Emma Leighton - The Role Model
Emma Leighton
Divine Makeup
In a nutshell:
Dylunio Gwallt a Cholur
Sectors:
Creative Services
Region:
Flintshire

Roeddwn i’n gwybod erioed fy mod i eisiau dechrau fy musnes fy hun, ond doeddwn i ddim yn gwybod sut fusnes fyddai hwnnw.

Roeddwn i eisiau rhoi’r cychwyn gorau i fy mab felly, yn 2010, dechreuais fy musnes fy hun drwy ddatblygu syniad roeddwn i wedi’i gael, sef Divine Makeup. Roeddwn i’n gallu gwneud hyn gyda’r arian roeddwn i wedi’i gynilo, a chefais fenthyciad gan Gyllid Cymru, gyda help Busnes Cymru. Rydw i wedi bod yn mwynhau gweithio yn y busnes ers 7 mlynedd erbyn hyn.

Fy nghyngor fyddai mynd amdani, cymryd camau bach ar y tro, gosod nodau i chi eich hun a threfnu eich amser. Peidiwch byth â rhoi’r ffidil yn y to!

Roedd sefydlu fy musnes fy hun yn broses frawychus. Roedd yn rhaid i mi wneud pethau nad oeddwn i wedi’u gwneud o’r blaen. Roeddwn i’n bryderus ynghylch cofrestru gyda Chyllid a Thollau EM, ond roedd yn rhaid gwneud hynny er mwyn dechrau arni. Bob tro roeddwn i’n cyrraedd y garreg filltir nesaf, roeddwn i’n sylweddoli oedd hynny mor anodd â'r hyn roeddwn i wedi’i ddychmygu!

Rydw i wedi gwneud penderfyniadau gwych ac rydw i wedi gwneud camgymeriadau hefyd. Ar y dechrau, fe wnes i wario llawer gormod ar bethau nad oedd wir angen gwario arnyn nhw, ond erbyn hyn rydw i wedi dysgu chwilio am ffyrdd o wella pethau am ddim, neu drwy wario cyn lleied â phosib.

Fy nghyngor fyddai mynd amdani, cymryd camau bach ar y tro, gosod nodau i chi eich hun a threfnu eich amser. Peidiwch byth â rhoi’r ffidil yn y to!

Rydw i wedi cyrraedd lle'r ydw i heddiw drwy gredu ynof fy hun, drwy gredu mewn twf a thrwy gredu yn fy mhenderfyniad i lwyddo.

Gall bob un ohonom ni wneud hynny os edrychwn ni’n ofalus.

Mae angen i chi gael digon o reswm i lwyddo, felly meddyliwch yn galed am yr hyn rydych chi eisiau, yna meddyliwch sut gallwch chi gyflawni hynny. Pan fyddwch chi’n cael trafferth, bydd rhywun ar gael bob amser i’ch helpu chi!

Erbyn hyn, mae gen i salon harddwch, ac rydw i wedi datblygu fy nghyrsiau hyfforddi ar-lein fy hun ar gyfer Gwerthiant a Marchnata. Mae’r cyrsiau wedi’u llunio’n benodol ar gyfer pob sector yn y Diwydiant Priodasau.