Cyfres Bydd Yn Fos Arnat Ti Dy Hun

Ydych chi rhwng 18 a 25 oed ac:

 • yn chwilio am gyfleoedd newydd?
 • yn wynebu rhwystrau sy'n eich atal rhag dechrau busnes?
 • â diddordeb mewn bod yn fos arnoch chi eich hun ond ddim yn gwybod lle i ddechrau?

Os ydych chi'n cytuno ag unrhyw un o'r rhain, neu hyd yn oed y cyfan, gall Cyfres Bydd yn Fos Arnat Ti Dy Hun fod o ddiddordeb i chi!

Dyma cyfres o weminarau i bobl ifanc yng Nhgymru sy'n chwilio am rywbeth newydd yn 2021, efallai oherwydd eich bod yn wynebu rhwystrau penodol at gyflogaeth, eich bod angen newid eich cynllun gyrfa oherwydd y pandemig, neu efallai fod gennych chi syniad gwych rydych chi eisiau ei droi yn fusnes.

Agenda:

 • 23ain Chwefror 6-8pm – Sut mae Rhwydweithio mewn Busnes
 • 25ain Chwefror 6-8pm – Bod yn Ddoeth mewn Busnes
 • 2il Mawrth 6-8pm – Popeth mae Angen i chi ei Wybod am Arian
 • 4ydd Mawrth 6-8pm – Sut mae Cael Sylw i’ch Busnes
 • 9fed Mawrth 6-8pm – Pwysigrwydd Cynllunio Busnes

Beth gallwch ei ddisgwyl:

 • Cyngor arbenigol: Cewch gyngor gwerthfawr gan entrepreneuriaid ac arbenigwyr llwyddiannus yn eu meysydd. 
 • Awgrymiadau gan pobol ifanc busnes eraill: Cewch glywed gan bobl sydd wedi dechrau busnes eu profiadau.
 • Rhwydweithio a chydweithio: Cewch gyfle i gwrdd â phobl o’r un anian a chydweithio â nhw ystod y cyfres ac yn y dyfodol.
 • Cynllun gweithredu clir: Byddwch yn cael gweithio gyda Chynghorwyr Busnes Syniadau Mawr Cymru i greu cynllun gweithredu i ddatblygu eich busnes.

Ar gyfer pwy mae hyn:

Er mwyn bod yn gymwys rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol:

 • 18-25 oed
 • Rydych wedi cychwyn busnes yng Nghymru yn ystod y 12 mis diwethaf neu’n bwriadu cychwyn busnes yng Nghymru yn ystod y 12 mis nesaf.
 • Rhaid eich bod chi'n byw neu'n astudio yng Nghymru ac yn bwriadu cychwyn y busnes yng Nghymru
 • Mae gennym ddiddordeb penodol mewn clywed gan:
  • Unigolion di-waith nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.
  • Unrhyw un sy'n byw yng Nghymru ac wedi gadael y coleg neu'r brifysgol yn 2019 neu 2020 ac yn dangyflogedig (sef â swydd sy'n gofyn am lai o sgiliau neu hyfforddiant nag sydd gan y person).
  • Menywod
  • Pobl anabl
  • Pobl o gefndiroedd BAME.

Sut mae gwneud cais:

 • Llenwch y ffurflen gais fer i’r dde o’r dudalen a’i chyflwyno cyn 10 Chwefror 2021
 • Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael cynnig sesiwn un-i-un gyda Chynghorydd Busnes i asesu eich cais.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn gwneud cais neu os oes gennych chi unrhyw bryderon na allwch gymryd rhan ym mhob sesiwn am y cyfnod llawn ee oherwydd rhesymau meddygol / technegol / gofalu, cysylltwch â ni er mwyn i ni drafod sut gallwn ni helpu, mae croeso i chi anfon neges atom ar gyfryngau cymdeithasol, neu anfon e-bost atom.

Welwn ni chi yno!

Cytundeb Hysbysiad Preifatrwydd
Cytundeb Hysbysiad Preifatrwydd