Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Ein Gwasanaethau

Mae Gwasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i bobl ifanc ddod yn rhan o fenter a chael cymorth i gychwyn busnes.

Mae’r gwasanaethau’n cynnwys:

Cyn 16 oed:

Sesiynau Ysbrydoledig

Arweinir y sesiynau gan ein Modelau Rôl sy’n rhannu eu hanes personol er mwyn ysbrydoli pobl ifanc i ystyried hunangyflogaeth a chychwyn busnes. Cliciwch yma i ddysgu mwy.


Ôl-16 oed:

Archwilio Syniadau Mawr

Gweithdy rhyngweithiol a hwylusir gan Fodelau Rôl i gynnig cipolwg ehangach ar entrepreneuriaeth; archwilio syniadau busnes a’ch cyflwyno i’r cymorth sydd ar gael. Cliciwch yma i ddysgu mwy.


Profiadau ymarferol:

Cystadleuaeth Genedlaethol i Ysgolion Cynradd - Y Criw Mentrus

Mae entrepreneuriaeth yn cychwyn yn yr ysgol gynradd ac mae’r gystadleuaeth hon yn datblygu sgiliau entrepreneuraidd plant mewn ffordd fywiog a hwyliog wrth ddarparu adnoddau addysgu i'w helpu ar hyd y ffordd.

Her Entrepreneuriaeth Fyd-Eang (GEC)

Cystadleuaeth ddeinamig 24 awr ar gyfer myfyrwyr mewn addysg bellach. Byddant yn gweithio yn erbyn y cloc ac yn meddwl am syniadau busnes llwyddiannus gan ddilyn brîff penodol a chyflwyno eu cynllun busnes i entrepreneuriaid.

Her Syniadau Mawr Cymru 

Mae ein Her flaenllaw yn chwilio am bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd â’r dalent, y cymhelliant a’r ymrwymiad i lwyddo gyda’u syniadau busnes.  Ar ôl eu dethol, bydd yr entrepreneuriaid ifanc yn cael eu cefnogi drwy 12 mis cyntaf y daith o gychwyn busnes, gan elwa o fŵtcamp busnes deinamig a chymorth gan entrepreneuriaid o Gymru i feithrin eu talent a chyflymu eu twf posibl.

Cyfres o ddigwyddiadau agored i helpu i fynd â phobl ifanc i’r cam nesaf. Cliciwch yma i weld Digwyddiadau Syniadau Mawr Cymru sydd ar y gweill.


Cyngor a Gwybodaeth Arbenigol:

I’r sawl sydd o ddifri am gychwyn busnes, rydym yn cynnig pecyn cymorth chwe awr sy'n cynnwys cymorth un i un a gweithdai gan gynghorwyr busnes proffesiynol; mentora gan entrepreneuriaid ac adnoddau ar-lein.

Byddwn yn ategu gwaith yr Hyrwyddwyr Entrepreneuriaeth ym mhob coleg a phrifysgol yng Nghymru sy’n helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u cyfeirio at y cymorth sydd ar gael.

Cymorth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant a’r sawl sydd mewn gwaith ac yn dymuno archwilio hunangyflogaeth a chychwyn busnes.


Siarad â’r tîm:

Gwasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

Gwasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid 16-24 oed (Coleg, Prifysgol neu Grwpiau Cymunedol) 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates