Sylweddoli Dy Botensial

Canfyddwch botensial eich dyfodol. Dyw’r gorffennol ddim yn eich cyfyngu

Rhai pwyntiau i feddwl amdanyn nhw...

Ble bynnag ydych chi ar eich taith fusnes, cadwch i’r llwybr gyda’n cynghorion defnyddiol.

Argraffwch y rhestr yma a’i rhoi rhywle a welwch chi bob dydd, fel oergell y gegin, i gadw’ch cymhelliant.

Gwryw cartŵn sy'n pwyntio
  • Darganfydda beth sy'n dy gymell
  • Paid â bod yn elyn i ti dy hun! Falle bydd partneriaid, cydweithwyr a ffrindiau’n teimlo dan fygythiad, ond y rhwystr mwyaf i newid yw dy agwedd di - nid eu hagwedd nhw
  • Peidiwch â thanbrisio’ch hun ond mynnwch gredu yn eich dyfodol
  • Allwch chi ddim wneud popeth a bod ymhob man, felly dysgwch eich cyfyngiadau 

  • Mae’n dda gwneud newidiadau, ond byddwch yn barod am heriau posib i’ch busnes hefyd

  • Gosoda gyfres o nodau tymor byr syml i ti dy hun yn hytrach na mynd am y jacpot o'r cychwyn cyntaf
  • Cadwch yn bositif. Mae adegau anterth ac isel yn anochel, dyna beth sy’n ei wneud mor fuddiol! 

  • Cadwch mewn cof eich amcanion a’r nodau rydych chi wedi eu cyrraedd. Cofiwch wobrwyo’ch hun am y cyflawniadau hynny!

  • Cadwch eich ymroddiad. Cymer y cam cyntaf yn awr – mae taith o fil o filltiroedd yn cychwyn gyda’r filltir gyntaf.

 

Beth sy'n dy ysgogi?

benywaidd cartŵn yn y cartwn

Gall hyd yn oed y rhai ohonom sydd wedi’n cymell fwyaf deimlo’n ddi-gymhelliant ar brydiau, ond bydd gweithio ar rhywbeth wyt ti'n ei fwynhau'n ychwangeu rheolaeth a chanolbwynt i'r hyn rwyt ti'n ei wneud.

Os byddi’n dewis swydd wyt ti’n ei charu, ni fydd rhaid i ti weithio am ddiwrnod yn dy fywyd. 

Ein gwerthoedd sy'n dweud wrthym beth sy’n bwysig i ni, y math o berson yr ydym eisiau bod a’r nodau rydym eisiau eu cyflawni.

Nid ydym bob amser yn ymwybodol o'r hyn rydym ni wir yn ddyheu amdano. Efallai y byddwn yn meddwl mai llwyddiant ariannol ydym ni’n ei ddyheu, ond mewn gwirionedd gwell perthynas gyda phartner, mwy o amser gyda'r plant neu fwy o antur yn ein bywydau sy’n mynd â’n bryd. Yma gall ein teimladau helpu - os nad ydym wir yn mwynhau bywyd, efallai nad yw rhywbeth yn hollol iawn. 

Bydd creu rhestr o dy werthoedd yn dy helpu i ganolbwyntio dy fywyd o gwmpas yr hyn sy'n bwysig i ti a dy gredoau.

Mae deall yr hyn wyt ti wir yn boeni amdano yn hynod o bwysig pan fyddi di’n ymgymryd â her newydd a fydd yn brawf go iawn i ti, fel cychwyn busnes.

 

Gofynna i dy hun...

 

Pam ydy dechrau fy musnes fu hun yn bwysig i mi?

Ysgrifenna beth bynnag a ddaw i dy feddwl – boddhad mewn swydd, cydnabyddiaeth gan eraill, gwobrau ariannol. Bydd yn canolbwyntio dy feddwl.  

Diddordeb? Dyna'r manteision a'r anfanteision