Welsh Government

For further support or business advice

CALL 03000 6 03000

CWESTIYNAU A OFYNNIR AMLAF AM Y GYSTADLEUAETH

Beth ydy Dathlu Syniadau Mawr?

Cystadleuaeth genedlaethol sy’n bwriadu darganfod ac arddangos y ddawn Entrepreneuraidd gorau ymhlith pobl 16 i 25 oed yng Nghymru.

Pwy sy’n Rheoli’r Gystadleuaeth?

Mae’r gystadleuaeth yn rhan o Wasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru rhwng 5 a 25 oed i gynyddu eu hymwybyddiaeth o entrepreneuriaeth, dod o hyd i’w hysbrydoliaeth, archwilio syniadau ac yn y pen draw lansio eu busnes eu hunain. Mae Prospects Partnership, sy’n cynnwys Prospects a Cazbah Cyf. yn cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i ddarparu Gwasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid ledled Cymru.

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Mae’r Gystadleuaeth ar agor i unrhyw un sy’n preswylio, neu’n cael eu haddysgu, yng Nghymru ac a fydd rhwng 16 a 25 oed ar 1 Chwefror 2018.

Oes Categorïau Gwobrau gwahanol?

Oes, mae nifer o gategorïau. Mae rhestr o’r rhain i’w gweld yma. Does dim angen dethol pa gategorïau yr hoffech chi ymgeisio amdanynt, ond mae’n bwysig eich bod chi’n cymryd cip ar y Meini Prawf Barnu er mwyn i chi ennill cynifer o farciau â phosibl am bob categori yr hoffech chi gael eich ystyried amdano.

A gaf i gyflwyno cais ar fy mhen fy hun?

Cewch. Mae nifer o gategorïau ar gyfer ceisiadau unigolion a thimau yn y gystadleuaeth. Cewch ymgeisio ar yr amod eich bod chi’n bodloni’r maen prawf oedran ac yn preswylio yng Nghymru.

Rwyf yn yr ysgol ac yn rhedeg busnes gyda ffrindiau nad ydyn nhw mewn addysg. Gawn ni ymgeisio?

Cewch wrth gwrs. Gallwch chi gyflwyno’ch busnes fel cais tîm. Mae coreso I chi gystadleu ar yr amod bod pob aelod yn bodloni’r maen prawf oedran a phreswylfan.

Oes rhaid i ni dalu i gymryd rhan?

Nac oes, mae’r gystadleuaeth yn rhad ac am ddim.

Pa oedran mae’n rhaid i ni fod?

Rhaid i bob unigolyn neu aelod tîm fod rhwng 16 a 25 oed ar 1 Chwefror 2018

Rwy’n fyfyriwr o Gymru sy’n astudio mewn prifysgol yn Lloegr. Ydw i’n cael cyflwyno cais?

Ydych, ar yr amod bod gennych chi gyfeiriad cartref yng Nghymru.

Rwy’n fyfyriwr o Loegr sy’n astudio mewn coleg/prifysgol yng Nghymru. Ydw i’n cael cyflwyno cais?

Cewch, gan eich bod chi’n astudio yng Nghymru.

Sawl gwaith alla i ymgeisio?

Os ydych chi’n ymgeisio fel rhan o dîm o Ysgol, Coleg Addysg Bellach neu Sefydliad Addysg Uwch o ganlyniad i gystadleuaeth fewnol, cyfyngir y nifer o geisiadau i 3 thîm y sefydliad.

Os ydych chi wedi sefydlu gweithgaredd menter neu fusnes yn annibynnol, naill ai fel tîm neu fel unigolyn, yna gallwch chi ymgeisio ar wahân ar eich pen eich hun hefyd.

A gyfyngir ar nifer yr unigolion sy’n gallu ymgeisio o sefydliad?

Na. Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan unrhyw nifer o unigolion ar yr amod eich bod chi’n bodloni meini prawf cymhwyster y gystadleuaeth

Sut mae ymgeisio?

Gall ceisiadau gael eu lanlwytho ar unrhyw adeg o 30 Medi 2017 ymlaen. Gallwch chi gyrchu hyn drwy fynd i app.simplydo.io/new/bic

Pa wybodaeth sydd ei hangen i gwblhau fy nghais?

Ar gyfer 2017/18 rydym ni’n gofyn i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais fer ar-lein a lanlwytho fideo byr yn hytrach na chais ysgrifenedig manwl.

Dyma’r canllawiau am gynnwys a fformat eich fideo:

Er ein bod ni’n gofyn am ymgeisio drwy fideo eleni, nid yw hyn yn golygu bod rhaid iddo fod yn ffilm ohonoch chi neu’ch tîm.  Fe allai fod:

 • yn sioe sleidiau PowerPoint sydd wedi ei harbed ar ffurf ffeil ffilm

 • gallech chi recriwtio darpar actorion i hyrwyddo’ch cais ar eich rhan

 • gallai fod yn fideo o gynnyrch eich busnes gyda throslais os ydych chi’n swil o flaen camera

Byddwch mor greadigol ag y dymunwch.

Y cwbl a ofynnwn yw i chi ddilyn y canllawiau dilynol:

 • Hyd uchaf y fideo – 2 funud (120 eiliad) a dim mwy na 100MB.

 • Cyflwynwch enw’ch Menter yn glir (naill ai ar lafar neu ar ffurf ysgrifenedig ar y ffilm)

 • Rhowch amlinell glir o’ch prosiect menter neu fusnes.Mae’n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn esbonio beth yw’ch cynnyrch neu wasanaeth.

 • Gallai’r fideo fod ar ffurf hysbyseb am eich busnes neu fenter.Y nod yw denu sylw’r beirniaid a sefyll allan o blith gweddill y ceisiadau.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod beth mae’r beirniaid yn chwilio amdano - cymerwch gip ar y matrics sgorio a’r categorïau byddan nhw’n dyfarnu gwobrau amdanyn nhw a chanolbwyntiwch ar feysydd eich busnes a allai sgorio pwyntiau ychwanegol i chi e.e. os oes gennych chi brosiect neu fusnes sy’n helpu drwy effaith amgylcheddol neu gymdeithasol, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n amlygu’r rhain.

A gaf i ddechrau fy nghais ar-lein ac yna mynd yn ôl a’i orffen ar ddiwrnod arall?

Cewch. Cewch chi fynd yn ôl at eich cais i’w olygu a’i gwblhau cynifer o weithiau ag y dymunwch ar yr amod ei fod cyn y dyddiad cau – y cyfan mae angen ei wneud yw cofio’ch dull mewngofnodi a chyfrinair.

 

Oes meini prawf barnu?

Oes a gallwch chi weld y rhain yma.

A oes thema i’r Gystadleuaeth?

Nid oes thema benodol gan y gystadleuaeth. Rhaid i chi fod yn hyblyg i gynllunio, cyflawni ac arddangos eich gweithgaredd entrepreneuriaid eich hun. Fodd bynnag, os ydych angen rhywfaint o arweiniad arnoch chi, mae sawl them yn cael eu hawgrymu ar y wefan yma.

Pryd mae angen i’r syniad/gweithgaredd fod wedi digwydd?

Cewch chi gyflwyno cais ar sail unrhyw fusnes presennol sy’n masnachu ar hyn o bryd, neu syniad a all gael ei ddwyn i’r farchnad yn y dyfodol. Os ydych chi’n cymryd rhan yn Her Menter a Chyflogadwyedd Bagloriaeth Cymru neu’n codi arian dros elusen, rhaid i’ch gweithgaredd ddigwydd rhwng 3 Chwefror 2017 a 31 Ionawr 2018.

Beth ydy strwythur y gystadleuaeth?

Bydd angen cyflwyno’ch cais erbyn 1 Chwefror 2018. Yna bydd ceisiadau’n cael eu barnu’n gychwynnol yn ystod Chwefror 2018. Bydd 40 o geisiadau yn mynd ar restr fer ac yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiad Dathlu Cenedlaethol a gynhelir ar ddiwedd Mawrth 2018 yng ngogledd Cymru. 

Yn y Digwyddiad Arddangos bydd gan bob un o’r 40 o’r goreuon ofod i arddangos eu cais.  Cant eu cyfweld wrth eu harddangosfa gan nifer o feirniaid a hefyd byddant yn cyflwyno cynnig 2 funud gerbron panel o feirniaid. Bydd y dyddiad a’r lleoliad ar gael cyn bo hir.

Pwy fydd yn barnu ein ceisiadau?

Caiff ceisiadau eu harfarnu a’u sgorio gan banel o Feirniaid sy’n cynnwys entrepreneuriaid o Gymru, cynrychiolwyr busnesau eraill, cyrff cysylltiedig â busnes, Llywodraeth Cymru a thîm y prosiect.

Sut bydd yr enillwyr yn cael eu penderfynu?

 1. Caiff yr holl geisiadau ar-lein eu sgorio gan banel o feirniaid. Caiff 40 o geisiadau eu dethol i fynychu’r Digwyddiad Arddangos ym Mawrth 2018.

 2. Yn y digwyddiad Arddangos, bydd ymgeiswyr y rownd derfynol yn cael eu cyfweld y unigol wrth eu harddangosiad gan 5 beirniad annibynnol a bydd eu Cynnig 2 funud hefyd yn cael ei farnu gan banel o 3 beirniad ar y diwrnod.

 3. Caiff pob adran ei sgorio yn unol â’r matrics sgorio. Bydd y ceisiadau â’r sgoriau uchaf naill ai’n mynd ar y rhestr fer neu eu datgan yn enillwyr y categorïau mwyaf priodol fel mae’r beirniaid yn ei benderfynu. Ni fydd unrhyw ddyfarniadau’n ail am unrhyw rai o’r Gwobrau.  Mae’r matrics sgorio ar gael i’w weld yma.

Fydd costau teithio’n cael eu talu i fynychu’r digwyddiad Dathlu Cenedlaethol?

Mae gan bob un sy’n cyrraedd y rownd derfynol ac yn gorfod teithio mwy na 2 awr bob ffordd o’u sefydliad (os mewn addysg) neu eu cartref (os nad mewn addysg) i’r lleoliad (siwrnai 4 awr i gyd wedi’i seilio ar y ffordd gyflymaf yn ôl Google Maps) yr hawl i fwrsari £35 y pen. Mae hyn yn berthnasol i’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn unig ac nid yw’n cynnwys gwarchodwyr neu staff sy’n eu hebrwng. 

Fydd yna wobrau?

Bydd – bydd gwobrau – gweler y rhestr bresennol o wobrau yma.

 

YMGEISIWCH YN AWR! 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates