Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Manteision ac Anfanteision o weithio i ti dy hun

 

Wyt ti erioed wedi breuddwydio am fod yn fos arnat dy hun? Wyt ti’n credu dy fod di'n meddu ar y sgiliau angenrheidiol i sefydlu dy fusnes dy hun? 

 

Paid byth â chredu fod pobl sy'n rhedeg eu busnesau eu hunain yn rhywogaethau gwahanol. Tydyn nhw ddim. 

Yn syml, maen nhw’n bobl sy'n credu ynddyn nhw eu hunain.

Gallet ti fod yn union fel nhw a gallet newid dy fywyd yn gyfangwbl. Yn union fel y gwnaethon nhw.

Falle bod syniad rydych chi wedi bod yn meddwl amdano ers tro. Gallai fod yn unrhyw beth o redeg siop y gornel i sylwi ar gyfle busnes newydd sbon. Mi elli di wneud hyn!

 

 

Y pethau hwyliog

Y rhan ofnus

N   Neb arall yn dweud wrthyt ti beth i’w wneud 

Chdi sy’n gyfrifol am bopeth, ond cofia mai chdi fydd yn rheoli popeth hefyd

Chdi sy’n penderfynu ar dy wythnos waith

Dim esgusodion os aiff pethau o chwith, ond chdi yw'r un sy'n gallu gwneud yn siwr bod pethau’n mynd yn iawn

Cyfle i wneud y mwyaf o dy sgiliau

Gwaith caled - ond er dy les di mae’r gwaith rwyt ti’n ei wneud

Cyfle i newid dy fywyd

 

Chdi ydi’r bos

 

Mae gen ti ryddid llwyr i wneud yr hyn y mynnot

 

Y boddhad o weld yr hyn yr wyt wedi'i gyflawni 

 

 

 

Chdi ydi’r prif ystyriaeth. Chdi sy’n gyfrifol – chdi sy’n gwneud y penderfyniadau i gyd.

 

Gall bod yn fos arnat dy hun fod yn hwyl - ac os wyt ti’n credu y gelli di ddelio gyda’r ochr anoddach, mi ddoi di o hyd i gyfleoedd newydd a llawer o foddhad.
 

Mae’r rhan fwyaf o lyfrau a chyfarwyddiadau am redeg dy fusnes dy hun yn dechrau wrth ddiystyru'r syniad o’r dudalen gyntaf ymlaen, gyda chynlluniau busnes brawychus, rhagolygon llif arian a banciau, marchnata, treth a chyfrifo. Mae pethau felly’n bwysig wrth gwrs, ond nid dyna’r prif ystyriaeth...

Rydym ni wedi siarad â phobl go iawn sydd â phrofiadau go iawn o sefydlu busnes ar eu pen eu hunain neu gyda ffrindiau yng Nghymru. Pobl a allai fod yn union fel chdi. Pobl sydd wedi profi’r uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau – ond na fyddai wedi methu’r cyfle i sefydlu eu busnes am unrhyw beth.

 

 

Byddi’n darganfod nad yw cynlluniau busnes, llif arian, marchnata na'r gweddill mor anodd â hynny i’w dysgu - a bod digon o gymorth ar gael os wyt ti’n ansicr ynglyn â sgiliau busnes penodol fel cyfrifeg. Ond ni ellir dysgu na phrynu gweledigaeth, personoliaeth, syniadau nac ymrwymiad. 

Chdi sy’n gyfrifol am y rheiny.

 

 

Peidiwch â chymryd ein gair ni amdano, darllenwch beth sydd gan entrepreneuriaid go iawn i’w ddweud...

 

                                    

  

                                     

 

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n sefydlu busnes newydd yng Nghymru yn gweld bod angen ymchwil gofalus, cynllunio cadarn, llwyth o benderfyniad a digon o egni. 

Y gwir amdani yw bod yr holl bobl sydd wedi cychwyn busnes yn cytuno ar un peth - mae werth yr ymdrech!

 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates