Gwiriad Iechyd Cwmni

Cam 1

Mae’r broses yn dechrau trwy glicio ar y botwm ’Gwnewch gais nawr’ a chyflawni Gwiriad Iechyd Cwmni Sylfaenol, a fydd yn cymryd ychydig funudau i’w gwblhau. Bydd y wybodaeth a roddwch yn parhau’n gyfan gwbl gyfrinachol.

Os nad ydych yn gymwys i gael cymorth trwy raglen Dyfodol Adeiladu Cymru, byddwch yn cael eich cyfeirio at gynghorydd Busnes Cymru a all drafod eich Gwiriad Iechyd Cwmni gyda chi a gall eich cyfeirio chi at gymorth perthnasol arall sydd ar gael.

Cam 2

Os bydd eich Gwiriad Iechyd Cwmni Sylfaenol yn dangos bod gan eich busnes botensial ar gyfer twf, bydd cynghorydd Dyfodol Adeiladu Cymru yn cysylltu â chi i drefnu Gwiriad Iechyd Cwmni Canolradd (ICHC) wyneb yn wyneb gyda chi.

Bydd angen i chi neilltuo oddeutu 2 neu 3 awr o’ch amser ar gyfer y drafodaeth, a bydd yn amlygu gwybodaeth a fydd yn arwain math a lefel cymorth Dyfodol Adeiladu Cymru. Yn ddelfrydol, bydd y drafodaeth hon yn cynnwys mwy nag un unigolyn, a rhaid iddi gael ei hardystio gan brif swyddog gweithredol, cyfarwyddwr neu uwch reolwr eich busnes.

Cam 3

Yn seiliedig ar ganlyniad eich ICHC, bydd eich cynghorydd yn gwneud argymhelliad o ran cymorth i Dyfodol Adeiladu Cymru.

Bydd hyn ar ffurf nifer gytûn o ddiwrnodau cymorth ar feysydd a amlygir i’w gwella, er enghraiff arweinyddiaeth a rheolaeth, safonau ansawdd/systemau rheoli, technegau gwella busnes, iechyd a diogelwch, ofynion rheoleiddio ac ati.

Mae’r cymorth hwn yn amodol, yn seiliedig ar eich ymrwymiad a chyflenwi mwy o wybodaeth i alluogi meincnodi eich cwmni yn erbyn safonau’r diwydiant.

Bydd eich cynghorydd yn llunio adroddiad terfynol yn seiliedig ar y Gwiriad Iechyd Cwmni Canolradd a’r data meincnodi, a bydd yn trafod hyn gyda chi. Bydd yr adroddiad terfynol yn caniatáu i chi wireddu gweledigaeth eich cwmni a chynllunio ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Bwriad Dyfodol Adeiladu Cymru yw sicrhau bod meincnodi ar gael yn y dyfodol a sicrhau ei fod yn dod yn rhan o gynllunio a chylch rheoli arferol cwmni.

Gwnewch gais nawr