Welsh Government

Bwtcamp Syniadau Mawr Cymru

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad ar-lein hwn i ddysgu sut mae chwalu rhwystrau a gyrru’ch syniad ar drywydd cyflym i fod yn hunan-gyflogedig. Gan weithio ochr yn ochr â phobl ifanc eraill sydd â’r un uchelgeisiau, bydd y gyfres hon yn eich rhoi chi wrth y llyw, gan roi cyfle i chi wireddu’ch breuddwyd. Bydd y sesiynau’n cynnwys amrywiaeth eang o sgyrsiau, tasgau, awgrymiadau a gwobr am y cyflwyniad gorau.  Dewch draw am dro gyda Syniadau Mawr Cymru a gadewch i ni fod yn rhan o’ch taith!

 

Dyddiadau: 30 Tachwedd – 3 Rhagfyr

 Ystod oedran: 16-25

 Dyddiad Cau ar gyfer Cofrestru: 24 Tachwedd

Amserlen:

 • 30 Tachwedd - 2:00-5:00yp 
   

  Cwrdd a chroesawu

  Torri’r Garw

  Brandio Bendigedig!

  Methu â Pharatoi, Paratoi i Fethu
   

 • 1 Rhagfyr - 2:00-5:00yp 
   

  Torri’r Garw

  Pŵer Rhwydweithio

  Meistroli Cyfryngau Cymdeithasol

  Chwalu Rhwystrau, Dim eu gosod
   

 • 2 Rhagfyr - 2:00-5:00yp
   

  Torri’r Garw

  Chwarae Teg – Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

  Dangos yr Arian i Mi!
   

 • 3 Rhagfyr - 2:00-4:00yp
   

  Cyflwyniad i’r Panel

  Cyhoeddi ein Henillydd

Ar gyfer pwy mae hyn:

Er mwyn bod yn gymwys rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol:

 • 16-25 oed
 • Rydych wedi cychwyn busnes yng Nghymru yn ystod y 12 mis diwethaf neu’n bwriadu cychwyn busnes yng Nghymru yn ystod y 12 mis nesaf.
 • Rhaid eich bod chi'n byw neu'n astudio yng Nghymru ac yn bwriadu cychwyn y busnes yng Nghymru
 • Mae gennym ddiddordeb penodol mewn clywed gan:
  • Unigolion di-waith nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.
  • Unrhyw un sy'n byw yng Nghymru ac wedi gadael y coleg neu'r brifysgol yn 2019 neu 2020 ac yn dangyflogedig (sef â swydd sy'n gofyn am lai o sgiliau neu hyfforddiant nag sydd gan y person).
  • Menywod
  • Pobl anabl
  • Pobl o gefndiroedd BAME.

Sut mae gwneud cais:

 • Llenwch y ffurflen gais fer i’r dde o’r dudalen a’i chyflwyno cyn 24 Tachwedd 2021
 • Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael cynnig sesiwn un-i-un gyda Chynghorydd Busnes i asesu eich cais.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn gwneud cais neu os oes gennych chi unrhyw bryderon na allwch gymryd rhan ym mhob sesiwn am y cyfnod llawn ee oherwydd rhesymau meddygol / technegol / gofalu, cysylltwch â ni er mwyn i ni drafod sut gallwn ni helpu, mae croeso i chi anfon neges atom ar gyfryngau cymdeithasol, neu anfon e-bost atom.

Welwn ni chi yno!

Ar ba gam wyt ti?
Ar ba gam wyt ti?
Cytundeb Hysbysiad Preifatrwydd
Cytundeb Hysbysiad Preifatrwydd