Mae CDL Partitions yn gwmni teuluol hir sefydledig, a gafodd ei gorffori gan Bob Chamberlain yn 2000. Prif ffrwd refeniw'r busnes yw systemau ‘mewnol’ megis leinin a byrddau sych, systemau fframio dur ac atal tân, chwistrell-blastro a nenfydau crog. Mae gweithgareddau eraill y cwmni’n cynnwys rendro allanol a phrosiectau cladin arbenigol. 

Ar hyn o bryd, mae’r cwmni, sydd wedi’i leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth, yn cyflogi pymtheg aelod staff ac yn bwriadu penodi Rheolwr Safle arall o ganlyniad i gyfnod diweddar o dwf cyson.

Caiff yr esblygiad cadarnhaol hwn ei briodoli i enw da’r cwmni ymysg rhai o gleientiaid mwyaf yr ardal, gan weithio fel rhan o Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru, diolch i gyflwyniad gan Ddyfodol Adeiladu Cymru. Mae hyn wedi arwain at fusnes ailadroddus ar nifer o brosiectau yng Ngogledd Cymru a gorllewin canolbarth Lloegr ac, hyd yn hyn, mae CDL wedi sicrhau gwaith gwerth £2,400,000 o ganlyniad uniongyrchol i’r cyswllt cychwynnol hwn.

Dechreuodd Carla Kinnibrugh, y Rheolwr Swyddfa a Chyfrifon, weithio gyda’r cwmni yn 2014 a gofynnwyd iddi gymryd cyfrifoldeb am Reoli Ansawdd, ochr yn ochr â’u rolau eraill ym maes Adnoddau Dynol a rheolaeth gyffredinol y swyddfa.

Yn 2015, ymatebodd Carla i neges e-bost yn ymwneud â chymorth Dyfodol Adeiladu Cymru, gan gysylltu er mwyn clywed sut y gallai’r busnes elwa ymhellach o’r rhaglen.

Cynhaliwyd Gwiriad Iechyd Cwmni gan Jeff Davies, Ymgynghorydd Dyfodol Adeiladu Cymru, ac argymhellodd yr adroddiad y dylid rhoi cymorth i ddatblygu Systemau Rheoli Ansawdd y cwmni. Trwy ymgynghorwyr arbenigol y rhaglen, mae’r cwmni wedi cael cymorth i ddatblygu systemau sy’n cydymffurfio ag ISO 9001:2015 ac 14001.

“Rydym ni wedi gwneud cynnydd eithriadol ar ôl cyflwyno ISO 9001:2015 ac ISO 14001, ac mae’r rhan fwyaf o’r systemau bellach ar waith. Fodd bynnag, mae hi wedi bod yn her i gyflwyno’r newidiadau yn rhai o feysydd y busnes. Rhan o’r broblem yw nad yw ein cleientiaid presennol wedi mynegi’r angen i sicrhau’r achrediad, sy’n golygu nad ydym ni wedi blaenoriaethu gwaith fel rhan o’n llwyth gwaith presennol.”

“Fodd bynnag, rydym yn awyddus i orffen y gwaith a, gan fod mwy o staff yn dechrau gweithio yn y maes hwn, bydd yn sicr o’n cynorthwyo yn yr hirdymor. Mae’r systemau wedi cael eu cymeradwyo’n fewnol, felly rydym yn aros i gynnal archwiliad ar y cyfle cyntaf sy’n codi - rhywbryd yn ystod y flwyddyn nesaf, gobeithio.”

Mae Benn Hughes, y Cyfarwyddwr Masnachol, wedi bod gyda’r cwmni ers naw mlynedd ac mae’n myfyrio ar y ffordd mae’r busnes wedi datblygu – yn enwedig yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

“O ganlyniad i ailddiffinio ein prosesau ac ennill busnes ailadroddus gyda chleientiaid, mae ein hisadeiledd wedi newid yn gyfan gwbl. Nawr, rydym yn tueddu i efelychu cyfleusterau ac adnoddau'r prif gontractwyr er mwyn ei gwneud hi’n haws i weithredu - mae popeth, o’n swyddfeydd i’n harferion, bellach yn llawer mwy addas ac, o ganlyniad, gallwn gyflogi tîm llawer yn fwy.”

 

“Rydym wedi symud i ffwrdd oddi wrth ein rôl fel syrfëwr meintiau mwy traddodiadol, tuag at gynnyrch a chyfleoedd newydd, sydd wedi arwain at fwy o dwf. Heddiw, rydym yn cyflogi tri Rheolwr Safle pwrpasol a dau Reolwr o dan Hyfforddiant – rydym wedi buddsoddi mewn hyfforddiant er mwyn sicrhau twf y busnes yn y dyfodol, gan gynnwys gofynion sylfaenol megis Cardiau Safle a thystysgrifau.”

“Yn ogystal, rydym wedi buddsoddi’n eang mewn Technoleg Gwybodaeth ac uwch-sgilio staff i ddefnyddio’r offer newydd, yn unol â gofynion ein prif gleientiaid. Mae hi wedi cymryd amser, ond erbyn hyn rydym yn elwa’n fawr o’n penderfyniadau ac wedi ennill enw da fel contractwr masnachol arbenigol.”

Fel pob busnes sy’n datblygu, rhaid i CDL Partitions ail-werthuso ei ofynion er mwyn symud y busnes ymlaen ac ehangu ei gyfran o’r farchnad. Mae Benn a’i dîm wedi canfod bod dod o hyd i gyfleoedd hyfforddi ar gyfer ‘arbenigedd’ yn fater difrifol ac mae hi wedi bod yn anodd sicrhau’r cymorth sydd ei angen arnynt. 

“Mae hi wedi bod yn anodd dod o hyd i’r cyrsiau cywir ac i ganfod y cymorth sydd ei angen arnom, ond bellach rydym yn gwneud cynnydd – mae staffio yn parhau i fod yn broblem oherwydd ei bod hi’n anodd dod o hyd i’r sgiliau cywir yn y maes penodol hwn.”

“Mae mynd trwy’r broses ISO wedi bod yn ymarfer da iawn ac rydym wedi nodi nifer o fylchau sydd wrthi’n cael eu llenwi ar hyn o bryd. Mewn rhai achosion, rydym yn cyflwyno systemau newydd - er enghraifft system reoli fflyd Hilti On-Track, sydd wedi cael ei chyflwyno er mwyn ein helpu ni i drin stoc, cerbydau, offer a thystysgrifau yn fwy effeithiol.”

“Yn ogystal, mae ISO 9001:2015 ac ISO 14001 wedi nodi nifer o feysydd sydd angen i ni eu gwella, ac mae ein gwaith i ddatblygu staff ac isadeiledd wedi ein galluogi ni i gynyddu ein helw yn sylweddol.”

Gan edrych tua’r dyfodol, mae Benn yn awyddus i ystyried rolau ychwanegol o fewn y busnes, yn benodol i ddatblygu Systemau Ansawdd ac i edrych am ffyrdd o arallgyfeirio’r busnes ymhellach.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen