Rhwydweithiau

Mae’r cymorth sy’n cael ei ddarparu gan Dyfodol Adeiladu Cymru hefyd yn canolbwyntio ar Ddatblygu Cadwyn Gyflenwi, oherwydd bod llawer o gwmnïau yn y diwydiant adeiladu yn gyflenwyr i gontractwyr Haen Un ar brosiectau mawr.

Gall Rhwydwaith gael ei ddiffinio fel cyfres o weithdai, wedi’u teilwra ar gyfer unrhyw brosiect penodol i’w mynychu gan unigolion allweddol o sefydliad y cleient/prif gontractwr ac unigolion priodol o sefydliadau cyflenwyr, wedi’u hategu gan gymorth 1:1 i gyflenwyr (uchafswm o 10 i 15 o gyflenwyr, fel arfer).

Prif nod Rhwydwaith yw annog cydweithio ‘cywir’ (yr union egwyddor y tu ôl i Modelu Gwybodaeth Adeiladu (a elwir hefyd yn BIM). Yn gyffredinol, bydd pynciau’r gweithdai yn cael eu cytuno â’r cleient/prif gontractwr o’r dechrau, weithiau yn cwmpasu meysydd y tybir bod angen eu datblygu ymhellach yn y gadwyn gyflenwi, neu i atgyfnerthu prosesau safle a chynllunio’r prosiect yn y dyfodol.

Gall y gweithdai hyn (fel arfer hyd at 6 ohonynt) gael eu trefnu mewn ysbeidiau o fis neu’n hwy, gan ddibynnu ar gynnydd y prosiect a/neu ofynion y cleient/prif gontractwr.  Bydd y cyflenwyr sy’n cymryd rhan yn cael cymorth 1:1 rhwng y gweithdai i ganolbwyntio ar yr hyn a gyflwynwyd ynddynt.  Gall pob cyflenwr gael hyd at 5 niwrnod o gymorth 1:1 o ganlyniad. Gall contractwyr Haen Un fod yn gwmnïau mwy nad ydynt yn fusnesau bach a chanolig, neu’n gwmnïau brodorol sefydledig yng Nghymru.

Mae rhwydweithiau’n offeryn grymus iawn – gallant ysgogi cydweithio, cyflawni arbedion go iawn a chyflawni deilliannau diriaethol sylweddol i ddefnyddwyr, cleientiaid, contractwyr Haen Un a chyflenwyr.

Er enghraifft: ariannwyd cyfleuster ystafell ddosbarth ychwanegol wrth adeiladu ysgol yn Sir y Fflint o ganlyniad i Rwydwaith; yn yr un modd, cynorthwywyd cyflenwyr lleol a oedd yn gweithio ar ysbyty cymuned i fodloni Safonau Prosiect Iechyd o ganlyniad i’r Rhwydwaith ar y prosiect penodol hwnnw.

Os oes gan eich cwmni brosiect a fyddai â diddordeb mewn cynnal Rhwydwaith tebyg, cysylltwch â thîm rheoli’r rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru. Sylwch, bydd pob cais yn cael ei ystyried fesul achos, gan ystyried y goblygiadau o ran adnoddau.