Sefydlwyd Edwards Diving Services 25 mlynedd yn ôl gan Paul Edwards, cyn-ddeifar ac aelod o’r llynges, mewn ysgubor wedi’i adnewyddu ar ei fferm. Mae’r busnes yn darparu gwasanaethau arbenigol i’r sector morol a pheirianneg dinesig, yn ogystal ag ystod o sgiliau eraill, gan gynnwys gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio, arolygiadau diogelwch a gwasanaethau achub ac adfer.

 

 

Bellach, mae’r cwmni’n gweithredu o safle diwydiannol mawr yng nghanol Caerffili, ac mae wedi esblygu’n gyson i adlewyrchu anghenion ei gwsmeriaid a darparu datrysiadau cynhwysfawr i unrhyw broblem, unrhyw le yn y DU. Mae pob aelod staff y cwmni wedi cael eu hyfforddi i ddarparu pob agwedd ar bortffolio’r cwmni er mwyn sicrhau bod modd graddio tasgau i fyny neu i lawr yn ôl yr angen. Mae’r model busnes unigryw hwn wedi helpu’r cwmni i achub y blaen ar eu cystadleuwyr a sicrhau busnes newydd mewn marchnadoedd newydd, gan ddarparu twf cyson a dichonadwy o ran elw ac adnoddau.

Mae gwasanaethau busnes craidd EDS yn ymwneud â dŵr, ac yn cynnwys archwiliadau, atgyweiriadau, gwaith cynnal a chadw a gwelliannau – mewn mannau cyfyng fel ceuffosydd, cyrsiau dŵr, ffyrdd a thanciau – yn ogystal â phrosiectau graddfa fawr fel argaeau a chronfeydd dŵr, amddiffynfeydd môr a phorthladdoedd, morgloddiau a glanfeydd. Mae gan y cwmni gleientiaid cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu i gwmnïau gwasanaethau cenedlaethol a gweithgynhyrchwyr byd-eang. Yn ogystal, mae EDS yn darparu timau achub a gwasanaethau adfer sy’n galw am sgiliau arbenigol.

Gweithdy peirianyddol sy’n gallu cynhyrchu datrysiadau unigryw i ystod eang o gleientiaid yw canolbwynt y busnes, ac mae’r cwmni’n gweithio gyda seilwaith sy’n dyddio o Oes Fictoria i’r oes fodern. Mae cael adnodd o’r fath yn galluogi’r tîm i ddarparu datrysiadau cynhwysfawr – unwaith mae’r deifars wedi adnabod problem, caiff ei chymryd i’r gweithdy lle mae’r tîm yn gallu creu darnau wedi’u teilwra er mwyn ei thrwsio ar unwaith.

Mae Steve Richings, Cyfarwyddwr Masnachol y cwmni, yn falch iawn o ddull gwaith unigryw a chydweithredol y cwmni, ac mae’n disgrifio sut mae wedi arwain at nifer o gyfleoedd cyffrous i ddatblygu’r busnes.

“Mae rhai o’n prif gleientiaid wedi gofyn am gymorth gyda rhai problemau heriol iawn, ac mae hynny wedi rhoi cyfle i ni greu marchnad newydd i’r busnes, gan ddenu prosiectau ymchwil a datblygu cyffrous i gefnogi’r tasgau – gan gynnwys adeiladu cerbydau tanddwr arbennig er mwyn cael mynediad i leoliadau lletchwith.”

“Mae cael mynediad ar lefel mor uchel wedi bod yn gyfle cyffrous iawn i ni ddatblygu’r datrysiadau hyn a rhaid canmol ein tîm unigryw ac amlddisgyblaeth.”

Cyflwynwyd y busnes i Dyfodol Adeiladu Cymru am y tro cyntaf yn 2016, pan gynigiwyd lle i Steve Richings a Joanna Edwards (Datblygu Busnes) ar y cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth, yn dilyn Gwiriad Iechyd y Cwmni i amlygu meysydd i’w gwella yn y busnes.

“Roeddwn i’n awyddus iawn i barhau gyda’n datblygiad personol o fewn y busnes ac roedd cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth Dyfodol Adeiladu Cymru yn gweddu’n berffaith o ran lle roeddem ni eisiau gwella’r busnes a gwella’n sgiliau arwain.”

“Weithiau, pan rydych yn brysur wrth eich gwaith, mae’n anodd dod o hyd i’r amser i wella eich hun, ond mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddarparu arweinyddiaeth effeithiol i’r busnes. Ar ôl mynychu’r sesiwn gyntaf, y cwestiwn cyntaf i ni ofyn oedd ‘Sut yn y byd ydym ni’n mynd i wneud hynny?’ ond rydym yn falch ein bod ni wedi.”

Cwblhaodd Joanna a Steve Lefel 5/7 y cwrs, gyda Steve yn cyflawni Lefel 7 a Joanna’n cyflawni Lefel 5.

“Fel arweinwyr y busnes, roedd y ddau ohonom ni eisoes mewn safle ardderchog, ac roedd pob sesiwn yn dangos i ni sut i wella pethau ymhellach - roedd angen cynnal trafodaeth ar ôl pob sesiwn er mwyn ffurfioli ein syniadau cyn dychwelyd i’r swyddfa!”

“Mae’r busnes wedi tyfu’n naturiol, ac rydym wedi gwneud llawer o newidiadau dros y blynyddoedd, gan weithredu prosesau newydd a chynnal llif cyson o gwsmeriaid, sy’n parhau i dyfu, ond sydd hefyd yn ehangu’n lletraws o ran y gwasanaethau rydym ni’n eu darparu i bob cleient unigol.”

“Rydym ni’n hoff o ddefnyddio cryfderau pob unigolyn sy’n rhan o’r tîm a manteisio i’r eithaf ar arbenigedd unigolion. Er enghraifft, y llynedd, roedden ni’n delio â sefyllfa amgylcheddol o bwys, felly Joanna oedd arweinydd y safle oherwydd ei harbenigedd ym maes Peirianneg Amgylcheddol, er bod ei rôl o ddydd i ddydd yn ymwneud mwy â datblygu busnes.”

Wrth fyfyrio ar gynnwys y cwrs, mae Joanna o’r farn mai newid personol yw’r un mwyaf y mae hi wedi ei wneud:

“Rwy’n teimlo ein bod ni wedi dysgu sut i fod yn fwy ymwybodol o’r ffordd rydym yn effeithio ar y tîm a sut y gallwn reoli newidiadau busnes yn fwy effeithiol. Rwy’n falch ein bod ni wedi mynychu’r cwrs gan ei fod wedi bod o fantais mawr i’r busnes ac i ni fel unigolion – rydym ni’n llawer mwy ymwybodol o oblygiadau’r newidiadau, sut mae newidiadau yn effeithio ar ein tîm a sut gall addasu’r dull cyflenwi gael dylanwad mawr ar y ffordd mae’r tîm yn ymgysylltu.”

“Roedd y darlithwyr o hyd yn ceisio cynnig enghreifftiau da ac addasu’r amgylchiadau i fod yn berthnasol i’n busnes - roedd hi’n anodd ymgysylltu â rhai achosion oherwydd ein bod ni mor wahanol i adeiladwyr ‘arferol’, ond roedd hi dal yn bosibl i ni gyflawni’r amcan cyffredin. Y prif beth i mi ddysgu ar y cwrs oedd deall fy rôl fel hyfforddwr, cynnal ac ysgogi ymgysylltiad yn hytrach na rheoli yn unig - mae’n fwy ystyrlon yn awr.”

Mae Steve hefyd yn credu bod dull gwaith y cwmni o ran cyflwyno newidiadau wedi elwa yn eithriadol:

“Bellach, rydym ni’n craffu go iawn ar y ffordd mae pethau’n mynd a’r ffordd mae pobl yn mynd i gael eu heffeithio – mae hynny wedi gwneud y busnes yn fwy ystyriol ac rydym yn cydnabod pwysigrwydd ein gweithlu mewn perthynas â thwf y busnes. Rydym yn llai ymatebol ac yn fwy strategol o ran y penderfyniadau rydym yn eu gwneud.”

Ar lefel ymarferol, mae Joanna wedi datblygu ei sgiliau ariannol o ganlyniad i’r gweithdai ac mae hi’n hapus iawn gyda’r canlyniadau:

“Mae llunio rhagolygon llif arian wedi bod yn heriol i ni gan nad yw’r gwaith yn cael ei gynllunio oherwydd natur ymatebol ein diwydiant. Fodd bynnag, mae’r sgiliau rydw i wedi’u dysgu yn y gweithdai wedi fy ngalluogi i ailedrych ar ein rhagolygon gan ddefnyddio offer a graddfeydd penodol, tueddiadau blaenorol a gwerth piblinell, sydd wedi bod o gymorth mawr. Roedd meincnodi’r busnes yn ymarfer da iawn ac rydym yn edrych ymlaen at ailadrodd hynny’r flwyddyn nesaf i weld pa mor bell rydym ni wedi dod.”

Mae prosiect diweddaraf EDS yn ymwneud â hwyluso cysylltu o bell – symud eu systemau i’r cwmwl er mwyn gwella amseroedd ymateb a hyblygrwydd. 

“Bob wythnos mae rhywbeth ar ein cynllun wythnosol yn newid a rhaid i ni fod yn fwy ymatebol i hynny ac mae gweithio symudol yn rhan allweddol o hynny.”

“Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cynnal cyfathrebu da mewn tîm mawr, lle mae nifer o newidiadau annisgwyl yn digwydd, ac felly rydym yn gweithio gyda chwmni lleol i ddylunio meddalwedd wedi’i deilwra, sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, a fydd yn ein galluogi ni i fod yn fwy effeithiol.”

“Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu marchnadoedd newydd yn y flwyddyn newydd, gan arloesi a gweithio gyda chleientiaid newydd.”

http://www.edwardsdivingservices.co.uk/ 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen