Hysbysiadau Technegol Penodol i Ddiwydiannau

Mae Llywodraeth y DU yn cynhyrchu gwybodaeth yn ymwneud â newidiadau a allai effeithio ar ddiwydiannau a sectorau penodol yn achos ymadael â’r UE ‘heb gytundeb’.  Mae’r hysbysiadau technegol sy’n ymwneud â diwydiannau penodol yn cynnwys yr wybodaeth y mae angen i fusnesau ei hystyried o ran mewnforio ac allforio, rheoliadau a safonau, diogelu data, safonau marchnata, cyflogeion, tariffau a chymdeithasau masnach.
I gael arweiniad a chymorth pellach yn ymwneud â’ch diwydiant cysylltwch â’ch corff masnach neu eich cymdeithas fasnach.

Paratoi ar gyfer Ymadael â’r UE – Pob Busnes

O ganlyniad i newidiadau posibl rhoddir anogaeth i bob busnes adolygu Gwybodaeth Llywodraeth y DU a allai effeithio ar y ffordd y byddant yn gweithredu pan fydd y DU yn ymadael â’r UE. Mae’r rhain ar gael ar wefan GOV.UK gan gynnwys:

Paratoi ar gyfer Ymadael â’r UE – Canllawiau i Ddiwydiant
 

Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol ar gyfer diwydiannau penodol ac maent ar gael ar wefan GOV.UK gan gynnwys:

Gweithgynhyrchu a Deunyddiau Uwch

Adeiladu

Addysg a Hyfforddiant

Ynni a Nwyddau a Gwasanaethau Amgylcheddol

Ffermio a Choedwigaeth

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Bwyd a Diod

Gwyddorau Bywyd

Morol

Manwerthu

Cludiant

Eraill:

PETHAU I’W GWNEUD: Paratoi ar gyfer Dim Cytundeb    

Cyffredinol  

Os ydych chi’n mewnforio neu’n allforio

  • Gwyliwch gweminar awr o hyd CThEM am 5 maes allweddol rhaid i fusnesau’r DU fod yn ymwybodol ohono i ddal i fasnachu nwyddau pan fydd y DU yn gadael yr UE
  • Darllenwch gyhoeddiadau Llywodraeth y DU ar Fasnachu gyda’r UE
  • Os ydych yn fewnforiwr neu'n allforiwr, rhaid bod gennych rif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) i barhau i fasnachu â'r UE. Os nad oes gennych chi'ch un chi eisoes, gallwch gael rhif EORI ar GOV.UK. Dim ond y cam cyntaf i barhau i fewnforio neu allforio yw cael rhif EORI. Dilynwch y prosesau mewnforio ac allforio hyn i fasnachu gyda gwledydd yr UE a thu allan i'r UE   

Os ydych chi’n trosglwyddo data personol

Os ydych chi’n darparu gwasanaethau neu’n gweithredu yn yr UE

Os ydych chi’n cyflogi dinasyddion o’r UE 

Os ydych chi’n gwerthu nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu

Os ydych chi’n ymwneud ag eiddo deallusol neu hawlfraint

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio rhestr lawn o wybodaeth ymadael â’r UE i fusnesau ac mae’r rhestr honno ar gael yma.