• Bwtcamp preswyl ysgogol dros gyfnod o 2 diwrnod

 • Canllawiau am bopeth sy’n hanfodol ym maes busnes

 • Cynllun trefnus sy’n eich helpu i ganolbwyntio ar beth i’w wneud a phryd

 • Creu cysylltiadau gwych gyda phobl debyg i mi

 • Pecyn 12 mis llawn o gymorth ymarferol, syniadau a chyngor gan entrepreneuriaid blaenllaw o Gymru

 

Gwnewch gais cyn 1 Mawrth!

 

Blog Bwtcamp 2018

Ydych chi:

 • Yn 18-25 oed ar adeg gwneud y cais.

 • Yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU

 • Yn meddu ar angerdd amlwg at entrepreneuriaeth

 • Yn awyddus i ddechau busnes yng Nghymru

 • Wedi naill ai ddechrau busnes yn ystod y 6 mis diwethaf ond heb gofrestru gyda Chyllid a Thollau ac angen cymorth i gofrestru eich busnes yn gywir a thyfu NEU

 • Gyda syniad clir ynghylch sut i fasnachu ymhen 6 mis ar ôl y Bwtcamp.

Os ydych, rydym yn meddwl bod gennych yr hyn sydd ei angen arnoch i lwyddo.

 

Gwnewch gais nawr

 • ehangu eich gwybodaeth a’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i fod yn ‘barod i fusnes’

 • ehangu eich cysylltiadau gyda darpar entrepreneuriaid a rhwydweithio gyda phobl fusnes anhygoel sydd wedi bod drwy’r un broses a llwyddo yn y pen draw!

 • mynd i ddigwyddiad Bwtcamp Busnes 2 diwrnod o hyd yn ogystal â phecyn 12 mis o gymorth entrepreneuraidd unigryw

 • cael gwybod am yr hanfodion busnes sydd eu hangen i greu, rheoli a thyfu eich busnes. Mae hyn yn cynnwys marchnata, arian, cynllunio busnes a chyflogi pobl.

 • ennill cefnogaeth a sgiliau entrepreneuraidd gan ein cymuned fusnes

Gwnewch gais nawr

Hyd yn oed os na ewch i’r Bwtcamp, byddwch yn cael adborth uniongyrchol am eich syniad busnes a bydd Syniadau Mawr Cymru yn eich helpu i gael gafael ar y cymorth busnes sydd ei angen arnoch.

Mae’r gwasanaeth cymorth ar gyfer y flwyddyn yn cynnwys cefnogaeth 1-1 i entrepreneuriaid ifanc. Gallwch gofrestru i gael y cymorth yma drwy gysylltu â ni neu ffonio 03000 603 000

Bydd y Bwtcamp nesaf ar 21 - 22 Mawrth yn Glanllyn, Bala

Rhaid eich bod wedi mynychu, neu’n fodlon mynychu, un o’r canlynol cyn y Bŵt-camp:

 •       Cyfres o ddosbarthiadau meistr Syniadau Mawr Cymru (sy’n cynnwys pynciau craidd dechrau busnes, h.y. ymchwil i’r farchnad, marchnata, cyllid busnes), neu

 •            Digwyddiad bŵt-camp bach Syniadau Mawr Cymru, neu

 •            Digwyddiad cyn bŵt-camp Syniadau Mawr Cymru.

Digwyddiadau a gynhelir cyn y Bŵt-camp

Caiff y digwyddiadau hyn eu cynnal ar amryfal ddyddiadau a lleoliadau cyn diwedd mis Ionawr 2020. Maent yn gyfanswm o 4 awr ar ffurf sesiynau awr, ac mae pob un yn ymdrin a 2 bwnc a gyflwynir gan Gynghorwyr Busnes a Modelau Rôl megis:

 • Ymchwil i’r Farchnad

 • Marchnata

 • Hysbysebu Digidol

 • Prisio a faint dylid ei godi

 • Codi arian i ddechrau busnes

 • Rhedeg y busnes

Rydym yn cydnabod na fyddai pawb yn gallu mynd i un o’r digwyddiadau hyn mewn person, felly rydym yn gobeithio rhedeg dau ohonynt yn fyw ac ar-lein fel gweminarau gyda’r nos. Bydd angen i’r rheini sydd â diddordeb archebu lle ar-lein fel ein bod yn gwybod pwy fydd yn gallu dod. Ar ôl ichi gyflwyno eich ffurflen gais, gallwn roi rhagor o wybodaeth ichi am y broses.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn ymgeisio, anfonwch neges yn y cyfryngau cymdeithasol, neu anfonwch e-bost i enquiries@bigideaswales.com.

Fe welwn ni chi yno!

 

 

 

Gwnewch gais nawr