Mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno ar gyfer adeilad academi Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg (Steam) newydd yng Ngholeg Penybont ym Mhen-coed.

Mae’r cynnig yn cynnwys adleoli’r cyfleusterau peirianneg, modurol a thechnegol o gampws Cowbridge Road Coleg Penybont i safle Pen-coed, a’u gosod ochr yn ochr ag academi adeiladu bresennol y coleg.

Bydd y cyfleuster 8,500 metr sgwâr newydd yn cynnwys: 
• Gweithdai peirianneg fecanyddol a thrydanol
• Gweithdai cerbydau modur 
• Labordai gwyddoniaeth 
• Ystafelloedd dosbarth addysg safonol 
• Ystafelloedd dosbarth TG 
• Caffi a mannau cymdeithasol 
• Neuadd aml-ddiben 
• Ystafelloedd staff a mannau cymorth

Mae’r cynigion hefyd yn cynnwys 168 o leoedd parcio newydd ar gyfer myfyrwyr a staff, yn ogystal ag iard gwasanaethu allanol ar bwys y gweithdai peirianneg a cherbydau modur newydd.

Rhagwelir y bydd yr adeilad arfaethedig yn arwain at 1,000 o fyfyrwyr ychwanegol a 60 aelod o staff ychwanegol.

O ran amserlennu gwersi, mae’r coleg yn nodi na fydd yr holl fyfyrwyr a staff ychwanegol yn cyrchu’r safle ar yr un pryd, gan ddweud mai oddeutu 200 o fyfyrwyr ychwanegol fydd pob dydd.  

Mae’r coleg yn dweud bod yr adeiladau presennol ar gampws Cowbridge Road Penybont, a ddefnyddir ar gyfer peirianneg trwm, peirianneg trydanol, a pheirianneg modurol, mewn cyflwr gwael, a byddant yn cael eu dymchwel i greu lle ar gyfer gwelliannau pellach i’r campws, fel cyfleusterau parcio gwell.

Mae cam diweddarach strategaeth ystadau’r coleg yn cynnwys symud safle Cowbridge Road i ganol y dref.

Dywedodd y coleg, er y byddai symud i’r dref yn addas ar gyfer rhai agweddau ar ddarpariaeth addysgol y coleg, byddai’n amhriodol ar gyfer diwydiant trwm, adeiladu, peirianneg ac elfennau eraill o gwricwlwm Steam.


Bwriedir i’r adeilad newydd fod yn brif dderbynfa ar gyfer campws Pen-coed.

Bydd yn cael ei adeiladu ar dir sydd ar hyn o bryd yn cynnwys hen dai gwydr a siediau potio, a fydd yn cael eu dymchwel.

Bwriedir gosod oddeutu 500 o baneli ffotofoltaidd ar y to, a bydd chwe lle parcio ar gyfer gwerfru ceir trydan yn cael eu darparu.

Dywedodd y coleg y byddai lleoliad Academi Steam, ar bwys y clwstwr creadigol digidol ym Mharc Technoleg Pencoed, yn helpu i ddatblygu perthnasoedd gweithio agosach rhwng y coleg a chwmnïau gerllaw.

Rhif y cais yw P/18/1003/FUL

Darllenwch yr erthygl lawn yma

Read full article here

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen