Export

Allforio, Mewnforio a Chludiant

Canfod heriau posibl, ystyried gwahanol senarios a pharatoi cynllun gweithredu, adolygu contractau cyfredol neu ymuno â marchnad newydd i ddarparu nwyddau/gwasanaethau dramor i gynyddu'r farchnad

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, mae’n bosibl y bydd newidiadau i’r masnachu rhwng y DU a’r UE ar y ffin, gan gynnwys newidiadau o ran tollau, tariffau, TAW, diogelwch eiddo a diogelwch personol, dogfennau, safonau cerbydau a chynnyrch a reolir. Gallai newidiadau ar y ffiniau rhwng y DU a’r UE amharu ar gadwyni cyflenwi, arwain at oedi posibl ac ychwanegu baich gweinyddol ychwanegol. Bydd costau cydymffurfio ychwanegol hefyd os bydd gofyn i gwmnïau ddilyn rheolau tarddiad a chyflwyno datganiadau tollau.

Mae nifer fawr o gontractau sydd wedi’u negodi â chyflenwyr, gweithwyr lleol, asiantwyr a chwsmeriaid, wedi bod yn rheoli ein perthynas fasnachu a chludiant bresennol â’r UE. Gallai unrhyw newid i’r trefniant masnachu, gan gynnwys newidiadau trwyddedu a rheoleiddio, gael effaith ganlyniadol ar y contractau sy’n sail iddynt. Gall cwmnïau ddechrau rheoli eu risgiau drwy adolygu eu contractau presennol a dechrau ystyried contractau’r dyfodol o ganlyniad i newidiadau cyfreithiol a ddaw o bosibl yn sgil Brexit.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Gallu Delio â’r System Tollau

Os ydych chi’n mewnforio neu’n allforio, dylech gal rhif Adnabod a Chofrestru Gweithredwr Economaidd (EORI) yn y DU er mwyn i chi allu parhau i fewnforio neu allforio nwyddau a gofyn am yr awdurdodiadau a fydd yn hwyluso’r broses i chi â thollau. Mae’n bosibl y byddai’n rhaid i rai BBaChau ganfod eu ffordd yng nghyswllt rheolau a gweithdrefnau tollau am y tro cyntaf a hynny mewn maes a all fod yn gymhleth a dryslyd. Mae’n bwysig deall i ddechrau pa effaith y gall tollau ei chael ar eich busnes drwy adolygu symudiadau’r gadwyn gyflenwi i weld llif pa nwyddau y bydd hyn yn effeithio arno. Dylai cludwyr a gyrwyr yn y DU edrych ar y dogfennau, y gwaith cofrestru ar gyfer ôl-gerbydau a’r hawlenni cludo nwyddau rhyngwladol ar gyfer symud er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar fusnes.

Newidiadau mewn tariffau ar fasnach

Bydd newidiadau mewn tariff â gwledydd yr UE ar ôl Brexit yn dibynnu ar yr union gytundeb a fydd yn cael ei negodi yng nghyswllt allforio i wledydd yr UE. Dylai busnesau ystyried effaith sefyllfa lle nad oes cytundeb arbennig â’r UE, felly byddai tariffau rhwng yr UE a’r DU yn seiliedig ar y tariff MFN (Gwlad sy’n cael ei Ffafrio Fwyaf). Dechreuwch gynllunio nawr i nodi’r dosbarthiadau tariff MFN a’r codau HS (system ddosbarthu ryngwladol) ar gyfer eich cynnyrch er mwyn nodi unrhyw effaith bosibl ar eich sylfaen gostau.

Rheolau tarddiad ar gyfer masnach y DU-UE

Hyd yn oed os oes gan y DU gytundeb masnach dim tariff â’r UE, bydd yn rhaid i fusnesau brofi bod eu cynnyrch yn tarddu o’r DU er mwyn elwa o hyn. Fel rheol mae hyn yn golygu bod yn rhaid i 50-55% o’r cynnyrch fod yn lleol, neu fod deunyddiau neu gydrannau sy’n dod o du allan i’r DU yn cael eu prosesu neu eu gweithio’n ddigonol er mwyn gallu ystyried eu bod yn tarddu o’r DU. Nid yw union delerau’r rheolau hyn rhwng y DU a’r UE wedi’u negodi eto. Bydd angen i fusnesau adolygu eu prosesau gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi i benderfynu pa gamau all fod eu hangen er mwyn cadarnhau eu bod yn tarddu o’r DU. Gallai hyn gynnwys archwilio eich cyflenwyr, gan gynnwys edrych ar o ble maent yn cael eu deunyddiau. Yn yr un modd, fel cyflenwr, efallai y bydd yn rhaid i chi brofi i’ch cwsmeriaid yn y DU o ble rydych chi’n cael eich cynnwys.

Newidiadau trwyddedu a rheoleiddio

Gall newidiadau i drefniadau rheoleiddio’r UE olygu bod busnesau’n gweithio ar draws amryw o fframweithiau rheoleiddio a thrwyddedu. Mae ansicrwydd ynghylch a fydd rheoleiddwyr yn gallu rhoi trwyddedau ar gyfer marchnad yr UE neu a all cyrff sydd wedi’u hysbysu yn y DU gynnal archwiliadau asesu cydymffurfiaeth ar nwyddau sydd ar gyfer marchnad yr UE. Felly, bydd angen i fusnesau ystyried sut mae cydymffurfio â rheoleiddwyr ar wahân yn y dyfodol a beth yw’r goblygiadau o ran cost oherwydd y baich ychwanegol hwn. Dechreuwch drwy nodi gyda pha asiantaethau rheoleiddio rydych chi’n gweithio, pa gynnyrch a gwasanaethau sy’n dod o dan ofynion rheoliadol, a pha gamau y mae’n bosibl y bydd angen eu cymryd er mwyn cydymffurfio â rheoliadau ar wahân.

Cludo nwydda

Mae ymgyrch wybodaeth yn cael ei lansio yn y Deyrnas Unedig (y DU) ac Ewrop i sicrhau bod busnesau a chludwyr yn barod ar gyfer ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd (yr UE). Bydd yr ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus yn sicrhau bod cludwyr yn cael popeth y maent ei angen gan fasnachwyr i fynd drwy'r tollau ar y ffin yn ddidrafferth, gan leihau'r risg y bydd oedi yn y porthladdoedd. Fel rhan o'r ymgyrch, bydd e-bost yn cael ei anfon at 70,000 o weithredwyr, cyrff diwydiant a phartïon eraill yn y DU a chanddynt fuddiant, yn nodi gwybodaeth hanfodol ar gyfer y rhai hynny a fydd yn gyrru i'r UE ar ôl 31 Hydref. Os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb, bydd angen i gludwyr gael gwiriadau tollau pan fyddant yn allforio nwyddau i'r UE o'r DU. Cyfrifoldeb y masnachwyr yw gwneud cais am y gwaith papur cywir ar gyfer y nwyddau y mae'r cludwyr yn ei symud a sicrhau eu bod wedi'i dderbyn. Bydd Llywodraeth y DU hefyd yn rhoi llawlyfr a chanllaw poced i gludwyr yn nodi'n glir sut y gallant wneud yn siŵr eu bod nhw, eu cerbydau a'u nwyddau yn barod, fel y gallant barhau i deithio'n ddirwystr. Bydd y canllawiau ar gael ym mhob rhan o'r DU ac ar y cyfandir mewn cyfleusterau dros dro mewn gwasanaethau i geir a loriau ar y draffordd, ac mewn gorsafoedd petrol.

PETHAU I’W GWNEUD: Paratoi ar gyfer Dim Cytundeb    

Cyffredinol 

Os ydych chi’n mewnforio neu’n allforio

  • Gwyliwch gweminar awr o hyd CThEM am 5 maes allweddol rhaid i fusnesau’r DU fod yn ymwybodol ohono i ddal i fasnachu nwyddau pan fydd y DU yn gadael yr UE
  • Darllenwch gyhoeddiadau Llywodraeth y DU ar Fasnachu gyda’r UE
  • Os ydych yn fewnforiwr neu'n allforiwr, rhaid bod gennych rif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) i barhau i fasnachu â'r UE. Os nad oes gennych chi'ch un chi eisoes, gallwch gael rhif EORI ar GOV.UK. Dim ond y cam cyntaf i barhau i fewnforio neu allforio yw cael rhif EORI. Dilynwch y prosesau mewnforio ac allforio hyn i fasnachu gyda gwledydd yr UE a thu allan i'r UE  

Os ydych chi’n trosglwyddo data personol

Os ydych chi’n darparu gwasanaethau neu’n gweithredu yn yr UE

Os ydych chi’n cyflogi dinasyddion o’r UE 

Os ydych chi’n gwerthu nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu

Os ydych chi’n ymwneud ag eiddo deallusol neu hawlfraint

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio rhestr lawn o wybodaeth ymadael â’r UE i fusnesau ac mae’r rhestr honno ar gael yma.


Digwyddiadau Tramor
Digwyddiadau Tramor

Dewiswyd y marchnadoedd a’r arddangsofeydd yn ein rhaglen i adlewyrchu’r datblygiadau rhyngwladol sy’n rhoi cyfleoedd gwirioneddol i Fusnesau Cymru.

Hafan Allforio
Hafan Allforio

Mae busnesau sy'n allforio yn tyfu'n gyflymach, yn fwy proffidiol ac yn fwy tebygol o barhau mewn busnes na'r rhai sy'n gwerthu'n fewnol yn unig.

Food and Drink
Bwyd a Diod

Gall allforwyr Bwyd a Diod wynebu problemau penodol i’r sector unwaith y byddwn yn gadael yr UE. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael yma.

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.