Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

FFORMAT / CYMHWYSTER Y GYSTADLEUAETH:

Gall ceisiadau ddod oddi wrth dimau neu unigolion o bob rhan o Gymru.

Ar gyfer Ceisiadau Tîm:

  • Anogwn sefydliadau (ysgolion, colegau a phrifysgolion) i gynnal cystadlaethau / rowndiau mewnol i nodi’r 3 Chais Tîm gorau am y Gystadleuaeth Genedlaethol gan y bydd terfyn o 3 chais tîm y sefydliad.*

    Gall unrhyw nifer o dimau gymryd rhan yn y rowndiau cynharach mewn sefydliadau. 

  • Rhaid i aelodau tîm fod rhwng 16 a 25 mlwydd oed (ar y dyddiad cau sef 1af Chwefror 2018)

  • Rhaid i holl aelodau tîm fod yn preswylio neu’n astudio yng Nghymru. Mae myfyrwyr Cymreig sy’n mynychu sefydliadau tu allan i Gymru yn gymwys i wneud cais.

  • Dim mwy na 6 o bobl y tîm.

* Os bydd timau o blith sefydliadau yn ymgeisio ar eu liwt eu hunain (a heb fod yn rhan o gystadleuaeth fewnol) ni fydd unrhyw gyfyngder ar nifer y ceisiadau sy’n gymwys i wneud cais.

 

Ar gyfer Ceisiadau Unigol:

  • Ni chyfyngir ar nifer y ceisiadau sy’n cael eu cyflwyno gan unigolion. 

  • Rhaid i bob unigolyn fod rhwng 16 a 25 mlwydd oed a phreswylio yng Nghymru.

  • Mae myfyrwyr Cymreig sy’n mynychu sefydliadau tu allan i Gymru yn gymwys i wneud cais.

  • Mae ceisiadau’n cael eu croesawu oddi wrth unigolion sy’n gyflogedig, yn hunan-gyflogedig, myfyrwyr, neu heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

YMGEISIWCH YN AWR!  

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates