Welsh Government

Fire Inspector

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
AROLYGYDD TÂN Ar gyfer ASESIADAU RISG TÂN FFONIWCH 02920 140868 Ydych chi mewn perygl o Erlyniad? Diogelwch Tân yn y DU yn eich helpu gyda diogelwch tân trwy gynnal Asesiad Risg Tân yn eich eiddo cartref neu fusnes. Rydym yn arbenigo mewn helpu busnesau o bob math ac ym mhob math o adeilad i sicrhau eu bod yn cwrdd â'r Gorchymyn (Diogelwch Tân) 2005 Diwygio Rheoleiddio.  Mae Asesiad Risg Tân yn ofyniad gorfodol os: - Rydych yn Perchennog Busnes sy'n cyflogi mwy na phump o bobl Chi, Rheoli neu yn Landlord o Fflatiau Preswyl neu HMO gyda ardaloedd cymunedol Mae aelodau'r cyhoedd yn ymweld â'ch safle Gwasanaethau y gallwn eu darparu: - Asesiadau Risg Tân Adolygiadau Blynyddol Asesiad Risgiau Tân Hyfforddiant Diffoddwr Tân Ymwybyddiaeth Tân Sylfaenol Hyfforddiant Warden Tân. Mae ein cwmni wedi cael ei ffurfio gan Swyddogion Tân broffesiynol ac yn brofiadol gyda yn y Deyrnas Unedig sydd ag ystod eang ac amrywiol o brofiad mewn Brigadau Tân Awdurdod Lleol ac wedi treulio cyfnod sylweddol o amser yn darparu atebion ymarferol.         Beth yw manteision ein Risgiau Tân ag asesu Canllawiau ac Ymgynghori ar Reoliadau Diogelwch Tân a'ch cyfrifoldebau o dan y Gorchymyn (Diogelwch Tân) 2005 Diwygio Rheoleiddio yn ystod yr asesiad risgiau tân gan aseswyr cymwys profiadol. Mae adroddiadau'n cael eu darparu ar y safle ar ôl yr Arolygiad yn cael ei gwblhau. dyfynbris cystadleuol am Larymau Tân, Goleuadau Argyfwng a Diffoddwyr Tân ac Arwyddion Diogelwch Tân. Byddwn yn arbed eich amser ac adnoddau o waith gwerthfawr ac yn poeni Profi eich yswiriwr eich bod yn gyfrifol yn eich gweithredoedd a gall hyd yn oed arwain at ostyngiad yn eich costau yswiriant Dylai cymorth yn y dyfodol ydych yn dymuno ymestyn neu adnewyddu eich eiddo. Achub bywydau, lleihau difrod i eiddo a bodloni gofynion y ddeddfwriaeth. Cario Atebolrwydd Cyhoeddus llawn ac Yswiriant Indemniad Proffesiynol. Adolygiad blynyddol o'r eich Asesiad Risg Tân ar gost is. Mae ein prif swyddfa wedi ei leoli yn Llundain ac rydym yn gallu cario Asesiadau Risg Tân am brisiau cystadleuol iawn yn y DU   FFONIWCH 02920 140868 GWASANAETH NATIONWIDE Arolygydd Tân - 2 Fitzalan Road - Caerdydd - CF24 0EB
Rhif Cofrestru Cwmni
545678765
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad cangen - Cardiff

Enw cyswllt: 
Fire Inspector
Swydd y person cyswllt: 
02920 140868
Cyfeiriad: 
2 Brunel House
Fitzalan Road
Cardiff
Caerdydd
CF24 0EB
Ffôn: 
02920 140868
E-bost y person cyswllt: 
sales [at] firesafety-uk.co.uk
E-bost y busnes: 
sales [at] firesafety-uk.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Fire Safety Consultants
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Prosiectau adeiladu
Gwasanaethau Proffesiynol
Peiriannwyr
Safonau eraill / achredu / gwobrau: 
City & Guilds