Sut i feddwl fel Entrepreneur

Efallai eich bod yn dweud: “Dydw i ddim yn entrepreneur – felly sut alla i feddwl fel un?”

Ond mewn gwirionedd, dydy entrepreneuriaid ddim yn bobl goruwchddynol. Pobl fel chi a fi ydyn nhw sydd wedi gweithio’n galed i droi eu syniadau yn realiti. Darllenwch mwy am beth yw entrepreneur.

Mae gan bawb syniadau, creadigrwydd a sgiliau. Gellir defnyddio’r rhain i ddatblygu’r hyn sy’n cael ei alw weithiau yn ‘feddylfryd entrepreneuraidd’ -  sy’n golygu meddwl fel person busnes llwyddiannus wrth chwilio am gyfleoedd neu wynebu heriau busnes.  

Er enghraifft, gallai olygu edrych ar sefyllfaoedd anodd mewn ffordd bositif neu wrthod gadael i broblemau eich atal pan fydd rhwystrau ar y ffordd.    Gallai hefyd olygu meddwl sut i greu brand llwyddiannus neu wybod pa gynhyrchion i’w stocio er mwyn gwerthu i lawer o gwsmeriaid.   

Felly, sut ydych CHI’N dechrau meddwl fel entrepreneur?

Bod yn bositif

Mae bod yn barod i weld yr elfennau positif mewn sefyllfaoedd anodd yn sgil ddefnyddiol mewn busnes.  Gofynnwch i unrhyw entrepreneur llwyddiannus, a byddant yn siŵr o ddweud y bydd rhwystrau ac ergydion ar hyd y ffordd. Sut ydych chi’n delio gyda’r rhain sy’n cyfrif.    

Felly, yn lle gofidio a sefyll yn eich unfan pan fydd problemau’n codi, edrychwch am atebion. Ceisiwch bob amser chwilio am ffyrdd i wella’r sefyllfa, waeth mor anodd. Gall agwedd bositif at ddatrys problemau eich helpu i symud ymlaen ac adeiladu busnes hynod o lwyddiannus.

Dysgu pethau newydd

Mae entrepreneuriaid fel rheol yn agored i syniadau newydd a ffyrdd gwahanol o wneud pethau. Maen nhw’n awyddus i ddysgu. Felly, beth am roi cynnig ar rywbeth newydd fel hobi gwahanol neu wirfoddoli i ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol yn yr ysgol neu’r gwaith? Allech chi drefnu cyfnod o brofiad gwaith gyda chwmni lleol er mwyn cynyddu eich gwybodaeth?

Mae profi pethau newydd yn gallu bod yn ffordd wych o gynhyrchu syniadau newydd neu efallai sylwi ar ffordd newydd o wneud rhywbeth. Beth bynnag wnewch chi, byddwch yn siŵr o ennill profiad, dysgu pethau hollol newydd ac ychwanegu at eich sgiliau.

Bod yn fusneslyd

Bydd deall pam bod pobl yn prynu cynhyrchion neu wasanaethau arbennig yn rhoi mantais fawr i chi pan ddaw’n amser i ddechrau a rhedeg eich busnes.  Wedi’r cyfan, os allwch chi fireinio eich busnes i ateb union ofynion eich cwsmeriaid, byddwch mewn sefyllfa gref i lwyddo. Gofynnwch i ffrindiau a theulu am eu harferion prynu. Meddyliwch pam eich bod yn hoffi rhai cynhyrchion neu frandiau arbennig. Gallech adnabod bwlch yn y farchnad neu hyd yn oed feddwl am syniad newydd o ddod a dau wasanaeth neu gynnyrch at ei gilydd.

Gosod nodau

Mae rhannu eich nodau busnes yn rhannau llai o faint yn ffordd wych i gadw trefn ar eich syniadau.  Gallai’r tasgau gynnwys meddwl am enw neu logo i’r busnes, creu gwefan i’r busnes neu chwilio am gyflenwyr. Cadwch gofnod o’r hyn ydych chi wedi’i gyflawni a byddwch wedyn yn gallu edrych yn ôl a dysgu gwersi o bopeth ydych chi wedi’i wneud. 

Dal ati

Mae’r entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus hyd yn oed wedi wynebu cyfnodau pan nad oedd eu syniadau yn gweithio allan neu pan oeddynt wedi colli arian.  Beth sy’n cyfrif yn y pen draw yw’r ffordd ydych chi’n ymateb pan fydd pethau’n anoddach na’r disgwyl. Mae gan bobl busnes llwyddiannus y nerth i ddal ati pan fydd pethau’n mynd o’i le. Maen nhw’n benderfynol o ddal ati ac yn barod i ddysgu o’u camgymeriadau yn ogystal â’u llwyddiannau. Dydy enillwyr ddim yn rhoi’r ffidil yn y to.

Darllenwch ein Straeon Dechrau Busnes

Pa mor entrepreneuraidd ydych chi? Defnyddiwch y Teclyn Hunan-asesu ar Wefan Syniadau Mawr Cymru.