Blog Syniadau Mawr

Peidiwch â methu allan ar y blog y mis!

Helo bawb! Mae ychydig o fisoedd wedi mynd heibio ers i ni ysgrifennu blog. Mae hi bellach yn haf yng Nghymru (sy'n esbonio'r lluniau ar-lein o ddefaid gwlyb!). Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r dyddiau heulog a'ch bod wedi manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i fwynhau'r cefn gwlad, yr arfordiroedd a'r gweithgareddau arbennig sydd gennym yma yng Nghymru. (Darllenwch ragor am hynny yma…)

 

Felly tra'ch bod yn mwynhau eich coffi rhew beth am ddarllen ein blog newydd ynghylch mwynhau pob munud o fisoedd yr haf?

 

Mae cymaint o gyfleoedd i fod yn #EntrepreneurHaf a gweld beth fydd y canlyniadau. Os byddwch yn rhoi cynnig arni am ychydig o wythnosau neu am gyfnod hirach byddwch wedi mentro. Eisiau sicrhau eich bod yn dilyn y camau cywir? Mae llawer o wybodaeth ar gael yma ynghylch pethau i'w gwneud a phethau i'w hosgoi.

 

Efallai eich bod yn eistedd yn eich swyddfa yn darllen hyn wrth fwyta eich cinio (neu wrth geisio gweithio) ac yn ystyried sut y gallwch ennill rhywfaint o arian ychwanegol - boed er mwyn cynilo (synhwyrol iawn) neu er mwyn gallu mwynhau'r gwyliau haf rydych yn breuddwydio amdano. Mae llawer o bobl o dan 30 oed yn rhedeg busnes ochr yn ochr â'u swyddi. Yr haf yw'r amser perffaith i roi cynnig arni gan fod gennych y dyddiau hir a'r nosweithiau golau. Darllenwch fwy am gychwyn busnes rhan-amser ac a yw'n apelio atoch chi.

 

Efallai eich bod newydd raddio neu eich bod rhwng cyfnodau o addysg a heb benderfynu pa drywydd i'w ddilyn. Beth am ystyried y gwahanol syniadau busnes y gallech roi cynnig arnynt dros gyfnod gwyliau'r haf? Pwy a ŵyr, gallai'r syniad arwain at bethau mawr! Chwiliwch am ysbrydoliaeth a meddyliwch am eich syniad mawr chi.

 

Ydych chi'n chwilio am ysbrydoliaeth o hyd ond ddim yn siŵr â  phwy y gallwch siarad neu beth y gallwch ei wneud nesaf? Beth am gysylltu â ni er mwyn gofyn cwestiwn neu gallwch gofrestru i dderbyn copi o Ganllaw Person Ifanc ar Gychwyn Busnes a mynediad at Syniadau Syml lle y gallwch nodi eich syniadau ar bapur (mae'r cyfan ar gael ar-lein!)

 

Mwynhewch weddill misoedd yr haf a rhowch wybod i ni sut hwyl y cewch chi. Gallwch gysylltu â ni drwy Facebook, Twitter ac Instagram @SyniadauMawrCymru

 

Y Canolfannau Menter

 

Ydych chi wedi clywed am y pum Canolfan Menter ranbarthol yng Nghymru. Eu nod yw creu man cydweithredol lle y gallwch ddatblygu syniad neu'ch busnes, rhwydweithio, arloesi a dod o hyd i gymuned i'ch cefnogi chi. Gallwch hefyd weld yr amrywiaeth o gymorth sy'n cael ei gynnig gan Busnes Cymru a sefydliadau eraill sy’n gweithio mewn partneriaeth.

 

Mae dechrau busnes yn gallu bod yn anodd, ac yn brofiad ofnus ac unig. Drwy wneud y defnydd mwyaf o'r canolfannau, y gymuned a'r gwasanaethau sydd ar gael, gallai'r profiad fod yn haws. Wrth amgylchynu eich hun ymysg pobl o'r un anian, gallwch ddysgu o'ch gilydd a hyd yn oed nodi cyfleoedd i weithio gyda'ch gilydd. Pa un ai bod gennych syniad newydd neu eich bod wedi bod wrthi am dipyn, mae'r canolfannau yn fan gwych ar eich cyfer chi. 

 

Gwnaethom siarad â rhai o staff y canolfannau. Dyma beth oedd ganddynt i'w ddweud.

 

Hwb Menter Wrecsam

Agorodd Canolfan Wrecsam ym mis Mai 2018 a'r ganolfan hon oedd y peilot ar gyfer y pedair canolfan arall. Ers hynny mae wedi cefnogi mwy na 170 o unigolion a busnesau ac mae hefyd wedi rhedeg clybiau 5-9 llwyddiannus.

Rydym yn cynnig lle i chi dyfu a datblygu eich syniad, gan eich helpu i'w droi yn rhywbeth all roi arian yn eich poced. Rydym yn cynnig hyd at 12 mis o wasanaeth a gaiff ei ariannu'n llawn. Mae hynny'n cynnwys mynediad i'n man cydweithio sy'n amgylchedd perffaith ar gyfer gweithio â phobl o'r un anian. Rydym yn rhedeg gweithdai, digwyddiadau a chymorthfeydd yn rheolaidd i wneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth gywir i sicrhau bod eich busnes yn ffynnu.

 

MSparc, Gaerwen

Caiff y ganolfan fenter yng Ngaerwen ei darparu mewn partneriaeth â Menter Môn a MSparc.

Mae'r Ganolfan Fenter yn darparu'r wybodaeth, yr ysbrydoliaeth a'r lle ar gyfer entrepreneuriaid, er mwyn iddyn nhw droi eu syniad yn fusnes llwyddiannus. Mae'r adeilad rhagorol hwn yn darparu canolfan wych gyda chyfleusterau desgiau poeth, caffi a llawer o le parcio. Os nad yw Gaerwen yn gyfleus ichi, mae gennym is-ganolfannau yn Nolgellau, Pen Llyn, Cyffordd Llandudno, Rhyl, Porthmadog a Rhuthun. Rydym yn cynnig pecyn cymorth mewn lle sydd wedi'i deilwra i fodloni eich anghenion a chreu cymuned o bobl sydd â dyheadau tebyg i rannu syniadau ac i gynnig anogaeth.

Rydym hefyd yn darparu cymorth a phob math o weithgareddau sy'n amrywio o siaradwyr gwadd a hacathonau i ddigwyddiadau cyflwyno syniadau a gweithdai rhyngweithiol.

 

Hwb Menter y Drenewydd

Mae'r ganolfan hon wedi agor yn adeilad Pryce Jones yn y Drenewydd. Adeiladwyd yr adeilad ym 1878 gan Syr Pryce-Jones, entrepreneur o Gymru, a sefydlodd y busnes archebu drwy'r post cyntaf.

Mae gan y ganolfan gysylltiadau â champws Arloesi a Menter ym Mhrifysgol Aberystwyth, campws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Llanbedr a champws Coleg Ceredigion.

Rydym am annog syniadau busnes arloesol a chyffrous ymhlith entrepreneuriaid lleol. Rydym yn cynnig gweithle pwrpasol, gweithdai proffesiynol ac arweiniad gan arbenigwyr i entrepreneuriaid ym Mhowys a Cheredigion, gan ddarparu man i fagu busnesau newydd ac i ddatblygu rhai sydd am dyfu.

 

Canolfan Arloesi Menter Cymru, Caerffili

Mae Canolfan Fenter Caerffili wedi'i lleoli yng Nghanolfan Arloesi Menter Cymru a sefydlwyd yn 2012 fel man lle y gall gweithwyr llawrydd ac unigolion ei rannu, cydweithio ynddo a chefnogi ei gilydd wrth i'w busnesau dyfu. Ers hynny, mae mwy na 200 o fusnesau a 400 o berchnogion a staff busnesau yn galw'r Campws hwn yn gartref. Gallwch hefyd ddarganfod mwy am ei Chlwb 5-9 yn un o'i lleoliadau allgymorth ym Merthyr, Blaenau-Gwent, Torfaen a Rhondda Cynon Taf.

Yn ogystal â man ar gyfer cydweithio, rydym yn darparu cymorth i helpu pobl i greu busnes cynaliadwy. Mae'r Ganolfan Arloesi Menter yn arbennig oherwydd y gymuned y mae wedi'i chreu. Bellach, mae 74% o’r busnesau sy'n defnyddio'r ganolfan wedi llunio cytundebau ffurfiol gyda'i gilydd, sy'n golygu eu bod yn gweithio gyda'i gilydd i gefnogi busnesau ei gilydd.

Mae'r Ganolfan hefyd wedi lansio ei rhaglen allgymorth sy'n bwriadu darparu arweiniad a chymuned y Ganolfan Arloesi Menter ar draws Cymoedd y De.

Mae llawer o ddirgelwch ynghylch dechrau busnes - mae rhai yn meddwl bod yn rhaid i fusnes fod yn seiliedig ar syniad radical newydd a bod angen llawer o arian arnoch, ond nid yw hynny'n wir mewn gwirionedd. Mae busnes fel arfer yn tyfu'n araf, ac yn cyflogi pobl wrth iddo ddatblygu neu wneud digon o arian ichi fyw'n gyfforddus. Mae'r ddau yn opsiwn pan gewch y cymorth cywir mewn amgylchedd cydweithredol.

Os oes gennych syniad, pam na wnewch chi gais i ICE 50? Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu manteisio ar gymorth ardderchog, man ar gyfer cydweithio a'r gymuned wych sydd ar gael.  Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 02920 140 040, e-bost iceangels@welshice.org neu ewch i www.welshice.org  

 

Hwb Menter Caerfyrddin

Caiff Hwb Menter Caerfyrddin ei ddarparu gan Business Focus yn yr Egin, gydag is-ganolfannau yng Nghanolfan Arloesi'r Bont yn Sir Benfro, The Beacon Llanelli a Choleg Sir Gar.

Rydym yma i'ch helpu i droi eich syniad busnes yn realiti drwy gynnig rhaglen o gymorth, cymuned o bobl o'r un anian a mynediad i fannau lle y mae modd cydweithio a chynnal digwyddiadau ynddynt. Galwch heibio a chael blas ar ein gweithdai busnes anffurfiol, gwrando ar siaradwyr ysbrydoledig a chwrdd â phobl sydd ar yr un llwybr â chi. Rydym am gefnogi pobl lle bynnag y maent arni yn y broses o ddatblygu eu busnes felly pam na wnewch chi ddarganfod sut y gallwn ni eich helpu chi?

 

 

Felly, pam aros? Pam na wnewch chi gysylltu â'ch canolfan fenter leol a chymryd y cam nesaf ar eich taith busnes fel rhan o gymuned sy'n cydweithio?

 

 

Dathlu Syniadau Mawr, Stadiwm Liberty, Mawrth 2019

Ym mis Mawrth 2019, fe deithion ni draw i Stadiwm Liberty, Abertawe, ar gyfer Dathlu Syniadau Mawr. Roedd yr ŵyl entrepreneuriaeth yn gyfle i bobl ifanc 16-25 oed archwilio sgiliau a ffyrdd newydd o feddwl - p’un a ydyn nhw wedi cychwyn busnes yn barod neu heb hyd yn oed fod wedi meddwl am hynny eto. 

Dechreuodd y diwrnod gyda chyflwyniad gan Chris Jones cyn i Josh Llewelyn Jones roi sgwrs ysbrydoledig am ei stori ef. Wedi’i eni gyda ffeibrosis systig, mae Josh wedi mynd yn ei flaen i wneud pethau anhygoel ac wedi herio’r hyn mae unrhyw un erioed wedi’i ddweud wrtho. Cyflwynodd ei stori gan ddweud fel y mae wedi bod yn llawn ‘syniadau mawr’, yn trechu'r amhosib yn aml. Dywedodd hefyd wrthym mai dim ond barn yw ‘amhosib’ ac na ddylen ni adael i hynny ein hatal rhag gwneud rhywbeth. Cyngor gwych gan rywun a gododd 1 miliwn kg mewn llai na 24 awr!

Ar ôl hynny roedd hi’n bryd ar gyfer y gyfres gyntaf o weithdai. Roedd rhaid inni ddewis pa weithdy i fynd iddo - Yr Entrepreneur Rhan-amser, Twristiaeth a Lletygarwch a Meiddio Meddwl Busnes. Roedd Meiddio Meddwl Busnes yn cael ei redeg gan Caroline Thompson a Charly Hagger, ill dau o CreuSbarc. Buont yn siarad drwy’r gwahanol ffyrdd o gychwyn ein busnes ein hunain drwy ddefnyddio gofodau cyd-weithio, rhaglenni sbarduno, gwasanaethau cymorth busnes a sefydliadau aelodaeth. Roedd pwyslais arbennig ar y ffaith nad gwendid yw gofyn am help.

Wedyn cawsom gyfle i wrando ar ragor o siaradwyr ysbrydoledig – y tro hwn Hayley Wheeler, Jay Smith a Chris Nott. Fe ddwedon nhw i gyd eu storïau gwahanol yn cychwyn busnes, gan ddweud wrthym am beidio â gadael i’n cyfyngiadau ein dal ni nôl. Yr unig ffordd i lwyddo yw drwy ddysgu’r gwirioneddau anodd  – efallai y gwnewch chi fethu ar ryw adeg yn ystod eich siwrnai, ond peidiwch â rhoi’r ffidil yn y to a gwnewch bethau rydych chi’n hoffi’u gwneud ac yn gwybod fod gennych chi sgiliau ynddynt. Er bod eu storïau i gyd yn wahanol a bod eu busnesau’n wahanol hefyd, fe glywson ni’r un neges gan bob un ohonynt am ein hamgylchynu ein hunain â'r bobl a’r gwerthoedd iawn.

Wedyn roedd hi’n bryd dewis pa weithdy i fynd iddo eto - Sut mae Cyflwyno eich Hun, Awgrymiadau Gwych ar gyfer Gweithio’n Llawrydd, Sut mae Cychwyn Busnes ar y Stryd Fawr, a Meddylfryd Entrepreneur. Arweiniwyd Sut mae Cyflwyno eich Hun gan George Savva. Arweiniwyd Awgrymiadau Gwych ar gyfer Gweithio’n Llawrydd gan Lisa Fearn gyda phanel o Fodelau Rôl – Noel James, Lee Woodman a Louise. Eto, cafodd y syniad o amgylchynu eich hun â'r bobl iawn ei gyfleu’n gryf, a bod yn barod i gymryd risg, gan roi 100% i brosiect bob amser dim ots beth yw ei faint. Arweiniwyd Sut mae Cychwyn Busnes ar y Stryd Fawr gan Chris Jones ynghyd â phanel o Fodelau Rôl – Tino Dzaro, Ryan Stephens a Dr Ben Reynolds. Buom yn trafod costau sefydlu busnes ar y stryd fawr, a gwneud yn siŵr ein bod yn sefyll allan o’n cymharu â’n cystadleuwyr.

Wedyn cawsom gyfle i wrando ar George Bellwood a Lisa Fearn a’u storïau cychwyn busnes. Ar ei flwyddyn olaf ym Mhrifysgol Caerdydd, aeth George Bellwood i ddigwyddiad Bootcamp ym mis Tachwedd 2018. Ers hynny mae wedi cychwyn Virtus Tech ac mae’n gweithio gyda  Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru. Dywedodd mai methiant yw ein hymgais gyntaf i ddysgu ac mor bwysig yw darganfod a deall beth sydd ar eich cwsmeriaid ei eisiau a’i angen. Dywedodd Lisa Fearn nad oes y fath beth â llwyddiant dros nos wrth sefydlu busnes - rhaid gweithio ar fusnes.

Wedyn roedd hi’n bryd ar gyfer y set olaf o weithdai - Eich Gwaith Eich Busnes, Y Byd Digidol a Chychwyn ar Geiniog a Dimai.  Arweiniwyd gweithdy Eich Gwaith Eich Busnes gan Anthony John a Denzil Hopkins o Admiral a fu’n siarad am fod yn fewnbreneuraidd ac am bwysigrwydd gwaith tîm.

Cyn diwedd y diwrnod, cafwyd panel entrepreneuriaid gyda Michelle Roche o Enterprise Nation, Stacey Adamiec a Angharad Woodland a chawsom gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb.

Roedd dros 50 o bobl ifanc yn arddangos eu busnesau yn y digwyddiad. Roedd rhai o’r rhain wedi cychwyn yn ddiweddar, rhai wedi sefydlu’u busnes yn y coleg neu’r brifysgol fel rhan o gymhwyster ac roedd eraill yn wynebau cyfarwydd a oedd wedi bod i ddigwyddiad Bootcamp yn ddiweddar. Roedd amrywiaeth eang o fusnesau yn arddangos - Cameron Reardon sy’n rhedeg BugBox, siop bryfed ar-lein sydd hefyd yn cynnal gweithdai addysgiadol, brand dillad o Gymru o’r enw Arfordir sy’n cael ysbrydoliaeth ar gyfer eu cynlluniau gan arfordir Ynys Môn, Beth Howes sy’n rhedeg busnes pilates a Lucent Dreaming, cylchgrawn annibynnol sy’n cyhoeddi ffuglen, barddoniaeth a chelf i enwi dim ond ychydig! Roedd hwn yn gyfle gwych i rwydweithio, gofyn cwestiynau, gweld beth y gallem ni gymryd rhan ynddo yn ogystal â chael cyfle i siarad â'r rhai roedden ni wedi gweithio gyda nhw mewn digwyddiad Bootcamp.

Drwyddi draw, roedd hwn yn ddiwrnod gwych, yn llawn gwybodaeth ddiddorol i bawb, dim ots ble maen nhw ar eu siwrnai entrepreneuraidd.

Gallwch edrych ar gyfleoedd eraill neu gymryd rhan ar ein tudalen Cymerwch Ran.

Beth am ddarllen drwy rai o’r storïau am gychwyn busnes hefyd. Maen nhw i’w gweld ar Syniadau Mawr Cymru: Dan sylw.

 

 

Bwtcamp - Glan Llyn, Bala, Mawrth 2019

Mae penwythnos Bwtcamp arall wedi mynd a dod. Ymunodd 30 o entrepreneuriaid awyddus â ni yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn, Y Bala ym mis Mawrth 2019 ac roedd pob un yn barod i rwydweithio a gweithio ar y sgiliau y mae eu hangen arnynt i ddechrau eu busnesau eu hunain.

 

DIWRNOD 1

Ar ôl i ni gyrraedd a chofrestru, rhoddodd David Bannister gyflwyniad i ni ar yr hyn i’w ddisgwyl gan y profiad. Rhoddodd aelod o staff Glan-llyn gyflwyniad byr i ni am y safle a ble i ddod o hyd i bopeth. Anogodd Chris Walker i bob un ohonom gymryd rhan yn yr Haka Cymreig a oedd yn ymarferiad torri iâ gwych. Ar ôl hynny, aethon ni i’r gweithdai a dechrau dod i adnabod ein gilydd.

Penny Matthews oedd y person cyntaf i arwain gweithdy ar yr Ymchwil Dyheadau. Siaradodd Penny am ei thaith entrepreneuraidd ei hun a’i rôl yn rhan o Syniadau Mawr Cymru. Cynhaliodd gêm Bingo ar gyfer rhwydweithio a oedd yn hwyl ac yn gyfle gwych i ni gyflwyno ein hunain. Roedd gweithdy Penny yn wych a gwnaeth i ni feddwl am ein rhesymau dros ddechrau ein busnes ein hunain, ein rhesymeg a’r hyn yr oeddem yn dymuno ei dderbyn trwy fynychu’r penwythnos preswyl.

Yna arweiniodd Chris Walker weithdy ar Sut i Gyflwyno Broliant. Gwyliwyd fideos yn dangos pobl eraill yn brolio eu syniadau - yr hyn i’w wneud ac i’w osgoi. Ein tro ni nawr. Rhoddodd 10 munud i ni greu ein broliant ein hunain a chafodd pawb yn ei dro gyfle i frolio ein syniadau gerbron gweddill y grŵp. Roedd hon yn ffordd wych o ddysgu am ein syniadau a hefyd i wneud cysylltiadau â’r bobl y gallem weithio gyda nhw yn y dyfodol.

Ar ôl ychydig o oriau dwys, roedd hi’n amser i ni gael bwyd a hoe fach!

Ymunodd Jon Hughes, perchennog Providero, â ni a chynhaliodd weithdy ar ariannu torfol a sut helpodd hyn iddo ddechrau ei fusnes ei hun. Siaradodd am y llwyfannau ariannu torfol gwahanol sydd ar gael, pa rai yw’r gorau ar gyfer prosiectau penodol a hefyd dangosodd fideos a grëwyd ganddo ar gyfer ei ymgyrchoedd ei hun. Rhoddodd gyngor gwych i ni sef ‘mae angen cynlluniau ar freuddwydion mawr ond cânt eu geni’n fach.’

Yna arweiniodd Chris Walker weithdy ar rolau mewn timau. Fel rhan o’r gwaith paratoi ar gyfer y penwythnos gofynnwyd i ni gwblhau holiadur Belbin ar rolau mewn timau. Daethpwyd o hyd i’r math o rôl a oedd gennym ni mewn amgylchedd tîm a sut gallem dynnu ar sgiliau pobl eraill, nid ein sgiliau ein hunain yn unig, wrth ddechrau busnes.

Ar ôl diwrnod cyntaf prysur iawn, roedd hi’n amser gwely o’r diwedd!

 

 

 

DIWRNOD 2

Ar ddeffro’r bore trannoeth profwyd glaw ofnadwy a llifogydd ar draws yr ardal. Ond nid oedd hynny’n ddigon i’n digalonni ni. Ar ôl cael brecwast cyflwynwyd yr her y byddwn yn gweithio arni dros y penwythnos. Roedd y dasg yn wahanol ar gyfer pob grŵp a seiliwyd hyn ar ein syniadau busnes. Rhannwyd y timau’n weithwyr llawrydd, busnesau technegol, mentrau cymdeithasol, busnesau creadigol a gwasanaethau. Rhoddwyd amser i ni ddod i adnabod pawb yn y tîm ac i weithio trwy’r brîff cychwynnol. Roedd yn rhaid i bob un ohonom ddefnyddio gweithdai’r penwythnos i gasglu gwybodaeth a fyddai’n helpu i lunio cyflwyniad yn seiliedig ar ein tasg grŵp unigol.

Cynhaliodd David Bannister weithdy ar ymchwil i’r farchnad ac roedd yn rhaid i ni ystyried pam bod cwsmeriaid yn prynu cynnyrch/gwasanaeth. Ymunodd Chris Walker â ni eto ar gyfer gweithdy ar ymchwil i’r farchnad. Yn ystod y gweithdy hwn roedd yn rhaid i ni feddwl am y ffurfiau gwahanol o farchnata a pha rai fyddai’r gorau ar gyfer ein syniadau busnes.

Ar ôl hynny, siaradodd Katherine Lewis am Reolaeth Ariannol a sut i sefydlu ein rhagolygon llif arian ein hunain. Cawsom gyfle i edrych ar enghraifft a diolch i’r drefn roedd gan Kath yr atebion wrth law pan aeth y rhifau’n drech na ni!

Yn ystod amser cinio cyflwynwyd y gweithdai y byddem yn eu mynychu yn ystod y prynhawn. Roedd llawer i’w wneud – Eiddo Deallusol, Marchnata Digidol, Ariannu eich Busnes, ac Optimeiddio Chwilotwyr.

Roeddem i fod i gymryd rhan mewn gweithgarwch awyr agored ar ôl cinio ond o ganlyniad i’r tywydd gwael cafodd y gweithgaredd ei gynnal dan do ac roedd yn llawer o hwyl. Roedd gwaith adeiladu tîm wrth galon y gweithgaredd gan gynnwys adeiladu strwythurau gan ddefnyddio sbageti a malws melys! 

Ar ôl y gweithgaredd roedd hi’n amser i ni fynychu rhagor o weithdai. Unwaith eto, o ganlyniad i’r tywydd nid oedd modd i bob un o’r modelau rôl na’r siaradwyr fynychu’r sesiwn. Fodd bynnag, roedd modd i ni gynnal sesiwn holi ac ateb gyda’r sawl nad oedd modd iddynt fod yno’n bersonol trwy Google Hangout. 

Roedd hi’n amser te yn barod! Roedd y penwythnos yn hedfan.

Ar ôl cael pryd o fwyd rhoddwyd amser i ni weithio ar yr her fel rhan o’n timau ac i gasglu’r wybodaeth roeddem wedi’i chasglu drwy gydol y dydd. Roedd yn rhaid i ni baratoi cyflwyniad tair munud ar ein cynlluniau busnes a bod yn barod i’w gyflwyno i weddill y grŵp.

Daeth Diwrnod 2 i ben trwy bob grŵp yn cyflwyno eu fideo a chynnal sesiwn holi ac ateb fer.

 

DIWRNOD 3

Dechreuodd diwrnod olaf ein Bwtcamp trwy Chris Walker yn siarad â ni am y Canfas Modelau Busnes.

Cawsom ein rhannu’n ddau grŵp – mynychodd un grŵp y gweithdy Modelau Rôl ar Garlam ac aeth y llall i Ddosbarth Meistr ar Werthiannau gyda Dave Fildes. Roedd y sesiwn Modelau Rôl ar Garlam yn gyfle gwych i ni rwydweithio a holi cwestiynau mewn amser byr. Hefyd cawsom gyfle i drefnu cyfarfod pellach gyda’r modelau rôl y teimlwyd y gallent ein helpu ar ein taith fusnes. Roedd hi’n ffordd wych o greu cysylltiadau gyda phobl fusnes eraill. Roedd y Dosbarth Meistr ar Werthiannau hefyd yn ddiddorol iawn a derbyniodd pawb lawer o wybodaeth – yn enwedig y broses 8 pwynt ym maes gwerthiannau.

Ar ôl cinio newidiodd pob grŵp ei weithgaredd cyn i David a gweddill y tîm gynnal sesiwn adborth.

A dyna fe, diwedd y Bwtcamp. Nid oedd neb yn gallu credu pa mor gyflym aeth yr amser ond rydym wedi derbyn cymaint o wybodaeth. Nawr i gychwyn ar y gwaith a chymhwyso’r hyn rydym wedi’i ddysgu i’n busnesau ein hunain.

 

Ydy hyn yn swnio fel rhywbeth a allai fod o ddiddordeb i chi? Beth am ystyried cyflwyno cais am yr un nesaf? Ymgeisiwch nawr.

 

 

Cynllunio Busnes

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd. Mae’n cynhesu’n raddol ac mae’r dyddiau’n ymestyn. Mae gennym fis prysur o’n blaenau yma yn Syniadau Mawr Cymru gyda Bwtcamp i Fusnes a Dathlu Syniadau Mawr i gyd yn digwydd. Gallwch ddysgu mwy am y rhain a chadwch olwg amdanynt ar y Digwyddiadur

 

Hyd yma eleni, rydym wedi edrych ar gael ein hysbrydoli ac ar greu a datblygu syniadau (gweler y blogiau blaenorol!). Gan symud ymlaen o hynny, y mis yma rydym am ganolbwyntio ar Gynllunio Busnes.

 

Ysgrifennu eich cynllun busnes yw un o’r pethau pwysicaf i’w gwneud wrth sefydlu busnes. Mae’n dangos beth yw pwrpas eich busnes, beth yw eich cynlluniau a sut ydych chi am eu cyflawni. Dylai fod yn realistig felly peidiwch â chael eich temtio i ddefnyddio’ch dychymyg a thynnu ffigurau o’r awyr. Mae eich cynllun busnes yn hanfodol os ydych chi am wneud cais am gyllid neu’n chwilio am fuddsoddiad, felly cadwch hyn mwn cof pan fyddwch yn ei ysgrifennu. Mae’n bwysig nodi y bydd eich cynllun busnes yn newid. Gall eich busnes, eich syniadau, y farchnad, y cwsmeriaid rydych yn eu targedu ac ati newid, felly cofiwch hefyd eich bod yn diweddaru eich cynllun.

 

 

Roedd blog mis Chwefror yn sôn am Simply Do Ideas a sut y gall y platfform hwnnw eich helpu i roi sylfaen i’r cynllun. Cymerwch gip arno os nad ydych wedi gwneud eisoes.

Mae dros 50 o gyrsiau ar BOSS ar bob agwedd ar gynllunio busnes. Maent yn adnodd gwych i wella eich gwybodaeth os nad ydych yn arbennig o hyderus wrth feddwl am ddechrau ar y cynllun yn awr. Cewch ragor o wybodaeth am ysgrifennu cynllun busnes ar wefan Busnes Cymru ac mae llawer o ddeunydd ar-lein hefyd. Hefyd mae gwybodaeth ddiddorol iawn am gynllunio busnes yn ein canllaw dechrau sydd ar gael drwy gofrestru! Pan fyddwch yn cofrestru, gallwch ddweud wrthym os hoffech gwrdd â chynghorydd busnes a gallant eich cynghori hefyd. Neu gallwch ffonio ein Llinell Gymorth a holi un o’r tîm yno ynglŷn â chwrdd â chynghorydd.

 

Os nad ydych chi wedi cyrraedd y cam cynllunio busnes eto, cofiwch y gallwch edrych yn ôl ar flogiau blaenorol isod hefyd. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth a chymorth, gallwch sgwrsio â ni ar ein cyfryngau cymdeithasol @SyniadauMawrCym – rydym ar Instagram, Facebook a Twitter.

Hoffi darllen? Pam nad ewch chi i’n gwefan a safle ehangach Busnes Cymru am ragor o storïau gwir, diweddariadau a digwyddiadau. Gallwch hefyd ffonio Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000603000, maent yn griw digon cyfeillgar!

 

Creu a Datblygu Syniad

 

Mae'n fis Chwefror ac mae gennym blog newydd ar eich cyfer! Y mis hwn rydyn ni'n edrych ar greu syniad a datblygu'r syniadau hynny yn fusnesau. Gallech fod yn gweithio ar un syniad, neu fod gennych ychydig o opsiynau yn eich pen, rydym yn gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol ichi.

 

Beth am edrych o ble y daw syniadau yn y lle cyntaf. Os ydych yn gwybod eich bod am redeg eich busnes eich hun ond nad oes gennych syniad eto, gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau. Nid oes yn rhaid iddo ddod o adeg 'eureka' na bod yn rhywbeth hollol newydd. Gallai fod yn syniad sy'n gwella'r defnydd o rhywbeth sy'n bodoli eisoes. Mae'n bwysig eich bod yn teimlo'n frwdfrydig am y syniad gan y byddwch yn treulio lot o amser arno. Mae gennym rai Syniadau Gwych am greu syniadau a dechrau busnes o'n Modelau Rôl ar ein cyfrif Instagram, felly beth am edrych arnyn nhw?

Dyma ychydig o gwestiynau allai eich helpu ddod o hyd i syniadau:

 • Pa fath o waith ydych chi'n ei hoffi?
 • Beth sydd gennych chi ddiddordeb ynddo?
 • A oes gennych hobi y gallech ei droi'n fusnes?
 • A oes gennych sgil (neu allech chi ddysgu un newydd) y mae galw amdano?
 • Ydych chi wedi sylwi ar gyfle y gallech wneud y gorau ohono?
 • A oes unrhyw rwystrau eraill yr hoffech eu goresgyn? 
 • Allwch chi ddatrys problem gyda'ch syniad?

 

Mae'n bwysig cofio bod angen Pwynt Gwerthu Unigryw ar eich syniad. Pam fyddai pobl yn dewis eich defnyddio chi yn hytrach na rhywun arall? Unwaith y byddwch wedi gweithio hyn allan, pam na feddyliwch sut i gyflwyno'ch syniad? Dyma ffordd o'i brofi a gweld sut y mae pobl yn ymateb. Cofiwch yr hyn ddywedodd Callum Griffiths yn y Bŵtcamp - 'nid yw gofyn i'ch mam yn ffordd dda o brofi'r farchnad.' Cewch weld mwy am beth ddywedodd yn y Bŵtcamp yn 2018 a Blogiau mis Tachwedd.

 

Felly mae gennych syniad ond nid ydych yn siŵr beth i'w wneud ag ef, na sut i'w egluro? Mae platfform ar-lein allai helpu i'ch arwain drwy'r broses o greu a datblygu eich syniad. Ei enw yw Simply Do, ac os ydych yn cofrestru ar ein gwefan, cewch gyfrif defnyddiwr am ddim. Rydym am ddangos y platfform Syniadau Simply Do ichi a sut y gallai helpu.

 

Pan fyddwch yn mewngofnodi, oedd yn gyflym a hawdd inni, rydych yn mynd i'r hafan a dyma ble y cewch ychwanegu syniad newydd a gweld eich hen syniadau ac ychwanegu atynt. Fel sawl person entrepreneuraidd, mae'n debyg fod gennych fwy nag un syniad, felly mae hyn yn berffaith os ydych am roi trefn ar eich syniadau a chael cyfle i'w gweld yn glir! Wrth ychwanegu syniad newydd, mae'r dudalen hon yna'n rhannu yn elfennau craidd fydd yn helpu ichi ffocysu eich syniad; cysyniad, cwsmeriaid, cystadleuwyr, cydweddoldeb, cynnwys ac arian. Dyma'r meysydd sydd angen ichi eu hystyried wrth feddwl am eich syniad. Cewch ychwanegu lluniau a fideos hefyd allai helpu i gefnogi eich cynllun. (Edrychwch ar ein blog nesaf ym mis Mawrth fydd yn cynnwys Cynllunio Busnes!) Cymerwch eich amser; gallwch arbed eich syniad, mynd am goffi a dod yn ôl at eich syniadau yn nes ymlaen.

 

Wedi ichi gael amlinelliad o'ch syniad a'ch bod yn hapus gyda'ch datblygiad, cewch fynd allan o'r 'broses olygu' i weld eich syniadau fel syniadau cyfan. Yna cewch yr opsiwn i'w allforio fel PDF felly cewch ei arbed a'i gadw fel dogfen, ei rannu gyda'ch ffrindiau, teulu, cynghorydd busnes neu fodel rôl. Gall Syniadau Simply Do hefyd droi y syniad yn gyflwyniad - rydym yn gwybod bod entrepreneuriaid ifanc wedi gweld hyn yn ddefnyddiol yn y gorffennol wrth gystadlu drwy eu coleg, prifysgol neu ar gyfer Dathlu Syniadau Mawr Cymru. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol iawn pan fyddwch yn dechrau meddwl am y cyflwyniad gwerthu a grybwyllwyd gennym yn gynharach! 

 

 

 

Heb feddwl am syniad eto? Roedd blog mis diwethaf am ddod o hyd i ysbrydoliaeth felly pam nag edrychwch ar hwnnw hefyd? Os ydych am gael rhagor o wybodaeth a chymorth, cewch sgwrsio gyda ni ar ein gwefannau cymdeithasol @SyniadauMawrCymru - rydyn ni ar Instagram, Facebook a Twitter.

Hoffi darllen? Yna pam nag edrychwch ar ein gwefan a safle ehangach Busnes Cymru am fwy o storïau bywyd go iawn, newyddion diweddaraf a digwyddiadau. Cewch ffonio Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000603000, maent yn gyfeillgar iawn!

Cael eich Ysbrydoli 

Yn gyntaf oll, hoffai tîm Syniadau Mawr Cymru ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd. A oes gennych chi unrhyw gynlluniau ar gyfer 2019? Y mis hwn, rydyn ni eisiau ceisio eich helpu chi i gael eich ysbrydoli. Pwy ŵyr, efallai y byddwch chi’n cychwyn eich busnes eich hun eleni!

 

Oeddech chi’n gwybod bod 12.9% o’r gweithlu yng Nghymru yn hunangyflogedig (FSB, 2017)? Beth am ymuno â nhw? Os oes gennych chi syniad gwych, does dim rheswm pam na allwch chi wireddu’r syniad hwnnw. Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr ynglŷn â beth yw entrepreneur, efallai y cewch eich ysbrydoli trwy wylio’r fideo hwn.

 

 

Ydych chi wedi edrych ar Syniadau Mawr Cymru: Dan Sylw? Dyma lle rydyn ni’n cyhoeddi straeon llwyddiant go iawn gan entrepreneuriaid ifanc fel chi. Maen nhw wedi sefydlu ac yn rhedeg busnesau ym mhob math o sectorau. Mae Elin Evans wedi cychwyn busnes gwneud bagiau ac ategolion lledr. Mae Mollie Watkins wedi lansio ei chwmni amrannau ffug ei hun, ac mae enwogion megis Gemma Collins o TOWIE wedi rhoi cynnig arnyn nhw. Mae Will Brooks ac Imogen Wright wedi cychwyn busnes gwneud canhwyllau moesegol. Sefydlodd Joe Charman ei fusnes meddalwedd efelychu hedfan ei hun wrth astudio yn y brifysgol ac, erbyn hyn, mae ganddo dros 3,000 o gwsmeriaid ledled y byd. Ambell enghraifft yw’r rhain, a gallai eich enw chi ymuno â nhw. Os oes gennych chi syniad rydych chi eisiau ei wireddu, ewch amdani.

 

Mae ein Modelau Rôl yn cynnal gweithdai mewn ysgolion, colegau, prifysgolion a grwpiau cymunedol ledled Cymru. Maen nhw eisiau eich helpu chi i ystyried entrepreneuriaeth fel opsiwn ar gyfer eich dyfodol trwy rannu eu stori cychwyn busnes eu hunain, yn aml gan herio’r syniadau ystrydebol hynny am berchnogion busnes. Os yw hyn yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni. Os nad ydych chi eisiau cysylltu â ni eich hu n, beth am ofyn i’ch athro/tiwtor/arweinydd ieuenctid gysylltu â ni yma! Gallwch chi bori trwy restr o’r Modelau Rôl yn eich ardal yma i weld pwy sy’n eich ysbrydoli chi.

 

Cynhelir Dathlu! Syniadau Mawr Cymru! ym mis Mawrth, ac rydyn ni eisiau eich gweld chi yno! Mae’n ddiwrnod i chi gael eich ysbrydoli am entrepreneuriaeth, a does dim gwahaniaeth gennym ni os ydych chi’n ystyried bod yn fos arnoch chi’ch hun ryw ddydd neu os nad ydych chi’n hollol siŵr eto. Mae Dathlu! yn gyfle i chi ddarganfod eich potensial, dysgu sut i fynegi’ch hun a bod yn hyderus am eich syniadau. Gallwch chi ddysgu mwy am Dathlu! a sut i archebu’ch lle yma.

 

Os nad ydych chi’n awyddus i gychwyn eich busnes eich hun, beth am roi cynnig ar gwis gweithlu’r dyfodol? Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dewis y datganiad rydych chi’n cytuno fwyaf ag ef ar gyfer y saith cwestiwn. Yna, byddwch chi’n derbyn adroddiad byr ar y byd gwaith sydd fwyaf addas i chi a sut beth allai fod. Gallai helpu i’ch ysbrydoli chi i ystyried pa fath o yrfa rydych chi ei heisiau lle gallwch chi ddefnyddio sgil entrepreneuraidd o hyd. Mae hi’n dal i fod yn bosib i chi elwa ar feddwl fel entrepreneur tra’ch bod chi’n gweithio i rywun arall, gan greu cyfleoedd i’r busnes ac i chi’ch hun. 

 

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth a chymorth, gallwch fwrw golwg ar ein gwefan, edrych ar wefan Busnes Cymru neu ffonio Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000603000. Cofiwch hoffi, dilyn a thrydar @SyniadauMawrCymru ar Facebook, Twitter ac Instagram! Anfonwch neges atom ni a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi!

 

Edrych ar ôl eich hun, myfyrio

Mae mis Rhagfyr wedi cyrraedd ac mae pawb yn dechrau meddwl am y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Mae Syniadau Mawr yn rhoi sylw i hunanfyfyrio’r mis hwn, gan ystyried beth rydym wedi’i gyflawni a beth sydd angen ei wneud o hyd. Mae hunanfyfyrio yn allweddol bwysig i lwyddiant unigolion, felly pam nad ydym yn manteisio ar hyn? 

 

Yn ystod y Bŵtcamp, fe gawsom gyfle i wrando ar sesiwn holi ac ateb gyda chyfranogwyr blaenorol. Un ohonynt oedd Siwan Reynolds sydd wedi sefydlu busnes o’r enw Cardiff Meditation sy’n arbenigo mewn defnyddio dulliau myfyrio yn yr ysgol a’r gweithle. Fe ddysgodd Siwan am fyfyrio yn y brifysgol wrth geisio canfod dull amgen o reoli epilepsi. Ar ôl syrthio mewn cariad â myfyrio, roedd hi’n awyddus iawn i ddarparu gwasanaeth ar gyfer pobl eraill. Fel rhan o’i chyflwyniad ac wrth ateb cwestiynau yn ystod y sesiwn, bu’n siarad am bwysigrwydd egni cadarnhaol ym mhopeth rydym yn ei wneud. Mae egni unigolyn yn dweud mwy na’i CV nac unrhyw gerdyn busnes.

Bydd pobl yn eich cofio am bwy ydych chi, ac mae’ch personoliaeth yn bwysicach na’r hyn sydd wedi’i ysgrifennu amdanoch ar ddarn o bapur.

Wrth feddwl am y peth, onid ydy hyn yn gwneud synnwyr?

 

Hefyd, siaradodd Siwan am bwysigrwydd gofalu amdano’ch hun er mwyn rhoi hwb i’ch gwaith ysgol, eich syniad busnes neu beth bynnag rydych chi’n ei wneud. Dylai pob un ohonom ddysgu ‘canu ein clodydd ein hunain’ gan ei bod mor hawdd beirniadu ein hunain pan na fydd pethau’n mynd cystal â’r disgwyl. Trwy wneud hyn, fe allwch ganfod eich hunanwerth, a gall hynny fod o gymorth mawr gyda’ch syniadau busnes. Wrth ddod i wybod eich hunanwerth, gall fod yn haws i chi brisio’ch cynnyrch neu’ch gwasanaeth, ac atal pobl rhag manteisio ar yr hyn y mae’ch busnes yn ei gynnig.

 

Er nad oes neb yn hoffi meddwl am eu cryfderau na’u gwendidau mewn gwirionedd, gall wneud hynny helpu i ddatblygu eu sgiliau ac ystyried pa mor effeithiol yw eu dulliau gweithredu. Beth bynnag rydym yn ei wneud, mae hunanfyfyrio yn bwysig, ac mae meddwl am ein cryfderau a’n gwendidau yn gallu bod o gymorth. Mae’r holl beth yn gallu ymddangos ychydig yn lletchwith neu’n destun embaras yn y dechrau gan nad oes neb yn hoffi meddwl am eu cryfderau, er bod pawb yn gallu siarad yn huawdl am eu gwendidau. Mae’n bwysig bod pob unigolyn yn ei gwestiynu ei hun mewn ffordd gadarnhaol. Beth am ystyried y canlynol:

 • ·         Beth yw fy nghryfderau?

 • ·         Beth yw fy ngwendidau?

 • ·         A oes problem sy’n effeithio arnaf i o bosibl?

 • ·         Beth ydw i wedi’i gyflawni eleni?

 • ·         Pam rwy’n gwneud hyn?

 • ·         Beth ydw i eisiau ei gyflawni’r flwyddyn nesaf?

 • ·         A oes gennyf nod terfynol?

 • ·         Pa bethau rwy’n hapus â nhw?  

 • ·         Beth sy’n gwneud i mi deimlo’n wirioneddol hapus?

 • ·         A oes unrhyw beth sy’n gwneud i mi deimlo’n anhapus?

 • ·         A oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i wella yn y meysydd hyn?

Trwy feddwl am y cwestiynau hyn, rydym yn cael cyfle i ddysgu o’n camgymeriadau a’n methiannau, ystyried ein blaenoriaethau ar hyn o bryd, a meddwl am y pethau y gallem eu gwneud yn y dyfodol.  Mae camgymeriadau’n rhan arferol o unrhyw broses. Mae pawb yn gwneud camgymeriadau. Does dim ond eisiau edrych ar ein proffiliau Modelau Rol i weld bod camgymeriadau’n rhan o gychwyn busnes hefyd. Mae’n rhaid i bob un ohonom gymryd cam yn ôl weithiau er mwyn meddwl amdanom ein hunain a’n sefyllfa.

 

Ond peidiwch â meddwl y bydd eich busnes, eich gwaith ysgol neu unrhyw beth arall yn llwyddo’n syth os ydych chi’n myfyrio arnoch chi’ch hun ac ar yr hyn rydych chi’n ei wneud. Mae llwyddiant yn deillio o waith caled, ac mae angen llawer o amser, egni ac ymdrech ar gyfer hynny. Mae hunanfyfyrio yn sgil arall sy’n ychwanegu at eich llwyddiant.

 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth a chymorth, ewch i’n gwefan, ewch i wefan Busnes Cymru neu ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000603000. Cofiwch hoffi a dilyn ni, a thrydar @bigideaswales ar Facebook, Twitter ac Instagram! Os ydych chi’n gadael neges, bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi!

 

Bwtcamp - Summit Centre, Tachwedd 2018

Bu i bawb fwynhau penwythnos bwtcamp prysur iawn eto yn llawn gweithdai busnes a rhwydweithio. Daeth 46 atom i'r bwtcamp yn y Summit Centre yn Nhreharris fis Tachwedd 2018, a phob un ohonynt â'r nod o rwydweithio a datblygu eu busnes o'r cyngor a'r gefnogaeth oedd ar gael.

 

 

DIWRNOD 1

Wedi inni gofrestru, cafwyd cyflwyniad gan staff y Summit Centre roddodd gyngor gwych inni cyn i'r penwythnos ddechrau - 'nid ceisio mynd i ben y wal sydd eisiau, ond gwneud eich gorau glas.'

Arweiniodd George Savva ni drwy sesiwn ymgyfarwyddo gan roi'r cyfle inni ddod i adnabod ein gilydd. Wedi hynny rhoddodd Stifyn Parri rhywfaint o amser i bennu rhai amcanion ar gyfer y penwythnos.

Bu Chris James o CIOTEK yn arwain gweithdy ar edrych ar ein personoliaeth, sut y gall ein gwahanol bersonoliaethau ffitio o fewn tîm a sut y gallwn yna ddefnyddio ein cryfderau ein hunain gan ein gadael gyda rhywfaint o gyngor gwerthfawr - 'Mae hunan-ymwybyddiaeth yn allweddol i fod yn entrepreneur llwyddiannus.' Yna cawsom gwmni Carmel Barry fu'n arwain y gweithdy Sylfaen Busnes.

Wedi cinio, cafwyd sesiwn dan arweiniad rhai a fu eisoes ar y bwtcamp, yn trafod eu llwyddiannau, pa mor bell y maent wedi mynd ers y Bwtcamp, sut y gwnaethant elwa o'r penwythnos ac yna cawsom y cyfle i ofyn cwestiynau iddynt. Dyma oedd un o uchafbwyntiau'r digwyddiad i nifer ohonom gan ein bod yn teimlo y gallem uniaethu'n iawn â hwy. Roedd yn ffordd wych i ddod â DIWRNOD 1 i ben.

 

DIWRNOD 2

Dechreuodd Diwrnod 2 gyda gweithdy o dan arweiniad Kath Penaluna fu'n trafod y ffyrdd y gallwn warchod ein syniadau. Daeth â nifer o fagiau o jelly babies gyda hi wnaeth y gweithdy hyd yn oed yn well! Arweiniodd Chris Bissex y gweithdy Materion Ariannol cyn cinio.

Wedi cinio, arweiniodd Jon Dawkins weithdy rhyngweithiol gwych ar farchnata a brandio ble y buom yn gweithio mewn grwpiau i feddwl am brand newydd ar gyfer gwmni archwilio'r gofod.

Yna cynhaliodd George Savva weithdy gwych ar werthu ein cynnyrch/gwasanaetrhau, sut  yr ydym yn disgrifio yr hyn yr ydym yn ei werthu a beth mae ein cwsmeriaid yn gredu y maen nhw'n ei gael gennym.

Yna buom yn dringo ac yn rhwydweithio gyda'r tîm Model Rôl Syniadau Mawr Cymru.

Roedd y dringo yn ffordd wych o ymlacio wedi'r holl wybodaeth fu'n rhaid inni ei chofio dros y ddau ddiwrnod cyntaf. Rhoddodd y rhwydweithio gyda'r Modelau Rôl gyfle inni holi cwestiynau i'r bobl fusnes sydd wedi cael y profiad o gynnal busnes ac roeddent yn ffynhonnell gwybodaeth gwych.

Bu Austin Walters yn arwain gweithdy gwych wedi'r cinio ar bresenoldeb digidol a strategaeth. Daeth ein nos Sadwrn i ben gyda Callum Griffiths o Clydach Farm. Roedd hwn yn uchafbwynt arall ein penwythnos, roedd ei stori mor ddiddorol, yn tynnu ein sylw 'nad oedd eich mam yn farchnad ddilys ar gyfer profi' ac roedd yn barod iawn i ateb pob un o'n cwestiynau. Disgrifiodd Callum ei hun fel entrepreneur oedd wedi 'dysgu ei hun' ac a ddechreuodd ei fusnes pan oedd yn 13 mlwydd oed, yn magu a gwerthu cywion ieir. Chwe mlynedd yn ddiweddarach, mae'r busnes wedi datblygu llawer, gan ganolbwyntio ar fwyd sych i anifeiliaid anwes, gan allforio i 13 o farchnadoedd ledled y byd ac i fanwerthwyr fel Waitrose ac Ocado.

 

DIWRNOD 3

I ddechrau ein diwrnod olaf yn y Bwtcamp, bu Ashley Cooper yn arwain gweithdy ar ddatblygu ein busnesau ein hunain, tynnu sylw at bwysigrwydd dod o hyd i 'pam' a rhoi'r cyfle inni feddwl am ein busnesau ein hunain. Gwnaeth Stifyn Parri ni i chwerthin drwy ymarfer cyflwyno pitsh a'i weithdy hyder, gan roi rhywbeth inni feddwl amdanyno cyn inni ddechrau cyflwyno ein busnesau ein hunain.

Wedi cinio aethom o amgylch sesiynau 1 i 1 gyda'n cynghorwyr busnes, ymarfer cyflwyno

gyda Stifyn Parri, sesiwn i weithio ar ein cynlluniau busnes a chyfle arall i rwydweithio gyda'n Modelau Rôl.

Wedi hynny, roedd yn amser y gwobrau a chasgliadau y penwythnos. Aeth y wobr am y 'Bwtcampwr oedd wedi gwella fwyaf' i Mollie Williams a'i busnes therapi harddwch. Roedd gwobr hefyd am y 'Bwtcampwr mwyaf Ymroddedig' a ni oedd yn pleidleisio am hwnnw. Aeth hon i Liam Purnell a'i fusnes marchnata digidol. 

Nid oedd yr un ohonom yn gallu credu bod y penwythnos ar ben, ond roedd pob un ohonom wedi elwa cymaint ohono.

 

Fyddai gennych chi ddiddordeb yn rhywbeth fel hyn? Yna pam na wnewch wneud cais ar gyfer y nesaf?

Gallwch fynd ati yn awr i gyflwyno cais!

 

 

Ddechrau'n lleol a mynd yn fyd-eang

Mae mis arall yn golygu blog arall gan Syniadau Mawr Cymru; gyda’r un hwn yn canolbwyntio ar ddechrau’n lleol a mynd yn fyd-eang. Dydy cychwyn arni ddim yn hawdd ac mae ehangu i'r farchnad fyd-eang yn gallu bod yn anoddach fyth ond dydy hynny ddim yn golygu ei fod yn amhosib! Mae digon o fusnesau a ddechreuodd ar fwrdd y gegin ac sydd wedi mynd ymlaen i ddod yn enwau mawr, felly does dim rheswm pam na allwch chi wneud yr un peth.

 

Mae cymaint wedi digwydd ym mis Tachwedd, mae wedi bod yn fis prysur iawn! Cynhaliwyd Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang (GEW) rhwng 12 a 18 Tachwedd gyda'r nod o’n hysbrydoli ni i gymryd rhan mewn gweithgareddau entrepreneuraidd. Eleni roeddent yn canolbwyntio ar bedair thema - menywod, ieuenctid, cynhwysiant a chysylltu'r ecosystem. Cynhaliwyd digwyddiadau ledled y DU i’n helpu i ystyried entrepreneuriaeth fel opsiwn ar gyfer ein dyfodol.

 

Cynhaliodd Syniadau Mawr Cymru y Bwtcamp i Fusnes y mis hwn hefyd ar ddiwedd GEW. Fe wnaethon ni deithio i Dreharris a mwynhau penwythnos llawn gweithdai busnes a rhwydweithio. Daeth 46 o fwtcampyrs at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithdai o bob math ar bynciau megis cyllid, twf busnes, strategaeth a phresenoldeb digidol, gwerthu syniadau, marchnata a brandio yn ogystal â chymorth cynllunio busnes. Ar y diwrnod olaf, rhoddwyd cyfle i bawb gael sesiwn un i un gyda'u cynghorydd busnes i gynllunio eu camau nesaf - yr hyn y maen nhw am ei gyflawni unwaith y bydd y Bwtcamp wedi dod i ben. Yn ogystal â gweithdai, roedd digon o gyfleoedd i rwydweithio gyda'n tîm gwych o Fodelau Rôl o bob math o sectorau ac roedd cyfle i’r bwtcampwyr feithrin cysylltiadau ymysg ei gilydd hefyd. Roedd y penwythnos yn un gwych ac fe wnaeth pawb elwa’n fawr arno. Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth a allai fod o ddiddordeb i chi, beth am wneud cais am le yn yr un nesaf? Dyma'r ddolen

 

Tra yn y Bwtcamp, cawsom gyfle i holi Callum Griffith , un o’n Modelau Rôl ac entrepreneur a ddysgodd ei hunan. Dechreuodd ei fusnes Clydach Farm Group pan oedd yn 13 oed, yn bridio a gwerthu ieir. Mae'r busnes wedi mynd o nerth i nerth ers hynny ac yn canolbwyntio bellach ar fwyd sych i anifeiliaid anwes gan allforio i 13 o farchnadoedd ledled y byd ac i fanwerthwyr fel Waitrose ac Ocado yn y DU. Edrychwch ar yr hyn oedd ganddo i’w ddweud.

 

Pryd ddechreuoch chi allforio?

Mae’r farchnad allforio wedi bod yn hynod o bwysig i ni ers i ni ddechrau datblygu’r busnes.  Ro’n i wir yn meddwl ein bod yn datblygu brand byd-eang ac roedd yn hanfodol i ni ddosbarthu’n nwyddau nid yn unig yn y DU ond dramor hefyd. Dechreuon ni allforio 4-5 mis ar ôl i ni ddechrau gwerthu yn ein sector.  Roedd hi’n ddyddiau cynnar arnon ni bryd hynny a byddwn yn annog pawb arall i wneud yr un peth gan ei fod yn rhoi demograffig newydd i chi a chyfle i gysylltu â rhannau eraill o’r farchnad, gyda chynnyrch craidd a chynnyrch sylfaenol.  Mae allforio yn ffordd neilltuol o dda o weld sut gall eich busnes eich cynnal mewn marchnadoedd tramor hefyd. 

 

 

Sut mae’r farchnad dramor yn wahanol i farchnad y DU?

I ni, mae marchnadoedd tramor dipyn yn fwy cystadleuol na’n marchnadoedd domestig.  Mae’n faes mwy cystadleuol wrth i ni weithio â brandiau eraill.  Mae’r dewis demograffig yn fwy, gallwn ddewis llawer o wahanol fathau o bobl i’w denu i roi cynnig ar ein brand a’n prisiau.  Mewn rhai gwledydd, rydyn ni’n teimlo ein bod yn cynnig cynnyrch premiwm ond mewn gwledydd eraill, rydyn ni’n gweld ein hunain yn cynnig cynnyrch rhatach.  Mae hynny’n rhoi cyfle i ni dreialu cynnyrch hefyd a gweld sut y gall fformatau a maint pecynnau newydd ac ati weithio mewn ardaloedd gwahanol.

 

Mae stori Callum yn un ddiddorol a gallwch ei darllen yma.

 

Cafodd Porth Brexit ei lansio ar wefan Busnes Cymru y mis hwn.  Ei ddiben yw helpu busnesau i ddygymod â Brexit, gan helpu i leihau’r risgiau ac i’n helpu i ystyried yr heriau ond hefyd y cyfleoedd sy’n ein hwynebu.  Os ydych yn ystyried dechrau busnes neu os ydych eisoes yn rhedeg busnes, efallai y byddai’n syniad da i chi fynd i’r Porth Brexit a’i chwe phrif faes busnes – strategaeth a gweithrediadau, arloesi, gwerthu a marchnata, allforio, rheoli pobl a chyllid.  Mae adnodd gwych ynddo hefyd i’ch helpu i asesu’ch busnes neu syniad i weld pa mor barod ydych chi ar gyfer Brexit a’r hyn all ddod yn ei sgil.

 

Os hoffech fwy o wybodaeth a help, ewch i’n gwefan a bwrwch olwg ar safle Busnes Cymru neu ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000603000.  Cofiwch ein hoffi, dilyn a thrydar @syniadaumawrcymru ar Facebook, Twitter ac Instagram!  Anfonwch neges atom a gwnaiff aelod o’r tîm gysylltu â chi.

 

Wella eich gwybodaeth a'ch sgiliau

Efallai fod eisoes gennych yrfa mewn golwg, efallai eich bod am ddechrau busnes eich hun ryw ddydd neu efallai nad oes syniad gennych beth i'w wneud ond mae hynny'n iawn. Yn aml, pan fyddwn yn ifanc, gall feddwl am y dyfodol neu'r hyn rydym am ei wneud deimlo'n bell i ffwrdd, ond mewn gwirionedd, does dim amser gwell na NAWR i wella eich gwybodaeth a'ch sgiliau. Os ydych yn astudio o hyd neu eisoes yn gweithio, rwyf am geisio eich arwain yn y cyfeiriad cywir er mwyn i chi gael yr wybodaeth, y gefnogaeth a'r cyfleoedd gorau i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau.

 

Mae ein Modelau Rôl yn cynnal gweithdai mewn ysgolion, colegau, prifysgolion a grwpiau cymunedol ledled Cymru. Eu nod yw eich helpu i ystyried entrepreneuriaeth fel opsiwn ar gyfer eich dyfodol drwy adrodd eu storïau personol nhw am ddechrau busnes, sy'n aml yn herio'r syniadau ystrydebol hynny o berchnogion busnes. Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth diddorol i chi, yna gallwch gysylltu â ni. Gallwch bori drwy ein Modelau Rôl yn eich ardal chi, yma, a gweld beth fydd yn eich ysbrydoli chi.

 

Os oes gennych syniad da eisoes o'r hyn yr hoffech ei wneud, neu rydych newydd ddechrau ond bod angen mwy o gymorth arnoch, yna efallai yr hoffech edrych ar ein Bŵtcamp i Fusnes. Mae'n gyfle gwych i rwydweithio ag entrepreneuriaid ifanc eraill sydd am fod yn fos arnyn nhw eu hunain ryw ddydd yn ogystal â'n Modelau Rôl, i ddysgu oddi wrth ein gilydd a hefyd i drafod pynciau pwysig o ran busnes. Neu mae gennym fenter Dathlu Syniadau Mawr Cymru i'r rheini yn eich plith sydd â syniad cychwynnol neu os ydych yn ystyried entrepreneuriaeth fel opsiwn. Mae hyn hefyd yn wych os oes gennych dîm entrepreneuriaeth yn yr ysgol ac rydych am gyfle i roi cynnig ar rywbeth rydych wedi bod yn gweithio arno.

 

Os nad ydych yn teimlo'n barod am hynny i gyd, mae BOSS yn adnodd ar-lein gwych ar wefan Busnes Cymru. Mae dros 140 o gyrsiau ar ystod eang o bynciau, ar gael 24 awr y dydd, gan roi'r cyfle i chi ddysgu yn eich amser eich hun, dim ots faint o’r gloch yw hi! Gallwch gael mynediad at gymaint ag yr hoffech, pryd bynnag yr hoffech a gallant eich helpu drwy ba gam bynnag rydych chi arni yn eich taith entrepreneuraidd.

 

Mae Busnes Cymru hefyd yn cynnal digwyddiadau a gweithdai yn ymwneud â phob pwnc busnes y gallwch feddwl amdano felly pam na wnewch chi edrych ar eu Digwyddiadur er mwyn gweld beth sydd ar gael yn eich ardal chi. Gall y digwyddiadau hyn fod yn unrhyw beth o ysgrifennu cynllun busnes i roi eich busnes ar-lein. Edrychwch yma, efallai mai dyma'r cam nesaf ar eich cyfer er mwyn dechrau'r broses neu er mwyn dechrau meddwl am faes nad ydych wedi meddwl amdano o'r blaen.

 

Os ydych yn dal i astudio, ydych chi wedi ystyried cael swydd ran amser? Nid yn unig y byddwch yn ennill arian, ond mae'n ffordd wych o gael profiad o fusnes a sut mae'n cael ei redeg. Efallai na fydd yn yr un diwydiant ag y mae gennych ddiddordeb ynddo, ond bydd yr elfennau sylfaenol i gyd yno. Peidiwch â bod ag ofn gofyn cwestiynau tra byddwch chi’n gweithio, gwrandewch a gwnewch nodyn o'r hyn sy'n cael ei wneud. Gall y cyfle hwn naill ai ddangos sut y dylid gwneud pethau neu wneud i chi ystyried sut y byddech yn ei wneud yn wahanol. Os nad dyma yr hoffech ei wneud, gallwch wirfoddoli er mwyn cael ychydig o brofiad a datblygu eich gwybodaeth.

 

Beth bynnag y byddwch yn ei ddewis, dechreuwch ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau busnes nawr. Cofiwch ein hoffi, ein dilyn a'n trydar @SyniadauMawrCymru ar Facebook, Twitter ac Instragram! Anfonwch neges atom a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi!