Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gwnewch Gais Nawr Dyfodol Adeiladu Cymru

Diweddarwyd yr hysbysiad hwn ddiwethaf ar 10 Mai 2018.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Ddyfodol Adeiladu Cymru ac, yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy’n esbonio pam rydym yn casglu a defnyddio eich gwybodaeth. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn sicrhau y bydd eich data personol yn cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithlon, ac mewn modd tryloyw. Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn rhan o Wasanaeth Cymorth Busnes Cymru/Llywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am bwy ydym ni, beth rydym ni’n ei wneud a’n partneriaid, cliciwch yma. (Amdanom ni)
Treuliwch ychydig funudau’n ymgyfarwyddo â’n harferion preifatrwydd.

 

 1. Pam rydym ni’n casglu a phrosesu’r data a gesglir?

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolwr Data ar gyfer y data personol a roddwch ar Ffurflen Gwnewch Gais Nawr Dyfodol Adeiladu Cymru. Yn unol â’n tasg gyhoeddus, bydd y data’n cael ei ddefnyddio i’ch adnabod chi a darparu’r cymorth mwyaf priodol i chi gan dimau cymorth Busnes Cymru a Dyfodol Adeiladu Cymru.

 

 1. Pwy fydd yn gallu cael mynediad at eich data? 
 • Mae eich data’n cael ei rannu gyda sefydliadau sydd â chontract gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu cymorth busnes wedi’i noddi gan Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â chynnwys Cofrestru am Ddigwyddiad Dyfodol Adeiladu Cymru yn unig. I weld y rhestr lawn o’n contractwyr a’n partneriaid, cliciwch yma (amdanom ni).
 • Bydd eich gwybodaeth ar gael i Lywodraeth Cymru, BE Group a thimau gwasanaethau cymorth Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a’u gweinyddwyr systemau technegol sy’n cynnal y system TG. Ni fydd gweinyddwyr systemau technegol yn defnyddio eich manylion mewn unrhyw ffordd.   
 • Mae ein gwasanaethau’n cael eu hariannu gan nifer o sefydliadau allanol (Cyllidwyr). Gallai eich gwybodaeth gael ei throsglwyddo i’r Cyllidwyr hynny, eu harchwilwyr a’u cynghorwyr at eu dibenion eu hunain, fel:
  • Archwilio a monitro;
  • Canfod ac atal twyll ac afreoleidd-dra;
  • Tystiolaeth ddogfennol o gyllid;
  • Cynhyrchu astudiaethau achos a dangos arfer gorau;
 • Gallai BE Group rannu eich gwybodaeth â’n hymgynghorwyr, fel y gallwn gael cyngor, neu â’n harchwilwyr ein hunain at ddibenion archwilio. Byddwn yn datgelu eich gwybodaeth i awdurdodau rheoleiddio neu orfodi os gofynnir i ni wneud hynny, neu i drydydd parti yng nghyd-destun achos cyfreithiol sy’n mynd rhagddo neu sy’n cael ei fygwth.
 1. Am ba mor hir y cedwir eich manylion?

Bydd eich manylion yn cael eu cadw ar ein systemau yn unol â pholisi cadw Llywodraeth Cymru am hyd at 7 mlynedd ar ôl diwedd rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru at ddibenion archwilio a’n hadolygiadau parhaus o hyfforddiant ac ansawdd. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am Bolisi Llywodraeth Cymru.

 

 1. Eich hawliau.

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i:

 • gael mynediad at y data personol y mae Llywodraeth Cymru a BE Group yn ei ddal amdanoch;
 • gofyn i ni gywiro anghywirdebau yn y data hwnnw
 • gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau)
 • gofyn i’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau)
 • cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. Mae manylion cyswllt yr ICO ar gael yn https://ico.org.uk/global/contact-us/postal-addresses/

I gael cymorth gydag unrhyw un o’r hawliau uchod, cysylltwch â Dyfodol Adeiladu Cymru trwy Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu drwy ddefnyddio’r ffurflen cysylltu â ni https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni

 

 1. Y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’ch Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth a ddelir gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai’r wybodaeth a roddwch i ni fod yn destun cais rhyddid gwybodaeth gan aelod arall o’r cyhoedd. Byddem yn ymgynghori â chi i geisio eich barn cyn ymateb i gais o’r fath.

 

 1. Newidiadau i’r polisi hwn

Caiff Llywodraeth Cymru/BE Group wneud newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Bydd newidiadau’n cael eu postio yma ac yn dod i rym ar unwaith. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd am unrhyw newidiadau. Os gwneir newid arwyddocaol i’r polisi hwn, byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost yr ydym wedi’i gofnodi yn eich cyfrif i’ch galluogi i ddarllen y fersiwn newydd.

 

I gael gwybod mwy am eich hawliau gwybodaeth

 

Cyfeiriad post:

Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

 

Cyfeiriad e-bost:   DataProtectionOfficer@llyw.cymru