Mae Roger Philips, rheolwr gweithrediadau yn Agrihaul Engineering, yn egluro sut mae cefnogaeth gan Dyfodol Adeiladu Cymru wedi helpu’r cwmni i dyfu’n gyflym.

Sefydlwyd Agrihaul Engineering yn 2010 mewn ymdrech i ddarparu gwasanaeth gwneuthuriad dur cyflawn o’i uned ym Mwcle, Gogledd Cymru.

Ers hynny, mae’r cwmni wedi datblygu er mwyn gallu cyflogi 15 o bobl ac yn gweithio gyda chwmnïau ledled y DU ac yn Iwerddon.

Hwyluswyd y twf hwn gan gymorth gan Dyfodol Adeiladu Cymru, sydd wedi helpu’r cwmni i gyflwyno dulliau adeiladau darbodus sydd wedi arwain at gynnydd mewn cynhyrchiant.

Meddai’r cyfarwyddwr gweithrediadau, Roger Philips: “Fe fynychon ni ddigwyddiad lle roeddem yn cwrdd â phrynwyr ar gyfer y carchar yn Wrecsam a dyna ble gwnaethon ni gwrdd â Dewi Williams. Cyfeiriodd Dewi ni i’r cyfeiriadau cywir i gyd ac mae’n dal i wneud hynny.”

Trwy fenter Dyfodol Adeiladu Cymru, derbyniodd tîm Agrihaul gefnogaeth un wrth un gan y staff yn Dyfodol Adeiladu Cymru sydd wedi cael ei defnyddio i helpu’r cwmni i gyflwyno dulliau adeiladau darbodus i ymarferion a gweithdrefnau’r cwmni.

Sylwodd yr ymgynghorydd o Dyfodol Adeiladu Cymru bod meysydd o fewn amgylchedd y gweithwyr a allai gael eu had-drefnu er mwyn gwella effeithiolrwydd. Yn dilyn cyfarfodydd gyda’r tîm, fe aildrefnon nhw’r offer a’r storfa yn y warws y mae’r gweithwyr yn Agrihaul yn eu defnyddio bob dydd er mwyn lleihau’r amser a gymerir i gwblhau tasgau.

Ychwanegodd Roger: “Ers derbyn cymorth, rydym wedi cynyddu ein trosiant yn sylweddol ac mae hyn wedi arwain at gynnydd yn nifer y staff o 4 i 10.  Yn sgil un prosiect, roedd gennym 18 aelod o staff am dros 4 mis er mwyn cwblhau’r prosiect yn llwyddiannus. Ers hynny, mae cytundeb arall wedi cynyddu ein niferoedd staff yn ôl i dros 20.”

Mae cyflwyno dulliau adeiladu darbodus i fywyd gwaith y tîm yn Agrihaul wedi gwella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd y warws, gan leihau gwastraff amser ac ymdrin ag offer a theclynnau ddwywaith sydd, yn ôl Roger, wedi arbed dros £50,000 y flwyddyn iddyn nhw ac wedi caniatáu i’w dîm ganolbwyntio ar fwy o’r gwasanaethau y mae’r cwmni’n eu cynnig i’w cleientiaid yn hytrach na symud offer o gwmpas y warws.

Maen nhw hefyd wedi llwyddo i sicrhau dau grant yn dilyn y gefnogaeth gan Dyfodol Adeiladu Cymru a helpodd y cwmni i fuddsoddi mewn offer cyfalaf newydd. Roedd hwn yn cynnwys gweithiwr metel Kingsland newydd, cylchlif, craen nenbont uchel 10 tunnell a pheiriant proffilio plasma.

“Mae’r grantiau hyn a phrynu’r offer wedi ein helpu i gynhyrchu effeithlonrwydd a gallu fel ein bod yn sicrhau cytundebau prosiect allai fod wedi mynd i rywle arall pe na fyddem wedi derbyn cefnogaeth gan Dyfodol Adeiladu Cymru,” meddai Roger.

Felly, beth sydd nesaf i’r cwmni? Mae Roger yn ychwanegu: “Gyda’r posibilrwydd o archeb arall ddwywaith y maint, bydd angen 30 o staff arnom er mwyn cwblhau’r gwaith mewn pryd. Bydd hyn ar y cyd â buddsoddiad CAPEX arall o dros £500,000 er mwyn awtomeiddio rhan gychwynnol y broses, ac mae robot ar fin cael ei fewnosod a’i gomisiynu ym mis Ionawr 2018.  Bydd y cyfuniad o staff ychwanegol, gofod gweithdy ychwanegol ac offer ychwanegol yn galluogi Agrihaul Engineering i ddyblu ei drosiant yn y 12 mis nesaf.”

Dyma’i gyngor i gwmnïau sy’n gymwys i dderbyn cymorth gan Dyfodol Adeiladu Cymru: “Mae Dyfodol Adeiladu Cymru’n gallu darparu nifer o fathau gwahanol o gefnogaeth. Maent yn trefnu nifer o ddigwyddiadau lle gallwch gwrdd â’r prynwr neu gwrdd â chyflenwyr eraill yn y diwydiant. Mae’n ffordd wych o gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd yn y diwydiant adeiladu.” 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen