Sut mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn Gweithio

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn Strategaeth Buddsoddi ar y Cyd ar gyfer y diwydiant yng Nghymru.  Mae’n rhaglen cymorth busnes sy’n cael ei hariannu’n llawn, ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a CITB.  Nid oes unrhyw gyllid cyfalaf ar gael i brynu cit, offer na chymorth hyfforddiant: mae’r cyllid i gyflwyno cymorth ymgynghorol arbenigol trwy sefydliadau cyflwyno dan gontract, yn unol ag amcanion y rhaglen.

Nod y rhaglen yw cynorthwyo cwmnïau yng Nghymru i ddod yn fwy cystadleuol, er mwyn iddynt ennill cyfran fwy o’r gwaith newydd sydd ar gael ac ennill busnes mynych yn y tymor hwy.  Mae’r rhaglen yn grymuso cwmnïau i fod yn fwy cystadleuol o ran Ansawdd, Cost a Chyflawni mewn amgylchedd gwaith mwy diogel.  Y brif thema yw datblygu economaidd.  Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn ceisio tyfu cwmnïau, cynyddu trosiant a chyflogi mwy o bobl yn y pen draw.

A oes unrhyw feini prawf cymhwyster?

I fod yn gymwys i gael cymorth ymgynghorol 1:1, rhaid i’ch cwmni fod yn gwmni Cymreig ac mae angen iddo ddangos ei fod yn dyheu i dyfu, a bod ganddo’r cyfle, gallu a’r cymhelliant i dyfu.  Yn ddelfrydol, mae angen trosiant o dros £500,000 ac o leiaf 10 o gyflogeion ar eich cwmni.  Yn ogystal, dylai’ch cwmni fod â rhai systemau rheoli ar waith.

Sut gallaf fanteisio ar y cymorth hwn?

Mewngofnodwch i www.dyfodoladeiladucymru.co.uk a gwasgwch y botwm ‘gwnewch gais nawr’ i gwblhau’r Gwiriad Iechyd Sylfaenol ar-lein.  Bydd hyn yn cymryd tua 4 munud.

Beth fydd yn digwydd wedi hynny?

Os bydd eich cwmni’n bodloni’r meini prawf, bydd ymgynghorydd penodedig yn cael ei ddyrannu i chi, a fydd yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad i fwrw iddi.  Y cam cyntaf y byddwch yn mynd drwyddo yw’r Gwiriad Iechyd Canolradd, sy’n cael ei ddefnyddio i amlygu’r cymorth priodol i’ch cwmni.

Beth os nad yw ein cwmni’n bodloni’r meini prawf?

Bydd eich ymholiad yn cael ei drosglwyddo’n ôl i Busnes Cymru i amlygu mathau eraill o gymorth sy’n fwy priodol i’ch cwmni.  Yn ogystal, gallwch fanteisio ar yr holl wybodaeth ar wefan Dyfodol Adeiladu Cymru o hyd, ac mae pob cwmni yn gymwys i fynychu briffiau brecwast addysgiadol Dyfodol Adeiladu Cymru.  Efallai yr hoffech wneud cais arall yn ddiweddarach os bydd eich cwmni wedi symud ymlaen ddigon i fodloni’r meini prawf.