus drwy ei chwmni Enterprise Child sy’n annog datblygiad potensial entrepreneuraidd ymhlith plant. Gan ysbrydoli creadigedd, cwrddodd Chris Jones â myfyrwyr Ffilm a Chyfryngau i gynnig cyngor arbenigol, fel cyflwynydd tywydd llwyddiannus ei hunan.

 

Gwahoddodd Coleg Caerdydd a’r Fro Zoe Blackler o Café Junior, caffi soffistigedig sy’n addas i blant, i annog myfyrwyr Gofal Plant i ddechrau meddwl am fusnes, a’r posibiliadau a’r potensial eithriadol y gall gyrfa mewn gofal plant eu cynnig!

 

Cafodd Sid Madge adborth rhagorol o Brifysgol Bangor ddydd Mercher yn dilyn ei gweithdy:

 

“Cawson ni ddigwyddiad gwych ddoe fel rhan o Entrepreneuriaeth Fyd-eang! Diolch i Sid Madge o Mad Hen am gynnal gweithdy ysbrydoledig ynghylch meddwl yn greadigol. Digonedd o sylwadau positif gan y bobl oedd yno!”

 

Mae ein Modelau Rôl yn enghreifftiau o lwyddiant gan bobl bob dydd, sy’n annog meddwl yn greadigol ac yn arloesol, ac yn ysbrydoli hyder ymhlith pobl ifanc. Rydym ni am rymuso’r genhedlaeth nesaf i FEDDWL SYNIADAU MAWR; bod yn feiddgar, yn ddewr ac yn wahanol. Bod yn entrepreneur.

 

Dydd Mawrth

Mae Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang wedi cyrraedd! Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli?

Hyd yma mae llawer o ddigwyddiadau llwyddiannus ac ysbrydoledig wedi cael eu cynnal ledled Cymru, gan hyrwyddo a grymuso entrepreneuriaeth ieuenctid. Mae Syniadau Mawr Cymru wedi bod yn annog pobl ifanc i feddwl am gychwyn Busnes drwy storïau cyflawniad entrepreneuraidd o lawer o’n Modelau Rôl ysbrydoledig!

Ddydd Llun roedd Syniadau Mawr Cymru yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe gydag un o’n Modelau Rôl, Adam Curtis, yn archwilio ei daith a’i fusnes, Clockwork Bear, gyda myfyrwyr Busnes yr ail flwyddyn.

Yn y Gogledd, adroddodd Steve Blakeley stori ei fusnes gweithdai rhyngweithiol, Space Rocket Roadshow yng Ngholeg Meirion Dwyfor, gan ysbrydoli myfyrwyr i FEDDWL YN FAWR! Traddododd ein chwaraewr ‘blwch taro’ trawiadol, Ed Holden, a elwir hefyd fel Mr Phormula, sesiwn adloniannol a ‘swnllyd’ iawn gyda myfyrwyr blwyddyn 9 yn Ysgol Uwchradd Bodedern, gan ysbrydoli’r disgyblion i ‘archwilio byd mawr eang busnes’.

Cafodd Coleg Menai ddigwyddiad llwyddiannus iawn ddoe gyda Paola Dyboski-Bryant, Dr Zigs, a fydd hefyd yn mynychu campws Llangefni heddiw a Choleg Meirion Dwyfor dydd Iau. Trydarodd Dr Zigs:

Prynhawn gwych @ColegMenai a braf cwrdd â phobl ifanc mor ysbrydoledig, ac ie, gallwch chi wneud bywoliaeth drwy greu swigod ;) @SyniadauMawrCymru”.

Bydd Margaret Carter hefyd yn mynychu Coleg Meirion Dwyfor yr wythnos hon, gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad a llwyddiant gyda’i chwmni Patchwork Pate, gan annog pobl ifanc i feddwl am fwyd blasus fel busnes.

Yng Nghaerdydd, cynigiodd Kevin Mansell-Abell, That Media Group, 3 awr o ysbrydoliaeth yng Ngholeg y Cymoedd i grŵp bach o fyfyrwyr, yn archwilio entrepreneuriaeth mewn amgylchedd ymlaciedig iawn. Yn ogystal, ymwelodd Philippa Tuttiett a Craig Oats â disgyblion blwyddyn 9 yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, a chael adborth ardderchog; disgrifiodd y myfyrwyr y ddau Fodel Rôl fel ysbrydoliaeth fawr! Mae Philippa yn cynnal gweithlu o fenywod i gyd, F.B.I (Female Builders and Interior), gan ysbrydoli grymuso benywod; thema gyson Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang! Ysbrydolodd Craig, cyn-ddisgybl yr ysgol, greadigedd gyda’i gwmni cynhyrchu fideos llwyddiannus, Digichem, gan nodi

“Roedd heddiw yn anhygoel! Roedd pennaeth yr ysgol isaf yn fy nghofio i’n dda iawn a chyflwynodd fi i’r dosbarthiadau fel cyn-ddisgybl ond hefyd fel enghraifft i’r diwydiant creadigol a sut rydw i a phobl eraill wedi llwyddo ers gadael yr ysgol.”

Dydd Gwener, mae gennym ni weithdy apelgar ac addysgiadol ym Mhrifysgol Abertawe, IP and You. . Mae’n ddiwrnod cyntaf Her Syniadau Mawr Cymru yn ogystal, sydd hefyd yn cael ei galw’n Fŵtcamp! Rydym ni’n chwilio am Entrepreneuriaid ifanc pennaf nesaf Cymru, felly ymunwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael gwybod newyddion diweddaraf y digwyddiad. I ddysgu mwy am y Bŵtcamp neu i wneud cais am Her 2017 ym Mawrth, dilynwch y ddolen hon.

Dim ond dyrnaid yw hyn o’r digwyddiadau sydd wedi bod yn digwydd ledled Cymru, ac a fydd yn parhau drwy’r wythnos! Os ydych chi’n fyfyriwr, yn athro, neu unrhyw gorff ym maes addysg neu’r tu allan, yn chwilio am ysbrydoliaeth, cymerwch gip ar ein horiel eang o Fodelau Rôl, a chysylltwch â ni os ydych chi am holi am sesiwn neu weithdai yn eich lleoliad chi!

 

 

 

 

 

 

 

Ewch i  i ddysgu mwy am Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang; ei hamcanion, sut allwch chi elwa, ac i chwilio am ddigwyddiadau yn eich lleoliad chi.

 

Dydd Lun

I ddechrau'r wythnos #WEF2016, mynychodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith,  Ken Skates digwyddiad dathlu gyda Rhwydwaith Entrepreneuriaeth Busnes (BEN) ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam i gydnabod eu gwaith mewn ysbrydoli entrepreneuriaid. Mae hyn yn rhwydwaith unigryw yn cael ei gynrychioli gan entrepreneuriaid, awdurdodau lleol, partneriaid academaidd,  grwpiau ieuenctid a cymunedol, sy'n cefnogi unigolion a thrawsnewid eu syniadau i weithredu eu breuddwydion yn realiti.

 

Mae heddiw yn nodi lansio Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ac mae'n ymddangos bod dim amser gwell i ddathlu entrepreneuraidd eco-system bywiog Cymru sy'n caniatáu #WEF2016 i gyrraedd miloedd o bobl. Y llynedd, cynhaliwyd dros 2,000 o ddigwyddiadau yn y DU, gyda 311 o'r digwyddiadau yn cael eu cynnal yma yng Nghymru, sy'n cynrychioli 16% o gyfanswm y DU.

 

Eleni, rydym yn gobeithio ymgysylltu hyd yn oed mwy o bobl, yn ymuno â ni  i wneud #WEF2016 yn llwyddiant hyd yn oed yn fwy!

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates