Cymorth

Cymorth

Nod Busnes Cymru yw cefnogi Busnesau yng Nghymru i baratoi ar gyfer Brexit. Mae’r chwe chanllaw canlynol yn rhoi trosolwg o’r heriau posibl sy'n wynebu busnesau, a beth allwch chi ei wneud i baratoi ar gyfer yr heriau.

Ydych chi'n barod?

Canllawiau ar y chwe maes busnes allweddol

 1. Strategaeth a Gweithrediadau Busnes

  Wrth ganfod risgiau a heriau posibl, ystyriwch wahanol senarios a pharatowch gynlluniau gweithredu i gynnal twf ac i ddarparu nwyddau a gwasanaethau cost-effeithiol

 2. Arloesi a Data

  Mae buddsoddi mewn nwyddau/gwasanaethau yn gymorth i gynyddu cynhyrchiant a mynd yn fwy cystadleuol. Dylai busnesau hefyd weld pa newidiadau a allai effeithio ar drwyddedau a chytundebau sy’n gysylltiedig â hawliau Eiddo Deallusol.

 3. Gwerthu a Marchnata

  Wrth ganfod risgiau a heriau posibl, paratowch gynllun gweithredu i fod yn gystadleuol ac i ddiwallu anghenion y farchnad drwy frand cryf a strategaeth farchnata.

 1. Allforio, Mewnforio a Chludiant

  Canfod heriau posibl, ystyried gwahanol senarios a pharatoi cynllun gweithredu, adolygu contractau cyfredol neu ymuno â marchnad newydd i ddarparu nwyddau/gwasanaethau dramor i gynyddu'r farchnad

 2. Rheoli Pobl

  Mae pobl yn asedau allweddol mewn unrhyw fusnes. Maen nhw’n canfod risgiau posibl a meysydd allweddol i'w hystyried er mwyn gwella perfformiad sgiliau a rheolaeth strwythurol yn y dyfodol er mwyn cael gweithlu llwyddiannus

 3. Cyllid

  Er y gallai busnesau wynebu heriau ariannol, mae’n bwysig ystyried opsiynau eraill a meithrin cadernid yn y busnes, gyda rheolaeth ariannol effeithlon ac effeithiol i gyflawni amcanion busnes

Mae BOSS (Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein) yn borth dysgu ar-lein dwyieithog rhad ac am ddim, ac mae ar gael bob awr o’r dydd a’r nos pryd bynnag rydych chi eisiau. Archwiliwch gyrsiau yma.