Ysgolion Cynradd

Allwch chi fyth fod yn rhy ifanc i fod yn entrepreneur! 


Y Criw Mentrus      Her Pum Punt      Cracking Ideas


Plant ysgol y tu allan i'r Senedd

Mae plant yn llawn o syniadau ac mae ysgolion ledled Cymru wedi dangos pa mor abl a hyderus y gall plant fod wrth ddefnyddio eu creadigrwydd a datblygu eu busnes. 

Mae cael plant mor ifanc â 5 oed i gymryd rhan mewn menter yn gwneud eu dysgu’n berthnasol a gall:

  1. Ddatblygu eu hyder ac agwedd gadarnhaol
  2. Datblygu sgiliau cymdeithasol drwy weithgareddau gwaith tîm
  3. Rhoi cyfleoedd go iawn i gael profiad o droi syniadau’n realiti, gwneud, gwerthu, delio gydag arian a phobl!
  4. Cyd-fynd yn berffaith â chwricwlwm creadigol sy'n seiliedig ar destun penodol
  5. Cyfoethogi dysgu llythrennedd a rhifedd yn yr ystafell ddosbarth
  6. Darparu cyd-destun go iawn ar gyfer dysgu craidd
  7. Datblygu dealltwriaeth o'r gymuned a rôl busnes

Mae'n hwyl ac yn ddiddorol.  Dewch i gael gwybod sut mae ysgolion eraill wedi datblygu eu profiadau menter yn yr ysgol. 

Oes gan unrhyw un o'ch disgyblion chi syniadau mawr? Oes yna unrhyw brosiectau a grwpiau menter yn eich ysgol chi sy’n haeddu cydnabyddiaeth yn eich barn chi?  Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut all eich ysgol gymryd rhan.


Cystadleuaeth Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Cynradd – Y Criw Mentrus

Mae’r gystadleuaeth hon yn gofyn i ddisgyblion gychwyn a thyfu eu busnes eu hunain ac yn rhoi’r cyfle i chi arddangos y gweithgareddau entrepreneuraidd sy'n digwydd yn eich ysgol.

Tîm o gymeriadau arwrol yw’r Criw Mentrus sydd â’u bryd ar ysbrydoli disgyblion 5 i 11 oed i ddarganfod eu sgiliau entrepreneuraidd.  Maen nhw’n adlewyrchu ymddygiad mentro ac yn seiliedig ar y sgiliau a'r ymddygiad sydd eu hangen i fod yn entrepreneuraidd: Agwedd; Creadigrwydd; Perthynas a Threfniadaeth.

Mae’r Criw Mentrus yn annog pobl ifanc i feddwl am syniadau gwych ar gyfer busnes a gall athrawon hefyd gyfoethogi sgiliau llythrennedd a rhifedd yn eu hystafelloedd dosbarth drwy 'barth dysgu’ y gystadleuaeth, sy'n cynnwys deunyddiau ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.

Os ydych yn chwilio am ffordd fywiog, llawn mwynhad o ysbrydoli dysgwyr a chodi dyheadau, pam na gymerwch chi ran a dod o hyd i fwy o wybodaeth .

Gwyliwch y fideo Youtube Yma:

https://www.youtube.com/watch?v=scQ0JF_vjy0


Her Pum Punt

Yr Her Pum Punt yw her genedlaethol Menter yr Ifanc ar gyfer ysgolion cynradd, sy'n bwriadu ysbrydoli pobl ifanc i fod yn greadigol a datblygu agweddau ac ymddygiadau mentrus. 

Mae’r Her Pum Punt, a gefnogir gan Virgin Money, yn fenter llawn hwyl ac am ddim sy’n addo £5 i bob person ifanc rhwng 5 ac 11 oed, ledled y DU sy'n cymryd rhan. Mae'r bobl ifanc yn cael eu herio i sefydlu busnesau bach i greu cynhyrchion neu wasanaethau y gallant eu gwerthu/cyflawni am elw ac ymgysylltu â'u cymuned leol. 

Mae’r Her Pum Punt yn cyflwyno pobl ifanc i'r byd menter ac yn helpu datblygu sgiliau cyflogadwyedd pwysig, fel cymryd risgiau, gweithio mewn tîm, datrys problemau, cyfathrebu a llythrennedd ariannol, y maen nhw’n gallu parhau i’w ddatblygu yn ddiweddarach mewn bywyd. 

I wybod pryd y bydd yr her yn cychwyn, sut y mae’n gweithio a sut y gallwch gynnwys eich pobl ifanc, cliciwch yma i fynd i Wefan yr Her Pum Punt (gwefan allanol). 


Cystadleuaeth Cracking Ideas

Mae Wallace a Gromit yn cyflwyno byd o syniadau grêt. Ewch i'r Oriel Syniadau ar www.crackingideas.com (gwfan allanol) i gael rhywfaint o ysbrydoliaeth ar gyfer eich syniad mawr. Gallwch hefyd lawr lwytho pecynnau gweithgareddau i ddysgu mwy am ddyfeisgarwch ac arloesi. Beth am ymuno â'r ddiadell a chofrestru eich dyfais i mewn i'r Gystadleuaeth Cracking Ideas (gwefan allanol)