Export

Allforio, Mewnforio a Chludiant

Canfod heriau posibl, ystyried gwahanol senarios a pharatoi cynllun gweithredu, adolygu contractau cyfredol neu ymuno â marchnad newydd i ddarparu nwyddau/gwasanaethau dramor i gynyddu'r farchnad

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, mae’n bosibl y bydd newidiadau i’r masnachu rhwng y DU a’r UE ar y ffin, gan gynnwys newidiadau o ran tollau, tariffau, TAW, diogelwch eiddo a diogelwch personol, dogfennau, safonau cerbydau a chynnyrch a reolir. Gallai newidiadau ar y ffiniau rhwng y DU a’r UE amharu ar gadwyni cyflenwi, arwain at oedi posibl ac ychwanegu baich gweinyddol ychwanegol. Bydd costau cydymffurfio ychwanegol hefyd os bydd gofyn i gwmnïau ddilyn rheolau tarddiad a chyflwyno datganiadau tollau.

Mae nifer fawr o gontractau sydd wedi’u negodi â chyflenwyr, gweithwyr lleol, asiantwyr a chwsmeriaid, wedi bod yn rheoli ein perthynas fasnachu a chludiant bresennol â’r UE. Gallai unrhyw newid i’r trefniant masnachu, gan gynnwys newidiadau trwyddedu a rheoleiddio, gael effaith ganlyniadol ar y contractau sy’n sail iddynt. Gall cwmnïau ddechrau rheoli eu risgiau drwy adolygu eu contractau presennol a dechrau ystyried contractau’r dyfodol o ganlyniad i newidiadau cyfreithiol a ddaw o bosibl yn sgil Brexit.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Gallu Delio â’r System Tollau

Os ydych chi’n mewnforio neu’n allforio, dylech gal rhif Adnabod a Chofrestru Gweithredwr Economaidd (EORI) yn y DU er mwyn i chi allu parhau i fewnforio neu allforio nwyddau a gofyn am yr awdurdodiadau a fydd yn hwyluso’r broses i chi â thollau. Mae’n bosibl y byddai’n rhaid i rai BBaChau ganfod eu ffordd yng nghyswllt rheolau a gweithdrefnau tollau am y tro cyntaf a hynny mewn maes a all fod yn gymhleth a dryslyd. Mae’n bwysig deall i ddechrau pa effaith y gall tollau ei chael ar eich busnes drwy adolygu symudiadau’r gadwyn gyflenwi i weld llif pa nwyddau y bydd hyn yn effeithio arno. Dylai cludwyr a gyrwyr yn y DU edrych ar y dogfennau, y gwaith cofrestru ar gyfer ôl-gerbydau a’r hawlenni cludo nwyddau rhyngwladol ar gyfer symud er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar fusnes.

Newidiadau mewn tariffau ar fasnach

Bydd newidiadau mewn tariff â gwledydd yr UE ar ôl Brexit yn dibynnu ar yr union gytundeb a fydd yn cael ei negodi yng nghyswllt allforio i wledydd yr UE. Dylai busnesau ystyried effaith sefyllfa lle nad oes cytundeb arbennig â’r UE, felly byddai tariffau rhwng yr UE a’r DU yn seiliedig ar y tariff MFN (Gwlad sy’n cael ei Ffafrio Fwyaf). Dechreuwch gynllunio nawr i nodi’r dosbarthiadau tariff MFN a’r codau HS (system ddosbarthu ryngwladol) ar gyfer eich cynnyrch er mwyn nodi unrhyw effaith bosibl ar eich sylfaen gostau.

Rheolau tarddiad ar gyfer masnach y DU-UE

Hyd yn oed os oes gan y DU gytundeb masnach dim tariff â’r UE, bydd yn rhaid i fusnesau brofi bod eu cynnyrch yn tarddu o’r DU er mwyn elwa o hyn. Fel rheol mae hyn yn golygu bod yn rhaid i 50-55% o’r cynnyrch fod yn lleol, neu fod deunyddiau neu gydrannau sy’n dod o du allan i’r DU yn cael eu prosesu neu eu gweithio’n ddigonol er mwyn gallu ystyried eu bod yn tarddu o’r DU. Nid yw union delerau’r rheolau hyn rhwng y DU a’r UE wedi’u negodi eto. Bydd angen i fusnesau adolygu eu prosesau gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi i benderfynu pa gamau all fod eu hangen er mwyn cadarnhau eu bod yn tarddu o’r DU. Gallai hyn gynnwys archwilio eich cyflenwyr, gan gynnwys edrych ar o ble maent yn cael eu deunyddiau. Yn yr un modd, fel cyflenwr, efallai y bydd yn rhaid i chi brofi i’ch cwsmeriaid yn y DU o ble rydych chi’n cael eich cynnwys.

Newidiadau trwyddedu a rheoleiddio

Gall newidiadau i drefniadau rheoleiddio’r UE olygu bod busnesau’n gweithio ar draws amryw o fframweithiau rheoleiddio a thrwyddedu. Mae ansicrwydd ynghylch a fydd rheoleiddwyr yn gallu rhoi trwyddedau ar gyfer marchnad yr UE neu a all cyrff sydd wedi’u hysbysu yn y DU gynnal archwiliadau asesu cydymffurfiaeth ar nwyddau sydd ar gyfer marchnad yr UE. Felly, bydd angen i fusnesau ystyried sut mae cydymffurfio â rheoleiddwyr ar wahân yn y dyfodol a beth yw’r goblygiadau o ran cost oherwydd y baich ychwanegol hwn. Dechreuwch drwy nodi gyda pha asiantaethau rheoleiddio rydych chi’n gweithio, pa gynnyrch a gwasanaethau sy’n dod o dan ofynion rheoliadol, a pha gamau y mae’n bosibl y bydd angen eu cymryd er mwyn cydymffurfio â rheoliadau ar wahân.


Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol sydd ar gael ar wefan GOV.UK yn cynnwys:

Cludiant

Tollau

Allforion a Mewnforion

Tariffau a Masnach


Digwyddiadau Tramor
Digwyddiadau Tramor

Dewiswyd y marchnadoedd a’r arddangsofeydd yn ein rhaglen i adlewyrchu’r datblygiadau rhyngwladol sy’n rhoi cyfleoedd gwirioneddol i Fusnesau Cymru.

Hafan Allforio
Hafan Allforio

Mae busnesau sy'n allforio yn tyfu'n gyflymach, yn fwy proffidiol ac yn fwy tebygol o barhau mewn busnes na'r rhai sy'n gwerthu'n fewnol yn unig.

Food and Drink
Bwyd a Diod

Gall allforwyr Bwyd a Diod wynebu problemau penodol i’r sector unwaith y byddwn yn gadael yr UE. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael yma.

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.