Welsh Government

Her Bŵtcamp Syniadau Mawr Cymru

Rydym unwaith eto'n chwilio am entrepreneuriaid ifanc mwyaf addawol Cymru...

Os ydych 16 - 24 oed, yn frwd, yn uchelgeisiol ac yn barod i fentro, ymunwch yn Her Syniadau Mawr Cymru.

Eleni bydd y Bŵtcamp yn digwydd rhwng 3 a 5 Mawrth 2017 ym Metws-y-Coed, Gogledd Cymru.

Ewch am yr Her a chael yr help canlynol i roi'ch syniad am fusnes ar ben ffordd:

 • Bŵtcamp preswyl ysgogol dros 3 diwrnod
 • Arweiniad ar hanfodion busnes
 • Cynllun sy'n eich helpu i ganolbwyntio ar beth i'w wneud a phryd 
 • Cysylltiadau da â phobl sy'n meddwl fel chi
 • Pecyn cymorth ymarferol am 12 mis, cymorth, syniadau a chyfeiriad gan entrepreneuriaid blaenllaw Cymru

...pecyn amhrisiadwy yn rhad ac am ddim!

 

Ceisiadau ar gau nawr ar gyfer Bwtcamp Mawrth.

 

Dysga am Her 2017!

Mae'r Her Wedi'i chreu i chwilio am entrepreneuriaid ifanc mwyaf addawol Cymru...

Os ydych chi'n pasio'r meini prawf isod, hoffem glywed gennych!

Roedd yn ddigwyddiad ardderchog ac addysgiadol sydd yn bendant wedi rhoi mwy o gic i mi o ran sefydlu fy musnes fy hun.

Connor Western - Hummingbird Photography

 • Eich bod chi'n 16-24 oed ar adeg gwneud cais
 • Eich bod chi'n gymwys i fyw a gweithio ym Mhrydain
 • Eich bod chi'n frwd dros entrepreneuriaeth
 • Bydd y busnes yn cael ei sefydlu yng Nghymru
 • Eich bod chi naill ai wedi cychwyn busnes yn y 6 mis diwethaf ond heb gofrestru â Chyllid y Wlad a bod angen help arnoch i gofrestru'ch busnes yn iawn ac i dyfu...NEU 
 • Eich bod chi am droi'ch syniad yn fusnes o fewn 6 mis i orffen y Bŵtcamp.

 

Ie i'r uchod? Ryn ni'n credu bod gennyt ti beth maen ei gymryd.

Ceisiadau'n cau 31 Ionawr 2017, clicia yma i wneud cais nawr!

 

 

 

 

 

1. Cais

Cyflwyna dy ffurflen gais i gofrestru dy ddiddordeb cyn y dyddiad cau sef 31 Ionawr 2017. 

Yn ystod y broses ddethol cyn y clyweliadau byddwn yn gwirio cymhwyster. Gwiria a wyt ti'n bodloni'r meini prawf am yr Her o dan I bwy mae hi? 

Rhoddwn wybod os wyt ti wedi llwyddo i fynd drwodd i gam y clyweliadau o fewn pythefnos ar ôl i ti gyflwyno cais.

Felly cofio gadw llygad ar y cyfeiriad e-bost a ddefnyddia di wrth gofrestru!

Byddwn yn cysylltu â'r ymgeiswyr llwyddiannus gyda manylion y clyweliad, gan gynnwys y dyddiad a'r lleoliad.

"Mor cŵl i gwrdd â chynifer o bobl wahanol o gefndiroedd gwahanol. Hefyd mae’n braf gwybod bod gennyn ni’r un meddyliau gwallgof am fyd busnes!"

Kade McConville, rKade

 

2. Clyweliad

Os wyt ti'n llwyddiannus byddwn yn dy wahodd i'r clyweliadau agored i gyflwyno dy gynnig busnes i banel o entrepreneuriaid, am gyfle i ennill lle mewn Bŵtcamp. 

Caiff cynghorion a phopeth mae angen i ti ei wybod eu e-bostio atat ti cyn dyddiad y cyflwyniad. 

Cynhelir clyweliadau am Fŵtcamp 2017 mewn amryw o leoliadau yn gynnar eleni, gyda hen ddigon o amser i gynllunio dy gynnig busnes er mwyn iddo wneud argraff. 

 

3. Bŵtcamp

Os llwyddi di yn y clyweliadau, cei di dy wahodd i fynychu Bŵtcamp dwys 3 diwrnod.

Eleni bydd y Bŵtcamp yn digwydd rhwng 3 a 5 Mawrth 2017 ym Metws-y-Coed, Gogledd Cymru.

Bydd y Bŵtcamp busnes yn benwythnos cyffrous pan gei di ddisgwyl derbyn:

 • Gweithdai pwrpasol, sy'n trafod hanfodion busnes drwodd i ddatblygu a gwella sgiliau
 • Cymell gan entrepreneuriaid profiadol, o amrywiaeth o gefndiroedd cychwyn busnes.
 • Rhwydweithio amhrisiadwy â dynion a menywod busnes llwyddiannus, ynghyd â phobl ifanc o'r un anian.
 • Y gallu i gael manteisio ar gymorth busnes pellach, i ddatblygu dy syniad neu dy fusnes newydd. 

4. Ystafell Fwrdd  

Ar ôl y Bŵtcamp, bydd yn ofynnol i'r sawl sy'n cymryd rhan fynychu cyfarfodydd ystafell fwrdd rheolaidd i adrodd ar eu cynnydd.

Hefyd bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn dal i dderbyn cymorth gan entrepreneuriaid.

Os ydych chi'n barod am yr her, byddwch yn ehangu'ch gwybodaeth a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ichi allu rhedeg eich busnes.

Bydd gennyt ti gyfle i dyfu dy gysylltiadau a chwrdd â phobl anhygoel sydd wedi bod yno, ei gwneud hi ac wedi llwyddo! 

Gallwch fanteisio ar y Bŵtcamp busnes tridiau dwys a chyffrous a phecyn 12 mis ychwanegol o gymorth heb ei ail gan entrepreneuriaid. 

Yn ystod y Bŵtcamp byddwn yn rhoi i ti hanfodion busnes i sefydlu, rheoli a thyfu dy fusnes - o farchnata a chyllid i gynllunio busnes a chyflogi pobl.

Hefyd gelli di ddisgwyl cwrdd ag entrepreneuriaid sefydledig o bob rhan o fywyd. Yn ystod y penwythnos bydd gennyt ti ddigon o gyfleoedd i'w holi, gofyn am eu hawgrymiadau a chael cipolwg tu ôl i'r llenni, a fydd yn helpu i gychwyn pethau i ti dy hun!

 

“Wel roedd y Bŵtcamp yn anhygoel, roedd pawb mor hyfryd a dysges i gymaint. Un o’r pethau gorau dwi wedi gwneud erioed”

Rhys Payne - Points4Spending

Ac mae mwy hefyd...

Am 12 mis pellach gelli di gadw'r momentwm i fynd drwy fanteisio ar gymorth busnes pellach sydd ar gael i ti.

Gallet ti gael hyfforddiant entrepreneuraidd a chymorth ymarferol arall drwy ymuno â'n cymuned fusnes, sy'n ymroi i helpu pobl ifanc fentrus i lwyddo.

 

 

Hyd yn oed os na lwyddwch i gyrraedd y Bŵtcamp, fe gewch adborth gan entrepreneuriaid ar eich busnes a bydd Syniadau Mawr Cymru'n eich helpu i gael gafael ar y cymorth busnes sydd ei angen arnoch. 

Yn 2016/17, mae'r gwasanaeth cymorth newydd yn cynnig cymorth un i un i entrepreneuriaid ifanc. Gallwch gofrestru am yr help hwn drwy ffonio...

03000 603 000 a gofyn am help 1 i 1 Syniadau Mawr Cymru.

 

Byddwn ni'n dy gefnogi ac yn dy annog drwy gydol 12 mis cyntaf dy daith fusnes ond mater i ti yn y pen draw yw dy lwyddiant! 

Mae angen i chi ddangos brwdfrydedd, egni ac ymrwymiad llawn i'r her a'ch busnes.

Os byddwch yn llwyddo yn y clyweliad, gofynnwn i chi ymrwymo i'r canlynol i gael y mwyaf o'r profiad; 

 • Mynd i'r Bŵtcamp preswyl tridiau
 • Mynd i gyfarfodydd aelodau'r Bwrdd bob chwarter  
 • Cadw cofnod o sut mae'ch syniad busnes yn datblygu a'r nodau rydych wedi'u cyflawni
 • Sesiynau hyfforddi un i un bob mis
 • Cwblhau Cynllun Datblygu busnes

"“Mae cyfarfodydd y Bwrdd wedi dod â ni'n nes at ein gilydd fel grŵp i siarad am ein profiadau a'n problemau wrth i ni ddatblygu drwy'r her a chwrdd â chynghorwyr ac entrepreneuriaid sy'n ein hysbrydoli ac yn ein harwain ni.”

Edward Shorney - Go Rookie 

Ddim yn barod i ymgeisio ar gyfer mis Mawrth? Peidiwch â phoeni, fe fydd her Bŵtcamp i Fusnes arall ym mis Tachwedd!

Cadwch mewn cysylltiad i gael y cyfle i ymuno â'r her nesaf!

 

 

Welcome to Bootcamp - promo video
Welcome to Bootcamp - promo video
Croeso i'r Bŵtcamp/Welcome to Bootcamp...

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates