Ennill Profiad

Mae pobl o bob oed yn poeni nad oes ganddynt y profiad angenrheidiol i ddechrau eu busnes eu hunain yn llwyddiannus.

Mae profiad yn bwysig, oherwydd gall eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir (er rhaid cofio bod pobl brofiadol yn dal i wneud camgymeriadau). Ond dechreuodd llawer o bobl busnes yn ifanc gydag ychydig iawn, neu ddim profiad busnes. Yn sicr, does dim angen i chi ohirio eich cynlluniau entrepreneuraidd er mwyn ennill mwy o brofiad; mae yna lawer o bethau y gallwch eu gwneud nawr i ddatblygu eich gwybodaeth. 

A’r fantais o fod yn ifanc yw nad oes gennych fel rheol ymrwymiadau eraill fel teulu i ofalu amdanynt neu lawer o filiau i’w talu – gan roi amser i chi gynyddu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd busnes. Dylech geisio ennill cymaint o wybodaeth â phosibl a dysgu bob cam o’r ffordd.

Ffordd Branson

Syr Richard Branson yw un o entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus y byd, ond doedd ganddo ddim profiad o’r busnes cerddoriaeth cyn dechrau ei label recordiau ac agor ei siop Virgin gyntaf.

"Er ein bod yn dilyn cerddoriaeth, doedden ni ddim yn gwybod fawr ddim am unrhyw un o’r busnesau hynny,” cyfaddefodd yn ddiweddarach. “Ond gwelsom nad oedd hynny bob amser yn broblem. Roeddem yn ifanc ac yn ystyfnig, eisiau gwneud pethau ein ffordd ni ein hunain; yn wir, ffynnodd ein mentrau o ganlyniad i hynny". Mae hyn yn dangos bod angerdd yn gallu bod yn bwysicach na phrofiad.  

Dysgu trwy brofiad

Mae’n bwysig manteisio ar unrhyw gyfleoedd i ddysgu o eraill ac ennill profiad go iawn.  

Mae’n siwr eich bod eisoes wedi treulio amser mewn amgylchedd busnes – mewn swyddi rhan amser, ar brofiad gwaith neu hyd yn oed fel cwsmer. Gallwch ddysgu llawer o’r profiadau hyn.  

Mae gweithio i fusnes yn y sector ydych wedi’i ddewis (e.e. adwerthu, y cyfryngau, bwyd) neu yn y farchnad ydych am werthi ynddi cyn sefydlu eich busnes eich hunan yn gallu bod yn hynod o werthfawr. Pam?  

 • Cynnig mewnwelediad i sut mae’r sector/marchnad yn gweithio ac efallai sut allech chi wneud pethau’n well neu lansio cynhyrchion newydd.

 • Eich galluogi i gysylltu â chwsmeriaid a chyflenwyr posibl.

 • Rhoi mwy o hyder i chi ynghylch gwneud pethau yn eich ffordd chi.

Mae yna lawer o ffyrdd eraill i ennill profiad all wedyn eich helpu i ddechrau a rhedeg eich busnes eich hunan, gan gynnwys:  

 • Swyddi rhan amser neu dymhorol. Mae gweithio mewn caffi neu far yn gallu eich dysgu am wasanaeth i gwsmeriaid, tra bod gweithio mewn archfarchnad neu siop ar y stryd fawr yn gallu eich helpu i ddysgu am werthu, stoc, marchnata, rheolaeth ar gostau, rheoli staff a nifer o dasgau allweddol eraill.

 • Cael gwybodaeth fewnol trwy brentisiaeth. Unwaith eich bod wedi cael eich hyfforddi’n llawn, gallwch ddefnyddio’r wybodaeth a’r profiad hwnnw i ddechrau eich busnes eich hunan.

 • Mae gwirfoddoli i weithio i elusen yn gallu helpu i feithrin profiad mewn sawl ffordd tra’n cyfrannu at achos teilwng, wrth gwrs. Syniad arall yw gofyn i fusnes os allwch helpu allan am ddim neu am gostau’n unig (mae’n werth gofyn) er mwyn cael ennill profiad.

 • Gwirfoddoli mewn cwmni bach sy'n cychwyn. Mae hyn yn gallu rhoi'r cyfle i chi amgylchynu eich hun gyda phobl efo'r un meddylfryd a gallwch ac hefyd rhoi cipolwg unigryw i chi o beth mae'n meddwl i dechrau busnes o'r gwaelod.

 • Dechrau busnes bach yn eich amser hamdden. Gall gwerthu pethau ar eBay neu Amazon Marketplace fod yn ffordd wych i ddysgu cyn dechrau eich busnes eich hunan.

 • Canfod ffyrdd i wella eich sgiliau, efallai trwy ddilyn cwrs byr neu drwy archwilio ffynonellau dibynadwy sy’n cynnig cyngor am ddim arlein, fel Ymddiriedolaeth y Tywysog (Saesneg yn unig).

 • Ymuno â phethau. Os ydych yn y brifysgol, beth am ymuno gyda’r gymdeithas entrepreneuriaid? Os ydych yn gweithio, gofynnwch am gyfrifoldebau newydd. Gwnewch yn fawr o gyfleoedd rhwydweithio ar-lein i gyfnewid gwybodaeth a phrofiad gydag eraill. 

 • Canfod mentor. Cewch eich synnu gyda faint o bobl sy’n barod i rannu eu harbenigedd a’u profiad.

Gwybodaeth bellach am: