Export

Allforio, Mewnforio a Chludiant

Canfod heriau posibl, ystyried gwahanol senarios a pharatoi cynllun gweithredu, adolygu contractau cyfredol neu ymuno â marchnad newydd i ddarparu nwyddau/gwasanaethau dramor i gynyddu'r farchnad

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, mae’n bosibl y bydd newidiadau i’r masnachu rhwng y DU a’r UE ar y ffin, gan gynnwys newidiadau o ran tollau, tariffau, TAW, diogelwch eiddo a diogelwch personol, dogfennau, safonau cerbydau a chynnyrch a reolir. Gallai newidiadau ar y ffiniau rhwng y DU a’r UE amharu ar gadwyni cyflenwi, arwain at oedi posibl ac ychwanegu baich gweinyddol ychwanegol. Bydd costau cydymffurfio ychwanegol hefyd os bydd gofyn i gwmnïau ddilyn rheolau tarddiad a chyflwyno datganiadau tollau.

Mae nifer fawr o gontractau sydd wedi’u negodi â chyflenwyr, gweithwyr lleol, asiantwyr a chwsmeriaid, wedi bod yn rheoli ein perthynas fasnachu a chludiant bresennol â’r UE. Gallai unrhyw newid i’r trefniant masnachu, gan gynnwys newidiadau trwyddedu a rheoleiddio, gael effaith ganlyniadol ar y contractau sy’n sail iddynt. Gall cwmnïau ddechrau rheoli eu risgiau drwy adolygu eu contractau presennol a dechrau ystyried contractau’r dyfodol o ganlyniad i newidiadau cyfreithiol a ddaw o bosibl yn sgil Brexit.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Gallu Delio â’r System Tollau

Os ydych chi’n mewnforio neu’n allforio, dylech gal rhif Adnabod a Chofrestru Gweithredwr Economaidd (EORI) yn y DU er mwyn i chi allu parhau i fewnforio neu allforio nwyddau a gofyn am yr awdurdodiadau a fydd yn hwyluso’r broses i chi â thollau. Mae’n bosibl y byddai’n rhaid i rai BBaChau ganfod eu ffordd yng nghyswllt rheolau a gweithdrefnau tollau am y tro cyntaf a hynny mewn maes a all fod yn gymhleth a dryslyd. Mae’n bwysig deall i ddechrau pa effaith y gall tollau ei chael ar eich busnes drwy adolygu symudiadau’r gadwyn gyflenwi i weld llif pa nwyddau y bydd hyn yn effeithio arno. Dylai cludwyr a gyrwyr yn y DU edrych ar y dogfennau, y gwaith cofrestru ar gyfer ôl-gerbydau a’r hawlenni cludo nwyddau rhyngwladol ar gyfer symud er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar fusnes.

Newidiadau mewn tariffau ar fasnach

Bydd newidiadau mewn tariff â gwledydd yr UE ar ôl Brexit yn dibynnu ar yr union gytundeb a fydd yn cael ei negodi yng nghyswllt allforio i wledydd yr UE. Dylai busnesau ystyried effaith sefyllfa lle nad oes cytundeb arbennig â’r UE, felly byddai tariffau rhwng yr UE a’r DU yn seiliedig ar y tariff MFN (Gwlad sy’n cael ei Ffafrio Fwyaf). Dechreuwch gynllunio nawr i nodi’r dosbarthiadau tariff MFN a’r codau HS (system ddosbarthu ryngwladol) ar gyfer eich cynnyrch er mwyn nodi unrhyw effaith bosibl ar eich sylfaen gostau.

Rheolau tarddiad ar gyfer masnach y DU-UE

Hyd yn oed os oes gan y DU gytundeb masnach dim tariff â’r UE, bydd yn rhaid i fusnesau brofi bod eu cynnyrch yn tarddu o’r DU er mwyn elwa o hyn. Fel rheol mae hyn yn golygu bod yn rhaid i 50-55% o’r cynnyrch fod yn lleol, neu fod deunyddiau neu gydrannau sy’n dod o du allan i’r DU yn cael eu prosesu neu eu gweithio’n ddigonol er mwyn gallu ystyried eu bod yn tarddu o’r DU. Nid yw union delerau’r rheolau hyn rhwng y DU a’r UE wedi’u negodi eto. Bydd angen i fusnesau adolygu eu prosesau gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi i benderfynu pa gamau all fod eu hangen er mwyn cadarnhau eu bod yn tarddu o’r DU. Gallai hyn gynnwys archwilio eich cyflenwyr, gan gynnwys edrych ar o ble maent yn cael eu deunyddiau. Yn yr un modd, fel cyflenwr, efallai y bydd yn rhaid i chi brofi i’ch cwsmeriaid yn y DU o ble rydych chi’n cael eich cynnwys.

Newidiadau trwyddedu a rheoleiddio

Gall newidiadau i drefniadau rheoleiddio’r UE olygu bod busnesau’n gweithio ar draws amryw o fframweithiau rheoleiddio a thrwyddedu. Mae ansicrwydd ynghylch a fydd rheoleiddwyr yn gallu rhoi trwyddedau ar gyfer marchnad yr UE neu a all cyrff sydd wedi’u hysbysu yn y DU gynnal archwiliadau asesu cydymffurfiaeth ar nwyddau sydd ar gyfer marchnad yr UE. Felly, bydd angen i fusnesau ystyried sut mae cydymffurfio â rheoleiddwyr ar wahân yn y dyfodol a beth yw’r goblygiadau o ran cost oherwydd y baich ychwanegol hwn. Dechreuwch drwy nodi gyda pha asiantaethau rheoleiddio rydych chi’n gweithio, pa gynnyrch a gwasanaethau sy’n dod o dan ofynion rheoliadol, a pha gamau y mae’n bosibl y bydd angen eu cymryd er mwyn cydymffurfio â rheoliadau ar wahân.

 

Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol sydd ar gael ar wefan GOV.UK yn cynnwys:

Datrysiadau masnach os nad oes cytundeb Brexit

Masnachu â'r UE os nad oes cytundeb Brexit

Pennu dosbarth i’ch nwyddau yn Nhariff Masnachu'r DU os nad oes cytundeb Brexit

Allforio nwyddau dan reolaeth os nad oes cytundeb Brexit

Penodi person a enwebir i’ch busnes os nad oes cytundeb Brexit

Masnachu o dan yr egwyddor cyd-gydnabyddiaeth os nad oes cytundeb Brexit

Nwyddau masnachu sy’n cael eu rheoleiddio o dan y ‘Dull Gweithredu Newydd’ os nad oes cytundeb Brexit

Diogelu data os nad oes cytundeb Brexit

Defnyddio nwyon wedi’u fflworeiddio a sylweddau sy’n teneuo’r osôn, a masnachu ynddynt, os nad oes cytundeb Brexit

Masnachu mewn rhagsylweddion cyffuriau os nad oes cytundeb Brexit

Cael esemptiad rhag hysbysiadau diogelwch morol os nad oes cytundeb Brexit

Cydnabod tystysgrifau cymhwysedd morwyr os nad oes cytundeb Brexit

Cael rhif EORI yn y DU er mwyn masnachu â’r UE 

Mewnforio, allforio a chludo cynnyrch neu nwyddau ar ôl Brexit

Pecyn partneriaeth: paratoi ar gyfer newidiadau ar y ffin â’r DU ar ôl gadael yr UE heb gytundeb 

Dyrannu hawlenni cludo ECMT: canllawiau ar gyfer cludwyr 

Dosbarthu eich nwyddau yn y Tariff Masnachu ar gyfer y DU os na fydd cytundeb Brexit 

Datgan eich nwyddau wrth y tollau os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb 

Hawlenni cludo nwyddau rhyngwladol ECMT 

Trwyddedau Cymunedol yr UE ar gyfer cludo nwyddau rhyngwladol 

Allforio a mewnforio nwyddau os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb 

Allforio nwyddau a reolir os na fydd cytundeb Brexit 

Hawlenni gwaredu ar gyfer cludo nwyddau rhyngwladol 

Cludo nwyddau rhyngwladol: hawlenni a thrwyddedau gweithredu 

Symud a datgan nwyddau tollau os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb  

Symud nwyddau i’r UE ac oddi yno drwy borthladdoedd gyrru mewn ac allan neu drwy Dwnnel y Sianel 

Paratoi i yrru yn yr UE ar ôl Brexit: gyrwyr bysus a choetsys 

Paratoi i yrru yn yr UE ar ôl Brexit: gyrwyr cerbydau nwyddau a lorïau 

Brexit – Rhestr Wirio Dim Cytundeb gan yr RHA


Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.