Amdanom ni

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn rhaglen gwella busnes wedi’i dylunio i wella a meithrin egwyddorion arfer gorau a gwelliant parhaus yn y sector adeiladu yng Nghymru. 

Sut mae hon yn wahanol?

Caiff Dyfodol Adeiladu Cymru ei ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) trwy’r Strategaeth Buddsoddi ar y Cyd (JIS) ar gyfer y diwydiant adeiladu yng Nghymru. CITB sy’n rheoli’r rhaglen ar ran y partneriaid.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym ni wedi sylweddoli fwyfwy y gall gweithgarwch adeiladu gyfrannu’n sylweddol at dwf ac effaith gymdeithasol ar economi Cymru trwy ddatblygu sgiliau ymdrin â phobl a busnesau. Mae hyn wedi arwain at gontractau sy’n gysylltiedig ag adeiladu yn symud i gytundebau fframwaith tymor hwy/cydweithredol a galw cynyddol ar hyd y gadwyn gyflenwi gyfan.

Nod rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru yw cymhwyso’r diwydiant i ddeall yn well yr heriau y mae’n eu hwynebu wrth symud ymlaen, a chynhwyso’r gweithlu i fodloni’r heriau hynny’n well. Bydd hyn yn cael ei wneud trwy gyflwyno cymorth ar brosiectau byw. Bydd yn arddangos cyfleoedd ar gyfer arbedion gwirioneddol, twf a datblygu sgiliau, trwy weithgareddau gwella a hyfforddiant.


Ken Skates AC, Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith


Mae adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu 2016-2020 ar gyfer Cymru yn rhagweld y gallai dros 27,000 o swyddi adeiladu gael eu creu yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwn tra bod cyfradd y twf arfaethedig yn allbwn adeiladu Cymru ar gyfer yr un amserlen, sef 7.1%, bron deirgwaith yn fwy na chyfartaledd y DU (2.5%).

Mae’r rhagolygon hyn wedi eu seilio ar nifer o brosiectau parhaus sylweddol yn ogystal â phrosiectau posibl sydd yn yr arfaeth. Mae’r ffigurau’n drawiadol ac yn dangos yn glir amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer twf busnes gan gwmnïau adeiladu sydd â’r gallu i fanteisio ac achub ar y cyfleoedd fel y maent yn codi.

Mae prosiect Dyfodol Adeiladu Cymru (CFW) mewn sefyllfa ddelfrydol i helpu cwmnïau adeiladu i sicrhau eu bod ar flaen y gad ac mewn sefyllfa flaenllaw i gynnig am gontractau, a’u hennill.

Caiff holl wasanaethau Dyfodol Adeiladu Cymru eu hariannu gan Lywodraeth Cymru a CITB, fel rhan o Strategaeth Fuddsoddi ar y Cyd i gefnogi twf busnesau adeiladu yng Nghymru.

Mae CFW yn darparu gwybodaeth, cyngor, cymorth ymarferol a hyfforddiant proffesiynol. Caiff y gwasanaethau hyn eu cyflwyno gan arbenigwyr diwydiannol ac maent wedi eu cynllunio i ateb gofynion eich cwmni. Maent yn rhad ac am ddim hefyd.

Byddwn yn annog cwmnïau i archwilio sut gallai’r gwasanaethau hyn, sydd wedi eu teilwra’n benodol ar gyfer y diwydiant adeiladu, helpu eich busnes i wella’i berfformiad.

Gall Llwybr Gwirio Iechyd y Cwmni ddarparu dadansoddiad trylwyr o berfformiad eich busnes a darparu’r wybodaeth sydd ei hangen i dyfu a gwella. Gallai hyn olygu cymorth manwl un-i-un mewn amrywiaeth o feysydd o dendro i adeiladu darbodus neu gyfranogiad mewn rhaglen Arwain a Rheoli ar lefel uchel.

Mae adeiladu yn un o’n sectorau economaidd allweddol sydd â’r potensial ar gyfer twf gwirioneddol, a gall Dyfodol Adeiladu Cymru helpu i gyflawni’r potensial hwnnw.


Neges gan Mark Bodger

Mae Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol CITB Cymru, Mark Bodger, wedi pwysleisio pwysigrwydd partneriaethau cryf yn y diwydiant adeiladu, fel Dyfodol Adeiladu Cymru.

“Mae’r sector adeiladu yn chwarae rhan annatod yn sefydlogrwydd economaidd Cymru, gan gyflogi mwy na 100,000 o weithwyr a chynrychioli oddeutu saith y cant o werth ychwanegol gros y wlad. Mae cymorth Llywodraeth Cymru yn hanfodol i sicrhau twf cynaliadwy tymor hir y diwydiant ac mae’n bleser cael gweithio gyda Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar y prosiect mawreddog hwn."


Cyflwyno’r Rhaglen

Mae’r broses o gyflwyno’r rhaglen wedi cael ei rhannu’n 4 pecyn gwaith ar wahân. Gweler isod wybodaeth am bob un o bartneriaid cyflwyno Dyfodol Adeiladu Cymru:

1. ‘Gwiriad Iechyd’ Cwmni: Arloesedd ac Ymagwedd Strategol

Ymagwedd ‘Gwiriad Iechyd Cwmni’: mae offeryn ‘gwiriad iechyd’ cwmni Dyfodol Adeiladu Cymru yn cael ei ddatblygu gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, mewn partneriaeth â Mandix a Winning Moves. Yn y pen draw, bydd y ‘gwiriad iechyd’ hwn yn arwain at GYNLLUN TWF STRATEGOL, a bydd yn eich cynorthwyo i wireddu eich gweledigaeth eich hun ar gyfer y busnes.

2. System Rheoli Perthnasoedd Cleientiaid (CRM), Digwyddiadau a Marchnata

Mae offer Rheoli Perthnasoedd Cwsmeriaid pwrpasol yn cael ei ddatblygu ar gyfer rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru. Bydd yr offeryn hwn yn galluogi cyflwyno a rheoli’n hawdd yr holl gymorth a gyflwynir mewn amser real a bydd yn caniatáu monitro cynnydd diweddar ar gyfer pob prosiect unigol a gynorthwyir. Datblygir yr offeryn hwn gan BE Group, (mewn partneriaeth â Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr), sydd hefyd yn gyfrifol am farchnata a threfnu digwyddiadau codi ymwybyddiaeth amrywiol a digwyddiadau penodol i’r diwydiant trwy gydol y prosiect. Mae BE Group yn gyfrifol hefyd am yr holl ddeunyddiau marchnata, digwyddiadau ac astudiaethau achos, a bydd llawer ohonynt yn ymddangos ar y wefan hon.  

3. Rhaglen hyrwyddwyr, arwain a rheoli, a sgiliau unigol

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn cynnig cyfleoedd i unigolion gael mynediad at gyrsiau Arwain a Rheoli achrededig a chyfle i uwchsgilio unigolion yn y cwmni. Ar hyn o bryd, mae cwrs cymwysedig lefel 7 y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI), sy’n addas ar gyfer perchnogion, rheolwyr ac uwch reolwyr ar lefel cyfarwyddwyr, yn cael ei gyflwyno yn ne Cymru, gyda chyfleoedd eraill i gymryd rhan ar fin gael eu cynnig mewn rhannau eraill o Gymru.  

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw’r darparwr arweiniol ar gyfer Dyfodol Adeiladu Cymru, ac mae’n gweithio gyda phartneriaid ledled Cymru i gyflwyno amrywiaeth o gymwysterau arwain a rheoli. Arweinir gan Yr Athro Brian Morgan, mae’r rhaglen yn cyfarparu rheolwyr â sgiliau angenrheidiol i ddod yn arweinwyr hyfedr yn y diwydiant adeiladu.  Bydd y cymwysterau a gynigir yn amrywio o lefel 3 i lefel 7, a byddant ar gael i unigolion ar draws y dywysogaeth.

4. Ffynonellu a datblygu cadwyn gyflenwi

Bydd cymorth un i un, a ffynonellu yn cael eu cyflwyno trwy raglen Dyfodol Adeiladu Cymru i helpu cwmnïau i amlygu a chyflawni twf busnes. Caiff hwn ei gyflwyno gan Enterprise Consulting Ltd (ECL)

Gyda dros 25 mlynedd o hanes masnachu, mae Enterprise Consulting Ltd (ECL) yn ymgynghoriaeth rheoli sefydledig, arloesol â ffocws, gyda hanes da o gyflwyno arfer da ac atebion teilwredig i wneud y mwyaf o fuddion cwsmeriaid. Mae gan ECL (cwmni buddsoddwyr mewn pobl), yn ei ganol, gronfa o weithwyr a swyddogion cyswllt dawnus, brwdfrydig a chreadigol yn darparu amrywiaeth o gymorth busnes a gwasanaethau hyfforddi â hanes da o gyflwyno’n llwyddiannus ledled Cymru a’r DU, i’r sector cyhoeddus a’r sector preifat.