Gwasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed

Mae ein gwasanaethau yn codi ymwybyddiaeth am entrepreneuriaeth ac yn helpu pobl ifanc i ddeall y sgiliau a'r agweddau sydd eu hangen i lwyddo a rhoi cipolwg iddynt ar yr hyn sydd ynghlwm wrth gychwyn busnes.

 

Maent yn annog meddwl yn greadigol ac yn darparu cyfle i fyfyrio ar ddyheadau gyrfa.  

 

Mae'r gwasanaethau hyn yn darparu cefnogaeth i’r bobl ifanc hynny sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes i drafod a datblygu eu syniadau a rhoi'r gefnogaeth sydd ei hangen iddynt yn ystod y camau cynnar o gychwyn busnes.

 

Mae'r gwasanaethau hyn wedi’u hanelu at fyfyrwyr mewn Coleg, Prifysgol a grwpiau ieuenctid a chymunedol sy'n gweithio gyda phobl ifanc tu allan i addysg.

 

Mae'r ymgyrch Syniadau Mawr Cymru hefyd yn hyrwyddo'r cyfleoedd hyn yn uniongyrchol i bobl ifanc o dan 25 oed.


Ein gwasanaethau:


Cyn 16 oed:

Sesiynau Ysbrydoledig

Arweinir y sesiynau gan ein Modelau Rôl sy’n rhannu eu hanes personol er mwyn ysbrydoli pobl ifanc i ystyried hunangyflogaeth a chychwyn busnes. Cliciwch yma i ddysgu mwy.


Ôl-16 oed:

Archwilio Syniadau Mawr

Gweithdy rhyngweithiol a hwylusir gan Fodelau Rôl i gynnig cipolwg ehangach ar entrepreneuriaeth; archwilio syniadau busnes a’ch cyflwyno i’r cymorth sydd ar gael. Cliciwch yma i ddysgu mwy.


Profiadau ymarferol:

Cystadleuaeth Genedlaethol i Ysgolion Cynradd - Y Criw Mentrus

Mae entrepreneuriaeth yn cychwyn yn yr ysgol gynradd ac mae’r gystadleuaeth hon yn datblygu sgiliau entrepreneuraidd plant mewn ffordd fywiog a hwyliog wrth ddarparu adnoddau addysgu i'w helpu ar hyd y ffordd.

Her Entrepreneuriaeth Fyd-Eang (GEC)

Cystadleuaeth ddeinamig 24 awr ar gyfer myfyrwyr mewn addysg bellach. Byddant yn gweithio yn erbyn y cloc ac yn meddwl am syniadau busnes llwyddiannus gan ddilyn brîff penodol a chyflwyno eu cynllun busnes i entrepreneuriaid.

Her Syniadau Mawr Cymru 

Mae ein Her flaenllaw yn chwilio am bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd â’r dalent, y cymhelliant a’r ymrwymiad i lwyddo gyda’u syniadau busnes.  Ar ôl eu dethol, bydd yr entrepreneuriaid ifanc yn cael eu cefnogi drwy 12 mis cyntaf y daith o gychwyn busnes, gan elwa o fŵtcamp busnes deinamig a chymorth gan entrepreneuriaid o Gymru i feithrin eu talent a chyflymu eu twf posibl.

Cyfres o ddigwyddiadau agored i helpu i fynd â phobl ifanc i’r cam nesaf. Cliciwch yma i weld Digwyddiadau Syniadau Mawr Cymru sydd ar y gweill.


Cyngor a Gwybodaeth Arbenigol:

I’r sawl sydd o ddifri am gychwyn busnes, rydym yn cynnig pecyn cymorth chwe awr sy'n cynnwys cymorth un i un a gweithdai gan gynghorwyr busnes proffesiynol; mentora gan entrepreneuriaid ac adnoddau ar-lein.

Byddwn yn ategu gwaith yr Hyrwyddwyr Entrepreneuriaeth ym mhob coleg a phrifysgol yng Nghymru sy’n helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u cyfeirio at y cymorth sydd ar gael.

Cymorth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant a’r sawl sydd mewn gwaith ac yn dymuno archwilio hunangyflogaeth a chychwyn busnes.


Gyda’r holl wasanaethau hyn gall ein rhwydwaith o fodelau rôl...

  • Gyflwyno gweithdy wedi’i strwythuro o fewn amser y cwricwlwm sy’n para tua awr;
  • Dod â phynciau academaidd yn fyw drwy diwtorialau a seminarau
  • Beirniadu syniadau busnes fel beirniaid
  • Cymryd ymagwedd sectoraidd at eu gweithdy – gan roi pwyslais ychwanegol ar feysydd galwedigaethol penodol o astudiaeth
  • Ysbrydoli pobl ifanc mewn gweithdai a digwyddiadau i ystyried cychwyn busnes
  • Trafod syniadau busnes a rhannu profiadau gyda myfyrwyr mewn sioeau teithiol a gweithdai
  • Rhannu cyfoeth o brofiad o redeg busnes gydag entrepreneuriaid ifanc.