Ysgolion Uwchradd

Mae'r Her Deg Punt 2018 yn nol!

Mae'r Her yn rhedeg am 4 wythnos ac gallwch chi penderfynu i dechrau ar yr 12 o Chwefror a gorffen ar y 12 o Fawrth neu dechrau ar yr 19 o Chwefror a gorffen ar y 19 o Fawrth 2018

tenner challenge

Bydda’n wahanol i’r dorf a dechrau datblygu dy syniadau a dy sgiliau entrepreneuraidd!

P'un ai wyt ti eisiau cychwyn dy fusnes dy hun, neu eisiau ennill sgiliau gwerthfawr i ddatblygu dy CV, fuodd na erioed amser gwell i gymryd rhan!

Dechreuodd llawer o'r bobl fwyaf llwyddiannus ym myd busnes heddiw pan oeddent  yn eu harddegau.

Roedd Jamal Edwards yn ei arddegau pan benderfynodd lansio SB.TV, ffilm cynhyrchu a darlledu ieuenctid, roedd Fraser Doherty yn 14 oed pan sefydlodd SuperJam.  Roedd Richard Branson yn 16 oed pan gafodd ei lwyddiant busnes cyntaf.

Mae cymryd rhan mewn menter yn gwneud dy ddysgu’n berthnasol i dy yrfa yn y dyfodol a gelli hefyd:

 • ddysgu am dy hun, dy ddiddordebau a dy helpu i ddatblygu dy hyder mewn gwaith a busnes;
 • datblygu dy Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol sy’n rhan o dy Fagloriaeth Cymru;
 • helpu i dy ddatblygu di fel dysgwr annibynnol, ac adeiladu hunanddibyniaeth;
 • rhoi profiad go iawn o fusnes a chipolwg ar y maes a'r gwaith
 • gwella dy CV a rhoi enghreifftiau ymarferol i ddangos dy sgiliau mewn cyfweliad;
 • deall mwy am gychwyn busnes ac a yw hyn yn rhywbeth i ti;
 • fod yn greadigol a gwireddu dy syniadau;
 • Mae'n llawn hwyl;

Bellach, mae’r rhan fwyaf o ysgolion yng Nghymru yn cynnig y cymhwyster Bagloriaeth Cymru sy'n rhoi cyfle gwych i ddatblygu dy sgiliau menter. Manteisia i'r eithaf ar y cyfleoedd hyn i gymryd rhan mewn menter.

Os wyt ti dal yn astudio mewn ysgol yng Nghymru, mae gennym nifer o ffynonellau o gymorth a chyfleoedd ar gael i ti. Efallai na fyddi di’n medru dechrau'n iawn ar unwaith, ond darllena ymlaen i ddarganfod beth sy'n digwydd a sut y gallet ddatblygu dy sgiliau, dy wybodaeth, dy brofiad a dy hyder mewn busnes (a dy syniadau busnes!). 

Gweithdai Archwilio Suniadau Mawr

Mae Gweithdai Archwilio Syniadau Mawr yn cael eu cynnal yn rheolaidd ledled Cymru ar maent ar gael i bawb sydd rhwng 14 ac 18 oed sydd â diddordeb mewn cychwyn eu busnes eu hunain.

Sesiynau yn seiliedig ar weithgareddau ydyn nhw a gynlluniwyd i dy annog i ganfod y sgiliau sydd eu hangen arnat i ddod yn entrepreneur llwyddiannus a chanllawiau ar sut i oresgyn heriau ar hyd y ffordd.  Byddi’n gadael gyda syniad clir o ba gamau sy’n rhaid i ti eu cymryd er mwyn cyflawni dy freuddwyd.

Dyma’r manteision a ragwelir:

 • Datblygu dy hyder drwy gydnabod y rhinweddau entrepreneuraidd sydd gennyt eisoes, ac unrhyw nodweddion ychwanegol sydd eu hangen.
 • Cyfle i rannu syniadau a heriau gydag unigolion entrepreneuraidd o’r un meddylfryd â thi.
 • Holi entrepreneur, dysgu o'u profiadau, a chael cyngor o ansawdd gan rhywun sydd wedi bod yn y sefyllfa honno ac wedi llwyddo.
 • Dysgu a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn fentrwr llwyddiannus fel  cynllunio busnes, rhwydweithio a chyfathrebu busnes effeithiol.
 • Cael canllawiau ar y camau nesaf, gan gynnwys sgiliau i weithio arnynt a gyda phwy ddylet ti gysylltu am help a chefnogaeth yn y dyfodol.

 merched yn dal arian

 

Her Deg Punt

Sut mae hyn yn gweithio?

Beth fyse ti yn ei wneud hefo £10?

 

Her Degpunt yw her genedlaethol AM DDIM Menter yr Ifanc ar gyfer ysgolion uwchradd.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i bawb yn y DU rhwng 11 ac 19 oed, cofrestrwch heddiw i fod yn rhan ohono.

Mae’r her Degpunt yn rhoi cyfle i fyfyrwyr lunio syniad am gynnyrch neu gwasanaeth y gallant ei werthu, a chael profiad ymarferol o sut beth yw bod yn entrepreneur.

Bydd myfyrwyr yn cael gyfalaf o £10 i sefydlu busnes naill ai ar ben ei hunain neu mewn grŵp a byddant yn cael eu annog i gael effaith gymdeithasol a chymaint o elw ag sy’n bosib o fewn 4 wythnos.

Bydd y cyfranogwyr mewn reolaeth llwyr o unrhyw elw a wneir ac yn penderfynu ar beth i’w wario.

Dysgwch mwy neu printiwch poster ar gyfer eich ysgol/coleg

 

Pam cymryd rhan mewn her Degpunt?

Buddiannau addysgol allweddol yr Her Degpunt