Innovation

Arloesi a Data

Mae buddsoddi mewn nwyddau/gwasanaethau yn gymorth i gynyddu cynhyrchiant a mynd yn fwy cystadleuol. Dylai busnesau hefyd weld pa newidiadau a allai effeithio ar drwyddedau a chytundebau sy’n gysylltiedig â hawliau Eiddo Deallusol.

Gall buddsoddi mewn datblygu cynnyrch arloesol a gwerth ychwanegol, gwell gwasanaethau a phrosesau helpu cwmnïau i fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil Brexit. Er mwyn cael mynediad i farchnadoedd rhyngwladol a chystadlu ynddynt a chystadlu â busnesau mwy sydd â rhagor o adnoddau, bydd angen i fusnesau fuddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu er mwyn parhau i fod yn gystadleuol a chanfod ffyrdd mwy effeithiol o weithio, fel arferion darbodus. I’r un graddau, bydd buddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu yn rhoi mantais gystadleuol i gwmnïau yn yr UE pan fydd pwysau cost o bosibl yn effeithio ar brisiau. Bydd datblygu cynnyrch newydd, arloesol yn helpu busnesau i sicrhau prisiau premiwm, gan helpu i wneud iawn am unrhyw bwysau ar faint yr elw a allai ddeillio o amrywiadau mewn gwerth arian a chostau masnach ryngwladol ychwanegol. Bydd diogelu a meithrin eich cysylltiadau cydweithredu yn eich helpu i addasu i unrhyw gyfyngiadau posibl a fydd yn codi sy’n ymwneud â chydweithio a rhannu data yn yr UE. Hefyd, mae’n bwysig nodi risgiau i gyllid ymchwil a datblygu yn ystod y cyfnod o newid i’r system newydd. Yng Nghymru, mae’n bosibl y bydd cyllid ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu ar gael gan Lywodraeth Cymru. Cysylltwch â Busnes Cymru ar 03000 6 03000 am ragor o wybodaeth.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Cynnyrch a gwasanaethau newydd

Gall cystadlu yn y cyfnod ar ôl Brexit olygu buddsoddi mewn cynnyrch a gwasanaethau sy’n bodoli’n barod er mwyn sicrhau mantais gystadleuol. Fel arall, neu’n ychwanegol at hynny, gallai datblygu cynnyrch newydd, gwerth ychwanegol olygu bod yr hyn sydd gan fusnes i’w gynnig yn apelio i fwy o bobl. Crëwch strategaeth datblygu cynnyrch a gwasanaeth drwy edrych ar eich portffolio ac ystyried buddsoddi mewn cynhyrchu cynigion newydd, gwerth ychwanegol. Yn ogystal â newidiadau sy’n fwy sylweddol, cofiwch y gall gwneud mân welliannau i gynnyrch presennol neu ymdriniaethau newydd eich helpu chi i fod yn wahanol i bawb arall.

Buddsoddiad

Mae Banc Lloegr yn disgwyl y bydd lefel y buddsoddi mewn busnesau tua 25% yn is erbyn 2019 o gymharu â’r rhagolygon cyn y refferendwm, gan effeithio o bosibl ar adnoddau sydd wedi’u buddsoddi mewn arloesi. Hefyd, efallai na fydd cronfeydd arloesi allweddol fel Horizon 2020 yr UE i ysgogi arloesi ac ymchwil ar gael ar ôl Brexit, ac mae ansicrwydd ynghylch trefniadau cyllido amgen. Bydd angen i gwmnïau ystyried opsiynau cyllido amgen, fel prydlesu, ffactorio a chyllid torfol, a bod yn barod i ystyried rhannu ecwiti, gyda’r buddsoddwr allanol iawn yn barod i ddarparu cyfalaf menter. Adolygwch fanteision ac anfanteision pob un er mwyn penderfynu ar y cydnerthedd a’r sylfaen ariannol iawn ar gyfer eich busnes.

Cydweithio a rhannu data

Mae cydweithio’n hanfodol er mwyn arloesi ac mae angen mynediad at amryw o adnoddau, cyfleusterau, arbenigedd a chyllid ar gwmnïau er mwyn arloesi a datblygu’n llwyddiannus. Mae gweithio ar draws ffiniau wedi helpu i ddwyn gallu ynghyd a helpu i rannu data a gwybodaeth. Bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn rhaglenni ymchwil cydweithredol neu rannu arbenigedd yn newid ar ôl Brexit. Gallai hyn effeithio ar allu cwmni i gael gafael ar gyfleusterau a gwybodaeth arbenigol. Ystyriwch y trefniadau a’r prosesau sy’n ofynnol i ddwyn gallu ynghyd â phartneriaid addas ar ôl Brexit i sicrhau bod modd parhau i gydweithio a rhannu data.

Eiddo Deallusol

Bydd effaith Brexit ar Eiddo Deallusol yn dibynnu ar a oes cytundeb wedi’i negodi neu Brexit heb gytundeb. Ni ddylai hyn effeithio’n ormodol ar batentau. Mae’r DU yn gobeithio cymryd rhan yn y system newydd, Patentau yn Ewrop, hyd yn oed ar ôl gadael yr UE. Mae’n bosibl y bydd y modd yr ymdrinnir â threth Eiddo Deallusol yn fyw hyblyg ar ôl Brexit - mae angen i fusnesau barhau i adolygu hynny. Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd yr holl nodau masnach a dyluniadau sy’n eiddo i berchnogion yn y DU yn dal i gael eu diogelu ar ôl Brexit. Ond nid yw statws ceisiadau sy’n aros am benderfyniad ar ddyddiad Brexit yn glir eto. O ran y Dynodiadau Daearyddol (fel y rhai sy’n berthnasol i Gig Eidion a Chig Oen Cymru), mae’r DU yn bwriadu sefydlu ei gynllun ei hun ar ôl Brexit. Dylai busnesau nodi ac adolygu pob trwydded a chytundeb sy’n ymwneud ag Eiddo Deallusol nawr er mwyn deall goblygiadau gwahanol sefyllfaoedd. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i fusnesau gael cyngor gan gyrff nodau masnach a chynghorwyr Eiddo Deallusol er mwyn diogelu eu Heiddo Deallusol a/neu wneud cais am hawliau newydd ar gyfer meysydd daearyddol priodol ar ôl Brexit.
 

PETHAU I’W GWNEUD: Paratoi ar gyfer Dim Cytundeb    

Cyffredinol

Os ydych chi’n mewnforio neu’n allforio

  • Gwyliwch gweminar awr o hyd CThEM am 5 maes allweddol rhaid i fusnesau’r DU fod yn ymwybodol ohono i ddal i fasnachu nwyddau pan fydd y DU yn gadael yr UE
  • Darllenwch gyhoeddiadau Llywodraeth y DU ar Fasnachu gyda’r UE
  • Os ydych yn fewnforiwr neu'n allforiwr, rhaid bod gennych rif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) i barhau i fasnachu â'r UE. Os nad oes gennych chi'ch un chi eisoes, gallwch gael rhif EORI ar GOV.UK. Dim ond y cam cyntaf i barhau i fewnforio neu allforio yw cael rhif EORI. Dilynwch y prosesau mewnforio ac allforio hyn i fasnachu gyda gwledydd yr UE a thu allan i'r UE   

Os ydych chi’n trosglwyddo data personol

Os ydych chi’n darparu gwasanaethau neu’n gweithredu yn yr UE

Os ydych chi’n cyflogi dinasyddion o’r UE 

Os ydych chi’n gwerthu nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu

Os ydych chi’n ymwneud ag eiddo deallusol neu hawlfraint

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio rhestr lawn o wybodaeth ymadael â’r UE i fusnesau ac mae’r rhestr honno ar gael yma.

 


Arloesi Busnes Cymru

Archwiliwch yr hafan Arloesi i weld pa gymorth sydd ar gael i’ch helpu chi i arloesi. Gall arloesi fod yn gymorth i wneud eich busnes yn fwy cystadleuol ac ymuno â marchnadoedd newydd.

Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru. Dysgwch fwy am yr hyn sydd ganddo i'w gynnig.

Arbenigedd Cymru

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.