Arwain a rheoli

Mae rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth Dyfodol Adeiladu Cymru wedi ei theilwra’n benodol ar gyfer Adeiladu. Dan arweiniad Prifysgol Metropolitan Caerdydd, mae rhaglen CFW yn arfogi rheolwyr â’r sgiliau angenrheidiol i fod yn arweinwyr hyfedr.

Mae rhaglen datblygu Arweinyddiaeth CFW yn galluogi cyfranogwyr i:

  • gaffael gallu arweinyddiaeth a rheoli strategol i dyfu’r busnes
  • elwa ar fewnwelediadau a rannwyd gan gwmnïau adeiladu blaenllaw trwy ddigwyddiadau ac astudiaethau achos sy’n benodol i’r diwydiant
  • archwilio dulliau rheoli strategol y gellir eu rhoi ar waith i gynyddu cynhyrchedd
  • gyrru eu busnes ymlaen, wrth ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant

Mae’r rhaglen wedi’i llunio i fodloni disgwyliadau unigolion ar gamau gwahanol yn eu gyrfa, ac mae ystod o gymwysterau’n cael eu cynnig, yn amrywio o Lefel 3 i Lefel 7. Bydd ennill cymhwyster Lefel 7 hefyd yn arwain at Dystysgrif Ôl-raddedig (PgC) mewn Arweinyddiaeth. Mae holl lefelau’r cymwysterau yn cael eu hachredu ar y cyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd a’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). Caiff y rhaglenni eu cyflwyno mewn lleoliadau ar draws gogledd a de Cymru

Mae meysydd craidd yn cynnwys - Arwain ac Adeiladu Tîm, Meddwl yn Fain, Rheoli Prosiectau ac Arloesi, Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Gwydnwch Ariannol, Hyfforddi a Mentora, Rheoli Perfformiad, Marchnata, Strategaeth Twf, Adeiladu Cynaliadwy ac Egwyddorion Modelu Gwybodaeth am Adeiladu.

Bydd grŵp Hydref 2018 yn ffocysu ar nodi a dadansoddi rhai o’r materion allweddol o ran diwallu targed Llywodraeth Cymru o adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy newydd yng Nghymru erbyn 2022.

Mae’r holl gyrsiau’n cael eu hariannu’n llawn gan raglen CFW.

Beth sydd ynghlwm?

Mae’r rhaglen yn para 6 mis ac mae wedi’i rhannu’n chwe gweithdy sy’n para deuddydd. Mae hanner cyntaf y rhaglen wedi’i lunio i gydnabod a datblygu eich arddull arwain eich hun trwy gyfres o weithdai ymarferol a hyfforddiant gweithredol unigol. Yn ail hanner y rhaglen, bydd cyfres o ddosbarthiadau meistr yn cael eu darparu ar arloesedd a meddwl newydd ar amrywiaeth o themâu busnes.

Fodd bynnag, prif amcan rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth CFW yw cael cyfranogwyr i ddatblygu strategaeth twf tair blynedd i’w busnesau. Felly, mae’r holl weithdai a’r aseiniadau wedi’u seilio ar anghenion y busnes o ran ysgogi twf cynaliadwy. Dyma sy’n gwneud y rhaglen hon yn wahanol i raglenni datblygu arweinyddiaeth eraill – bydd yn darparu canlyniadau cynaliadwy â manteision pendant.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ymgeiswyr cymwys lenwi  Ffurflen Cyn Gwneud Cais i ddarparu manylion am eu cymwysterau addysgol presennol a’u profiad mewn rôl arwain/rheoli. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio i asesu addasrwydd pob ymgeisydd ar gyfer y cwrs, ar sail y lefel y gwnaed cais amdani.

Bydd angen i sefydliadau pob ymgeisydd lenwi cais ar gyfer rhaglen gymorth Dyfodol Adeiladu Cymru cyn iddynt gael eu derbyn ar y cyrsiau.

Manylion y Cwrs

Achredir gan: Y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI)

Lleoliad: gogledd Cymru/de Cymru – lleoliadau i’w cadarnhau ynghyd â dyddiadau’r cwrs

Ysgol: Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y cwrs: 6 mis (5 gweithdy yn para 2 deuddydd yr un)

Asesu: 3 aseiniad a Phrosiect Twf Strategol

Sut i wneud cais: dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i CFW gan ddefnyddio’r dolenni uchod. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â  rkeeble@cardiffmet.ac.uk.

Ffioedd dysgu a chymorth ariannol: mae’r cwrs hwn yn cael cymhorthdal llawn gan Dyfodol Adeiladu Cymru. Fodd bynnag, bydd taliadau cosb yn berthnasol ar gyfer absenoldebau.

Gwnewch gais nawr - dechreuwch eich cais yma!