Arwain a rheoli

Mae rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth Dyfodol Adeiladu Cymru wedi ei theilwra’n benodol ar gyfer Adeiladu. Dan arweiniad Prifysgol Metropolitan Caerdydd, mae rhaglen CFW yn arfogi rheolwyr â’r sgiliau angenrheidiol i fod yn arweinwyr hyfedr.

Mae rhaglen datblygu Arweinyddiaeth CFW yn galluogi cyfranogwyr i:

  • gaffael gallu arweinyddiaeth a rheoli strategol i dyfu’r busnes
  • elwa ar fewnwelediadau a rannwyd gan gwmnïau adeiladu blaenllaw trwy ddigwyddiadau ac astudiaethau achos sy’n benodol i’r diwydiant
  • archwilio dulliau rheoli strategol y gellir eu rhoi ar waith i gynyddu cynhyrchedd
  • gyrru eu busnes ymlaen, wrth ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant

Mae’r rhaglen wedi’i llunio i fodloni disgwyliadau unigolion ar gamau gwahanol yn eu gyrfa, ac mae ystod o gymwysterau’n cael eu cynnig, yn amrywio o Lefel 3 i Lefel 7. Bydd ennill cymhwyster Lefel 7 hefyd yn arwain at Dystysgrif Ôl-raddedig (PgC) mewn Arweinyddiaeth. Mae holl lefelau’r cymwysterau yn cael eu hachredu ar y cyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd a’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI).  Caiff y rhaglenni eu cyflwyno mewn lleoliadau ar draws gogledd a de Cymru.

Mae meysydd craidd yn cynnwys - Arwain ac Adeiladu Tîm, Meddwl yn Fain, Rheoli Prosiectau ac Arloesi, Rheoli Cadwyn Gyflenwi, Gwydnwch Ariannol, Hyfforddi a Mentora, Rheoli Perfformiad, Marchnata, Strategaeth Twf, Adeiladu Cynaliadwy ac Egwyddorion Modelu Gwybodaeth am Adeiladu.

Mae’r holl gyrsiau’n cael eu hariannu’n llawn gan raglen CFW.

Beth sydd ynghlwm?

Mae’r rhaglen yn para 10 mis ac mae wedi’i rhannu’n chwe gweithdy sy’n para deuddydd. Mae hanner cyntaf y rhaglen wedi’i lunio i gydnabod a datblygu eich arddull arwain eich hun trwy gyfres o weithdai ymarferol a hyfforddiant gweithredol unigol. Yn ail hanner y rhaglen, bydd cyfres o ddosbarthiadau meistr yn cael eu darparu ar arloesedd a meddwl newydd ar amrywiaeth o themâu busnes.

Fodd bynnag, prif amcan rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth CFW yw cael cyfranogwyr i ddatblygu strategaeth twf tair blynedd i’w busnesau. Felly, mae’r holl weithdai a’r aseiniadau wedi’u seilio ar anghenion y busnes o ran ysgogi twf cynaliadwy. Dyma sy’n gwneud y rhaglen hon yn wahanol i raglenni datblygu arweinyddiaeth eraill – bydd yn darparu canlyniadau cynaliadwy â manteision pendant.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ymgeiswyr cymwys lenwi Ffurflen Cyn Gwneud Cais i ddarparu manylion am eu cymwysterau addysgol presennol a’u profiad mewn rôl arwain/rheoli. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio i asesu addasrwydd pob ymgeisydd ar gyfer y cwrs, ar sail y lefel y gwnaed cais amdani.

Bydd angen i sefydliadau pob ymgeisydd lenwi cais ar gyfer rhaglen gymorth Dyfodol Adeiladu Cymru cyn iddynt gael eu derbyn ar y cyrsiau.

Manylion y Cwrs

Achredir gan: Y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI)

Lleoliad: gogledd Cymru/de Cymru – lleoliadau i’w cadarnhau ynghyd â dyddiadau’r cwrs

Ysgol: Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y cwrs: 10 mis (6 gweithdy yn para 2 deuddydd yr un)

Asesu: 3 aseiniad a Phrosiect Twf Strategol

Sut i wneud cais: dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i CFW gan ddefnyddio’r dolenni uchod.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â rkeeble@cardiffmet.ac.uk.

Ffioedd dysgu a chymorth ariannol: mae’r cwrs hwn yn cael cymhorthdal llawn gan Dyfodol Adeiladu Cymru.  Fodd bynnag, bydd taliadau cosb yn berthnasol ar gyfer absenoldebau.

Gwnewch gais nawr - dechreuwch eich cais yma!