Mae datblygu’r Gadwyn Cyflenwi yng Nghymru wedi bod yn brif ffocws ar gyfer rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru ers 2014, ac maent yn gweithio’n agos gyda diwydiant er mwyn sicrhau bod cwmnïau bach a chanolig yng Nghymru yn cael y cyfleoedd sydd angen arnynt o fewn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Dros y tair blynedd diwethaf mae’r rhaglen wedi hwyluso caffael £34.2m o fusnesau newydd ar gyfer y sector wrth weithio ochr yn ochr â chyflenwyr, cleientiaid, arweinwyr mewn diwydiant ac adeiladwyr mawr i ddylanwadu ar brosesau caffael a sicrhau bod Cymru’n cael rhan fawr yn y prosiect.

Ond yn sgil llwyddiant lleol mor fawr, daw un o’r heriau mwyaf y mae’r diwydiant yn ei wynebu ar yr adeg hanfodol hon - diffyg o ran cyfalaf dynol. Gan fod gymaint o brosiectau mawr yn digwydd ar hyd y wlad a chyn lleied o bobl newydd yn mynd i weithio mewn gyrfa ym maes adeiladu, mae’r diwydiant yn wynebu, o bosibl, ei ddiffyg mwyaf o ran sgiliau. Mae’r broses anghyson o ennill gwaith newydd yn creu ansicrwydd hyd yn oed i adeiladwyr mawr ac yn arwain at sgiliau allweddol yn cael eu symud o'r fan y mae eu hangen fwyaf.

Mewn diwydiant sydd mor ddibynnol ar ei bobl, mae Rheolwr Gweithrediadau Gogleddol Willmott Dixon, Alistair Brymer, yn sôn am ei brofiad gyda Rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru ac yn gofyn pam na ellir gwneud mwy i gadw pethau ar y gweill i Gymru fel ein bod yn barod am yr her fawr nesaf.


 

Sefydlwyd  Willmott Dixon ym 1852, ac mae’n ‘sefydliad’ adeiladu cadarn a berchnogir yn breifat, a arweinir gan genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o deulu’r Willmott. Mae ochr Ogleddol (Adeiladu) y cwmni yn arbenigo mewn prosiectau adeiladu nad ydynt yn rhai preswyl ac ar hyn o bryd yn cyflogi 250 aelod o staff ar draws 22 safle yng Ngogledd Lloegr a Gogledd Cymru ac yn darparu ystod fawr iawn o brosiectau datblygu, yn amrywio o brosiectau treftadaeth, prosiectau hamdden a diwylliant i ysgolion sydd ar flaen y gad a chyfleusterau gwyddonol o’r radd flaenaf.

Yng Nghymru, mae Willmott Dixon wedi datblygu enw da am ansawdd eu darpariaeth a darpariaeth sy’n creu effaith gymdeithasol ac economaidd ehangach. Ar ôl ennill safle ar nifer o fframweithiau lleol, yn fwyaf arwyddocaol, Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru, roedd angen i’r sefydliad ddod yn rhan o’r gadwyn cyflenwi leol er mwyn cael y manteision gorau o fewn y gymuned leol a chreu prosiectau adeiladu cynaliadwy - gan ddechrau gydag Ysgol Uwchradd y Rhyl.

Ar ôl trafod eu gofynion, i ddechrau, gyda llysgenhadon o fewn llywodraeth Cymru, cynghorwyd Willmott Dixon i gysylltu â Dyfodol Adeiladu Cymru am gymorth wrth ddatblygu Cadwyn Cyflenwi a gwneud y defnydd gorau o’r cyfoeth a’r cymorth sydd ar gael.

 

“Roeddem mewn perygl o geisio ‘ailddyfeisio’r olwyn’ wrth chwilio am ein cyflenwyr a’n hadeiladwyr lleol - sylwon ni bod stôr o wybodaeth oddi mewn i Dyfodol Adeiladu Cymru, yn enwedig gan John Humphreys, oedd yn meddu ar wybodaeth eang iawn am y diwydiant lleol.  Roeddem mewn trafodaethau gyda’r darparwyr fframwaith ac fe argymhellon nhw ein bod yn gweithio gyda Dyfodol Adeiladu Cymru i wneud y gorau o’r cyfle oedd ar gael ledled Cymru.”

“Yr ymarfer ‘Cwrdd â’r Prynwr’ cyntaf yng Nghlwb Pêl Droed y Rhyl (Prosiect Ysgol y Rhyl) sydd dal yn un o’r digwyddiadau cadwyn cyflenwi mwyaf llwyddiannus i ni ei gael erioed.”

“Cyfarfon ni â’r rhan fwyaf o’n Cadwyn Cyflenwi yng Ngogledd Cymru ar yr adeg honno ac mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n dal gyda ni nawr, yn gweithio ar y prosiect diweddaraf (Ysgol Glan Clwyd), ar ôl yr holl amser yma. “

“Roedd y digwyddiad hwnnw’n unigryw oherwydd nad oedden ni’n edrych am ein prif gontractwyr prosiect yn unig ond ar y lefel nesaf i lawr. Roeddem hefyd yn chwilio am ddeunyddiau lleol.  Mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn dal i weithio gyda ni ar ein prosiectau presennol ac maent wedi datblygu i fod yn berthnasoedd llwyddiannus iawn.”

“Gwarion ni 75% o’r cyllid o fewn yr ardal leol, a chafodd effaith fawr ar y gymuned, o siopau neu garejys lleol, darparwyr llety a thrafnidiaeth. Daethom hefyd yn gyfarwydd â chwmnïau yr oeddem wedi gweithio â nhw mewn lleoedd eraill-- Coatech er enghraifft - doedden ni ddim yn sylweddoli eu bod wedi eu lleoli mor agos at y safle.”

“Roedd Willmott Dixon Energy Services hefyd gyda ni yn y digwyddiad yn y Rhyl – felly roedden nhw’n gallu ymuno â ni ac elwa o’r gadwyn gyflenwi hefyd.”

 

75spendwd logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% LOCAL SPEND… - 75% O WARIANT LLEOL AR YR WYTHNOS YN GORFFEN 31 HYDREF ‘15

 

Yn dilyn prosiect Ysgol y Rhyl, enillodd Willmott Dixon y tendr i gyflawni’r prosiect M-SPARC  – dylunio a datblygu adeilad hollol arbenigol ar gyfer Parc Gwyddoniaeth Menai newydd.

 

“Roedd y digwyddiad M-SPARCh hyd yn oed yn fwy ac yn well. Roedd yn lleoliad gwych a gwnaed llawer iawn o waith yn syth gan Dyfodol Adeiladu Cymru er mwyn deall beth oedd ei angen arnom a phwy y gallem eu derbyn. Roedd y canlyniad yn ardderchog - y cwmnïau iawn, o flaen y bobl iawn gyda’r cynnyrch iawn. Roedd gallu John a’i dîm i ganolbwyntio a hidlo’r ceisiadau yn golygu bod fwy neu lai bob un o’r rhai oedd yn bresennol yn iawn ar ein cyfer ni.”

 

“Yr hyn odd hyd yn oed yn fwy defnyddiol oedd y ffaith bod sefydliadau eraill wedi dod a oedd hefyd yn rhan o’r prosiect - y cyngor lleol a’r prosiect Biomass  - roedd yn ddefnydd clyfar iawn o amser pawb i ddefnyddio’r un digwyddiad i ehangu’r gadwyn cyflenwi ledled y bwrdd a chysylltu cwmnïau a phrosiectau eraill.”

Darparodd Dyfodol Adeiladu Cymru gefnogaeth chwilio arwyddocaol o’r dechrau er mwyn sicrhau bod modd manteisio ar y cyfleoedd oedd ar gael gan Willmott Dixon o’r dechrau. Mae gan Willmott Dixon safonau cadwyn cyflenwi penodol y mae’n rhaid i adeiladwyr eu diwallu ac achrediadau penodol y mae’n rhaid iddynt fod yn eu lle, gan gynnwys ISO9001 ac ISO14001. Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn darparu cefnogaeth 1:1 i gwmnïau sy’n ceisio cael mynediad i’r cadwyni cyflenwi mwy hyn, gan eu helpu i gyflawni’r safonau hyn a dod yn bartneriaid cadwyn cyflenwi mwy effeithiol.

 

“Roedd pob un o’r cwmnïau oedd yn gwneud cais wedi cael gwybodaeth dda gan Dyfodol Adeiladu Cymru ac roedd eu gwasanaethau wedi eu targedu’n dda. Ni wastraffwyd unrhyw amser ac roeddem wedi ein bodloni’n fawr gyda’r gwaith yr oedd y tîm wedi ei wneud, roedd y digwyddiad wedi ei symleiddio gyda llawer iawn o rannu gwybodaeth oedd yn fanteisiol i bawb.”

 

Gan fod y prosiect M-SPARC mor arbenigol, cafodd Wilmott Dixon eu cyflwyno i ddeunyddiau a thechnolegau adeiladu newydd, gan esgor ar gyfres o brosiectau Ymchwil a Datblygu gyda chwmnïau newydd er mwyn arbrofi gyda ffurfiau newydd o orchudd a gorffeniadau.

 

“Cawsom ein cyflwyno hefyd i ddulliau newydd o reoli amgylcheddol newydd o ganlyniad i ddefnyddio cwmnïau gwahanol. Roedd y prosiect yn adeilad arbenigol iawn a roddodd y gadwyn gyflenwi leol ar brawf o ran sgiliau a gallu. Ond, yn ffodus i ni, fe wnaeth yr ymarfer o ddatblygu ein cadwyn gyflenwi ddwyn ffrwyth ac roeddem yn gallu ailgyflwyno partneriaid blaenorol o waith cynharach ar y fframwaith.”

“Bellach rydym yn aros yn eiddgar am y fframwaith newydd (NWCF2) i gael ei gyhoeddi fel y gallwn ddechrau edrych ar brosiectau ar gyfer 2018 gan fod cyfleoedd cyfyngedig yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd. Rydym yn agosáu at orffen ar M-SPARC ac Ysgol Glan Clwyd ac, ar ol hynny, nid oes gennym unrhyw brosiectau eraill yn y rhanbarth hwn.”

“Yn anffodus, mae hyn yn golygu y bydd llawer o’n cadwyn gyflenwi ffyddlon yn mudo i rywle arall i gael gwaith. Mae Cwrdd â’r Prynwr bob amser yn ymarfer da ond ar gyfer bob digwyddiad - hyd yn oed os oes cannoedd o gwmnïau’n mynychu - mae’r cwmnïau yr ydym yn gweithio gyda nhw yn y pen draw yn ganran fach iawn unwaith y mae’r holl ofynion mynediad, fel PQQs, ac ati wedi eu diwallu. Mae’n cymryd swm anferthol o adnoddau er mwyn cael llond dwrn o gwmnïau addas, felly mae’n hanfodol i ni fod y digwyddiadau hyn yn cael eu targedu’n dda ac yn hawdd eu canfod.”

“Mae cymaint i ni ei bwyso a’i fesur o ran cost a gallu. Mae gennym haenen 1af dda yn ei lle bellach ond mae gwir angen i ni ganolbwyntio ar y lefel nesaf er mwyn cadw ein cadwyn mor lleol â phosibl. Mae’r adeiladwyr mawr lleol yn orlwythog a chanddynt weithlu y maent yn ei rannu, sydd yn fedrus ond cynnwys y busnesu bach lleol, yr adeiladwyr unigol, fydd yn hanfodol er mwyn symud ymlaen. 

“Mae’r gweithlu cymwys, medrus bob amser yn mynd yn y cyfeiriad arall - efallai eu bod yng Nghymru ond byddan nhw’n mynd ar draws y ffin i gael gwaith cyson gan fod yr hyn sydd ar y gweill yng Nghymru mor anghyson.”

“Ein stori lwyddiant fwyaf yng Ngogledd Cymru yw ein parhad o waith o brosiect i brosiect, gan gymryd ein cadwyn gyflenwi gyda ni. Mae angen i Fframweithiau ddechrau darparu ar gyfer darnau llai o waith er mwyn cadw ein hadeiladwyr lleol yn gweithio yng Nghymru - bydd canolbwyntio mwy ar gylch bywyd yr adeilad a’r gwaith cynnal a chadw yn cadw pethau’n lleol am amser hir ar ôl i’r cyfnod adeiladu byr ddod i ben.”

“Rydym wir wedi dysgu pwysigrwydd defnyddio gwybodaeth am ddiwydiant a siarad gyda sefydliadau fel Dyfodol Adeiladu Cymru er mwyn sicrhau bod gwerth yn cael ei ychwanegu bob tro yr ydym yn gwneud hyn ac nad ydym yn ticio bylchau yn unig.”

“Mae Willmott Dixon yn falch o gyflawni prosiectau hollol leol ac, er mwyn i hyn weithio, mae angen i gadwyni cyflenwi weithio’n wahanol. Mae gweithio gyda Dyfodol Adeiladu Cymru wedi ein helpu i gyflawni hyn - mae angen i ni wneud yn siŵr bod y gefnogaeth angenrheidiol hon yn parhau yn y dyfodol.”

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen