Sam
Sam Cockrell
Trosolwg:
Llysgennad Ifanc Syniadau Mawr Cymru
Sectorau:
Miscellaneous
Finance and Professional Services
Rhanbarth:
Vale of Glamorgan

Mae Sam yn Llysgennad Ifanc dros Syniadau Mawr Cymru

Mae ein Llysgenhadon Ifanc yn entrepreneuriaid newydd, uchelgeisiol sydd wedi dechrau busnes yn ddiweddar, ac sydd am ysbrydoli eu cyfoedion. Mae llawer ohonyn nhw wedi elwa ar gymorth gan Syniadau Mawr Cymru, a hoffen nhw rannu eu profiadau ar-lein ac mewn digwyddiadau. Rhowch wybod inni os hoffech chi drafod ag unrhyw rai o’n Llysgenhadon Ifanc.

 

Ar hyn o bryd rydw i’n rhedeg cwmni o’r enw Welsh Websites. Rydw i’n cynnig gwasanaethau dylunio gwefannau ochr yn ochr â datblygu apiau, SEO a marchnata, cyflwyniadau, brandio, dylunio logos a llawer mwy. Rydw i hefyd yn rhedeg busnes gwasanaethau adnoddau dynol megis asiantaeth recriwtio a gwasanaethau cysylltiedig ag AD megis cyfweliadau am swyddi, fetio, cyfarfodydd gwerthuso, i enwi ond ychydig. Ar hyn o bryd, rydw i hefyd wrthi’n sefydlu cymdeithas fusnes ar gyfer pobl ifanc ledled De Cymru i gynorthwyo a mentora'r rhai sydd fwyaf angen hynny. Mae gen i gynlluniau i sefydlu cwmni wedi ei leoli yn y sector cyllid.

Dechreuais redeg fy musnes fy hun am fy mod i wedi bod yn entrepreneur erioed, ers yn ifanc iawn. Roeddwn i bob amser eisiau sefydlu rhyw fath o fusnes a dyna sut y dechreuais i mewn gwirionedd. Bu gen i lawer o fentrau ers pan oeddwn yn dair ar ddeg oed ond nawr rwy’n ddyn busnes o fri yn rhedeg busnesau niferus. Fy nghred i yw, cyn belled â’ch bod chi’n ymroi i’ch gwaith, fe fyddwch chi ar eich ennill, rwy’n credu’n gryf yn hyn, a dyma sydd wedi digwydd i mi! Fe fydda’ i bob amser yn anelu’n uchel o ran nodau ac amcanion ac mae hyn wedi arwain at yr ewyllys gref sydd gen i a’r awydd i redeg fy musnes.

Pan oeddwn i lawer yn iau, roeddwn i bob amser wrth fy modd yn rhedeg fy mentrau ac yn archwilio’r cyfleoedd a gefais i unwaith i mi ddechrau. Roeddwn i wrth fy modd yn gwylio The Apprentice, a dysgodd y rhaglen hon i mi fel y gall unrhyw un fynd i fyd busnes a pha mor gyffrous yw bywyd unwaith eich bod chi’n berchen ar eich busnes eich hun, gan fod pob diwrnod am fod yn wahanol, mae bod â’ch tîm eich hun yn swnio’n rhyfeddol. Mae fy rhieni bob amser wedi caniatáu i mi ddatblygu fy syniadau a mynd â fi i unrhyw ddigwyddiadau neu gyfarfodydd gydag aml-filiwnyddion er mwyn ehangu fy syniadau. Cefais ysbrydoliaeth hefyd o deithio i Awstralia a phrofi diwylliannau a ffyrdd newydd o fyw sydd wedi gwneud i mi fod eisiau gweithredu fy musnes yn rhyngwladol, sy’n gyffrous iawn.

Ni fydd unrhyw berchennog busnes yn dweud wrthych chi na fu erioed unrhyw broblemau. Un ergyd a ddioddefais ddwy flynedd yn ôl oedd bod rhywun wedi ceisio defnyddio enw fy musnes a’m syniadau heb fy nghaniatâd i, felly mae angen cydnabod bod diogelwch eich busnes yn hanfodol a pha mor hawdd yw hi i rywun ddechrau masnachu yn eich enw chi mewn rhan arall o’r wlad. Rydw i wedi goresgyn hyn drwy dynhau fy niogelwch a buddsoddi mewn ffyrdd o amddiffyn syniad, strwythur ac enw fy musnes.

Y peth gorau am fod â fy musnes fy hun, i mi, yw’r rhyddid i wneud beth a fynnaf, pan fynnaf. Po fwyaf yr ydych chi’n gwthio eich hun, fel yr ydw i wedi gwneud, po fwyaf a gewch chi. Mae gweithio i rywun arall yn golygu llenwi eu pocedi hwy, rhoi gwyliau braf a cheir smart iddyn nhw. Penderfynais nad

oeddwn i am wneud hyn, felly nawr rwy’n manteisio ar bopeth a roddais i mewn i fy musnes. Gallaf ei ehangu mor fawr neu fach ag y mynnaf, cyflogi pwy fynnaf i a rhedeg nifer o fentrau llwyddiannus.