Cystadlaethau

Mae’r adran hon yn rhannu manylion ystod o gystadlaethau entrepreneuriaeth ieuenctid. Defnyddiwch y tabiau isod i weld cystadlaethau sy’n uniongyrchol berthnasol i’ch cynulleidfa chi.

Rydym eisiau gweithio gyda chi. Os oes gennych chi unrhyw gystadlaethau yr hoffech chi eu rhannu, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm mewn cysylltiad.

Sylwch nad Syniadau Mawr Cymru sy’n berchen ar y gwefannau canlynol ac mae’n bosibl y bydd y cynnwys ar gael yn uniaith Saeneg yn unig. Am wybodaeth am breifatrwydd, gweler y polisïau preifatrwydd ar y gwefannau unigol.

 • Syniadau Mawr Cymru - Y Criw Mentrus - Ydych chi'n ysgol gynradd Fentrus? Cystadleuaeth ac arddangosiad cenedlaethol ysgolion cynradd Cymru.
 • EESW - Rhoi'r cyfle i bobl 11 i 19 oed gael profiad ymarferol o weithio gyda diwydiannau, busnesau ac addysg uwch, drwy gynnig y cyfle iddyn nhw weithio ar brosiectau STEM go iawn. Yn cynnwys gweithgareddau sylfaenol, her F1 mewn ysgolion, prosiect EESW chweched dosbarth a Girls into STEM.
 • Her Papur Pumpunt Menter yr Ifanc - Ffordd hynod ryngweithiol, ddifyr o gyflwyno addysg ariannol, menter a byd gwaith i ddisgyblion ysgolion cynradd wrth iddynt geisio gwneud cymaint o elw â phosibl o £5 mewn pedair wythnos
 • Gemau Bafta Dylunwyr Gemau Ifanc - Cystadleuaeth gemau i bobl 10-18 oed sy'n bwriadu creu cyfle a rhoi cipolwg ar fyd gwneud gemau, yn ogystal â chynnig profiadau unwaith mewn bywyd gyda gwneuthurwyr gemau blaenllaw a gweithwyr  proffesiynol y diwydiant.
 • Syniadau Mawr Cymru - Bŵtcamp i Fusnes - Os ydych chi'n 18 - 25 oed, yn frwdfrydig, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i gychwyn eich busnes, ymunwch â'r Bŵtcamp i Fusnes. Bŵtcamp preswyl ysgogol 3 diwrnod, arweiniad ar holl hanfodion busnes. Pecyn 12 mis llawn o gymorth ymarferol, syniadau ac arweiniad gan entrepreneuriaid blaenllaw Cymru.
 • BQ Live Gwobrau Entrepreneur sy'n Dod i'r Amlwg - Yn dathlu ac yn ysbrydoli entrepreneuiaeth ledled y DU.  Mae entrepreneur sy'n dod i'r amlwg o bob rhanbarth yn cael ei ddathlu.
 • Cystadleuaeth Dreigiau Busnes Ifanc C4EE - Y nod yw cydnabod entrepreneuriaid yfory a hyrwyddo'r gronfa  ardderchog o ddawn ifanc sy'n bodoli'n lleol.
 • Ymddiriedolaeth Carneige Test Town - Mae trefi a darparwyr addysg yn trefnu bod eu mannau gwag, hyfforddiant a chefnogaeth ar gael i fusnesau ifanc i roi prawf ar eu syniadau mewn siopau dros dro yng nghanol trefi.
 • EESW - Rhoi'r cyfle i bobl 11 i 19 oed gael profiad ymarferol o weithio gyda diwydiannau, busnesau ac addysg uwch, drwy gynnig y cyfle iddyn nhw weithio ar brosiectau STEM go iawn. Yn cynnwys gweithgareddau sylfaenol, her F1 mewn ysgolion, prosiect EESW chweched dosbarth a Girls into STEM.
 • Est Net Next Generation - Gwobr dechnoleg sy'n bwriadu helpu pobl ifanc sydd wedi dangos ymrwymiad, brwdfrydedd a diddordeb eithriadol ym maes technoleg i gyflawni eu dawn a'u huchelgais.
 • Gwobrau Busnesau Bach FSB - Dathlu busnesau llai o faint yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Cynnig cyfle i fusnesau entrepreneuriaid ifanc gyflawni'r acolad, ardystiad o'u llwyddiant ac yn cynnwys categori Entrepreneur ifanc.
 • Go Think Big - Grantiau Gweithredu Cymdeithasol Digidol - Yn chwilio am unrhyw un sydd â syniad arloesol ac ysbrydoledig, sy'n newid y byd o'u cwmpas er gwell. Hyd at £500 ar gyfer pobl ifanc 15-24 oed sydd â syniad mawr sy'n meddwl tu allan i'r blwch.
 • Gwobrau  Entrepreneur Prydeinig Mawr NatWest - Yn cydnabod storïau entrepreneuriaid a busnesau ym Mhrydain Fawr sy'n ysbrydoli ac yn cynnwys categorïau Entrepreneur Ifanc a Busnes sy'n Cychwyn.
 • Pitch@Palace - Yn arwain, yn helpu ac yn cysylltu Entrepreneuriaid a busnesau cyfnod cynnar â chefnogwyr posibl, gan gynnwys CEOs, dylanwadwyr, angylion, mentoriaid a phartneriaid busnes. Caiff entrepreneuriaid eu dethol i gymryd rhan yn Pitch@Palace a'u gwahodd i fynychu Bŵtcamp. Maen nhw'n derbyn cymorth ac arweiniad ar sut i ddatblygu a mireinio eu cynnig, yn ogystal â achymorth gyda buddsoddiad, cyflwyniadau ac arweiniad strategol.
 • Ymddiredolaeth y Tywysog - Her Menter Mosiag - Yn helpu myfyrwyr (11-16 mlwydd oed) i ddysgu am sefydlu a rhedeg busnes drwy gêm efelychu busnes rhyngweithiol ar yr un pryd ag adeiladu eu hyder.
 • Shell Live Wire Smarter Future - Yn fisol gyda'r dyddiad cau am geisiadau am hanner nos ar ddiwrnod olaf pob mis. Ar agor i berchnogion busnes newydd y DU 16-30 oed sydd â syniad sy'n ymdrin â heriau trafnidiaeth, bwyd, ynni, neu adnoddau naturiol byd yn y dyfodol, neu'n gwneud amgylcheddau trefol yn lleoedd glanach, iachach a mwy cynaliadwy i weithio a byw
 • Shell Live Wire Gwobr Menter Ifanc y Flwyddyn - Er mwyn cael eich ystyried am Wobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn Shell LiveWIRE, a'r cyllid o £25,000 a'r cymorth a ddaw gyda hi, rhaid i chi ennill un o Wobrau Dyfodol Doethach misol Shell LiveWIRE yn gyntaf
 • The Ryman - Her Menter Genedlaethol - Rhaglen fenter diwrnod llawn sydd ar agor i bob ysgol uwchradd yn y DU. Ar agor i grwpiau blwyddyn llawn, mae'r her yn ymrannu'n ddau gategori CA3 a CA4. Gan weithio mewn timau o chwech, mae'r myfyrwyr yn gweithio ar heriau busnes go iawn, sy'n cael eu pennu gan fusnesau go iawn.
 • Yr Urdd a Menter a Busnes - Cystadleuaeth arloeswyr busnes i bobl ifanc 16-25 oed sydd â syniad busnes newydd a diddordeb mewn bod yn hunan-gyflogedig nawr neu yn y dyfodol
 • Gwobr Do It UnLtd - i'r sawl sydd â syniad i ymdrin â phroblem gymdeithasol neu amgylcheddol. Ynghyd â gwobrau o £5,000 i greu mentrau cymdeithasol, mae UnLtd yn rhoi mynediad i hyfforddiant a digwyddiadau, ac yn dynodi rheolwr gwobrau pwrpasol.
 • Gwobr Grow It UnLtd - i entrepreneuriaid cymdeithasol sy'n dymuno tyfu eu menter, gwneud mwy o wahaniaeth a dod yn gynaliadwy. Mae angen bod yn rhedeg menter gymdeithasol sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chael tystiolaeth lethol o'r effaith. Nod y wobr hon o £15,000 yw eich helpu i gyrraedd y cam nesaf.
 •  UnLtd Spaces for Change - Rhaglen i'r DU gyfan a fydd yn darganfod, ariannu, cefnogi a chysylltu pobl ifanc 16-24 oed i ddechrau a rhedeg mentrau cymdeithasol sy'n datgloi potensial mannau nad ydynt yn cael eu defnyddio, neu sy'n cael eu tanddefnyddio, er budd y gymuned leol, yn enwedig pobl ifanc eraill
 • USW Gwobrau Making Business Happen - yn amlygu dawn entrepreneuraidd ifanc ac yn gwobrwyo grwpiau ac unigolion am eu hymrwymiad a'u hymagwedd at ddatblygu busnes neu syniad busnes effeithiol neu arloesol. Maent yn dathlu brwdfrydedd ac ymroddiad i fenter gan fyfyrwyr ysgolion a cholegau ledled y Deyrnas Unedig
 • Virgin Voom Pitch - cyfle i gyflwyno'ch cynnig busnes am gyfran o £1miliwn mewn gwobrau. Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i unrhyw un dros 18 oed sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon, sydd â syniad busnes gwych.
 • Wales Online Gwobrau Digidol/Entrepreneur Digidol y Flwyddyn - yn cydnabod busnesau ac entrepreneuriaid sy'n gwneud cyfraniad eithriadol at y sector digidol, roedd categorïau 2018 yn cynnwys person ifanc digidol y flwyddyn a'r busnes digidol gorau sydd wedi cychwyn.
 • Gwobrau Cychwyn Busnes Cymru - yn cydnabod cyflawniadau unigolion entrepreneuraidd sydd wedi sylwi ar y cyfle a chymryd y risgiau i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, ac sydd yn aml yn arwyr y gymuned fusnes nad ydynt yn cael eu cydnabod. Seremoni wobrwyo yw hon sy'n unswydd ar gyfer busnesau sydd newydd gychwyn ac yn cynnwys Categori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn.
 • Menter yr Ifanc Rhaglen Cwmnïau -Ar waith drwy gydol un flwyddyn academaidd ac yn cael eu cefnogi gan gynghorydd busnes, mae myfyrwyr yn dechrau eu busnes eu hun fel tîm ac yn gwneud yr holl benderfyniadau am eu menter, o benderfynu ar yr enw a'r cynnyrch i greu cynllun busnes, rheoli cyllid cwmni'r myfyrwyr a gwerthu i'r cyhoedd mewn ffeiriau masnach.
 • Her Papur Decpunt Menter yr Ifanc - Rhwng 11-19 oed, her genedlaethol, sy'n helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau allweddol gan gynnwys creadigedd, positifrwydd, cydnerthedd a datrys problemau, gan ddefnyddio arian go iawn.
 • Menter yr Ifanc Rhaglen Timau - Bwreidir i hon gynorthwyo'r pontio o addysg i fyw yn annibynnol i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu. Mae'r myfyrwyr yn datblygu hyder a sgiliau bywyd hanfodol drwy weithio fel tîm i sefydlu a rhedeg busnes neu fenter gymdeithasol.
 • Gemau Bafta Dylunwyr Gemau Ifanc - Cystadleuaeth gemau i bobl 10-18 oed sy'n bwriadu creu cyfle a rhoi cipolwg ar fyd gwneud gemau, yn ogystal â chynnig profiadau unwaith mewn bywyd gyda gwneuthurwyr gemau blaenllaw a gweithwyr  proffesiynol y diwydiant.
 • Syniadau Mawr Cymru - Bŵtcamp i Fusnes - Os ydych chi'n 18 - 25 oed, yn frwdfrydig, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i gychwyn eich busnes, ymunwch â'r Bŵtcamp i Fusnes. Bŵtcamp preswyl ysgogol 3 diwrnod, arweiniad ar holl hanfodion busnes. Pecyn 12 mis llawn o gymorth ymarferol, syniadau ac arweiniad gan entrepreneuriaid blaenllaw Cymru.
 • BQ Live Gwobrau Entrepreneur sy'n Dod i'r Amlwg - Yn dathlu ac yn ysbrydoli entrepreneuiaeth ledled y DU.  Mae entrepreneur sy'n dod i'r amlwg o bob rhanbarth yn cael ei ddathlu.
 • Ymddiriedolaeth Carneige Test Town - Mae trefi a darparwyr addysg yn trefnu bod eu mannau gwag, hyfforddiant a chefnogaeth ar gael i fusnesau ifanc i roi prawf ar eu syniadau mewn siopau dros dro yng nghanol trefi.
 • Y Cyngor Dylunio - Spark - Rhaglen cymorth ac arian sy'n bwriadu helpu i droi syniad da yn gynnyrch sy'n llwyddo'n fasnachol
 • Drivers for Change - Taith unigryw 11-diwrnod i ysbrydoli 100 o arweinwyr ifanc i fod yn greadigol ac yn entrepreneuraidd, ac i gymryd perchnogaeth dros yrru newid yn eu cymunedau. 
 • EESW - Rhoi'r cyfle i bobl 11 i 19 oed gael profiad ymarferol o weithio gyda diwydiannau, busnesau ac addysg uwch, drwy gynnig y cyfle iddyn nhw weithio ar brosiectau STEM go iawn. Yn cynnwys gweithgareddau sylfaenol, her F1 mewn ysgolion, prosiect EESW chweched dosbarth a Girls into STEM.
 • Enterprise Nation Cystadleuaeth Myfyriwr sy'n Cychwyn Busnes Gorau'r Flwyddyn - Yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc a graddedigion diweddar ennill llu o wobrau busnes a buddsoddiad arian parod o £2,500.
 • Cystadleuaeth Her Sgiliau Menter - Anelir at dimau sy'n gweithio tuag at gymhwyster Lefel 2 neu Lefel 3 o fewn rhaglen astudio mewn Coleg 6ed Dosbarth yng Nghymru.
 • Est Net Next Generation - Gwobr dechnoleg sy'n bwriadu helpu pobl ifanc sydd wedi dangos ymrwymiad, brwdfrydedd a diddordeb eithriadol ym maes technoleg i gyflawni eu dawn a'u huchelgais.
 • Gwobrau Busnesau Bach FSB - Dathlu busnesau llai o faint yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Cynnig cyfle i fusnesau entrepreneuriaid ifanc gyflawni'r acolad, ardystiad o'u llwyddiant ac yn cynnwys categori Entrepreneur ifanc.
 • Go Think Big - Grantiau Gweithredu Cymdeithasol Digidol - Yn chwilio am unrhyw un sydd â syniad arloesol ac ysbrydoledig, sy'n newid y byd o'u cwmpas er gwell. Hyd at £500 ar gyfer pobl ifanc 15-24 oed sydd â syniad mawr sy'n meddwl tu allan i'r blwch.
 • Gwobrau  Entrepreneur Prydeinig Mawr NatWest - Yn cydnabod storïau entrepreneuriaid a busnesau ym Mhrydain Fawr sy'n ysbrydoli ac yn cynnwys categorïau Entrepreneur Ifanc a Busnes sy'n Cychwyn.
 • NACUE Varsity Pitch - Cystadleuaeth fusnes i fyfyrwyr a graddedigion diweddar (o fewn y 5 mlynedd diwethaf). Bydd gofyn yr ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer gyflwyno eu syniadau'n fyw yn y rownd gyn-derfynol yn Llundain. Yna bydd chwe busnes newydd yn mynd ymlaen i gystadlu i ennill £10,000 yn y rownd derfynol yn ystod Wythos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.
 • Pitch@Palace - Yn arwain, yn helpu ac yn cysylltu Entrepreneuriaid a busnesau cyfnod cynnar â chefnogwyr posibl, gan gynnwys CEOs, dylanwadwyr, angylion, mentoriaid a phartneriaid busnes. Caiff entrepreneuriaid eu dethol i gymryd rhan yn Pitch@Palace a'u gwahodd i fynychu Bŵtcamp. Maen nhw'n derbyn cymorth ac arweiniad ar sut i ddatblygu a mireinio eu cynnig, yn ogystal â achymorth gyda buddsoddiad, cyflwyniadau ac arweiniad strategol.
 • Shell Live Wire Smarter Future - Yn fisol gyda'r dyddiad cau am geisiadau am hanner nos ar ddiwrnod olaf pob mis. Ar agor i berchnogion busnes newydd y DU 16-30 oed sydd â syniad sy'n ymdrin â heriau trafnidiaeth, bwyd, ynni, neu adnoddau naturiol byd yn y dyfodol, neu'n gwneud amgylcheddau trefol yn lleoedd glanach, iachach a mwy cynaliadwy i weithio a byw
 • Shell Live Wire Gwobr Menter Ifanc y Flwyddyn - Er mwyn cael eich ystyried am Wobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn Shell LiveWIRE, a'r cyllid o £25,000 a'r cymorth a ddaw gyda hi, rhaid i chi ennill un o Wobrau Dyfodol Doethach misol Shell LiveWIRE yn gyntaf
 • Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru - Categori un i'w wylio - Mae'r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol newydd arloesol sydd ag effaith gychwynnol drawiadol a gweledigaeth gryf am y dyfodol
 • Gwobrau Menter Gymdeithasol y DU - Yn cydnabod sefydliadau am eu rhagoriaeth fusnes a'u cyfraniad at gymdeithas, yn ogystal â chyflawniadau pobl sy'n gweithio wrth graidd y sector. Gall pob menter gymdeithasol wneud cais, ac mae categorïau penodol gan gynnwys un i gadw llygad arno ar gyfer entrepreneuriaid ifanc.
 • Yr Urdd a Menter a Busnes - Cystadleuaeth arloeswyr busnes i bobl ifanc 16-25 oed sydd â syniad busnes newydd a diddordeb mewn bod yn hunan-gyflogedig nawr neu yn y dyfodol
 • Rhaglen Ddawn Tranzfuser - UK Games Talent sy'n cyflenwi hwn, gan gynnig piblinell i gydnabyddiaeth a/neu gyflogaeth i raddedigion gêmau newydd y DU, gan arwain timau o'r cysyniad i greu prototeip drwodd i'w cyhoeddi.
 • Gwobr Do It UnLtd - i'r sawl sydd â syniad i ymdrin â phroblem gymdeithasol neu amgylcheddol. Ynghyd â gwobrau o £5,000 i greu mentrau cymdeithasol, mae UnLtd yn rhoi mynediad i hyfforddiant a digwyddiadau, ac yn dynodi rheolwr gwobrau pwrpasol.
 • Gwobr Grow It UnLtd - i entrepreneuriaid cymdeithasol sy'n dymuno tyfu eu menter, gwneud mwy o wahaniaeth a dod yn gynaliadwy. Mae angen bod yn rhedeg menter gymdeithasol sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chael tystiolaeth lethol o'r effaith. Nod y wobr hon o £15,000 yw eich helpu i gyrraedd y cam nesaf.
 •  UnLtd Spaces for Change - Rhaglen i'r DU gyfan a fydd yn darganfod, ariannu, cefnogi a chysylltu pobl ifanc 16-24 oed i ddechrau a rhedeg mentrau cymdeithasol sy'n datgloi potensial mannau nad ydynt yn cael eu defnyddio, neu sy'n cael eu tanddefnyddio, er budd y gymuned leol, yn enwedig pobl ifanc eraill
 • Cronfa Gemau'r DU - I dimau yng nghamau cynnar iawn datblygu neu sydd â phrofiad proffesiynol cyfyngedig, mae'r Rhaglen Datblygu Cynigion yn cynnig y cyfle i fireinio a gwella sgiliau cyflwyno cynnig a datblygu fersiwn enghreifftiol a all gael ei chwarae yn ystod yr haf, gyda chymorth pecyn sy'n werth £10,000.
 • USW Gwobrau Making Business Happen - yn amlygu dawn entrepreneuraidd ifanc ac yn gwobrwyo grwpiau ac unigolion am eu hymrwymiad a'u hymagwedd at ddatblygu busnes neu syniad busnes effeithiol neu arloesol. Maent yn dathlu brwdfrydedd ac ymroddiad i fenter gan fyfyrwyr ysgolion a cholegau ledled y Deyrnas Unedig
 • Virgin Voom Pitch - cyfle i gyflwyno'ch cynnig busnes am gyfran o £1miliwn mewn gwobrau. Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i unrhyw un dros 18 oed sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon, sydd â syniad busnes gwych.
 • Wales Online Gwobrau Digidol/Entrepreneur Digidol y Flwyddyn - yn cydnabod busnesau ac entrepreneuriaid sy'n gwneud cyfraniad eithriadol at y sector digidol, roedd categorïau 2018 yn cynnwys person ifanc digidol y flwyddyn a'r busnes digidol gorau sydd wedi cychwyn.
 • Gwobrau Cychwyn Busnes Cymru - yn cydnabod cyflawniadau unigolion entrepreneuraidd sydd wedi sylwi ar y cyfle a chymryd y risgiau i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, ac sydd yn aml yn arwyr y gymuned fusnes nad ydynt yn cael eu cydnabod. Seremoni wobrwyo yw hon sy'n unswydd ar gyfer busnesau sydd newydd gychwyn ac yn cynnwys Categori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn.
 • Menter yr Ifanc Rhaglen Cwmnïau -Ar waith drwy gydol un flwyddyn academaidd ac yn cael eu cefnogi gan gynghorydd busnes, mae myfyrwyr yn dechrau eu busnes eu hun fel tîm ac yn gwneud yr holl benderfyniadau am eu menter, o benderfynu ar yr enw a'r cynnyrch i greu cynllun busnes, rheoli cyllid cwmni'r myfyrwyr a gwerthu i'r cyhoedd mewn ffeiriau masnach.
 • Her Papur Decpunt Menter yr Ifanc - Rhwng 11-19 oed, her genedlaethol, sy'n helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau allweddol gan gynnwys creadigedd, positifrwydd, cydnerthedd a datrys problemau, gan ddefnyddio arian go iawn.
 • Menter yr Ifanc Rhaglen Prifysgolion - Her cychwyn busnes ar gyfer myfyrwyr mewn Addysg Bellach ac Uwch
 • Menter yr Ifanc Rhaglen Timau - Bwreidir i hon gynorthwyo'r pontio o addysg i fyw yn annibynnol i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu. Mae'r myfyrwyr yn datblygu hyder a sgiliau bywyd hanfodol drwy weithio fel tîm i sefydlu a rhedeg busnes neu fenter gymdeithasol.
 • Prifysgol Aberystwyth Cystadleuaeth Cynllun Busnes InvEnterPrize  - Cystadleuaeth menter myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, sy'n cynnig gwobr o £10,000 i'r cais buddugol. 
 • Prifysgol Bangor Menter drwy Ddylunio - Her Dylunio 8 wythnos ar gyfer timau amlddisgyblaeth o feysydd busnes, astudiaethau creadigol, cyfryngau, peiriannu electronig, cyfrifiadureg, dylunio cynhyrchion a seicoleg i ddylunio a datblygu cynnyrch newydd ar gyfer busnes sefydledig.
 • Syniadau Mawr Cymru - Bŵtcamp i Fusnes - Os ydych chi'n 18 - 25 oed, yn frwdfrydig, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i gychwyn eich busnes, ymunwch â'r Bŵtcamp i Fusnes. Bŵtcamp preswyl ysgogol 3 diwrnod, arweiniad ar holl hanfodion busnes. Pecyn 12 mis llawn o gymorth ymarferol, syniadau ac arweiniad gan entrepreneuriaid blaenllaw Cymru.
 • BQ Live Gwobrau Entrepreneur sy'n Dod i'r Amlwg - Yn dathlu ac yn ysbrydoli entrepreneuiaeth ledled y DU.  Mae entrepreneur sy'n dod i'r amlwg o bob rhanbarth yn cael ei ddathlu.
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Mae cynllun Countdown to Launch y Ganolfan Entrepreneuriaeth yn rhedeg bob Mehefin ac yn helpu egin entrepreneuriaid i wireddu eu breuddwydion o gychwyn busnes. Ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf a graddedigion Met Caerdydd sy'n ceisio gwneud syniad busnes yn realiti.
 • Prifysgol Caerdydd - Mae Cynllun SPARK ar agor i fyfyrwyr sydd â chynllun busnes maen nhw'n barod i'w rannu â'r byd. Mae lefel y Cynllun wedi'i dylunio i'r sawl sydd efallai wedi perfformio ar lefel resymol o ymchwil neu o bosibl rhywfaint o roi prawf ar y syniad neu'r cynnyrch. Mae hyn yn gallu cynnwys y sawl sy'n paratoi i lansio hefyd.
 • Ymddiriedolaeth Carneige Test Town - Mae trefi a darparwyr addysg yn trefnu bod eu mannau gwag, hyfforddiant a chefnogaeth ar gael i fusnesau ifanc i roi prawf ar eu syniadau mewn siopau dros dro yng nghanol trefi.
 • Y Cyngor Dylunio - Spark - Rhaglen cymorth ac arian sy'n bwriadu helpu i droi syniad da yn gynnyrch sy'n llwyddo'n fasnachol
 • Deutsche Bank Gwobrau am Fenter Greadigol - Rhaglen wobrau am fyfyrwyr creadigol israddedig blwyddyn olaf/olraddedigion blwyddyn gyntaf, sy'n darparu cymorth ariannol a chymorth busnes i helpu i lansio gyrfaoedd creadigol
 • Drivers for Change - Taith unigryw 11-diwrnod i ysbrydoli 100 o arweinwyr ifanc i fod yn greadigol ac yn entrepreneuraidd, ac i gymryd perchnogaeth dros yrru newid yn eu cymunedau. 
 • Enactus - Sefydliad di-elw rhyngwladol sy'n ymroi i ysbrydoli myfyrwyr i wella'r byd drwy gamau entrepreneuraidd. Yn blatfform i dimau i fyfyrwyr prifysgol eithriadol yn y DU i greu prosiectau datblygu cymuned sy'n gosod dyfeisgarwch a doniau myfyrwyr wrth ganol gwella eu bywoliaethau.
 • Enterprise Nation Cystadleuaeth Myfyriwr sy'n Cychwyn Busnes Gorau'r Flwyddyn - Yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc a graddedigion diweddar ennill llu o wobrau busnes a buddsoddiad arian parod o £2,500.
 • Est Net Next Generation - Gwobr dechnoleg sy'n bwriadu helpu pobl ifanc sydd wedi dangos ymrwymiad, brwdfrydedd a diddordeb eithriadol ym maes technoleg i gyflawni eu dawn a'u huchelgais.
 • Gwobrau Busnesau Bach FSB - Dathlu busnesau llai o faint yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Cynnig cyfle i fusnesau entrepreneuriaid ifanc gyflawni'r acolad, ardystiad o'u llwyddiant ac yn cynnwys categori Entrepreneur ifanc.
 • Go Think Big - Grantiau Gweithredu Cymdeithasol Digidol - Yn chwilio am unrhyw un sydd â syniad arloesol ac ysbrydoledig, sy'n newid y byd o'u cwmpas er gwell. Hyd at £500 ar gyfer pobl ifanc 15-24 oed sydd â syniad mawr sy'n meddwl tu allan i'r blwch.
 • Gwobrau  Entrepreneur Prydeinig Mawr NatWest - Yn cydnabod storïau entrepreneuriaid a busnesau ym Mhrydain Fawr sy'n ysbrydoli ac yn cynnwys categorïau Entrepreneur Ifanc a Busnes sy'n Cychwyn.
 • NACUE Varsity Pitch - Cystadleuaeth fusnes i fyfyrwyr a graddedigion diweddar (o fewn y 5 mlynedd diwethaf). Bydd gofyn yr ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer gyflwyno eu syniadau'n fyw yn y rownd gyn-derfynol yn Llundain. Yna bydd chwe busnes newydd yn mynd ymlaen i gystadlu i ennill £10,000 yn y rownd derfynol yn ystod Wythos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.
 • Pitch@Palace - Yn arwain, yn helpu ac yn cysylltu Entrepreneuriaid a busnesau cyfnod cynnar â chefnogwyr posibl, gan gynnwys CEOs, dylanwadwyr, angylion, mentoriaid a phartneriaid busnes. Caiff entrepreneuriaid eu dethol i gymryd rhan yn Pitch@Palace a'u gwahodd i fynychu Bŵtcamp. Maen nhw'n derbyn cymorth ac arweiniad ar sut i ddatblygu a mireinio eu cynnig, yn ogystal â achymorth gyda buddsoddiad, cyflwyniadau ac arweiniad strategol.
 • Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander - Cystadleuaeth flynyddol cyflwyno cynnig busnes sy'n bwriadu rhoi hwb ariannol i fentrau busnes myfyrwyr a graddedigion yn eu cyfnod cynnar o brifysgolion partner y DU.
 • Shell Live Wire Smarter Future - Yn fisol gyda'r dyddiad cau am geisiadau am hanner nos ar ddiwrnod olaf pob mis. Ar agor i berchnogion busnes newydd y DU 16-30 oed sydd â syniad sy'n ymdrin â heriau trafnidiaeth, bwyd, ynni, neu adnoddau naturiol byd yn y dyfodol, neu'n gwneud amgylcheddau trefol yn lleoedd glanach, iachach a mwy cynaliadwy i weithio a byw
 • Shell Live Wire Gwobr Menter Ifanc y Flwyddyn - Er mwyn cael eich ystyried am Wobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn Shell LiveWIRE, a'r cyllid o £25,000 a'r cymorth a ddaw gyda hi, rhaid i chi ennill un o Wobrau Dyfodol Doethach misol Shell LiveWIRE yn gyntaf
 • Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru - Categori un i'w wylio - Mae'r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol newydd arloesol sydd ag effaith gychwynnol drawiadol a gweledigaeth gryf am y dyfodol
 • Gwobrau Menter Gymdeithasol y DU - Yn cydnabod sefydliadau am eu rhagoriaeth fusnes a'u cyfraniad at gymdeithas, yn ogystal â chyflawniadau pobl sy'n gweithio wrth graidd y sector. Gall pob menter gymdeithasol wneud cais, ac mae categorïau penodol gan gynnwys un i gadw llygad arno ar gyfer entrepreneuriaid ifanc.
 • Prifysgol Abertawe Cystadleuaeth Cynnig Mawr - Yn codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd entrepreneuriaeth ac annog myfyrwyr i ddatblygu eu syniadau a'u sgiliau busnes eu hun. 
 • Yr Urdd a Menter a Busnes - Cystadleuaeth arloeswyr busnes i bobl ifanc 16-25 oed sydd â syniad busnes newydd a diddordeb mewn bod yn hunan-gyflogedig nawr neu yn y dyfodol
 • Rhaglen Ddawn Tranzfuser - UK Games Talent sy'n cyflenwi hwn, gan gynnig piblinell i gydnabyddiaeth a/neu gyflogaeth i raddedigion gêmau newydd y DU, gan arwain timau o'r cysyniad i greu prototeip drwodd i'w cyhoeddi.
 • Gwobr Do It UnLtd - i'r sawl sydd â syniad i ymdrin â phroblem gymdeithasol neu amgylcheddol. Ynghyd â gwobrau o £5,000 i greu mentrau cymdeithasol, mae UnLtd yn rhoi mynediad i hyfforddiant a digwyddiadau, ac yn dynodi rheolwr gwobrau pwrpasol.
 • Gwobr Grow It UnLtd - i entrepreneuriaid cymdeithasol sy'n dymuno tyfu eu menter, gwneud mwy o wahaniaeth a dod yn gynaliadwy. Mae angen bod yn rhedeg menter gymdeithasol sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chael tystiolaeth lethol o'r effaith. Nod y wobr hon o £15,000 yw eich helpu i gyrraedd y cam nesaf.
 • UnLtd Spaces for Change - Rhaglen i'r DU gyfan a fydd yn darganfod, ariannu, cefnogi a chysylltu pobl ifanc 16-24 oed i ddechrau a rhedeg mentrau cymdeithasol sy'n datgloi potensial mannau nad ydynt yn cael eu defnyddio, neu sy'n cael eu tanddefnyddio, er budd y gymuned leol, yn enwedig pobl ifanc eraill
 • Cronfa Gemau'r DU - I dimau yng nghamau cynnar iawn datblygu neu sydd â phrofiad proffesiynol cyfyngedig, mae'r Rhaglen Datblygu Cynigion yn cynnig y cyfle i fireinio a gwella sgiliau cyflwyno cynnig a datblygu fersiwn enghreifftiol a all gael ei chwarae yn ystod yr haf, gyda chymorth pecyn sy'n werth £10,000.
 • USW Bright Ideas Den - cyfle i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru ymgeisio am hyd at £1,000 i gefnogi eu syniadau am fusnes.
 • USW Freelancer Academy - yn cymryd myfyrwyr a graddedigion (hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio) trwy'r camau mae eu hangen i lansio eu syniad busnes. Mae Freelancers Academy Prifysgol De Cymru yn ddigwyddiad blynyddol sy'n digwydd dros 1 wythnos.
 • UWTSD Cwpan Her Robert Owen - cystadleuaeth entrepreneuraidd flynyddol i'r brifysgol gyfan sy'n cael ei chynnal gan Ysgol Fusnes Abertawe a'i chefnogi gan y Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI). Ar gyfer myfyrwyr sydd â syniad busnes ac yn credu y gallant wneud iddo weithio'n ymarferol. Ar agor i unigolion a thimau o hyd at 6 o bobl y mae'n rhaid iddynt fod yn fyfyrwyr presennol UWTSD. 
 • Virgin Voom Pitch - cyfle i gyflwyno'ch cynnig busnes am gyfran o £1miliwn mewn gwobrau. Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i unrhyw un dros 18 oed sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon, sydd â syniad busnes gwych.
 • Wales Online Gwobrau Digidol/Entrepreneur Digidol y Flwyddyn - yn cydnabod busnesau ac entrepreneuriaid sy'n gwneud cyfraniad eithriadol at y sector digidol, roedd categorïau 2018 yn cynnwys person ifanc digidol y flwyddyn a'r busnes digidol gorau sydd wedi cychwyn.
 • Gwobrau Cychwyn Busnes Cymru - yn cydnabod cyflawniadau unigolion entrepreneuraidd sydd wedi sylwi ar y cyfle a chymryd y risgiau i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, ac sydd yn aml yn arwyr y gymuned fusnes nad ydynt yn cael eu cydnabod. Seremoni wobrwyo yw hon sy'n unswydd ar gyfer busnesau sydd newydd gychwyn ac yn cynnwys Categori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn.
 • Menter yr Ifanc Rhaglen Prifysgolion - Her cychwyn busnes ar gyfer myfyrwyr mewn Addysg Bellach ac Uwch
 • Syniadau Mawr Cymru - Bŵtcamp i Fusnes - Os ydych chi'n 18 - 25 oed, yn frwdfrydig, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i gychwyn eich busnes, ymunwch â'r Bŵtcamp i Fusnes. Bŵtcamp preswyl ysgogol 3 diwrnod, arweiniad ar holl hanfodion busnes. Pecyn 12 mis llawn o gymorth ymarferol, syniadau ac arweiniad gan entrepreneuriaid blaenllaw Cymru.
 • BQ Live Gwobrau Entrepreneur sy'n Dod i'r Amlwg - Yn dathlu ac yn ysbrydoli entrepreneuiaeth ledled y DU.  Mae entrepreneur sy'n dod i'r amlwg o bob rhanbarth yn cael ei ddathlu.
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Mae cynllun Countdown to Launch y Ganolfan Entrepreneuriaeth yn rhedeg bob Mehefin ac yn helpu egin entrepreneuriaid i wireddu eu breuddwydion o gychwyn busnes. Ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf a graddedigion Met Caerdydd sy'n ceisio gwneud syniad busnes yn realiti.
 • Prifysgol Caerdydd - Mae Cynllun SPARK ar agor i fyfyrwyr sydd â chynllun busnes maen nhw'n barod i'w rannu â'r byd. Mae lefel y Cynllun wedi'i dylunio i'r sawl sydd efallai wedi perfformio ar lefel resymol o ymchwil neu o bosibl rhywfaint o roi prawf ar y syniad neu'r cynnyrch. Mae hyn yn gallu cynnwys y sawl sy'n paratoi i lansio hefyd.
 • Ymddiriedolaeth Carneige Test Town - Mae trefi a darparwyr addysg yn trefnu bod eu mannau gwag, hyfforddiant a chefnogaeth ar gael i fusnesau ifanc i roi prawf ar eu syniadau mewn siopau dros dro yng nghanol trefi.
 • Y Cyngor Dylunio - Spark - Rhaglen cymorth ac arian sy'n bwriadu helpu i droi syniad da yn gynnyrch sy'n llwyddo'n fasnachol
 • Deutsche Bank Gwobrau am Fenter Greadigol - Rhaglen wobrau am fyfyrwyr creadigol israddedig blwyddyn olaf/olraddedigion blwyddyn gyntaf, sy'n darparu cymorth ariannol a chymorth busnes i helpu i lansio gyrfaoedd creadigol
 • Drivers for Change - Taith unigryw 11-diwrnod i ysbrydoli 100 o arweinwyr ifanc i fod yn greadigol ac yn entrepreneuraidd, ac i gymryd perchnogaeth dros yrru newid yn eu cymunedau. 
 • Enterprise Nation Cystadleuaeth Myfyriwr sy'n Cychwyn Busnes Gorau'r Flwyddyn - Yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc a graddedigion diweddar ennill llu o wobrau busnes a buddsoddiad arian parod o £2,500.
 • Est Net Next Generation - Gwobr dechnoleg sy'n bwriadu helpu pobl ifanc sydd wedi dangos ymrwymiad, brwdfrydedd a diddordeb eithriadol ym maes technoleg i gyflawni eu dawn a'u huchelgais.
 • Gwobrau Busnesau Bach FSB - Dathlu busnesau llai o faint yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Cynnig cyfle i fusnesau entrepreneuriaid ifanc gyflawni'r acolad, ardystiad o'u llwyddiant ac yn cynnwys categori Entrepreneur ifanc.
 • Go Think Big - Grantiau Gweithredu Cymdeithasol Digidol - Yn chwilio am unrhyw un sydd â syniad arloesol ac ysbrydoledig, sy'n newid y byd o'u cwmpas er gwell. Hyd at £500 ar gyfer pobl ifanc 15-24 oed sydd â syniad mawr sy'n meddwl tu allan i'r blwch.
 • Gwobrau  Entrepreneur Prydeinig Mawr NatWest - Yn cydnabod storïau entrepreneuriaid a busnesau ym Mhrydain Fawr sy'n ysbrydoli ac yn cynnwys categorïau Entrepreneur Ifanc a Busnes sy'n Cychwyn.
 • NACUE Varsity Pitch - Cystadleuaeth fusnes i fyfyrwyr a graddedigion diweddar (o fewn y 5 mlynedd diwethaf). Bydd gofyn yr ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer gyflwyno eu syniadau'n fyw yn y rownd gyn-derfynol yn Llundain. Yna bydd chwe busnes newydd yn mynd ymlaen i gystadlu i ennill £10,000 yn y rownd derfynol yn ystod Wythos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.
 • Pitch@Palace - Yn arwain, yn helpu ac yn cysylltu Entrepreneuriaid a busnesau cyfnod cynnar â chefnogwyr posibl, gan gynnwys CEOs, dylanwadwyr, angylion, mentoriaid a phartneriaid busnes. Caiff entrepreneuriaid eu dethol i gymryd rhan yn Pitch@Palace a'u gwahodd i fynychu Bŵtcamp. Maen nhw'n derbyn cymorth ac arweiniad ar sut i ddatblygu a mireinio eu cynnig, yn ogystal â achymorth gyda buddsoddiad, cyflwyniadau ac arweiniad strategol.
 • Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander - Cystadleuaeth flynyddol cyflwyno cynnig busnes sy'n bwriadu rhoi hwb ariannol i fentrau busnes myfyrwyr a graddedigion yn eu cyfnod cynnar o brifysgolion partner y DU.
 • Shell Live Wire Smarter Future - Yn fisol gyda'r dyddiad cau am geisiadau am hanner nos ar ddiwrnod olaf pob mis. Ar agor i berchnogion busnes newydd y DU 16-30 oed sydd â syniad sy'n ymdrin â heriau trafnidiaeth, bwyd, ynni, neu adnoddau naturiol byd yn y dyfodol, neu'n gwneud amgylcheddau trefol yn lleoedd glanach, iachach a mwy cynaliadwy i weithio a byw
 • Shell Live Wire Gwobr Menter Ifanc y Flwyddyn - Er mwyn cael eich ystyried am Wobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn Shell LiveWIRE, a'r cyllid o £25,000 a'r cymorth a ddaw gyda hi, rhaid i chi ennill un o Wobrau Dyfodol Doethach misol Shell LiveWIRE yn gyntaf
 • Sirius - Rhaglen 12-mis sy'n helpu entrepreneuriaid graddedig gyda syniadau newydd sydd â photensial wirioneddol i dyfu i uchafu eu siawnsiau o lwyddo. Mae'r ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cyllid, cymorth busnes, llety swyddfa, hyfforddiant a chyfleoedd i gyflwyno eu cynnig. 
 • Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru - Categori un i'w wylio - Mae'r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol newydd arloesol sydd ag effaith gychwynnol drawiadol a gweledigaeth gryf am y dyfodol
 • Gwobrau Menter Gymdeithasol y DU - Yn cydnabod sefydliadau am eu rhagoriaeth fusnes a'u cyfraniad at gymdeithas, yn ogystal â chyflawniadau pobl sy'n gweithio wrth graidd y sector. Gall pob menter gymdeithasol wneud cais, ac mae categorïau penodol gan gynnwys un i gadw llygad arno ar gyfer entrepreneuriaid ifanc.
 • Yr Urdd a Menter a Busnes - Cystadleuaeth arloeswyr busnes i bobl ifanc 16-25 oed sydd â syniad busnes newydd a diddordeb mewn bod yn hunan-gyflogedig nawr neu yn y dyfodol
 • Rhaglen Ddawn Tranzfuser - UK Games Talent sy'n cyflenwi hwn, gan gynnig piblinell i gydnabyddiaeth a/neu gyflogaeth i raddedigion gêmau newydd y DU, gan arwain timau o'r cysyniad i greu prototeip drwodd i'w cyhoeddi.
 • Gwobr Do It UnLtd - i'r sawl sydd â syniad i ymdrin â phroblem gymdeithasol neu amgylcheddol. Ynghyd â gwobrau o £5,000 i greu mentrau cymdeithasol, mae UnLtd yn rhoi mynediad i hyfforddiant a digwyddiadau, ac yn dynodi rheolwr gwobrau pwrpasol.
 • Gwobr Grow It UnLtd - i entrepreneuriaid cymdeithasol sy'n dymuno tyfu eu menter, gwneud mwy o wahaniaeth a dod yn gynaliadwy. Mae angen bod yn rhedeg menter gymdeithasol sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chael tystiolaeth lethol o'r effaith. Nod y wobr hon o £15,000 yw eich helpu i gyrraedd y cam nesaf.
 •  UnLtd Spaces for Change - Rhaglen i'r DU gyfan a fydd yn darganfod, ariannu, cefnogi a chysylltu pobl ifanc 16-24 oed i ddechrau a rhedeg mentrau cymdeithasol sy'n datgloi potensial mannau nad ydynt yn cael eu defnyddio, neu sy'n cael eu tanddefnyddio, er budd y gymuned leol, yn enwedig pobl ifanc eraill
 • Cronfa Gemau'r DU - I dimau yng nghamau cynnar iawn datblygu neu sydd â phrofiad proffesiynol cyfyngedig, mae'r Rhaglen Datblygu Cynigion yn cynnig y cyfle i fireinio a gwella sgiliau cyflwyno cynnig a datblygu fersiwn enghreifftiol a all gael ei chwarae yn ystod yr haf, gyda chymorth pecyn sy'n werth £10,000.
 • USW Freelancer Academy -   yn cymryd myfyrwyr a graddedigion (hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio) trwy'r camau mae eu hangen i lansio eu syniad busnes. Mae Freelancers Academy Prifysgol De Cymru yn ddigwyddiad blynyddol sy'n digwydd dros 1 wythnos.
 • Virgin Voom Pitch - cyfle i gyflwyno'ch cynnig busnes am gyfran o £1miliwn mewn gwobrau. Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i unrhyw un dros 18 oed sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon, sydd â syniad busnes gwych.
 • Wales Online Gwobrau Digidol/Entrepreneur Digidol y Flwyddyn - yn cydnabod busnesau ac entrepreneuriaid sy'n gwneud cyfraniad eithriadol at y sector digidol, roedd categorïau 2018 yn cynnwys person ifanc digidol y flwyddyn a'r busnes digidol gorau sydd wedi cychwyn.
 • Gwobrau Cychwyn Busnes Cymru - yn cydnabod cyflawniadau unigolion entrepreneuraidd sydd wedi sylwi ar y cyfle a chymryd y risgiau i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, ac sydd yn aml yn arwyr y gymuned fusnes nad ydynt yn cael eu cydnabod. Seremoni wobrwyo yw hon sy'n unswydd ar gyfer busnesau sydd newydd gychwyn ac yn cynnwys Categori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn.
 • Syniadau Mawr Cymru - Bŵtcamp i Fusnes - Os ydych chi'n 18 - 25 oed, yn frwdfrydig, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i gychwyn eich busnes, ymunwch â'r Bŵtcamp i Fusnes. Bŵtcamp preswyl ysgogol 3 diwrnod, arweiniad ar holl hanfodion busnes. Pecyn 12 mis llawn o gymorth ymarferol, syniadau ac arweiniad gan entrepreneuriaid blaenllaw Cymru.
 • BQ Live Gwobrau Entrepreneur sy'n Dod i'r Amlwg - Yn dathlu ac yn ysbrydoli entrepreneuiaeth ledled y DU.  Mae entrepreneur sy'n dod i'r amlwg o bob rhanbarth yn cael ei ddathlu.
 • Ymddiriedolaeth Carneige Test Town - Mae trefi a darparwyr addysg yn trefnu bod eu mannau gwag, hyfforddiant a chefnogaeth ar gael i fusnesau ifanc i roi prawf ar eu syniadau mewn siopau dros dro yng nghanol trefi.
 • Y Cyngor Dylunio - Spark - Rhaglen cymorth ac arian sy'n bwriadu helpu i droi syniad da yn gynnyrch sy'n llwyddo'n fasnachol
 • Drivers for Change - Taith unigryw 11-diwrnod i ysbrydoli 100 o arweinwyr ifanc i fod yn greadigol ac yn entrepreneuraidd, ac i gymryd perchnogaeth dros yrru newid yn eu cymunedau. 
 • Est Net Next Generation - Gwobr dechnoleg sy'n bwriadu helpu pobl ifanc sydd wedi dangos ymrwymiad, brwdfrydedd a diddordeb eithriadol ym maes technoleg i gyflawni eu dawn a'u huchelgais.
 • Gwobrau Busnesau Bach FSB - Dathlu busnesau llai o faint yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Cynnig cyfle i fusnesau entrepreneuriaid ifanc gyflawni'r acolad, ardystiad o'u llwyddiant ac yn cynnwys categori Entrepreneur ifanc.
 • Go Think Big - Grantiau Gweithredu Cymdeithasol Digidol - Yn chwilio am unrhyw un sydd â syniad arloesol ac ysbrydoledig, sy'n newid y byd o'u cwmpas er gwell. Hyd at £500 ar gyfer pobl ifanc 15-24 oed sydd â syniad mawr sy'n meddwl tu allan i'r blwch.
 • Gwobrau  Entrepreneur Prydeinig Mawr NatWest - Yn cydnabod storïau entrepreneuriaid a busnesau ym Mhrydain Fawr sy'n ysbrydoli ac yn cynnwys categorïau Entrepreneur Ifanc a Busnes sy'n Cychwyn.
 • Pitch@Palace - Yn arwain, yn helpu ac yn cysylltu Entrepreneuriaid a busnesau cyfnod cynnar â chefnogwyr posibl, gan gynnwys CEOs, dylanwadwyr, angylion, mentoriaid a phartneriaid busnes. Caiff entrepreneuriaid eu dethol i gymryd rhan yn Pitch@Palace a'u gwahodd i fynychu Bŵtcamp. Maen nhw'n derbyn cymorth ac arweiniad ar sut i ddatblygu a mireinio eu cynnig, yn ogystal â achymorth gyda buddsoddiad, cyflwyniadau ac arweiniad strategol.
 • Shell Live Wire Smarter Future - Yn fisol gyda'r dyddiad cau am geisiadau am hanner nos ar ddiwrnod olaf pob mis. Ar agor i berchnogion busnes newydd y DU 16-30 oed sydd â syniad sy'n ymdrin â heriau trafnidiaeth, bwyd, ynni, neu adnoddau naturiol byd yn y dyfodol, neu'n gwneud amgylcheddau trefol yn lleoedd glanach, iachach a mwy cynaliadwy i weithio a byw
 • Shell Live Wire Gwobr Menter Ifanc y Flwyddyn - Er mwyn cael eich ystyried am Wobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn Shell LiveWIRE, a'r cyllid o £25,000 a'r cymorth a ddaw gyda hi, rhaid i chi ennill un o Wobrau Dyfodol Doethach misol Shell LiveWIRE yn gyntaf
 • Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru - Categori un i'w wylio - Mae'r beirniaid yn chwilio am fenter gymdeithasol newydd arloesol sydd ag effaith gychwynnol drawiadol a gweledigaeth gryf am y dyfodol
 • Gwobrau Menter Gymdeithasol y DU - Yn cydnabod sefydliadau am eu rhagoriaeth fusnes a'u cyfraniad at gymdeithas, yn ogystal â chyflawniadau pobl sy'n gweithio wrth graidd y sector. Gall pob menter gymdeithasol wneud cais, ac mae categorïau penodol gan gynnwys un i gadw llygad arno ar gyfer entrepreneuriaid ifanc.
 • Yr Urdd a Menter a Busnes - Cystadleuaeth arloeswyr busnes i bobl ifanc 16-25 oed sydd â syniad busnes newydd a diddordeb mewn bod yn hunan-gyflogedig nawr neu yn y dyfodol
 • Gwobr Do It UnLtd - i'r sawl sydd â syniad i ymdrin â phroblem gymdeithasol neu amgylcheddol. Ynghyd â gwobrau o £5,000 i greu mentrau cymdeithasol, mae UnLtd yn rhoi mynediad i hyfforddiant a digwyddiadau, ac yn dynodi rheolwr gwobrau pwrpasol.
 • Gwobr Grow It UnLtd - i entrepreneuriaid cymdeithasol sy'n dymuno tyfu eu menter, gwneud mwy o wahaniaeth a dod yn gynaliadwy. Mae angen bod yn rhedeg menter gymdeithasol sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chael tystiolaeth lethol o'r effaith. Nod y wobr hon o £15,000 yw eich helpu i gyrraedd y cam nesaf.
 •  UnLtd Spaces for Change - Rhaglen i'r DU gyfan a fydd yn darganfod, ariannu, cefnogi a chysylltu pobl ifanc 16-24 oed i ddechrau a rhedeg mentrau cymdeithasol sy'n datgloi potensial mannau nad ydynt yn cael eu defnyddio, neu sy'n cael eu tanddefnyddio, er budd y gymuned leol, yn enwedig pobl ifanc eraill
 • Virgin Voom Pitch - cyfle i gyflwyno'ch cynnig busnes am gyfran o £1miliwn mewn gwobrau. Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i unrhyw un dros 18 oed sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon, sydd â syniad busnes gwych.
 • Wales Online Gwobrau Digidol/Entrepreneur Digidol y Flwyddyn - yn cydnabod busnesau ac entrepreneuriaid sy'n gwneud cyfraniad eithriadol at y sector digidol, roedd categorïau 2018 yn cynnwys person ifanc digidol y flwyddyn a'r busnes digidol gorau sydd wedi cychwyn.
 • Gwobrau Cychwyn Busnes Cymru - yn cydnabod cyflawniadau unigolion entrepreneuraidd sydd wedi sylwi ar y cyfle a chymryd y risgiau i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, ac sydd yn aml yn arwyr y gymuned fusnes nad ydynt yn cael eu cydnabod. Seremoni wobrwyo yw hon sy'n unswydd ar gyfer busnesau sydd newydd gychwyn ac yn cynnwys Categori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn.
 • Menter yr Ifanc Rhaglen Prifysgolion - Her cychwyn busnes ar gyfer myfyrwyr mewn Addysg Bellach ac Uwch