Y CRIW MENTRUS - CYMHWYSTERAU YMGEISIO A BEIRNIADU

CYMHWYSTER AR GYFER YMGEISIO

Categori Cyfnod Sylfaen: Bod yn gymwys i Gystadlu:

 • Agored i holl Ysgolion Babanod / Cynradd Cymru
 • Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng rhwng 4 a 7 mlwydd oed (Derbynfa, Bl 1 a 2)

Categori Cyfnod Allweddol 2: Bod yn gymwys i Gystadlu:

 • Agored i holl Ysgolion Babanod / Cynradd Cymru
 • Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng rhwng 8 ac 11 mlwydd oed (Bl 3 i 6)

Y Ddau Gategori: Meini Prawf bod yn gymwys i gystadlu:

 • I gymhwyso ar gyfer cystadlu, rhaid i’r holl weithgaredd yn eich ymgais fod wedi digwydd rhwng 1 Ionawr 2019 a 11 Mai 2020
   
 • Dim ond 1 ymgais a ganiateir ar gyfer pob categori o’ch ysgol.
   
 • Rhaid cyfyngu’r nifer yn y tîm yn y rowndiau Terfynol Rhanbarthol a Chenedlaethol i uchafswm o 4 plentyn, ynghyd â 2 warchodwr.

Gwybodaeth bwysig am dreuliau

 • Cewch ymgeisio AM DDIM
 • Yn anffodus, ni ellir talu costau teithio i’r ysgolion am ddod i’r Ffeinal Rhanbarthol.
 • Caiff lwfans llety dros nos ei ddarparu ar gyfer timau’r Rownd Derfynol Genedlaethol sy’n teithio mwy na 50 milltir neu fwy nag 1 awr bob ffordd i’r lleoliad, ynghyd â chyfraniad o hyd at £100 ar gyfer  teithio i  ac yn ôl o’r lleoliad (cyfrifir y pellter o gyfeiriad yr ysgol i’r lleoliad).

MEINI PRAWF BARNU

 

Ymddygiadau allweddol menter

Meysydd / cwestiynau enghreifftiol

Sut caiff hyn ei asesu?

Marciau a ddyfernir ar bob cam

Cyflwyno cais

Rownd Derfynol Ranbarthol

Rownd Derfynol Genedlaethol

Agwedd

 

Tystiolaeth o ddealltwriaeth disgyblion o’u hunain, eu cryfderau a’u cymhellion. Yn dangos yr ymddygiad canlynol:
 

 • Hunan-wybodaeth,

cred a hyder 
 

 • Cymhelliant
   
 • Dyhead
   
 • Penderfyniad
   
 • Cystadleurwydd
 • Sut cynhaliodd y disgyblion eu cymhelliant?
   
 • Sut wnaeth y disgyblion ymdopi â sefyllfaoedd anodd?
   
 • Sut wnaeth y fenter ddatblygu hyder a hunan- ymwybyddiaeth disgyblion?
   
 • Sut wnaeth y disgyblion bennu beth roeddent eisiau ei gyflawni?
   
 • Sut wnaeth y tîm wella eu dealltwriaeth o weithgarwch entrepreneuraidd yn ystod y gweithgaredd?
   
 • Sut wnaeth gwerthoedd y tîm dros yr amgylchedd, cymuned a busnes siapio eu penderfyniadau?

/20

/15

/15

Creadigedd
 

Tystiolaeth  o’r gallu i greu syniadau newydd, datrys  problemau ac adnabod cyfleoedd newydd. Yn dangos yr ymddygiad canlynol:
 

 • Datrys problemau
   
 • Meddwl yn ddargyfeiriol / creu syniadau
   
 • Sylwi ar syniadau newydd a’u creu
   
 • Arloesedd
 • Sut wnaeth y tîm ddewis eu cynnyrch neu eu gwasanaeth?
   
 • Ydy’r cynnyrch neu’r gwasanaeth yn arloesol, ac os felly sut?
   
 • Sut cafodd y cynnyrch neu’r gwasanaeth ei hyrwyddo i ddenu cwsmeriaid?
   
 • Sut wnaethon nhw werthu eu cynhyrchion neu wasanaethau? Unrhyw dechnegau gwerthu arloesol?
   
 • Sut wnaeth y tîm ddatrys y broblem fwyaf a wynebant yn ystod y gweithgaredd?
   
 • A gyfathrebodd y tîm ansawdd eu cynnrych neu wasanaeth yn effeithiol, a sut?

/20

/15

/15

Cysylltiadau
 

Mae hyn yn ymwneud â phobl, y gallu i gyfathrebu’n effeithiol, mynegi eich barn a’ch syniadau eich hun, gwerthfawrogi safbwynt pobl eraill a gweithio’n gydweithredol.Yn dangos yr ymddygiad canlynol:
 

 • Gweithio gydag eraill
   
 • Rheoli sefyllfaoedd anodd
   
 • Trafod, perswadio a dylanwadu
   
 • Cyflwyno
   
 • Cyfathrebu
 • Sut wnaeth y tîm chwilio am bartneriaethau â busnes lleol, rhieni ac eraill i gefnogi eu busnes?
   
 • Pa mor dda wnaeth aelodau’r tîm gydweithio?
   
 • Sut wnaeth holl aelodau’r tîm ddeall eu rolau yn y busnes?
   
 • Sut wnaeth y busnes gyfathrebu â chwsmeriaid a phartneriaid ac a oedd yn effeithiol?
   
 • A wnaeth y tîm wrando ar safbwyntiau aelodau  eraill a phobl tu allan i’r tîm?

/20

/15

/15

Trefniadaeth
 

Gwneud penderfyniadau gwybodus a chyflawni eich amcanion drwy gynllunio a rheoli sefyllfaoedd, adnoddau a risg. Yn arddangos yr ymddygiad canlynol:
 

 • Cynllunio
   
 • Rheoli adnoddau
   
 • Trafod, perswadio a dylanwadu
   
 • Ymchwilio a deall yr amgylchedd
   
 • Rheoli risg
   
 • Pennu gweledigaeth a nodau

 

 • Sut wnaeth y tîm gynllunio eu menter? Oedd nodau clir ar gyfer y busnes?
   
 • Sut wnaeth y tîm gynnal ymchwil i’r farchnad a’i defnyddio i ddatblygu eu busnes?
   
 • Sut wnaeth y tîm ddyrannu rolau a chyfrifoldebau? 
   
 • Sut wnaeth y tîm godi arian i gychwyn a rheoli eu harian?
   
 • A wnaeth y tîm elw? Beth ddysgodd y tîm am reoli arian?
   
 • Ansawdd y cyflwyniad. Ydy’r cyflwyniad yn ennyn diddordeb ac yn ddifyr?

/20

/15

/15

Yn gyfan gwbl

 • Dwedwch wrthym ni pam y credwch fod eich ysgol chi’n haeddu ennill cystadleuaeth Gynradd y Criw Mentrus

/20

 

 

Busnes

 • Sut wnaeth y tîm nodi a mynd ati i ymgysylltu â phartneriaid busnes?
   
 • Pa ran gymerodd y busnes yn yr ymagwedd gyffredinol at fenter?

 

/10

 

 

ECO/Amgylcheddol

 

 • Ydy’r fenter yn achosi newid amgylcheddol positif i ysgol y tîm a’r gymuned ehangach?

 

 • Pa effaith a gafodd y fenter ECO? e.e. yng nghyswllt graddfeydd ailgylchu/arbed ynni/gwastraff wedi'i ailgyfeirio o'r claddfeydd sbwriel a.y.b.

 

 

/10

/10

Cysylltiadau’r Cwricwlwm

 • Sut wnaeth y gystadleuaeth gynorthwyo’r tîm gyda Gwaith ysgol arall a chysylltiadau gyda’r cwricwlwm?

 

/10

/10

Stondin arddangos

 • Ydy’r arddangosiad yn hybu gweithgarwch y fenter mewn ffordd greadigol ac arloesol?
   
 • Beth yw ansawdd cynhyrchion a gafodd eu cynhyrchu?

 

 

/10

/10

Cyflwyniad

 • Ydy’r cyflwyniad wedi ei gynllunio a’i strwythuro’n dda?
   
 • Ydy’r cyflwyniad yn ennyn diddordeb ac yn ddifyr?
   
 • Ydy’r cyflwyniad yn dangos dysgu’r disgyblion a’u brwdfrydedd am eu menter

 

 

 

/10

CYFANSWM

 

100

100

100