Sut i fod yn fwy creadigol

Mae creadigrwydd wrth wraidd pob busnes ffyniannus. Mae’r entrepreneur creadigol bob amser yn agored i syniadau newydd ac yn barod i feddwl yn wahanol - mae James Dyson a Richard Branson yn fodelau rôl ardderchog.

Ond mae ceisio meddwl am syniad gwreiddiol yn gallu bod yn anodd iawn. I ddod yn fwy creadigol, mae’n rhaid i chi ymarfer eich dychymyg fel cyhyryn ac ystyried yr holl bosibiliadau ac opsiynau sydd ar gael. 

Nid oes raid cael fflach o ysbrydoliaeth i fod yn greadigol ym myd busnes. Yn amlach na pheidio, mae’n fater o ail-ddyfeisio cynhyrchion a gwasanaethau yn barhaus, a meddwl am ffyrdd newydd o’u cyflenwi. 

Yn ôl Jeff Bezos, sylfaenydd Amazon: “Os ydych chi’n dyblu nifer yr arbrofion y byddwch yn eu gwneud bob blwyddyn, rydych yn mynd i ddyblu eich dyfeisgarwch. Wrth ddyfeisio, mae’n rhaid i chi fod yn ystyfnig ac yn hyblyg, fwy neu lai ar yr un pryd. Os nad ydych yn ystyfnig, fe fyddwch yn rhoi’r gorau i’r arbrawf yn rhy fuan. Ac os nad ydych yn hyblyg, fe fyddwch yn taro eich pen yn erbyn y wal a fyddwch chi ddim yn gweld ateb gwahanol i broblem yr ydych yn ceisio’i datrys.”

Dyma ddeg ffordd i ysgogi’ch awen arloesol:

  • Byddwch yn agored i bosibiliadau newydd. Dechreuwch trwy feddwl “beth os?”. Rhwygwch y llyfr rheolau a pheidiwch â gadael i hen ffyrdd o wneud pethau eich rhwystro rhag rhoi cynnig ar syniadau neu ddulliau newydd.

  • Edrychwch yn feirniadol dros bopeth. Edrychwch bob amser am ffyrdd i ddatrys problemau a sicrhau gwelliannau.

  • Gwnewch rywbeth yr ydych yn frwd drosto. Rydych yn fwy tebygol o feddwl am ffyrdd newydd o wneud pethau os ydych yn gweithio ar rywbeth sydd o wir ddiddordeb i chi.

  • Canolbwyntiwch ar helpu pobl. Mae’r awydd i wella bywydau pobl wrth wraidd y rhan fwyaf o syniadau.

  • Neilltuwch amser a gofod i greu meddylfryd creadigol. Ewch i’r man lle rydych yn meddwl orau ynddo gan gael gwared ag unrhyw beth sy’n tarfu arnoch.   

  • Neilltuwch amser i wyntyllu syniadau gydag eraill gan annog cyfranogiad trwy fod yn feddwl agored a phositif.

  • Dysgwch o’ch methiannau. Mae arbrofi yn broses greadigol ac mae camgymeriadau yn gallu ysbrydoli ffyrdd newydd o feddwl. Cofiwch fod nodiadau Post-it wedi’u creu pan fethodd y dyfeisiwr greu glud cryf iawn. 

  • Anghofiwch am gyllidebau a logisteg wrth wyntyllu syniadau.  Gallwch drefnu’r manylion ymarferol yn ddiweddarach.

  • Gwrandewch ar eraill. Siaradwch gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr. Gallai eu barn hwy herio eich rhagdybiaethau a newid eich meddwl yn fawr.  

  • Byddwch yn chwilfrydig. Gofynnwch gwestiynau a thalwch sylw i’r byd o’ch amgylch, gan gynnwys datblygiadau technolegol newydd gwych a newidiadau i’r ffordd ydym yn byw a phrynu pethau.   

Sut i droi syniad yn realiti?

Wrth gwrs, nid yw creadigrwydd yn ddigon ar ei ben ei hun. Mae entrepreneuriaid llwyddiannus yn cyfuno creadigrwydd gyda ffocws, egni a phenderfyniad i ddod â’u syniadau’n fyw.

Unwaith eich bod wedi dewis syniad, eich cam nesaf yw ei brofi - yn drylwyr.  Mae nifer o entrepreneuriaid arloesol yn dibynnu ar “iteriad”, sy’n golygu profi a mireinio rhywbeth hyd nes ei fod yn iawn. 

Darllenwch sut mae eraill wedi dechrau eu busnes eu hunain.

Archwiliwch wahanol syniadau busnes trwy eich Taflenni Ffeithiau Syniadau Mawr Cymru