Enillwyr Her Dechrau Rhywbeth Da!

Llongyfarchiadau i enillwyr ein her Dechrau Rhywbeth Da!

Eich briff oedd cyflwyno busnes cymdeithasol a fyddai’n cael effaith gadarnhaol ar y gymuned leol ac roedd eich syniadau busnes manwl wedi creu argraff ar y beirniaid!

Enillwyr rhanbarthol:

Gogledd:

Categori 11-16: Rhyfeddodau Cymraeg – Megan Jones, Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

Gweledigaeth Megan yw aildanio’r Gymraeg gan ddefnyddio enwau llefydd hyfryd Cymraeg ar fapiau papur o Ben Llŷn (wedi’u darlunio gan artistiaid) – syniad a ddatblygwyd oherwydd bod pobl yn defnyddio’r enwau Saesneg yn unig.

Yr elusen mae Megan wedi’i ddewis i dderbyn £100 yw: Awyr Las

 

Categori ôl-16: neb yn ymgeisio

Canolbarth a'r Gorllewin:

Categori: 11-16: Bishopston Skatepark Project  – Jake, Elliott a Jed, Prosiect Bishopton, Abertawe.

Syniad Jake, Elliott a Jed yw dylunio hwdis, crysau-T ac ati i helpu i hyrwyddo prosiect Parc Sglefrio Bishopston yn ogystal â chodi arian ar gyfer cynnal a chadw’r ‘pumptrack’ yn y tymor hir.

Yr elusen mae Jake, Elliott a Jed wedi’i ddewis i dderbyn £100 yw: Bishopston Skatepark Project

 

Categori ôl-16: neb yn ymgeisio

De Ddwyrain:                                                                                                

Categori 11-16: Hollie Callan’s Swop Shop – Hollie Callan, Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref, Pontypridd.

Syniad Hollie yw sefydlu a chynnal siop cyfnewid teganau plastig a nwyddau cynaliadwy fel digwyddiad misol yn ei hysgol gynradd.

Yr elusen mae Hollie wedi’i ddewis i dderbyn £100 yw: Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig

 

Categori ôl-16: Rhaglen Penpal – Bethan Lloyd, William Harris, Harry Crook, Mali Thacker-Elliott & Phoebe Colson, Ysgol Garth Olwg, Pontypridd.

Eu syniad prosiect cymunedol yw datblygu system penpal gan ddefnyddio cyfuniad o gyfathrebu ar-lein a thraddodiadol â llawysgrifen, sy’n amgylcheddol gyfeillgar, er mwyn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am ddiwylliannau newydd, cwrdd â ffrindiau newydd a datblygu llawer o sgiliau e.e.ysgrifennu llythyrau.

Yr elusen mae Bethan, William, Harry, Mali a Phoebe wedi’i ddewis i dderbyn £100 yw: Race Council Cymru

 

Llongyfarchiadau hefyd i'r canlynol sydd wedi derbyn canmoliaeth arbennig am eu syniadau busnes cymdeithasol gan ein beirniaid:

AlpacaeHanna Evans, Ysgol Bro Teifi, LlandysulCerdded gydag alpacas, gan gynnig profiadau bythgofiadwy i werthfawrogi cefn gwlad Cymru, dysgu sgiliau newydd a chodi arian ar gyfer iechyd a lles y gymuned ffermio leol.

 

ACE FisorsGethin Johnson, Llion Ferris ac Elis Thompson, Ysgol Glan y Môr, PwllheliEu syniad busnes yw casglu sbwriel ailgylchadwy yn lleol a’i droi’n fisorau i helpu gyda sefyllfa Covid 19.

 

Da iawn i’r syniadau busnes canlynol hefyd:  Bagiau Bywyd, Beiciau Pwllheli Bikes, Bin Blodau, Bwydo’r Tlawd, Crash, Cylch Cymdeithasol, Llestri Llygredd, Plastic Plant, Plastig Prydferth, Siop Bach Heli

 

Ein Beirniaid:

Diolch i’n beirniaid sydd i gyd yn ymwneud â mentrau cymdeithasol eu hunain: Nicola Hemsley-Cole, Organised Kaos, Menna Jones, Antur Waunfawr a Tom Addiscott, Canolfan Cydweithredol Cymru. Roedd y tri wrth eu bodd yn beirniadu’r Her ac yn gweld ysbryd entrepreneuraidd a safon gwaith y cystadleuwyr. Rhoddir eu hadborth cyffredinol isod:

‘Diolch i bawb a anfonodd eu syniadau i Her Dechrau Rhywbeth Da. Roedd y cystadleuwyr o safon uchel a gyda syniadau anhygoel, ac yn dod o bob rhan o Gymru. Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gystadlu, edrychaf ymlaen at weld y bobl ifanc yn treialu’r busnesau yma’. (Tom Addiscott)

‘Roedd gwreiddioldeb a safon y ceisiadau yn wych. Yn ganolog i’r mwyafrif o geisiadau oedd themau cynaladwyedd gydag arbed, ail-gylchu ac ail-ddefnyddio adnoddau crai yn themau cyson trwy’r syniadau ac wedi eu dehongli’n greadigol.  ’Roedd brwdfrydedd ac egni nifer o’r unigolion a’r grwpiau yn heintus ac yn gyffrous iawn. Mae rhywun yn dychmygu dod ar draws yr uniglion yma mewn byd busnes o fewn y 5-10 mlynedd nesaf.’ (Menna Jones)

‘Roedd yn bleser cael fy ngwahodd i asesu syniadau mawr y bobl ifanc ar gyfer Her Dechrau Rhywbeth Da, ar ran Syniadau Mawr Cymru. Rwy’n hollol ddarostyngedig o weld angerdd y bobl ifanc dros eu cymunedau a sut maen nhw’n meddwl am ddatrys yr heriau parhaus sy’n ein hwynebu bob dydd yn ein cymunedau. Mae’r syniadau busnes yn wych ac mae’r her wedi dangos bod pobl ifanc Cymru yn naturiol entrepreneuraidd gyda syniadau cryf a chreadigol’ (Nicola Hemsley-Cole)