Catalydd Menter

Helô! Mae’n debyg eich bod yn cael trafferth defnyddio’r Catalydd Mentro. Nid yw’r tîm yn gallu dod o hyd i unrhyw wallau yn y system felly pan gewch broblemau, byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn gallu ein helpu er mwyn inni fynd i wraidd y broblem.

·         Byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn gallu anfon e-bost i bigideas@gov.wales gan nodi cymaint o’r wybodaeth ganlynol â phosibl:

 • ·         Ar ba wefan y mae’r broblem? (Cymraeg/Saesneg)

 • ·         Cipluniau o unrhyw wallau (mae hyn yn ddefnyddiol iawn i’r tîm)

 • ·         Enw eich ysgol/coleg/prifysgol neu’ch sefydliad

 • ·         Faint o bobl a oedd yn gwneud yr asesiad ar yr un pryd?

 • ·         Enw’r system weithredu a’i fersiwn, math o borwr a’i fersiwn?


 

enterprise catalyst

Pa mor entrepreneuraidd wyt ti?

Wyt ti erioed wedi meddwl pa mor fentrus wyt ti mewn gwirionedd? Defnyddia’r teclyn hunan-asesu defnyddiol hwn i dy helpu di feddwl am yr hyn sy'n dy ysgogi di - dy gymhellion, dy sgiliau, dy agwedd i lwyddo.

Mae'n declyn gwych i dy helpu di i ddeall mwy am dy hun, dy hoff ffordd o feddwl a dy arddull dysgu; y rôl y gallet ti ei chwarae mewn tîm!

Pa bynnag yrfa wyt ti’n ei ystyried, mae'n rhoi cipolwg defnyddiol i ti ddeall dy gryfderau a’r meysydd rwyt ti angen eu datblygu.

Mewn perthynas â chychwyn busnes, mae’n ystyried y rhwystrau y gelli eu hwynebu a'r rhwydwaith cymorth sydd gen ti i dy helpu di i droi syniadau yn realiti.

Ar ôl rhoi rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanat dy hun, gelli logio mewn a bydd yn cymryd tua 10 munud i fynd drwy gyfres o gwestiynau.

Ar y diwedd, bydd y ffurflen hunanasesu yn darparu adroddiad 5-7 tudalen, personol i ti, yn crynhoi dy agweddau tuag at fenter sy'n cynnwys:

Tanwydd Menter (Ysgogiad a Chymhelliant, Gallu i benderfynu ar faterion, Parodrwydd i ddysgu)

 • Dy arddull menter personol
 • Yr hyn sy’n dy annog di a'r rhwystrau i fentro
 • Dy hoff rôl mewn tîm
 • Dy ffordd o feddwl a dysgu

menyw yn ysgrifennu

Nid prawf yw hyn! Nid oes arddull cywir nac anghywir i fod yn entrepreneur! Gelli ddychwelyd ac ateb y cwestiynau cyn amled ag y bo angen. Gall dy arddull a dy ysgogiad newid wrth i dy brofiad menter ddatblygu.

Pam ddylet ti gwblhau'r Catalydd Menter?

 • Mae’n dy gyflwyno i’r ffordd fentrus o fyw
 • Mae’n dy gyflwyno di i'r angen am ddatblygiad personol a thwf
 • Mae’n rhoi cipolygon llawn hwyl gyda ffordd hawdd o’u gweithredu
 • Mae'n creu deialog rhwng ffrindiau, cydweithwyr, aelodau o dîm, athrawon, cynghorwyr, mentoriaid a hyfforddwyr
 • Mae’n ddefnyddiol os wyt ti’n gwneud gweithgaredd menter tîm, mynd mewn i fusnes gydag eraill neu wir eisiau deall mwy amdanat dy hun ac eraill!

 

Cofiwch nad yw'r "Enterprise Catalyst" yn system Syniadau Mawr Cymru a byddwch yn cael eich ailgyfeirio i wefan allanol. Am wybodaeth preifatrwydd, edrychwch ar y polisi preifatrwydd ar eu gwefan