Roedd bron i 50% o’r garfan ddiweddaraf yn fenywod yng nghwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth Dyfodol Adeiladu Cymru, a gafodd ei ariannu’n llawn.

Sefydlwyd y cwrs rheoli adeiladu wedi’i ariannu’n llawn, sy’n cael ei redeg gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, er mwyn darparu sgiliau i fusnesau ar gyfer arwain yn effeithiol, goruchwylio, a rheoli eu staff mewn ffordd ddiogel mewn ymgais i roi mantais gystadleuol i Gymru ar lwyfan byd-eang.

Mae gweithgarwch adeiladu’n cyfrannu’n sylweddol at economi Cymru trwy ddatblygu’r bobl, y sgiliau a’r busnesau sy’n gyrru’r galw yn y gadwyn gyflenwi a thwf economaidd ledled y wlad.

Trwy arfogi’r rheini yn y diwydiant sydd â’r wybodaeth i ddeall heriau’r dyfodol, gellir datblygu’r gweithlu er mwyn bodloni’r anghenion hynny.

Roedd Adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu Cymru 2016-2020 yn rhagweld y gellir creu dros 27,000 o swyddi adeiladu yn ystod y cyfnod hwn, ac mae’r gyfradd dwf a ragwelir ar gyfer allbwn adeiladu Cymru ar gyfer yr un cyfnod bron i dair gwaith yn fwy na chyfartaledd y DU (7.1% o gymharu â 2.5% yn y DU).

Dyfodol Adeiladu Cymru yw’r “Strategaeth Buddsoddi ar y Cyd” ar gyfer y diwydiant yng Nghymru, sy’n cael ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru a CITB, a’r bwriad yw cynorthwyo twf busnesau adeiladu Cymru.

Gan fod cyfleoedd yn y diwydiant wedi cynyddu, mae Dyfodol Adeiladu Cymru wedi gweld y diddordeb gan ymgeiswyr benywaidd yn cynyddu, gyda bron i 50% o’r garfan bresennol ar y cwrs yn fenywod.  

Un cyfranogwr yn y garfan eleni yw Caroline Behan, 36 mlwydd oed, a symudodd i Gymru o Iwerddon dros 4 blynedd a hanner yn ôl, a dechreuodd weithio i gwmni rheoli ynni Matrix.

Mae’n rhan o’r garfan bresennol yng nghwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5-7 Dyfodol Adeiladu Cymru, a gynhelir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae hi eisoes wedi gwneud cynnydd yn ei gyrfa yn sgil y cwrs.

 

Dywedodd: “Enillais radd mewn Astudiaethau Busnes yn Iwerddon sawl blwyddyn yn ôl, ond ni chefais gyfle i fentro i faes arweinyddiaeth a rheolaeth.”

 

“Mae’r cwrs wedi bod yn agoriad llygad, ac mae wedi dangos nad oes rhaid i chi fod yn rheolwr neu’n arweinydd tîm er mwyn arwain a rheoli.”

 

“Os ydych yn uchelgeisiol ac eisiau gwneud mwy a gwneud yn well, pan fydd gennych yr offer cywir, gallwch gyflawni hynny – a dyma beth mae’r cwrs hwn yn ei ddarparu.”

 

Mae Caroline o’r farn bod y cwrs wedi rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol iddi ar gyfer ei gyrfa, yn ogystal â’r hyder i wneud cynnydd yn y diwydiant.

 

“Nid yw menywod wedi cael eu cysylltu â’r diwydiant adeiladu erioed, ond mae agweddau pobl yn newid, ac mae mwy o fenywod yn profi eu gwerth trwy fynd amdani a dangos eu bod yn gallu llwyddo cystal, os nad yn well, â’u cydweithwyr gwrywaidd.”

 

“Heddiw, nid oes gan fenywod broblem yn torchi llewys a mynd ati, p’un a yw hynny’n golygu dal ysgol neu yrru jac codi baw, ond mae newid ar droed, a hynny er gwell, yn fy marn i.”

 

“Heb gwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth Dyfodol Adeiladu Cymru, ni fyddwn wedi gallu fforddio mynd yn ôl i’r coleg a chael addysg bellach.”

 

“Mae’r arweinwyr a’r hyfforddwyr yn glod i Ddyfodol Adeiladu Cymru, ac, yn bersonol, rwy’n meddwl mai dyma sy’n gwneud y cwrs mor llwyddiannus.”

 

Mae’r un peth yn wir am Claire Dioszegi, sy’n 31 mlwydd oed ac yn hanu o Ffrainc yn wreiddiol, a raddiodd fel peiriannydd sifil yn 2011, ac mae hi wedi bod yn byw yn y DU byth ers hynny.

 

Wrth weithio ar goridor yr M4 ger Casnewydd, daeth i wybod am Chwarae Teg, sef elusen yng Nghymru sy’n ceisio cynorthwyo datblygiad economaidd menywod.

 

Dywedodd: “Dechreuais raglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth Dyfodol Adeiladu Cymru ym mis Mai'r llynedd, ac rwy’n cofio nad oedd syniad gen i beth i’w ddisgwyl, ac roeddwn i’n synnu y cefais fy newis ar ei gyfer.”

 

“Daeth y cwrs ar adeg pan roeddwn yn amau cyfeiriad fy ngyrfa a’r hyn oeddwn i eisiau ei wneud nesaf. Roeddwn i’n chwilio am nod personol.”

 

“Rwy’n meddwl bod y cwrs wedi fy helpu i sylweddoli beth rwyf yn gallu ei wneud, a magu fy hyder.”

 

“Hefyd, mae wedi fy helpu i sylweddoli y gallaf barhau i ddysgu i lefel uchel, gyda’r hyn a elwir yn aml yn ‘sgiliau meddal’.”

 

Ers dechrau’r rhaglen, mae Claire bellach yn gweithio fel rheolwr dylunio ar brosiect traffordd glyfar ar yr M6, ac mae’n arwain ei thîm ei hun.

 

“Mae’r cwrs wedi gwneud i fi sylweddoli bod gen i ddiddordeb mawr mewn rheoli ac arwain tîm, a helpu pobl i wella cymaint â phosibl gan geisio cyflawni ein nodau.”

 

“Rwyf yn parhau i weithio ar ddiffinio’r pwrpas hwn, ond mae gen i lawer fwy o hyder bod gen i’r pŵer i wneud hynny. Rwyf wedi cael fy ngrymuso.”

 

Er bod Claire o’r farn fod agweddau tuag at fenywod ym maes adeiladu yn newid, mae hi’n dal i gredu bod angen i bethau wella, a goresgyn rhai rhwystrau.

 

“Rwy’n credu bod agweddau yn newid llawer mwy yn y DU nag yn Ffrainc, ond rwyf yn gweld llai o fenywod ar safleoedd adeiladu yn y DU nag yn Ffrainc.”

 

“Mae pobl yn dal i edrych arnaf yn rhyfedd pan fyddaf yn cyrraedd y swyddfa yn gwisgo ffrog, ond nid wyf yn credu bod angen i fi adael fy menyweidd-dra gartref oherwydd fy mod i’n gweithio yn y byd adeiladu.”

 

“Dw i wedi cwrdd â phobl anhygoel yn ystod y rhaglen. Pobl sydd â llawer o uchelgais, sy’n benderfynol ac sydd â syniadau gwych; pobl sy’n barod i wynebu heriau mawr ac sydd â meddwl agored iawn.”

 

Yn wahanol i’w chyd-aelod o’r garfan, mae Natalie Morgan, sy’n 25 oed ac yn hanu o Sir Benfro, eisoes wedi cwblhau gradd baglor mewn Rheoli Busnes o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

 

Ar ôl graddio, arhosodd yng Nghaerdydd a dechreuodd weithio fel cynorthwyydd datblygu busnes a marchnata ar gyfer y contractwr gwasanaethau adeiladu Tremorfa.

 

Dywedodd: “Mae’r cwrs wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr yn y diwydiant adeiladu i fod yn arweinwyr effeithiol.”

 

“Parodd dros ddeg mis, ac roedd yn cynnwys chwe gweithdy 2 ddiwrnod o hyd, lle cafodd ein sgiliau arweinyddiaeth eu datblygu er mwyn llunio strategaeth i dyfu ein busnesau.”

 

A hithau wedi bod yn y diwydiant ers mis Ebrill yn unig, roedd Natalie’n synnu i weld faint o gynnydd roedd hi wedi’i wneud mewn cyfnod mor fyr.

 

“Roedd dod i’r diwydiant a Thremorfa gyda chyn lleied o wybodaeth, a chael fy amgylchynu gan bobl sydd wedi treulio eu bywyd yn y diwydiant, wedi codi ofn arnaf braidd.”

 

“Fodd bynnag, dw i wedi cael gymaint o gymorth, ac mae’r holl arbenigwyr yn teimlo’n angerddol dros eu gwaith, ac roedden nhw wrth eu boddau’n rhannu eu gwybodaeth.”

 

Er bod ganddi ddigon o wybodaeth am reoli busnes, roedd hi’n bryderus am ddechrau gyrfa yn y diwydiant adeiladu, ac roedd hi’n meddwl y byddai’n fwy anodd datblygu ei gyrfa oherwydd ei bod yn fenyw.

 

“Rwy’n eithaf cymdeithasol a siaradus o ran natur, ac rwy’n gallu addasu i sefyllfaoedd yn hawdd, ac rwyf wedi cael fy nghroesawu yn Nhremorfa ac yn y diwydiant.”

 

“Rwy’n credu bod diffyg menywod yn y diwydiant, yn enwedig menywod mewn swyddi uwch.”

 

“Mae llawer o fenywod mewn swyddi marchnata ym maes adeiladu, a byddai’n braf gweld mwy ohonom ar lefel uwch mewn cwmnïau.”

 

“Rwy’n credu y gellir gwneud llawer mwy mewn ysgolion/colegau/prifysgolion er mwyn ei bortreadu fel gyrfa ddeniadol i fenywod a dynion, gan nad wyf yn cofio trafod unrhyw yrfaoedd posibl ym maes adeiladu â chynghorwyr.”

 

“Mae gan rai cwmnïau raglenni datblygu i fenywod, sy’n annog pobl i gymryd rhan mewn grwpiau fel menywod ym maes eiddo.”

 

“Rwy’n credu bod cwmnïau mawr yn arwain y ffordd ac yn anelu at weithlu mwy amrywiol, a, gydag amser, rwy’n credu y gwelwn ni lawer mwy o fenywod mewn swyddi uwch.”

 

Caiff y cwrs ei arwain gan Rod Keeble, 52 mlwydd oed, sydd wedi bod yn gweithio yn y sector tai cymdeithasol ac adeiladu ers dros 30 mlynedd.  

 

Yn 2014, sefydlodd ef a’i wraig, Elizabeth, wasanaeth ymgynghori busnes o’r enw Resolve Consultancy Services (UK) Ltd.

 

Ers ymuno â thîm Dyfodol Adeiladu Cymru ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mae Rod wedi bod yn rheolwr prosiect ar gyfer y rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

 

Dywedodd: “Mae rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru’n rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar reolwyr i fod yn arweinwyr medrus.”

 

“Mae’r cwrs yn galluogi’r cyfranogwyr i ennill sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth strategol er mwyn tyfu’r busnes ac elwa ar fewnwelediadau a rennir gan gwmnïau adeiladu llwyddiannus trwy ddigwyddiadau penodol ar gyfer y diwydiant ac astudiaethau achos.”

 

“Mae hyn yn galluogi pob carfan i archwilio dulliau rheoli strategol y gellir eu cyflwyno er mwyn bod yn fwy cynhyrchiol a rhoi hwb i’w busnes, gan ennill cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant ar yr un pryd.”

 

“Rwy’n credu bod y cwrs yn helpu’r myfyrwyr i fod yn fwy hunanymwybodol, datblygu eu hunain fel arweinwyr, gwerthfawrogi a chynllunio a rheoli gweithrediadau, yn ogystal â chyflwyno newidiadau/polisïau yn y sefydliad sy’n annog arloesi a bod yn ddarbodus.” 

 

“Oherwydd hyn, rydym yn creu diwydiant mwy cystadleuol a chydnerth trwy geisio llenwi’r bwlch yn y sector adeiladu â chronfa fwy o arweinwyr posibl sydd â’r sgiliau a’r wybodaeth i arwain.”

 

“Rwy’n teimlo bod yr agweddau tuag at fenywod yn y diwydiant yn newid, gyda chyflogwyr yn fwy parod ac awyddus i ddatblygu menywod, ac mae hyn yn amlwg o’r ganran o fenywod a gymerodd ran yn ein carfan ddiwethaf.”

 

Os ydych yn gwmni yng Nghymru yn y maes adeiladu sy’n awyddus i ddatblygu eich talent, bydd carfan newydd yn cael ei chynnal ar gyfer Lefel 5/7 yn ne Cymru a gogledd Cymru ym mis Ebrill a mis Mai 2018.

 

Am ragor o wybodaeth am waith Dyfodol Adeiladu Cymru neu i wneud cais i fod yn y garfan nesaf, ewch i www.constructionfutureswales.co.uk.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen