Zip clip logo

 

Mae’r gweithgynhyrchwr o’r Trallwng, ZipClip, yn enghraifft wych o sut gall busnesau o amrywiaeth o sectorau elwa ar fenter Dyfodol Adeiladu Cymru.

 

Mae Zip-Clip yn ddylunydd a gweithgynhyrchwr arweiniol systemau crog manyleb uchel ar gyfer gofynion gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC), trydanol, arwyddion a seismig. Fe’i sefydlwyd yn 2004, ac ers hynny, mae’r cwmni wedi tyfu’n gyflym o dan gyfarwyddyd Matthew Clay-Michael, gan sefydlu rhwydwaith fyd-eang o ddosbarthwyr.

 

Elfen unigryw'r cynnyrch yw ei symlrwydd a chyflymder ei osod, gan leihau’n sylweddol yr amser gosod ar y safle i beirianyddion. System gynnal gwifren dur sydd wrth wraidd y cynnyrch, sy’n ymgorffori clip llithro, gyfan gwbl addasadwy, a all gynnal llwythau hyd at 100kg.  Mae holl gynhyrchion crog wedi’u peiriannu y cwmni, hefyd yn cael eu dylunio trwy ystyried ansawdd a diogelwch, a chânt eu profi’n annibynnol gan NEL/TUV, Lloyds British, Apave, MTS a Satra.

 

Fodd bynnag, er mwyn hwyluso’r twf cyflym mewn galw Zip-Clip, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gynorthwyo’r cwmni trwy adeiladu ffatri newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Clawdd Offa, sy’n cael ei phrydlesi’n ôl gan y cwmni.

 

Rhoddwyd cymorth pellach i’r cwmni gan raglen Dyfodol Adeiladu Cymru ar ffurf Gwiriad Iechyd Cwmni, a chymorth ymgynghori un i un ar gyfer y prosiect adleoli.

 

Argymhellodd adroddiad y Gwiriad Iechyd ddefnyddio technegau darbodus gweithgynhyrchu  modern i gynorthwyo â dylunio’r gosodiad gorau posibl ar gyfer yr eiddo newydd yn y Trallwng. Roedd yr amseru’n hanfodol er mwyn dylanwadu ar ddyluniad pensaernïol yr adeilad a lleoli gwasanaethau’r safle.

 

Fe wnaeth ymgynghorydd Dyfodol Adeiladu Cymru, John Clement, gyfarfod â Matthew Clay-Michael sawl gwaith i adolygu cynlluniau drafft y pensaer ac awgrymu gwelliannau i’r dyluniad.

 

Cynhyrchwyd nifer o opsiynau o ran gosodiadau darbodus ar gyfer y ffatri a’r warws; yn dilyn trafodaeth â staff ynghylch rhinweddau pob un ohonynt, mabwysiadwyd un a oedd yn cyflwyno’r llif deunyddiau gorau posibl a sicrhau diogelwch personél hefyd.

 

Dywedodd Matthew: “Cawsom ein cyflwyno i Dyfodol Adeiladu Cymru gan ein rheolwr cyfrifon o dîm cymorth Llywodraeth Cymru. 

 

“Cyflwynwyd Dyfodol Adeiladu Cymru i ni fel ffordd dda o gael y wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau a chynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer adeiladu yng Nghymru.

 

“Mae’n gronfa wybodaeth eithriadol o dda a safbwynt gwleidyddol Llywodraeth Cymru tuag at brosiectau adeiladu yng Nghymru.”

 

Nawr, gan edrych tua’r dyfodol, mae gan Matthew gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol ac mae’n disgwyl gweld y cwmni’n parhau i dyfu.

 

Dywedodd: “Mae Zip-Clip wedi tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Fe wnaethom symud i’n heiddo newydd ym mis Ionawr eleni, i adeiladau newydd a gynorthwywyd gan Lywodraeth Cymru. 

 

“Mae’r adeilad deirgwaith yn fwy na’n hen gyfleuster. Yn 2018, rydym ni hefyd yn gobeithio ychwanegu warws ychwanegol at y cyfleuster i gynyddu’r lle i dros bedair gwaith yr arwynebedd a oedd gennym ni'r llynedd. 

 

“Mae’r adeilad newydd wedi ein galluogi ni i ddenu nifer o gwsmeriaid newydd yn y DU, ac yn bwysicaf, o dramor. Rydym ni wedi cyflogi nifer o staff newydd, yn yr ardal gynhyrchu ac yn y swyddfa cymorth technegol.”

 

Mae Zip-Clip yn enghraifft wych o sut gall busnesau o amrywiaeth o sectorau, nid yn y diwydiant adeiladu’n unig, elwa ar fenter Dyfodol Adeiladu Cymru.

 

I gloi, dywedodd: “Mae Dyfodol Adeiladu Cymru nid yn unig yn ddefnyddiol i fusnesau sydd wrthi’n adeiladu, ond i fusnesau sy’n cyflenwi cynhyrchion arbenigol i’r diwydiant hefyd. 

 

“Mae’n rhoi cipolwg clir ar bolisi’r llywodraeth, yn enwedig yn yr hinsawdd wleidyddol bresennol yn sgil newidiadau Brexit.”

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen