Catalydd Menter

enterprise catalyst

Pa mor entrepreneuraidd wyt ti?

Wyt ti erioed wedi meddwl pa mor fentrus wyt ti mewn gwirionedd? Defnyddia’r teclyn hunan-asesu defnyddiol hwn i dy helpu di feddwl am yr hyn sy'n dy ysgogi di - dy gymhellion, dy sgiliau, dy agwedd i lwyddo.

Mae'n declyn gwych i dy helpu di i ddeall mwy am dy hun, dy hoff ffordd o feddwl a dy arddull dysgu; y rôl y gallet ti ei chwarae mewn tîm!

Pa bynnag yrfa wyt ti’n ei ystyried, mae'n rhoi cipolwg defnyddiol i ti ddeall dy gryfderau a’r meysydd rwyt ti angen eu datblygu.

Mewn perthynas â chychwyn busnes, mae’n ystyried y rhwystrau y gelli eu hwynebu a'r rhwydwaith cymorth sydd gen ti i dy helpu di i droi syniadau yn realiti.

Ar ôl rhoi rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanat dy hun, gelli logio mewn a bydd yn cymryd tua 10 munud i fynd drwy gyfres o gwestiynau.

Ar y diwedd, bydd y ffurflen hunanasesu yn darparu adroddiad 5-7 tudalen, personol i ti, yn crynhoi dy agweddau tuag at fenter sy'n cynnwys:

Tanwydd Menter (Ysgogiad a Chymhelliant, Gallu i benderfynu ar faterion, Parodrwydd i ddysgu)

  • Dy arddull menter personol
  • Yr hyn sy’n dy annog di a'r rhwystrau i fentro
  • Dy hoff rôl mewn tîm
  • Dy ffordd o feddwl a dysgu

menyw yn ysgrifennu

Nid prawf yw hyn! Nid oes arddull cywir nac anghywir i fod yn entrepreneur! Gelli ddychwelyd ac ateb y cwestiynau cyn amled ag y bo angen. Gall dy arddull a dy ysgogiad newid wrth i dy brofiad menter ddatblygu.

Pam ddylet ti gwblhau'r Catalydd Menter?

  • Mae’n dy gyflwyno i’r ffordd fentrus o fyw
  • Mae’n dy gyflwyno di i'r angen am ddatblygiad personol a thwf
  • Mae’n rhoi cipolygon llawn hwyl gyda ffordd hawdd o’u gweithredu
  • Mae'n creu deialog rhwng ffrindiau, cydweithwyr, aelodau o dîm, athrawon, cynghorwyr, mentoriaid a hyfforddwyr
  • Mae’n ddefnyddiol os wyt ti’n gwneud gweithgaredd menter tîm, mynd mewn i fusnes gydag eraill neu wir eisiau deall mwy amdanat dy hun ac eraill!

 

Cofiwch nad yw'r "Enterprise Catalyst" yn system Syniadau Mawr Cymru a byddwch yn cael eich ailgyfeirio i wefan allanol. Am wybodaeth preifatrwydd, edrychwch ar y polisi preifatrwydd ar eu gwefan