Yn y sector adeiladu yng Nghymru, gall fod yn orchwyl anodd parhau ar y blaen a bod yn amlwg mewn marchnad orlawn - yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle gall fod llai o gyfleoedd ar gyfer contractwyr busnesau bach a chanolig (BbaCh).  Mae llawer o gwmnïau adeiladu mewn perygl o farweidd-dra a bod yn ddibynnol ar lond llaw o gleientiaid rheolaidd - gan roi eu hunain mewn perygl petai unrhyw beth yn digwydd i’r ffynonellau incwm rheolaidd hyn.

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn darparu cyngor arbenigol annibynnol i gwmnïau sy’n wynebu’r heriau strategol hyn ac yn cynnig cymorth ymarferol o gwmnïau sydd eisiau arbed costau, sicrhau marchnadoedd newydd a gwella eu potensial.  

 

SWG logo

 

SWG Construction

Sefydlwyd SWG yn 2002 gan Steve Gough, saer coed yn y Trallwng. Ers hynny, mae’r busnes wedi tyfu i gynnwys pob agwedd ar y grefft adeiladu, ac mae’n gwasanaethu amrywiaeth o gleientiaid domestig, masnachol a’r sector cyhoeddus. Ers ei ddechrau, sefydlodd y cwmni freichiau masnachu eraill, gan gynnwys busnes lloriau a busnes contractio trydanol, y cyfan yn gweithredu o’r Brif Swyddfa wrth ochr y gamlas yng nghanol y Trallwng - a sefydlwyd oddeutu 8 mlynedd yn ôl.

Mae SWG ar fframweithiau gwaith cynnal a chadw cynlluniedig Cyngor Sir Powys, ar gyfer newid ceginau, ail-doi a gwaith tir, ac mae’r cwmni wedi datblygu ei weithlu dros y blynyddoedd i ddarparu pecyn cyflawn ar gyfer ei gleientiaid sy’n gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol.  Mae’r staff wedi cael eu hyfforddi i ofalu am gleientiaid mwy agored i niwed, ac mae swyddogion cyswllt tenantiaid wrth law i gynghori a chynorthwyo yn ystod gwaith ailwampio. 

Caiff SWG ei gydnabod yn eang fel un o gyflogwyr lleol mwyaf yr ardal, gyda dros 28 o weithwyr uniongyrchol a 40 o is-gontractwyr lleol. Fel pob cwmni brodorol, mae SWG yn datblygu’n barhaus ac yn newid i fodloni anghenion ei gleientiaid, sy’n arwain at nifer o heriau o ran rheoli prosesau, sgiliau a strategaeth. Gan ystyried hyn, cysylltodd y Cyfarwyddwr, Julian Kirkham, â Dyfodol Adeiladu Cymru, i ddechrau ym mis Mawrth 2016, er mwyn cael cymorth a chyngor ar sut i wneud y newidiadau angenrheidiol a helpu’r busnes i dyfu. 

“Roedd Steve (Gough) yn awyddus i dyfu’r busnes ac roeddem ni eisoes wedi amlygu sawl maes â phrinder sgiliau, yn enwedig o ran cyllid a rheoli. Roedd SWG wedi dod yn adnabyddus yn hanesyddol fel cwmni cynnal a chadw a thrwsio i Gyngor Powys, ac roeddem ni’n awyddus i leihau ein dibyniaeth ar y rhain, a chael ein hadnabod fel contractwr annibynnol yn ein rhinwedd ein hunain.”

Oherwydd ei fod yn cael ei adnabod yn hanesyddol yn lleol am waith cynnal a chadw yn unig, roedd SWG yn ei chael hi’n anodd cyrchu marchnadoedd eraill, mwy enillfawr, fel datblygiadau lleol ac adeiladau newydd. Gan gydnabod yr angen i dderbyn contractau mwy, ailystyried eu cronfa o gwsmeriaid, a bod yn fwy proffidiol, gwnaeth Julian gais am Wiriad Iechyd Cwmni gan Dyfodol Adeiladu Cymru, i’w helpu i amlygu’r meysydd yr oedd angen gweithredu arnynt.

Fe wnaeth Cynghorydd Dyfodol Adeiladu Cymru, John Humphreys, ymweld â SWG a chynnal adolygiad o’r busnes:

“Fe wnaeth canfyddiadau’r Gwiriad Iechyd argymell cymorth i helpu gyda datblygu cynllunio a strategaeth, a chynghori ar fuddion cyflwyno diwylliant rheoli ansawdd yn y sefydliad, a darparu trosolwg o syniadaeth systemau darbodus, a’i fuddion ac effaith posibl ar gyfer y cwmni.”

Amlygodd yr adroddiad feysydd i’w gwella

  • Cynllunio a datblygu – datblygu strategaeth er twf
  • Prynu - amlygu bylchau yn y broses
  • Proses fusnes – mapio llif gwerth ac amlygu ‘gwastraff’
  • Safonau Ansawdd – ystyried cyflwyno Safon ISO 9001
  • Staffio a sgiliau
  • Hyfforddiant

Lluniwyd cynllun gweithredu a chynhaliwyd nifer o sesiynau gweithdy gyda’r tîm rheoli, gan ddefnyddio’r cymorth rhad ac am ddim trwy raglen Dyfodol Adeiladu Cymru:

  • Technegau Diagram Orbit, Cynllun ar Dudalen, a Mapio Llif Gwerth, i sefydlu safle presennol, a bylchau lefel uchel er mwyn datblygu ar y cyd, Llawlyfr Systemau Busnes Integredig - sy’n cydymffurfio â safon ISO 9001
  • Gweithdy penodol ar amlygu cyfleoedd newydd ar gyfer y cwmni
  • Adolygu, arweiniad a chyngor ar dendro, gan gynnwys tendr llwyddiannus Cyngor Powys
  • Addasu offer amcangyfrif

Ers cwblhau’r gweithdai, mae Julian yn fodlon â’r effaith y maent wedi’i chael hyd yn hyn:

“Ers ein cyfarfod cyntaf gyda Dyfodol Adeiladu Cymru, rydym ni wedi cyflogi amcangyfrifwr graddedig lleol, sydd wedi bod yn llwyddiant enfawr, ac rydym ni nawr yn ystyried pob math o gyfleoedd ac yn rhoi cynnig am waith gwahanol gyda chleientiaid gwahanol, sy’n ehangu ein maes gwaith.”

“Mae cael rhywun pwrpasol yn fewnol i fynd i’r afael â hyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr, ac mae’n rhoi hwb i’r busnes i’r cyfeiriad cywir.”

“Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym ni hefyd wedi penodi uwch syrfëwr meintiau, rheolwr contractau trydanol, swyddog cyswllt tenantiaid a swyddog cyllid - pob un ohonynt yn swyddi proffesiynol gyda chwmni lleol - sy’n cyd-fynd â’r strategaeth fusnes newydd ac yn creu cyfleoedd yn yr economi leol.”

Amlygwyd aelodau allweddol o staff ar gyfer hyfforddi a datblygu – cafodd Mat Green le ar gwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5-7 Dyfodol Adeiladu Cymru ym mis Mawrth 2017, a bydd yn graddio yn ddiweddarach eleni.

Mae’r busnes hefyd yng nghamau olaf cyflawni eu safon ISO 9001, ar ôl cwblhau oddeutu 90% o’r broses, maen nhw nawr yn aros am ddyddiad ar gyfer archwiliad.

Nid yw popeth wedi bod yn hawdd, fodd bynnag. Fe wnaeth ymosodiad llosgi bwriadol ym mis Mai 2017 ddifrodi’r swyddfeydd a’r stoc ar y safle, a arweiniodd at golled enfawr. Ond er gwaethaf yr anhrefn, mae’r tîm yn myfyrio’n gadarnhaol ar y profiad:

“Roedd yn gyfnod anodd; fe wnaeth y tîm gyd-dynnu, gan brofi eu dyfeisgarwch, a pharhau i weithio. O ganlyniad, rydym ni nawr wedi symud llawer o’n systemau busnes hanfodol i’r cwmwl, i’n galluogi ni i barhau i weithio o bell, os bydd byth problem yn y dyfodol.”

Wrth edrych tua’r dyfodol, mae SWG Construction eisiau cynyddu ei amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau o hyd, ac ennill cyfran well o’r farchnad.

“Rydym ni nawr yn ystyried gwella ein marchnata a’n hamlygrwydd - mae ein gwefan newydd wrthi’n cael ei hadeiladu, ac rydym ni wedi cyflawni ymarfer ail-frandio yn ddiweddar, i adlewyrchu’n fwy cywir beth rydym ni’n ei wneudr - gan newid ein henw o SWG Business i SWG Construction.”

Rydym ni wedi tyfu 100% ers cyfarfod â Dyfodol Adeiladu Cymru yn 2016 ac rydym ni ar y llwybr cywir i gyflawni twf da eleni. Mae ein cynllun 3 blynedd yn amlinellu’n glir ein dyhead ar gyfer twf a derbyn prosiectau mwy, gan edrych ymhellach am fusnes a mwy o brosiectau busnes gyda’n prif gleientiaid.”

“Rydym ni wedi siarad â Dyfodol Adeiladu Cymru eto ynghylch sut gallwn ni wneud mwy o welliannau mewn meysydd eraill, fel adeiladu darbodus, ac iechyd a diogelwch - rydym ni’n edrych ymlaen at gyfarfod â John eto’n fuan!”

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen