Cwestiynau Cyffredin

Adran Cwestiynau Cyffredin Dyfodol Adeiladu Cymru ar gyfer y Wefan

Gwerthuswch eich perfformiad presennol drwy feincnodi eich cwmni yn erbyn eraill yn y diwydiant. Darganfyddwch sut y gallech chi gyrchu cymorth Dyfodol Adeiladu Cymru i dyfu eich busnes.

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn rhoi gwybodaeth, cyngor, cymorth ymarferol a hyfforddiant proffesiynol. Darperir y gwasanaethau hyn gan arbenigwyr yn y diwydiant ac fe’u cynllunnir i weddu i ofynion eich cwmni.

Mae cymorth ar gael i gwmnïau adeiladu o Gymru sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, cyn belled â’u bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd sylfaenol ac yn dymuno tyfu a datblygu eu rhan o’r farchnad. Mae cymorth ar gael i gwmnïau, nid unigolion.

Cyn belled â bod eich cwmni’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd, cynigir adolygiad cychwynnol neu ‘Archwiliad Iechyd Cwmni’ i chi i asesu eich sefyllfa bresennol ac amlygu meysydd i’w gwella. Pan fydd wedi’i gwblhau, bydd yr argymhellion a wneir gan eich cynghorydd yn pennu a allwch chi gael hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth neu gymorth ymgynghori (hyd at 5 niwrnod) rhad ac am ddim, neu’r ddau.

Nac oes. Ariennir holl wasanaethau Dyfodol Adeiladu Cymru gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), yn rhan o Strategaeth Fuddsoddi ar y Cyd i gefnogi twf Busnesau Adeiladu o Gymru.

Fodd bynnag, mae cymal diffyg presenoldeb wedi’i gynnwys ar gyfer yr hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac mae’n bosibl y codir tâl arnoch am eich lle os na fyddwch yn mynychu’r sesiynau hyfforddi a chwblhau’r cwrs.

Gallwch. Bydd eich cynghorydd yn argymell ffordd o weithredu i chi, ond chi sydd i benderfynu p’un ai ei dilyn ai peidio. Mae’r pecyn Cymorth Ymgynghori wedi’i gynllunio i weddu i ofynion eich cwmni yn hytrach na mynd i’r afael â gweithgarwch rhagnodedig.

Mae croeso i unrhyw gwmni o fewn sector adeiladu ehangach Cymru fynychu ein digwyddiadau pynciol. Mae’r rhain yn rhad ac am ddim a bydd angen rhoi gwybodaeth gyswllt sylfaenol yn unig i neilltuo lle.

Ar gyfer digwyddiadau mwy penodol, fel Diwrnodau Cyflenwyr neu ddigwyddiadau Cyfarfod â’r Contractwr, bydd cyfarwyddiadau neilltuo lle ar wahân yn cael eu rhoi a dim ond y cwmnïau hynny sydd wedi cofrestru eu diddordeb a gaiff wahoddiad i fynychu, a hynny’n aml trwy apwyntiad yn unig.

I ddechrau, bydd angen i chi roi manylion cyswllt a gwybodaeth sylfaenol am y cwmni, er mwyn i ni allu asesu eich cymhwysedd am gymorth. Gelwir hyn yn Archwiliad Iechyd Sylfaenol.

Os byddwch chi’n cwblhau Archwiliad Iechyd Cwmni llawn, bydd angen gwybodaeth fanylach am arferion eich cwmni i wneud asesiad cywir o berfformiad eich cwmni.

Os ewch chi ymlaen i gwblhau Meincnod llawn, bydd angen gwybodaeth ariannol o’ch cyfrifon – defnyddir y wybodaeth hon i roi darlun cyflawn i chi o safle eich cwmni yn y farchnad. Mae’r math o wybodaeth y mae arnom ei hangen ar gael yn rhwydd os ydych chi’n cyflwyno eich cyfrifon i ofal Tŷ’r Cwmnïau.

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn rhan o’ch cymorth yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a’i dal yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu na’u trosglwyddo, a chewch ofyn am weld unrhyw wybodaeth a ddelir am eich cwmni ar unrhyw bryd. Chi fydd yn berchen ar yr holl adroddiadau a gynhyrchir trwy’r prosesau hyn.

Gallwch ddechrau trwy gwblhau’r Archwiliad Iechyd Sylfaenol gan ddefnyddio’r botwm Ymgeisio Nawr; gallwch nodi pa gymorth rydych chi ei eisiau ar waelod y ffurflen gyswllt honno. Dewiswch ‘Hyfforddiant Arweinyddiaeth a Rheolaeth’ o’r gwymplen.

Yna, bydd angen i chi lenwi ffurflen Cyn-ymgeisio gan roi manylion am eich profiad Arweinyddiaeth a Rheolaeth blaenorol, eich rôl bresennol a’ch cymwysterau. Pan fydd wedi’i llenwi, defnyddir y ffurflen hon fel sail i’ch lleoli mewn carfan, yn dibynnu ar eich profiad a’ch lefel academaidd. Gwneir yr asesiad hwn gan ddarparwyr y cwrs, sef Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae carfanau’n rhedeg o fis Medi i fis Mehefin fel arfer ac maen nhw ar agor i bob cwmni yn y Sector Adeiladu.