Yn 2009, ymunodd Lesley Hughes â Grŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru fel Swyddog Hyfforddi’r sefydliad, gyda’r gorchwyl o drawsnewid y diwydiant a llenwi bwlch yn y farchnad ar gyfer hyfforddiant toi arbenigol ar draws ystod o ddisgyblaethau.

Am y blynyddoedd cyntaf, cynyddodd y sefydliad fomentwm ac aelodaeth trwy gyfleoedd hyfforddiant cyffredinol ar gyfer grwpiau fel Iechyd a Diogelwch a Chymorth Cyntaf, gan sicrhau lefel o gydymffurfio sylfaenol cyffredinol, cyn dechrau sgwrs â’r diwydiant ynglŷn â’r hyn sydd ei angen i symud eu busnesau ymlaen.


Cafodd Lesley ei harwain gan alw am aelodaeth ac, yn 2014, gwnaeth gais am ragor o gyllid gan y CITB er mwyn ehangu i raglenni hyfforddiant arbenigol ar gyfer prentisiaethau a chan ychwanegu’r SAP NVQ2 mewn Toi â Llechi a Theils i’w stôr o gyfleoedd dysgu.

 

Yn ystod y broses o sefydlu’r cyrsiau a datblygu eu haelodaeth, datblygodd Grŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru berthynas symbiotig gyda SERS Ltd yng Nghaerffili, darparwr blaenllaw o ddatrysiadau arbed ynni a dechrau defnyddio’u cyfleusterau hyfforddi ardderchog er mwyn ehangu a gwella eu hystod o gyrsiau a sgiliau. Ym mis Ionawr 2018, arwyddodd Grŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru brydles 3 blynedd i gynnal gweithrediadau o’r cyfleusterau SERS, gan eu galluogi i ddatblygu’r cyfleusterau ymhellach a darparu profiad dysgu sydd hyd yn oed yn well.


Ym mis Ebrill 2018, arweiniodd gwaith caled Lesley at lond gwlad o dendrau llwyddiannus i gyflwyno cyrsiau hyfforddiant SAP yng Nghymru a Swydd Derby, gan gynnwys hyfforddiant Heritage Roofing mewn toi â llechi a theils ar gyfer NVQ Lefel 3.


Hyd yn hyn, mae Grŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru wedi cynorthwyo 36 o bobl ifanc hollol gymwys i fynd mewn i’r diwydiant yn sgil eu cyfleusterau sydd wedi eu hadeiladu at bwrpas.
Mae bod yn aelod o Grŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru yn dod â manteision anferth i’r diwydiant, gan gynnwys safonau, gwybodaeth a mynediad at gyllid diweddar, yn ogystal â hyfforddiant diwydiannol o’r radd flaenaf a chyfleoedd rhwydweithio.

Mae Lesley hefyd yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod pob cwmni sy’n rhan o Grŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru’n manteisio ar eu gwybodaeth a’u sgiliau o ran cefnogaeth busnes, gan eu helpu i gael mynediad at gyllid CITB ar gyfer hyfforddiant a lleoliadau.  Ers ffurfio’r grŵp, mae Lesley wedi cefnogi 20 cwmni toi i gael mynediad i grantiau hyfforddi a’u helpu i ddatblygu a thyfu marchnadoedd newydd - gan agor drysau ar gyfer y busnesau cynhenid Cymreig hyn.


“Mae ein penblwydd yn 10 y flwyddyn nesaf (2019) ac rydym yn awyddus iawn i wella ein rhaglenni hyfforddi er mwyn ateb gofynion y diwydiant. Rydym wir eisiau gwella’r Rhaglenni SAP a gweithio gyda phartneriaid diwydiant newydd i ddatblygu meysydd arbenigedd newydd.”


“Rydym ni a’n haelodau yn edrych ymlaen at weithio ar y prosiect RoofCert y National Federation of Roofing Contractors, sydd wedi sicrhau £3.1m pellach gan CITB i wella sgiliau ac ardystio’r holl ddiwydiant. Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol ac rydym yn edrych ymlaen at ragor o straeon o lwyddiant yn 2019.”


Ym mis Mehefin 2019, mae Grŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru yn bwriadu cynnal dathliad i gydnabod cyraeddiadau’r rheini sydd wedi gorffen hyfforddi a dod yn rhan o’r sector diwydiant adeiladu sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru. 


“Rydym wir yn edrych ymlaen at arddangos y bobl ifanc a’r cwmnïau hynny sydd wir wedi helpu i yrru’r diwydiant ymlaen trwy eu hymrwymiad a’u huchelgais. Rydym yn gobeithio cyflwyno rhai o’r bobl ifanc i’r gystadleuaeth ‘Go Construct SkillBuild’ yn 2019 er mwyn dangos eu llwydiant.”


Yr aelodau sy’n bwysig yng Ngrŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru - yn 2019, mae Lesley’n gobeithio cynyddu niferoedd aelodaeth wrth i gwmnïau newydd gael eu hadnabod a mynd â’r diwydiant i’r lefel nesaf.


“Mae rhaglenni fel Dyfodol Adeiladu Cymru’n hanfodol i gefnogi’r diwydiant a’n helpu ni i ddarparu gwybodaeth hanfodol i’n haelodau. Mae unrhyw wybodaeth y gallwn ei defnyddio sy’n helpu’r diwydiant yn allweddol i’w lwyddiant.”


“Gyda’n cysylltiad â’r diwydiant toi, rydym mewn sefyllfa wych i basio gwybodaeth a chyfleoedd  sy’n helpu ein haelodau i dyfu. Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn llenwi bwlch ar gyfer cymorth a gwybodaeth busnes arbenigol sy’n hanfodol ar gyfer eu datblygiad parhaus.”


Am ragor o wybodaeth am Grŵp Cenedlaethol Hyfforddi Towyr Cymru neu er mwyn dod yn aelod, ewch i <http://www.wnrtg.co.uk/&gt; neu cysylltwch â Lesley Hughes ar lesley.hughes@wnrtg.co.uk.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen