Adnoddau

Mae’r adran hon yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau i chi fel rhanddeiliad neu bartner i’ch galluogi i gyflawni ym maes entrepreneuriaeth ieuenctid. Rydym ni am greu llwyfan lle gallwn rannu a chydweithredu er mwyn hwyluso a chynorthwyo gwaith sy’n cael ei wneud i gefnogi Entrepreneuriaeth Ieuenctid. Cysylltwch â ni os hoffech chi rannu unrhyw adnoddau â ni. Bydden ni wrth ein bodd i glywed gennych chi.

Mae manylion yr holl bartneriaid sy’n darparu’r adnoddau i’w gweld ar dudalen ein partneriaid. (need welsh link)

Sylwch nad Syniadau Mawr Cymru sy’n berchen ar y gwefannau canlynol ac mae’n bosibl y bydd y cynnwys ar gael yn uniaith Saeneg yn unig. Am wybodaeth am breifatrwydd, gweler y polisïau preifatrwydd ar y gwefannau unigol.

Mae 'Ymgyrch mewn Bocs’ yn gronfa o adnoddau i helpu rhanddeiliaid hyrwyddo Syniadau Mawr Cymru ymhlith pobl ifanc mewn ffordd gyson ac apelgar.

Mae'n cynnwys llenyddiaeth, delweddau a chopi er mwyn i randdeiliaid eu defnyddio yn eu deunydd cyfathrebu eu hunain i ddenu mwy o bobl ifanc i feddwl am ddechrau busnes. Darperir popeth yn Gymraeg a Saesneg.

Cliciwch yma am yr ymgyrch mewn bocs

 • Ymddiriedolaeth Carnegie UK Adeiladwch eich Tref Brawf eich hun – yn cefnogi ac yn galluogi trefi ac ardaloedd i roi cynnig ar redeg eu Tref Brawf eu hun
 • Catalydd Menter - Pecyn hunanasesu i helpu pobl ifanc i feddwl am eu cymhelliant eu hun dros fenter, cymhellion, sgiliau, agwedd at lwyddo
 • Sgiliau Bywyd Barclays - Adnoddau i athrawon, rhieni a busnesau i helpu pobl ifanc – Adeiladu pecyn cymorth chwilio am swydd, nodi sgiliau entrepreneuraidd, ennill profiad a chael eich ysbrydoli
 • Natwest - Mae Money Sense yn rhaglen ddiduedd o addysg ariannol a ddyluniwyd i helpu pobl ifanc tuag at ddyfodol ariannol gwell

 • Pecyn Cymorth Entrepreneuriaeth Gymdeithasol – Yn cynnig arweiniad ymarferol a modelau gweithio am bob cam entrepreneuriaeth gymdeithasol o’r syniad cychwynnol, sefydlu a rhoi prawf, ymlaen i gynaladwyedd tymor hwy twf ac ailadrodd.
 • Pecyn Cymorth Canolfan Cydweithredol Cymru (sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg fel ei gilydd) – Yn eich helpu i ddarganfod sut allwch chi redeg gwasanaethau gofal a chymorth mewn ffordd gydweithredol
 • Cyflwyniad i Fenter Gymdeithasol – Cynllun Gwers a sleidiau, gan gynnwys 2 astudiaeth achos, a gynhyrchwyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. 
 • Unltd Arweiniad person ifanc i Entrepreneuriaeth Gymdeithasol
 • Adnoddau UnLtd ar gyfer Entrepreneuriaid Cymdeithasol Pecyn ar gyfer rhannu straeon, heriau a meddyliau pobl ifanc a gafodd syniad ac a aeth ati i’w ddatblygu.
 • Nodau Datblygiad Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig -Mae’r Nodau Datblygiad Cynaliadwy yn gasgliad o 17 o nodau byd-eang a bennwyd gan y Cenhedloedd Unedig
 • Ashoka – Yn adeiladu ac yn meithrin cymuned o arweinwyr newid i weddnewid sefydliadau a diwylliannau ledled y byd er mwyn iddynt gefnogi gwneud newidiadau er budd cymdeithas

 • Fideo Cyflwyniad i Gyllido Torfol
 • Adnoddau Cyllido Torfol – Arweiniad ar gyfer mentrau bach a chanolig ar gyllido torfol a sut i’w ddefnyddio 
 • Templed rhagolwg llif arianI’w lawrlwytho am ddim.  Llenwch y meysydd gofynnol i gyfrifo’ch holl dreuliau a’ch enillion disgwyliedig yn awtomatig 
 • Canfod Cyllid Busnes Cymru Mae’n gallu bod yn anodd gwybod ble i fynd i ddod o hyd i gyllid a dewis y math cywir. Bydd cyfarwyddiadau canfod cyllid Busnes Cymru yn eich helpu i ddod o hyd i opsiynau o ran cyllid sy’n berthnasol i’ch busnes chi.

 • Sut mae Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddatgloi Doniau Entrepreneuraidd Carfan y Mileniwm? Yn 2017 cynhalion ni 3 digwyddiad ledled Cymru ar draws rhwydwaith y bartneriaeth i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio gyda chleientiaid o garfan y mileniwm. Mae dolenni â sleidiau o’r diwrnod a’r canlyniadau/ canfyddiadau o’r digwyddiadau hyn.

 

 • Dyheadau Entrepreneuriaid Ifanc yng Nghymru Mae’r ymchwil hon, a gafodd ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru, yn ymchwilio i’r cymhellion, y rhwystrau a’r dylanwadau sy’n llywio penderfyniadau entrepreneur ifanc i ddechrau a thyfu busnes. Mae dolenni â sleidiau a chyflwyniad o’r diwrnod.

 

 • Gweminar Gyrfa Cymru - Tirlun entrepreneuriaeth ac entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru 
 • EinECON 2018 – Cynhadledd Addysgwyr y Dyfodol – Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Addysgu entrepreneuriaid yfory, pam a sut y gallwn helpu i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd yn y genhedlaeth nesaf -

 

Adnoddau Criw Mentrus

Astudiaethau Achos

 

 

Copi Ebost/Gwefan

 

icon

 

Graffeg/ Cyfryngau Cymdeithasol


Cliciwch yma i ymweld â Dropbox ar gyfer y delweddau

 

Llenyddiaeth

 

 

Cyflwyniad

 

 

Amserlen

 

 

Cliciwch yma am adnoddau Saesneg